Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Přijímací řízení na ak. rok 2016/17


  • Vyhlášení dodatečného termínu podávání přihlášek (do 31.7.2016) a přijímacích zkoušek do bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic. ExternĂ­ odkaz  Bližší informace zde.Základní podmínky:

ExternĂ­ odkaz  zde


Forma přihlášky:

a) papírová (listinná) - administrativní poplatek 580,- Kč

.......................................- přihlášku je možné si stáhnout ExternĂ­ odkaz zde

b) elektronická s avizem - administrativní poplatek 530,- Kč

.......................................- založení přihlášky ExternĂ­ odkaz  zde

.......................................- aby byla přihláška platná, je nutné ji po vyplnění vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení


Přílohy k přihlášce:

a) stručný životopis

b) doklad o zaplacení poplatku

c) úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání - u zájemců o bakalářské studium je požadovaným dokladem maturitní vysvědčení

.....................................................................................- u zájemců o magisterské studium je požadovaným dokladem VŠ diplom (bakalářský či magisterský)

d) motivační dopis - pouze u uchazečů oboru TKT

e) studenti se zdravotním omezením mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení - bližší informace ExternĂ­ odkaz zde.


Náležitosti přihlášky se doručují spolu s přihláškou na studijní oddělení. Vše v listinné podobě. Přílohy a), b), c) požadujeme u všech uchazečů. Známky se do přihlášky nevyplňují, lékařská prohlídka není vyžadována.


Lhůta pro podání přihlášek:

a) do 29. února 2016 pro bakalářské a magisterské studijní programy

b) do 30. dubna 2016 pro doktorské studijní programy


Platební údaje:

Banka: Komerční banka a.s.

Účet: 85439011/0100

IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: a) u elektronické přihlášky s avizem - vygenerované číslo přihlášky

..................................b) v případě papírové přihlášky - rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol: 11


Upozornění pro uchazeče ze zahraničí: bankovní poplatky vždy hradí uchazeč, tj. uchazeč uhradí takovou částku, aby fakulta obdržela celý určený poplatek.


Výše poplatku na ak. rok 2016/17:

a) bakalářský a magisterský studijní program - 580,- Kč

b) totéž při vyplnění elektronické podoby přihlášky - 530,- Kč

c) doktorský studijní program - 480,- Kč


Vzorový test všeobecných znalostí:

Dokument ke stáhnutĂ­  zde


Další informace:

Veškeré informace ohledně přijímacího řízení a studia na ETF UK rádi zodpoví ExternĂ­ odkaz referenti jednotlivých oborů.

Všechny zájemce o studium na ETF UK srdečně zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční 18. 1. 2016 od 14:00 do 18:00.

Informace pro studenty se zdravotním postižením /speciálními potřebami jsou ExternĂ­ odkaz  zde.Popis přijímací zkoušky, podmínky přijetí:


a) bakalářské studijní obory

Pastorační a sociální práce

ExternĂ­ odkaz prezenční studium

ExternĂ­ odkaz kombinované studium


Přijímací zkouška 6. - 10. června 2016


Absolventům vybraných vyšších odborných škol, tj. VOŠ Jabok, ETS, EA Praha, EA Brno, Dorkas Olomouc, VOŠS Ostrava, VOŠ Most mohou být za podmínek, stanovených na každý akademický rok zvláštním opatřením děkana, uznány vybrané předměty. Viz. ExternĂ­ odkaz Opatření děkana 3/2011. V případě uznání předmětů je pak možné bakalářské studium absolvovat ve zkrácené době, tj. v rozpětí jednoho až dvou roků.


Q: Kolik titulů z doporučené literatury přečíst? ... 1 - 23 dle vlastní úvahy.

.... Kdy bude probíhat vyuka komb. studia?... Vyuka se koná ve spolupráci s VOŠ Jabok, tj. v Salmovské 8 každé úterý 17:00 - 20:15, tak tomu bude v ak. roce 2016/17 i u nově přijatých studentů, kteří přicházejí z VOŠ, tj. ve zkráceném studiu si budou dodělávat jen některé předměty. Vyuka "ryzích" prváků se bude dít podle nové akreditace v budově fakulty, Černá 9, a to nejspíše v pátek a sobotu 1x - 2x do měsíce (bude upřesněno později).

.... Studuji 3. ročník Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze, obor Sociální pedagogika. Je možné žádat o uznání zápočtů a zkoušek na vaší fakultě?... Studentům z vyšších odborných škol, se kterými nemáme dohodu o uznávání studijních povinností (viz výše), mohou být uznány v plném rozsahu pouze předměty praxí, a to za těchto podmínek: a) VOŠ kde absolvovali je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, b) od splnění praxe neuplynulo více jak 5 let, c) budou studovat v kombinované formě. Rovněž je možné uznat až polovinu odborných praxí (tj. až 300 hodin) studentům kombinované formy, pokud jsou již zaměstnáni v odborné (sociální) sféře.


Evangelická teologie

ExternĂ­ odkaz prezenční studium

ExternĂ­ odkaz kombinované studium


Přijímací zkouška 9. - 10. června 2016


Uchazeče bakalářského oboru Evangelická teologie, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, upozorňujeme, že v červnu 2016 (bude upřesněno) se bude konat zkouška z českého jazyka. Uchazeči, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, ale mají certifikát o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1, nemusí již skládat další zkoušku z českého jazyka, pouze předloží certifikát.


Upozorňujeme, že studium v 1. ročníku začíná intenzivním kurzem řečtiny. Viz: ExternĂ­ odkaz 


Teologie křesťanských tradic

ExternĂ­ odkaz prezenční studium


Přijímací zkouška 1. června 2016


K materiálům zasílaných na studijní oddělení (přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení, životopis) uchazeč připojí i motivační dopis, tedy vysvětlení, proč se uchází právě o tento obor.b) navazující magisterské obory

Evangelická teologie

ExternĂ­ odkaz prezenční studium

ExternĂ­ odkaz kombinované studium

ExternĂ­ odkaz prezenční studium v angličtině


Přijímací zkouška 13. - 14. června 2016


Absolventi bakalářského oboru Evangelická teologie se přijímají bez přijímacího řízení, pouze na základě podaní přihlášky ke studiu.


Uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušky, upozorňujeme na požadavky, které svým rozsahem odpovídají zhruba znalostem a dovednostem požadovaným k bakalářským zkouškám oboru Evangelická teologie na ETF. Proto viz www stránky kateder historické, systematické a biblické teologie, religionistiky a filosofie UK ETF – požadavky k bakalářské zkoušce. Uchazeč si předem připraví exegeticky zpracované minimálně 4 oddíly SZ textu (cca á 20 veršů) a 4 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (podrobnosti viz požadavky k bakalářské zkoušce příslušných kateder).


Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika

ExternĂ­ odkaz prezenční studium

ExternĂ­ odkaz kombinované studium


Přijímací zkouška 13. - 14. června 2016


Teologie - spiritualita - etika

ExternĂ­ odkaz prezenční studium


Přijímací zkouška 9. - 10. června 2016c) doktorské studijní obory

Informace o doktorském studiu ExternĂ­ odkaz zde

Informace o přijímacích zkouškách do doktorského studia ExternĂ­ odkaz zde
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.březen 2016 12:09

 


Poslední aktualizace 7.12 2016 16:55, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz