Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Zprávy z UK a odjinud
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Vyhledávání
 


Přijímací řízení pro AR 2014/15Prosíme, čtěte Externí odkaz  základní informace o přijímacím řízení na ETF UK zde - po kliknutí se otvře stránka s informacemi o přijímacích zkouškách a otevíraných oborech. Informace k jednotlivým oborům a o podobě přijímacích zkoušek naleznete po otevření odkazu na příslušný obor zcela dole.


PŘIHLÁŠKA ke studiu

Přihlášku je možno (a naléhavě doporučeno) v současnosti vyplňovat prostřednictvím elektronického formuláře Externí odkaz  zde. Takto vyplněnou přihlášku je třeba vytisknout, podepsat a zaslat na studijní oddělení. Přihlášku v papírové podobě je možno získat například zde: Externí odkaz přihláška na VŠ.

Ostatní náležitosti (ověřená kopie maturitního vysvědčení, pokud uchazeč již dokončil SŠ, stručný životopis, potvrzení o zaplacení, ověřená kopie bakalářského diplomu atp.) je třeba také doručit na studijní oddělení.

Známky do Přihlášky není třeba vyplňovat.


Platba za přijímací řízení

Banka: Komerční banka a.s.

Účet: 85439011/0100

IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: v případě elektronické přihlášky vygenerovaný kód

v případě papírové přihlášky rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol: 11


Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.( Tj.: uchazeč uhradí takovou částku, aby fakulta obdržela celý určený poplatek.)


Výše poplatku v AR 2014/15:

Bakalářský a magisterský studijní program - 560,- Kč

Totéž při použití elektronické podoby přihlášky - 510,- Kč

Doktorský studijní program - 460,- Kč


Lékařská prohlídka není vyžadována.

Kontakty: Externí odkaz zde naleznete informace o kontaktech na referenty jednotlivých oborů


Pastorační a sociální práce:

V AR 2014/15 bude otevřeno studium Pastorační a sociální práce v kombinované i prezenční formě a je možno podávat přihlášky ke studiu.

Toto studium na UK ETF se uskutečňuje ve spolupráci s Externí odkaz VOŠ Jabok.

V AR 2014/15 nelze přijímat do 1. ročníku PSP ve spolupráci s ETS Praha. To však neznamená, že by absolventi VOŠ teologické a sociální na Evangelikálním teologickém semináři nemohli být přijímáni ke studiu na ETF. Pokud na ETS absolvovali celé studium, nebo jen část, může jim být uznána řada předmětů dle dříve uzavřené dohody mezi ETF a ETS. Ke studiu se ovšem mohou hlásit i absolventi jiných VOŠ sociálního zaměření nebo absolventi gymnázií či jiných středních škol.

Uchazeči předloží přijímací komisi dokumenty o vykonané praxi (např. portfolio z předchozího studia), ale zároveň přehlednou tabulku (kde – kdy – délka trvání) se součtem hodin. Tabulka bude součástí studentovy dokumentace uložené na stud. oddělení


Studentům VOŠ Jabok a absolventům oborů sociální práce VOŠ EA Praha, EA Brno, VOŠ Dorkas a VOŠS Ostrava mohou být uznány některé předměty.

Externí odkaz  Seznam aktuálně uznávaných předmětů lze nalézt na stránce "formuláře" zcela dole.Teologie křesťanských tradic: Prosíme, k materiálům, které zasíláte na studijní oddělení (přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení, stručný životopis), připojte i motivační dopis, tedy vysvětlení, proč se ucházíte právě o tento obor.


Vyhlašujeme dodatečný termín pro podávání přihlášek a termín přijímacích zkoušek do bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic. Lhůta pro podávání přihlášek je do 31.7. Přijímací zkoušky budou v době od 1. do 5.9.2014 (bude upřesněno).


Evangelická teologie - bakalářská:


Externí odkaz Aktualizovaný SEZNAM LITERATURY k přijímacím zkouškám zde.


UPOZORNĚNÍ: Uchazeče o studium, resp. studenty 1. ročníku bakalářského oboru Evangelická teologie (prez. i komb.) upozorňujeme, že v měsíci září probíhá čtyřtýdenní intenzivní kurz řečtiny. Ve stejnou dobu probíhá intenzivní kurz hebrejštiny pro studenty 2. ročníku. První dva týdny letního semestru, obvykle začátkem února, probíhá intenzivní kurz latiny pro 1. ročník. Přesná data jsou zveřejněna v harmonogramu akademického roku. Nemohou-li se studenti kombinovaného studia účastnit intenzivních kurzů, nechť si včas dohodnou s vyučujícími náhradní možnosti.

Intenzivní kurz řečtiny bývá pro studenty komb. studia organizován tak, že se účastní povinně dvoutýdenní prezenční výuky (první dva týdny v září) a další dva týdny kurzu budou realizovány o sobotách. Bližší info budou následovat, nebo je podá PhDr. Milena Přecechtělová.


Zkouška z českého jazyka

pro uchazeče bakalářského oboru Evangelická teologie, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, se bude konat 9-12. června od XX hodin ve velké posluchárně v budově ETF (bude upřesněno).

Uchazeči, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, ale mají certifikát o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1, nemusí již skládat další zkoušku z českého jazyka, pouze předloží certifikát.


Evangelická teologie - navazující magisterská:

Pro absolventy bakalářského oboru EVT na ETF bez přijímacích zkoušek.

Uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušky, upozorňujeme na požadavky, které svým rozsahem odpovídají zhruba znalostem a dovednostem požadovaným k bakalářským zkouškám oboru Evangelická teologie na ETF. Proto viz www stránky kateder historické, systematické a biblické teologie, religionistiky a filosofie UK ETF – požadavky k bakalářské zkoušce.

A dále: Uchazeči si mohou předem připravit exegeticky zpracované minimálně 4 oddíly SZ textu (cca á 20 veršů) a 4 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (podrobnosti viz požadavky k bakalářské zkoušce příslušných kateder). Přijímací zkoušky je možno absolvovat i bez této přípravy, ale je to poněkud riskantní :)Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (navazující mg. program)

Externí odkaz  informace o přijímacím řízení zde. Forma prezenční a kombinovaná má totožné podmínky přijetí.Informace o doktorském studiu Externí odkaz zde

Informace o přijímacích zkouškách do doktorského studia Externí odkaz zdeDen otevřených dveří 20. 1. 2014 od 14:00 v 1. patře, v malé posluchárně a seminární místnosti. (V chodbě vpravo do skleněných dveří a pak vlevo - naproti kavárně - a po dřevěném schodišti do 1. patra).

Bližší program bude zveřejněn po 12.1.2014 mezi aktualitami.Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.březen 2014 16:27

 


Poslední aktualizace 17.04 2014 21:35, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz