Archiv aktualit


Grantová agentura UK - vyhlášení 13. kola soutěže (rok 2016)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2015.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena na 12. listopadu 2015.

 • Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013 a č. 22/2014.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2015.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena na 14. ledna 2016.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č.18/2013 a č. 22/2014.Doplňující informace k 13. kolu soutěže GA UKGrant Husovy nadace

Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku, působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech.


Nadace podpoří vypracování studie na zadané téma - v letošním roce jsou tématem "Události a myšlenky 17. listopadu 1989".


Uzávěrka žádostí: 30.6.2015


Další informace na www.vnjh.czGA ČR – veřejná soutěž pro rok 2016

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.


Typy grantových projektů:

 • standardní

 • juniorské

 • mezinárodní


Soutěžní lhůta začíná 17.2.2015. Návrhy projektů je možné podávat do 31.3.2015.


Zadávací dokumentace


standardní projekty

juniorské projekty

mezinárodní projekty


Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů: www.gris.czNeuron Impulsy 2015 – soutěž pro mladé vědce

Nadační fond Neuron na podporu vědy vypisuje soutěž pro výzkumné projekty pro rok 2015 v těchto oborech:

 • fyzika

 • chemie

 • matematika

 • medicína

 • společenské vědy


Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let, který má české státní občanství.


Žádosti je možno vkládat do aplikace do 31.3.2015.


Veškeré informace k dispozici na http://impuls.nfneuron.czUkončení činnosti Grantové agentury Akademie věd ČR

Dne 20. ledna 2015 byla ukončena činnost Grantové agentury Akademie věd ČR (GA AV).PRVOUK – badatelská konference

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dne 11. prosince 2014 badatelskou konferenci v rámci Programu rozvoje vědních oblastí UK (PRVOUK)

Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury (P01).


Program konferenceSVV – vyhlášení 6. kola soutěže (rok 2015)


Vyhlášení, podávání přihlášek


Nové kolo soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2015 bylo vyhlášeno opatřením rektora č. 30/2014 http://www.cuni.cz/UK-6460.html.


Na stránkách SVV http://www.cuni.cz/UK-3362.html jsou uvedeny termíny a formuláře návrhů.


Lhůta pro podání přihlášek projektů na fakultě je stanovena na 20. ledna 2015.Doplňující informace


Doporučená částka jednotlivých návrhů se pohybuje od cca 500 tis. Kč do 800 tis. Kč.Vyhodnocení vnitřní soutěže ETF UK v rámci institucionálního programu pro rok 2015

Z rozhodnutí hodnotící komise byly doporučeny k realizace tyto projekty:


1. Chronologická příručka ke studiu české reformace (řešitel O. Halama)

2. Inovace výuky předmětů Ekumenická eklesiologie a Ekumenika na UK ETF (řešitel M. Vaňáč)

3. Podpora přípravy kurzů v rámci nového studijního programu (řešitel L. Beneš)


Zápis o vyhodnocení soutěžeGrantová agentura UK – vyhlášení 12. kola soutěže (rok 2015)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2014.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena na 5. listopadu 2014.

 • Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013 a č. 22/2014.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2014.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena na 7. ledna 2015.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č.18/2013 a č. 22/2014.


Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Závěrečné zprávy lze podávat počínaje dnem 27. března 2015.

 • Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv je stanovena na 30. března 2015.


Doplňující informace k 12. kolu soutěže GA UK - zdeVeřejná soutěž – Národohospodářský ústav Josefa Hlávky (NÚJH)

Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Rada NÚJH nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Pro usnadnění orientace zájemců o účast v soutěži uveřejňujeme tématické okruhy, jimž by měla být věnována zvláštní pozornost. Rada NÚJH však nevylučuje ani další vhodná témata navržená žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.


Tématické okruhy

Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2014 téma Česká společnost v Evropě a ve světě a určila následující priority s tím, že zaměření prací by mělo řešit aktuální a konkrétní otázky posledních dvaceti dvou let společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském a světovém kontextu.

 • Morálka a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci (krize hodnot a demokracie)

 • Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku a problematika národních zájmů

 • Vlastnické a strukturální problémy české ekonomiky (český kapitál)

 • Technický rozvoj, inovace, rozvoj vzdělání a vědy - jejich vliv na rozvoj ekonomiky

 • Problémy zaměstnanosti, sociální nerovnosti, kriminality, strategie jejich řešení, problémy zdravotnictví a školství

 • Demografický vývoj a migrace, české menšiny v zahraničí a menšiny v České republice

 • Význam neziskového sektoru pro udržování sociální soudržnosti a jeho vliv na růst konkurenceschopnosti ekonomiky

 • Historie Nadání a nadačních aktivit Josefa Hlávky se zvláštním zřetelem k osudům jejich představitelů

Podmínky soutěže

Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií).


Požadavky na úroveň studie:

 • Studie musí vycházet z dosavadního stupně poznání zkoumané problematiky, včetně zhodnocení "strategické literatury".

 • Studie musí překročit rámec již dosažených empirických nebo teoretických poznatků.

 • Přihláška žadatele musí obsahovat:

  • návrh zvoleného tématu

  • popis přístupu k jeho řešení

  • strukturu a rozsah studie

  • datum jejího odevzdání

  • relevantní osobní údaje, adresu bydliště a zaměstnavatele

  • seznam publikovaných prací

  • kopii poslední úspěšné studie nebo její části

  • požadovanou výši příspěvku (stipendia)

Přihlášky posuzuje rada NÚJH, podle potřeby i za účasti žadatele.


Termín zaslání přihlášek je do 30.4.2014


Přihlášky mohou žadatelé poslat poštou, faxem nebo doručit osobně na adresu:

Nadace "Nadání J., M. a Z. Hlávkových"

(Národohospodářský ústav)

Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

www.hlavkovanadace.czGA ČR – veřejná soutěž pro rok 2015

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, mezinárodních a juniorských grantových projektů.


Podmínky veřejné soutěže:


1. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu

 • standardních

 • mezinárodních

 • juniorských

grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2015.

2. Předpokládaná doba trvání (řešení) grantových projektů je dva nebo tři roky.

3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám v následujících oborech:

  a. 

technické vědy

  b. 

vědy o neživé přírodě

  c. 

lékařské a biologické vědy

  d. 

společenské a humanitní vědy

  e. 

zemědělské a biologicko - environmentální vědy

4. Způsobilost k řešení navrhovaného projektu požadovanou podle § 18 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f) zákona prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu, kde uvede odborné schopnosti řešitele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, a jeho dosavadní vědecké výsledky. GA ČR je bude posuzovat s ohledem na charakter daného grantového projektu a se zřetelem na obsah návrhu projektu podle kritérií uvedených v bodě 5. Dále prokazuje uchazeč způsobilost podle dalších ustanovení § 18 zákona.

5. Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: cíle projektu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení návrhů projektů provádějí oborové komise podle zákona a Statutu GA ČR.

6. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci:


Standardní projekty

Mezinárodní projekty

Juniorské projekty


7. Soutěžní lhůta končí dnem 9. dubna 2014.

8. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu. Návrh projektu musí být vyplněn a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

9. Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty.

10. Hodnotící lhůta začíná dnem 10. dubna 2014 a končí dnem 5. prosince 2014.

11. Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce hodnotící lhůty zveřejněním na internetové adrese GA ČR http://www.gacr.cz/. GA ČR následně vyrozumí každého uchazeče o udělení či neudělení grantu.


!Nové opatření GAČR:

Navrhovatel nebo spolunavrhovatel, jehož návrh projektu bude v letošním roce v jakékoli soutěži GA ČR vyhodnocen jako projekt nedoporučený k financování v první fázi posuzovacího řízení, nebude moci v roli navrhovatele nebo spolunavrhovatele v příštím roce předložit návrh projektu do žádné z veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v rámci téže skupiny projektů (standardních, juniorských, mezinárodních). Toto opatření je vedeno snahou vytvořit navrhovateli a spolunavrhovateli dostatečný časový prostor pro přípravu a vytvoření kvalitního návrhu.Nadační fond Neuron – soutěž pro mladé vědce

Nadační fond Neuron na podporu vědy (NFN) vyhlašuje 4. ročník grantové soutěže určené mladým vědcům do 40 let pro rok 2014, a to pro obory fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, a to každý ve výši max. 1 milion korun. Projekty mohou být v délce 2 až 3 let.

První kolo grantové soutěže Neuron proběhne: 31. ledna 2014 – 31. března 2014.


Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let zabývající se (doložitelně) výzkumem v České republice, nebo úspěšný český vědec, který se rozhodne pro návrat ze zahraničí (hranicí je rok narození 1974 včetně, ovšem v případech, kdy žadatel bude mírně přesahovat stanovený věkový limit, může NFN zohlednit průběh jeho profesní kariéry s ohledem na mateřskou dovolenou či délku pregraduálního studia).

Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím webového rozhraní NFN. Žádosti podané jiným způsobem nebudou zařazeny do grantové soutěže. Za každý obor bude vybrán jeden vítězný projekt, tzn. 1 za fyziku, 1 za chemii, 1 za matematiku, 1 za medicínu a 1 za společenské vědy.

NF Neuron bude odborným garantem a koordinátorem celého grantového procesu.

Před vyplňováním žádosti prosím věnujte pozornost informacím zveřejněným u jednotlivých vědních oborů a systému udělování nadačních příspěvků NFN. Zároveň doporučujeme se seznámit se sekcí FAQ těchto webových stránek, která Vám pomůže s orientací ve webovém rozhraní.


Soutěž bude probíhat ve dvou kolech:


1. kolo

Stručný popis projektu v rozsahu 1 800 znaků, který bude zahrnovat tyto body:

 • velmi stručný popis projektu

 • shrnutí a cíl projektu

 • původnost a důležitost projekt z hlediska ČR i mezinárodního

 • navrhovaný rozpočet projektu

Rozsah vlastní žádosti o projekt je max. 1 800 znaků (1 NS). 

Nedílnou součástí žádosti je i stručný životopis s 10 nejvýznamnějšími publikacemi a dva podepsané doporučující dopisy (pouze ve formátu pdf). 

Žádosti se podávají v českém jazyce. Doporučující dopisy mohou být v českém a anglickém jazyce.


2. kolo

Žadatelé, jejichž projekty postoupí do druhého kola budou vyzváni k vypracování prezentace projektu ve formátu ppt v rozsahu 10–15 minut.SVV – vyhlášení 5. kola soutěže (rok 2014)


Vyhlášení, podávání přihlášek


Projekty Specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze byly pro rok 2014 vyhlášeny dnem 15. listopadu 2013.

Přihlášky projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.


Lhůta pro podání přihlášek projektů na ETF byla stanovena na 22. ledna 2014.


Závěrečné zprávy SVV za rok 2013


Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

Lhůta pro podání závěrečných zpráv na ETF byla stanovena na 21. ledna 2015.Výstava "Moderní český biblický překlad"

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. – Kabinet pro klasická studia, Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy s názvem "Moderní český biblický překlad".

Výstava bude zahájena v pondělí 25. listopadu 2013, 17:00 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 a potrvá do 19. prosince 2013.

Výstavu zahájí PhDr. Jiří Beneš, vedoucí Kabinetu pro klasická studia.

Vystoupí komorní soubor Ludus musicus.


Výstava je výsledkem badatelské činnosti v rámci finanční podpory grantu GA ČR P401/12/G168 „Historie a interpretace Bible". Pozvánka zde.Grantová agentura UK – vyhlášení 11. kola soutěže (rok 2014)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 7. října 2013.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena na 10. listopadu 2013.

 • Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012 a č. 18/2013.

.

Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 7. října 2013.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena na 7. ledna 2014.

 • 4. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012 a č.18/2013.

.

GA ČR – veřejná soutěž pro rok 2014

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, postdoktorských a mezinárodních grantových projektů (dále jen “veřejná soutěž“).


Podmínky veřejné soutěže:

 • Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu standardních, postdoktorských a mezinárodních grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2014.

 • Předpokládaná doba trvání (řešení) grantových projektů je dva nebo tři roky.

 • Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:

    a. 

  lékařské a biologické vědy

    b. 

  společenské a humanitní vědy

    c. 

  technické vědy

    d. 

  vědy o neživé přírodě

    e. 

  zemědělské a biologicko - environmentální vědy

 • Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: cíle projektu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení návrhů projektů provádějí oborové komise podle zákona a Statutu GA ČR.

 • Informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci:


  Zadávací dokumentace standardních grantových projektů

  Zadávací dokumentace postdoktorských grantových projektů

  Zadávací dokumentace mezinárodní grantových projektů DFG, NRF, NSC


Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 18. dubna 2013.SVV – vyhlášení 4. kola soutěže (rok 2013)

Soutěž Specifického vysokoškolského výzkumu - pro 4. kolo soutěže pro rok 2013 nedochází k žádným změnám v Zásadách soutěže.


Nadále tedy platí následující podmínky:

 • Minimální limit pro Studentský vysokoškolský projekt zůstává ve výši 400 tis. Kč.

 • Každý řešitelský tým musí sestávat z minimálního počtu 3 studentů doktorských studijních programů.

 • Účast jednoho studenta ve dvou a více projektech je nepřípustná (výjimka možná v případě, že studuje více studijních programů).


15.11.2012 - zahájení 4. kola Soutěže SVV 2012

20.01.2013 - fakultní termín pro podání přihlášky pro SVV 2013

31.01.2013 - lhůta pro hromadné podání přihlášek na rektorát UK

25.01.2013 - lhůta pro podání závěrečných zpráv SVV 2012 na RUK


Více informací naleznete na stránce často kladených otázek zde.


Veškeré informace a formuláře k soutěži SVV jsou dostupné na http://www.cuni.cz/UK-3362.htmlGrantová agentura UK – vyhlášení 10. kola soutěže (rok 2013)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 8. října 2012.

 • Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na ETF je stanovena na 8. listopadu 2012.

 • Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011 a č. 7/2012.


MŠMT – rozvojové programy pro veřejné vysoké školy (rok 2013)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro rok 2013. Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva a jeho Aktualizaci 2013.


Rozvojové programy se vyhlašují ve dvou okruzích:


A. Institucionální rozvojový program (IRP)


V rámci IRP by měl být obecně popsán výchozí a cílový stav, kterého má být za přidělené finanční prostředky dosaženo, přičemž tyto prioritní cíle musí být bezpodmínečně a zřetelně navázány na strategické záměry a nástroje uvedené v DZ UK 2011-2015 a zároveň na DZ ETF. Dosažení cílů musí být prokázáno pomoci kvantitativních nebo kvalitativních ukazatelů. Ohledně rozpočtu není třeba speciálně rozčleňovat, jak budou finanční prostředky použity, pouze je nutné uvést, kolik prostředků půjde na INV (investiční výdaje) a kolik na NIV (neinvestiční výdaje).

Výše limitu byla ze strany RUK pro ETF stanovena na 1.300 tis. Kč.


Anotace IRP je nutné odevzdat do 14. září 2012 na RUK v této struktuře:

 • název rozvojové priority dle DZ UK

 • odkaz na strategický záměr (cíl) a/nebo nástroj uvedený v DZ UK a DZ ETF

 • popis obsahu činnosti vedoucí k naplnění splnění cíle

 • finanční požadavky rozdělené na INV a NIV

Odevzdání kompletních IRP na RUK je nutné nejpozději do 5. října 2012.


B. Centralizované rozvojové programy


Jsou vyhlášeny pouze 3 tématické programy:


1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol - v tomto programu bude podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice.

ETF může v tomto programu zaslat nejpozději do 31. července 2012 návrh na podání nebo účast v projektu více vysokých škol. Návrh by měl být ve formě stručné anotace,

která bude popisovat obsah projektu, finanční rámec a zúčastněné vysoké školy (popř. informaci, zda je s těmito VŠ závazně domluveno podání/spolupráce na projektu).

Z těchto zaslaných návrhů určí UK na začátku srpna 3 projekty, které budou za UK podány, nebo ve kterých bude UK figurovat jako spoluřešitel. Při výběru budou preferovány velké projekty se zapojením více VŠ a většími finančními objemy.


2. Program na podporu vzájemné spolupráce tuzemských a zahraničních vysokých školETF může zaslat nejpozději do 31. července 2012 návrhy na projekty zaměřené

na podporu vytváření a přípravy společných studijních programů se zahraniční VŠ. Návrh by měl být ve formě stručné anotace s popisem obsahu projektu, finančního rámce a zahraniční VŠ, se kterou bude realizován. V případě zaslání více projektových návrhů na toto téma bude snaha ze strany RUK o integraci těchto záměrů do jednoho projektu, který může být za UK předložen.


3. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy

V tomto programu budou podporována tato tematická zaměření:

  a. 

podpora diverzifikace na úrovni institucí a studijních programů

  b. 

podpora vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a socio-ekonomicky znevýhodněných;

  c. 

podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů;

  d. 

podpora rozvoje vzdělávací činnosti prostřednictvím vytváření partnerství a sítí mezi vysokými školami a institucemi výzkumu a vývoje, subjekty soukromého sektoru nebo subjekty vykonávajícími veřejnou správu.


GA ČR – veřejná soutěž pro rok 2013

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, postdoktorských a mezinárodních grantových projektů (dále jen “veřejná soutěž“).


Podmínky veřejné soutěže:


1. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu standardních, postdoktorských a mezinárodních  grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. února 2013.

2. Předpokládaná doba trvání (řešení) standardních grantových projektů je dva až pět kalendářních roků.

3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:

  a. 

lékařské a biologické vědy,

  b. 

společenské a humanitní vědy,

  c. 

technické vědy,

  d. 

vědy o neživé přírodě,

  e. 

zemědělské a biologicko - environmentální vědy.

4. Způsobilost k řešení navrhovaného projektu požadovanou podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu, kde uvede odborné schopnosti řešitele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, a jeho dosavadní vědecké výsledky. GA ČR je bude posuzovat s ohledem na charakter daného grantového projektu a se zřetelem na obsah návrhu projektu podle kritérií uvedených v bodě 5. Dále prokazuje uchazeč způsobilost podle dalších ustanovení § 18 zákona.

5. Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: cíle projektu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení návrhů projektů provádějí oborové komise podle zákona a Statutu GA ČR.

6. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci.

7. Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku (17. května 2012) 

a končí dnem 28. června 2012.

8. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Návrh projektu musí být vyplněn a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

9. Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty.

10. Hodnotící lhůta začíná dnem 29. června 2012 a končí dnem 30. ledna 2013.

11. Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce hodnotící lhůty zveřejněním na internetové adrese GA ČR http://www.gacr.cz/. GA ČR následně vyrozumí každého uchazeče o udělení či neudělení grantu.GA ČR – zrušení vyhlášených veřejných soutěží

Předsednictvo Grantové agentury České republiky na dnešním zasedání, tj. dne 5. 4. 2012 rozhodlo dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, o zrušení vyhlášených veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích. Vyhlášení nových veřejných soutěží se předpokládá v polovině května 2012, aby financování nových projektů v roce 2013 mohlo začít co nejdříve.


text oznámení:

OZNÁMENÍ předsednictva GA ČR


Předsednictvo Grantové agentury České republiky na zasedání dne 5. 4. 2012 rozhodlo dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, o zrušení vyhlášených veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích. Vyhlášení nových veřejných soutěží se předpokládá v polovině května 2012, aby financování nových projektů v roce 2013 mohlo začít co nejdříve.

Důvodem tohoto rozhodnutí je technická havárie v úložišti dat, vinou které došlo ke ztrátě údajů vložených do aplikace pro podávání návrhů projektů. Havárií byly postiženy i poslední zálohy systému, takže kompletní sadu dat již nelze obnovit. Na přesné identifikaci příčin odborníci na IT ze specializovaných firem stále pracují.

Předsednictvo GA ČR si je vědomo komplikací, které toto rozhodnutí přináší uchazečům i navrhovatelům, a proto se všem dotčeným upřímně omlouvá. V této situaci, kterou nebylo možno předvídat ani ji ovlivnit, by jakákoliv parciální řešení znamenala porušení principu rovné soutěže.FRVŠ – výběrové řízení (rok 2013)

Výbor Fondu rozvoje vysokých škol vyhlásil výběrové řízení na projekty podporující rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol v roce 2013 v těchto tematických okruzích nebo skupinách tematických okruhů:


A Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání

B Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let

G Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti


Základní informace:


 • projekt je přihláškou do výběrového řízení a předkládá se v českém jazyce

 • projekty mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysoké školy, proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem dané vysoké školy

 • dotace z Fondu nejsou určeny na projekt, jehož řešení má charakter výzkumné činnosti nebo jehož výsledky mají být použity pro výzkumný úkol, program nebo záměr

 • řešitel uvede v projektu výslovně důvod, pro který nelze navržené vzdělávací aktivity financovat z prostředků operačních programů EU


Projekty podává vysoká škola elektronicky v informačním systému ISAAR-F ode dne 20. dubna 2012 do 24.00 hodin dne 28. května 2012.


Fakultní termín ETF je stanoven na 10. května 2012 (termín pro odevzdání projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK je stanoven na 15.5.2012), přičemž

nejpozději do 30. dubna je nutné informovat oddělení Vědy a výzkumu ETF o záměru a přípravě projektové žádosti!


Veškeré informace k projektům FRVŠ pro rok 2013 jsou dostupné zde.SVV – vyhlášení 3. kola soutěže (rok 2012)

Pro 3. kolo soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu nedochází v roce 2012 k žádným změnám v Zásadách soutěže.


Nadále tedy platí následující podmínky:

 • Minimální limit pro Studentský vysokoškolský projekt zůstává ve výši 400 tis. Kč.

 • Každý řešitelský tým musí sestávat z minimálního počtu 3 studentů doktorských studijních programů.

 • Účast jednoho studenta ve dvou a více projektech je nepřípustná (výjimka možná v případě, že studuje více studijních programů). Nevztahuje se na konference.

 • Režie se nadále vypočítává jako 25% přímých nákladů (nikoliv celkových nákladů projektu).


15.11.2011 - zahájení 3. kola Soutěže SVV 2012

20.01.2012 - termín ETF pro podávání návrhů

31.01.2012 - lhůta pro hromadné podání přihlášek na rektorát UK

12.03.2012 - Do této lhůty předloží Grantová rada UK rektorovi UK návrhy projektů ke schválení.

25.01.2012 - lhůta pro podání závěrečných zpráv SVV 2011 na rektorát UK


Více informací naleznete na stránce často kladených otázek, formuláře jsou k dispozici zde.Grantová agentura UK – vyhlášení 9. kola soutěže (rok 2012)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 10. října 2011.

 • Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na ETF je stanovena na 8. listopadu 2011.

 • Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 18. listopadu 2011.

 • Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010 a č. 14/2011.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 10. října 2011.

 • Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na ETF je stanovena na 6. ledna 2012.

 • Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK  (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 16. ledna 2012.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010 a č. 14/2011.


Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Lhůta pro podání závěrečných zpráv na ETF je stanovena na 31. března 2012.

 • Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 6. dubna 2012.


UNCE – 1. ročník soutěže UNiverzitních výzkumných CEnter UK

Univerzita Karlova v Praze v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlásila 1. ročník soutěže UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) jako účelovou podporu mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.


Soutěžní podmínky:

 1. Vědecko-výzkumná činnost centra musí mít věcně ucelený charakter a spadat do činností, v níž řešitelský kolektiv centra již prokazatelně dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.

 2. Řešitelský kolektiv tvoří:

  a) řešitelé-senioři, kterými jsou habilitovaní akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem na univerzitě alespoň 0,75,

  b) řešitelé-junioři, kterými jsou akademičtí pracovníci univerzity s titulem Ph.D. nebo Th.D., avšak nejdéle do konce osmého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tento titul obdrželi (do této lhůty se nezapočítává řádně doložená mateřská ani rodičovská dovolená juniora); v odůvodněných případech lze za juniory považovat v rámci jednoho centra též nejvýše dva akademické nebo vědecké pracovníky univerzity s ukončeným vysokoškolským vzděláním, kteří v kalendářním roce podání projektu nedovršili věk 33 let,

  c) ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity,

  d) studenti doktorských studijních programů na univerzitě a

  e) techničtí a odborní pracovníci univerzity

 3. Řešitelský kolektiv tvoří nejméně sedm juniorů a nejméně tři senioři. Tatáž osoba může být v pozici seniora nebo v pozici juniora uvedena pouze na jednom projektu centra a může být v této pozici členem pouze jednoho řešitelského kolektivu.

 4. Hlavním řešitelem centra je jeden ze seniorů.

 5. Odbornou úroveň projektu garantují především senioři.

 6. Maximální doba činnosti centra je šest let.


Podávání projektů:

 1. Projekty se podávají v písemné i elektronické podobě, na předepsaných formulářích.

 2. Projekty UNCE se v písemné podobě podávají na rektorát UK, odbor vědy a výzkumu, s označením „Projekt UNCE“ a v elektronické podobě se zasílají na adresu unce@ruk.cuni.cz.

 3. Projekty UNCE lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 19. září 2011.

 4. Lhůta pro podání projektů UNCE je stanovena na 14. října 2011.

 5. Výsledky 1. ročníku soutěže UNCE budou zveřejněny nejpozději 7. prosince 2011.

 6. Centra, jejichž projekty byly uděleny, zahájí činnost ke dni 1. ledna 2012.


Plné znění podmínek soutěže UNCE jsou k dispozici zde (opatření rektora č. 9/2011) a zde (opatření rektora č. 10/2011).MŠMT – rozvojové programy pro veřejné vysoké školy (rok 2012)

MŠMT vyhlásilo rozvojové projekty pro VVŠ pro rok 2012, které poměrně zásadním způsobem mění dosavadní způsob předávání a realizace rozvojových projektů. Princip centralizovaných rozvojový projektů zůstává v podstatě identický, od roku 2012 se však ruší decentralizované rozvojové projekty, které jsou nahrazeny Institucionálním rozvojovým plánem (IRP).


A) Centralizované rozvojové projekty

 • Je možné realizovat buď jako projekty konsorcií vysokých škol, kdy centralizovaný projekt musí společně podat alespoň dvě vysoké školy, popř. projekt řeší jedna vysoká škola a ostatní VŠ výsledky pouze využívají

 • V rámci programů číslo 2, 3 a 4 je možné, aby vysoká škola předložila projekty samostatně

Programy:

 1. Program na podporu vzájemné spolupráce VŠ – podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR

 2. Program na podporu vzájemné spolupráce tuzemských a zahraničních VŠ – podpora vytváření společných studijních programů a alternativních forem mobility

 3. Program na podporu otevřenosti VŠ – podpora zvyšování a rozšiřování úrovně poskytování nabídky poradenských služeb pro uchazeče o studium v rámci celoživotního vzdělávání podle ustanovení paragrafu 60 zákona o vysokých školách, podpora služeb pro studenty se SVP a podpora vnitrostátních mobilit

 4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro VŠ se sídlem na území hl.m.Prahy (v rámci tohoto programu budou podpořeny výhradně projekty uskutečňované na území hl.m.Prahy a současně zaměřené na podporu aktivit, které jsou v souladu s prioritami Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost):

  • Podpora diverzifikace na úrovni institucí a studijních programů

  • Podpora vzdělávání studentů se SVP a socio-ekonomicky znevýhodněných

  • Podpora studia v doktorských studijních programech a podpora postdoktorandů

  • Podpora rozvoje vzdělávací činnosti prostřednictvím vytváření partnerství a sítí mezi VŠ a institucemi VaV, subjekty soukromého sektoru, nebo subjekty vykonávajícími veřejnou správu

B) Institucionální rozvojový plán (IRP)

 • Musí obsahovat především konkrétní cíle, kterých chce univerzita (fakulta) v roce 2012 dosáhnout a relevantní ukazatele výkonu, kterým jejich dosažení prokáže

 • Vybrané prioritní cíle fakulty musí být zřetelně navázány jednak na nástroje uváděné v Dlouhodobém záměru UK a jednak na cíle a nástroje k jejich dosažení uvedené v DZ (ADZ) fakult

 • IRP bude předkládán univerzitou spolu s ADZ UK na rok 2012

 • V rámci IRP není nutné rozčleňovat využití finančních prostředků, ale je nutné uvést, kolik prostředků půjde na investiční náklady a kolik na náklady neinvestiční

 • Na aktivity v rámci IRP vyčlenilo MŠMT orientační limit, jehož část pokryje v souladu s DZ UK 2011-2015 celouniverzitní aktivity, a cca 35 procent je určeno ještě na specifické priority fakult

IRP jednotlivých fakult by měly zachovat následující strukturu:

 1. název rozvojové priority

 2. odkaz na cíl (strategický záměr) a/nebo nástroj uvedený v DZ UK a DZ fakulty či jeho aktualizace

 3. popis obsahu činnosti vedoucí k naplnění vybraného cíle

 4. uvedení konkrétních ukazatelů, kterými bude doložena realizace priority

 5. finanční požadavky rozdělené na INV a NIV

Termíny a další informace:

 • odevzdání anotace centralizovaných projektů a IRP do 16. září 2011 - vyplněné do tabulek pro každý centralizovaný projekt, resp. rozvojovou prioritu, zvlášť – v elektronické podobě na adresu jan.belonoznik@ruk.cuni.cz

 • odevzdání kompletních projektů a IRP nejpozději do 10. října 2011 na Odbor analýz a strategií RUK – pro centralizované projekty jsou k dispozici formuláře (ke stažení zde)

 • fakultní IRP by měl mít formu jednotného dokumentu a dodržovat strukturu podle jednotlivých rozvíjených priorit

 • formuláře a plány je nutné odevzdat ve třech pare spolu s průvodním dopisem vedení fakulty a zároveň elektronicky na adresu jan.belonoznik@ruk.cuni.cz

 • centralizované RP a IRP budou předloženy na MŠMT nejpozději k 31. říjnu 2011


Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) a Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) v roce 2011

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil nové výzvy k předkládání projektových žádostí do OPPA a OPPK. Bližší informace k výzvám a jejich plné znění jsou dostupné zde


Rektorát UK k této výzvě vydal následující informace:


OPPA


Prioritní osa 1 – aktivita A – Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce

 • UK může podat pouze jednu žádost v max. výši celkových nákladů 6 mil. Kč

 • Celouniverzitní koordinátorka PhDr. Hana Urychová (vedoucí IPC UK) z předložených návrhů projektových žádostí jednotlivých fakult (v minimální formě projektového záměru) vybere jeden projekt nebo doporučí integraci více projektů

 • Nejpozději do 20. května 2011 je nutné zaslat na Odbor analýz a strategií UK (OAS RUK) případné projektové záměry ve formě vyplněného formuláře

Prioritní osa 1 – aktivita B – Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií

 • UK může podat pouze jednu žádost v max. výši celkových nákladů 15 mil. Kč

 • Celouniverzitní koordinátor Ing. Jiří Linhart (ředitel CPPT UK) z předložených návrhů projektových žádostí (v minimální formě projektového záměru) vybere jeden projekt nebo doporučí integraci více projektů

 • Nejpozději do 20. května 2011 je nutné zaslat na OAS RUK případné projektové záměry ve formě vyplněného formuláře

Prioritní osa 2 – aktivita A – Podpora souladu pracovního a soukromého života

 • UK může podat pouze jednu žádost v max. výši celkových nákladů 8 mil. Kč

 • Celouniverzitní koordinátorka PhDr. Hana Urychová (vedoucí IPC UK) z předložených návrhů projektových žádostí jednotlivých fakult (v minimální formě projektového záměru) vybere jeden projekt nebo doporučí integraci více projektů

 • Nejpozději do 20. května 2011 je nutné zaslat na Odbor analýz a strategií UK (OAS RUK) případné projektové záměry ve formě vyplněného formuláře

Prioritní osa 3 – aktivita B – Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na VŠ

 • UK může předložit celkem 14 projektových žádostí, neboť takový je počet fakult UK v Praze

 • Maximální výše celkových nákladů na jeden projekt je 6 mil. Kč (minimálně 1 mil. Kč)

 • Každá fakulta může předložit pouze jednu žádost

 • Nejpozději do 18. května 2011 zašle každá fakulta závazné stanovisko, zda má zájem využít možnosti podat projektovou žádost v této aktivitě. V případě nezájmu některé fakulty bude tato možnost nabídnuta ostatním fakultám

 • Finalizované projektové žádosti je nutné odevzdat s průvodním dopisem ze strany vedení fakulty nejpozději 29. června 2011 na OAS RUK


OPPK


Prioritní osa 3 – oblasti podpory 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a praxí

 • Maximální výše celkových nákladů na jeden projekt je 35 milionů korun – spoluúčast tvoří 50 % způsobilých výdajů

 • Finalizované projektové žádosti je nutné odevzdat i s průvodním dopisem vedení fakulty nejpozději 22. června 2011 na OAS RUK


GA ČR – veřejná soutěž - projekty na podporu excelence v základním výzkumu pro rok 2012

Grantová  agentura  České  republiky vyhlásila veřejnou soutěž na podporu grantových projektů základního výzkumu: Projekty na podporu excelence v základním výzkumu s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2012.


Projekt na podporu excelence v základním výzkumu musí splňovat následující podmínky:

  a. 

účastníkem návrhu projektu je alespoň jeden spoluuchazeč

  b. 

pro dosažení cílů projektu nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin projektů GA ČR

  c. 

jde o projekt svou povahou multidisciplinární

  d. 

projekt je založen na vědecké spolupráci v základním  či orientovaném základním výzkumu více špičkových týmů několika různých právních subjektů zkoumajících stejnou či příbuznou problematiku

  e. 

z návrhu projektu musí být zřejmé, že spolupráce více týmů na projektu umožní vytvoření kvalitativně lepších podmínek pro dosažení stanovených cílů projektu, než kdyby usilovaly o financování odděleně

  f. 

spolupráce více institucí na projektu umožní dosáhnout synergických efektů a integrace výzkumných potenciálů a přispěje tak k překonání kritických kapacitních či infrastrukturních omezení

  g. 

projekt musí prokázat přínos k výchově mladé vědecké generace a spolupráci s předními zahraničními pracovišti, týmy či badateli zabývajícími se stejnou nebo podobnou problematikou


Předpokládaná doba trvání (řešení) projektů na podporu excelence v základním výzkumu je sedm kalendářních roků.


Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob  řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:

  a. 

lékařské a biologické vědy,

  b. 

společenské a humanitní vědy,

  c. 

technické vědy,

  d. 

vědy o neživé přírodě,

  e. 

zemědělské a biologicko - environmentální vědy.


Soutěžní lhůta končí dnem 9. května 2011.FRVŠ – výběrové řízení (rok 2012)

Výbor Fondu rozvoje vysokých škol vyhlásil výběrového řízení pro rok 2012. Jedná se o 4 tematické okruhy, které jsou dále členěny do dílčích specifikací:


 • A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání

 • E - Vysokoškolské knihovny

 • F - Inovace studijních předmětů

 • G - Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti


Termín odevzdání projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK byl stanoven na 26. dubna 2011, fakultní termín pro ETF byl stanoven na 15. dubna 2011.GA ČR – veřejná soutěž pro rok 2012

Grantová agentura České republiky (GAČR) vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, postdoktorských a bilaterálních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2012.


Soutěžní lhůta začíná dnem 10. března 2011 a končí dnem 15. dubna 2011.SVV – vyhlášení 2. kola soutěže (rok 2011)


Podmínky soutěže

 • Hlavním řešitelem projektu je vždy akademický pracovník.

 • Délka projektu je omezena na 1 kalendářní rok.

 • Návrh je možno podat ve formě Vědeckého projektu nebo Studentské vědecké konference.

 • Minimální výše finančních prostředků na jeden projekt je 400 tis. Kč, na konferenci není stanoven.

 • Maximální výše finančních prostředků na jeden projekt je 3.000 tis. Kč, na konferenci 1.000 tis. Kč.

 • Projekty se podávají hromadně za fakultu.

 • Počet studentů v řešitelském týmu musí být vyšší nebo roven počtu akademických pracovníků.

 • Členy řešitelského týmu jsou alespoň 3 studenti doktorských studijních programů.

 • Podíl stipendií studentů doktorských a magisterských studijních programů musí být vyšší než 60% součtu celkových osobních nákladů projektu (včetně odvodů a stipendií) – tato podmínka neplatí pro konference.

 • Výše doplňkových a režijních (tj. nepřímých) nákladů nesmí překročit hranici 25% přímých nákladů.

 • Na konferenci může spolupracovat více fakult (nikoli však na projektu).

 • Výše prostředků požadovaných fakultou na konference nesmí přesáhnout 20% veškerých prostředků požadovaných fakultou.

Termíny

 • Zahájení soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu 2011: 15.11.2010 (zahájení podávání přihlášek)

 • Lhůtu ETF pro podávání přihlášek na fakultě: 12.1.2011

 • Lhůta pro podávání přihlášek na rektorát: 27.1.2011

 • Lhůta pro podávání závěrečných zpráv: 27.1.2012


Grantová agentura UK – vyhlášení 8. kola soutěže (rok 2011)

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze vyhlásila 8. kolo grantové soutěže pro rok 2011. Zásady činnosti GAUK pro rok 2011 byly vydány Opatřením rektora č. 10/2010.


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 12. října 2010.

 • Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan (pro ETF je stanovena lhůta pro podání nových přihlášek na 9. listopadu 2010).

 • Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 19. listopadu 2010.

 • Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009 , ve znění opatření č. 10/2010.

Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 12. října 2010.

 • Lhůtu pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě stanoví děkan (pro ETF je stanovena lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na 7. ledna 2011).

 • Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK  (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 17. ledna 2011.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010.

Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan (pro ETF je stanovena lhůta pro podání závěrečných zpráv na 31. března 2011).

 • Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 8. dubna 2011.


MŠMT – rozvojové programy pro veřejné vysoké školy (rok 2011)

Rektorát UK požaduje zaslání stručné anotace rozvojových projektů na rok 2011 do pondělí 6. září 2010 v elektronické podobě.


Termín odevzdání kompletních projektů na RUK (3 pare vytisknuté + elektronicky emailem) je 16. září 2010.


Veškeré dostupné informace MŠMT zde.Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) – 3. výzva


Prioritní osa 1 – Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera

 • Organizace (UK) může podat pouze jednu projektovou žádost v maximální výši celkových nákladů 10 milionů Kč

 • Celouniverzitní koordinátorka (PhDr. Hana Ulrychová – ředitelka IPC UK) z předložených návrhů projektových žádostí vybere jeden projekt nebo doporučí k integraci více projektů

 • Projektové záměry za jednotlivé fakulty je nutné předložit na Odbor analýz a strategií RUK nejpozději do 10. května 2010


Prioritní osa 3 – Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ

 • Organizace (UK) může předložit projekty v úhrnné výši 60 milionů Kč (minimální výše projektu je 1 milion Kč, maximální výše projektu je 8 milionů Kč)

 • Pro jednotlivé fakulty byly stanoveny limity na právo podat si projekt – pro ETF je stanovena výše pro předložený projektový záměr na 2.351.000 Kč

 • Projektový záměr je nutné předložit na OAS RUK do 15. května 2010

 • Finalizované projekty je nutné odevzdat nejpozději do 16. června 2010 na OAS RUK

 • Všechny projektové žádosti bude podepisovat rektor


GA ČR – veřejná soutěž pro rok 2011

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, postdoktorských a bilaterálních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2011.


Soutěžní lhůta začíná dnem 11. března 2010 a končí dnem 16. dubna 2010.


FAKULTNÍ UZÁVĚRKA JE STANOVENA NA 12:00 DNE 9. DUBNA 2010.FRVŠ – výběrové řízení (rok 2011)

Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2011 obsahuje 5 tématických okruhů, které jsou dále členěny do dílčích specifikací. Dva okruhy B a D nejsou vyhlášeny. Termín předložení přihlášky je stanoven na 30. 4. 2010, proto termín pro odevzdání Vašich projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK je stanoven na 15. 4. 2010. Fakultní uzávěrka je stanovena na 8. dubna 2010.


Tématické okruhy:

 • A Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání

 • B nevyhlašuje se

 • C Poradenská a informační centra

 • D nevyhlašuje se

 • E Vysokoškolské knihovny

 • F Inovace studijních předmětů

 • G Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti


Tématické okruhy A, F a G mají stanoven standardní postup. U tematického okruhu A je tabulkou FRVŠ dán počet projektů za vysokou školu i jednotlivé fakulty. V okruhu F a G nejsou stanoveny limity.


V tématických okruzích C a E může podat vysoká škola pouze jeden projekt.SVV – vyhlášení soutěže (rok 2010)

Vznik soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu je dán komplexní novelou zákona č. 130/2002 Sb. schválenou v roce 2009 a Pravidly pro poskytování účelové podpory specifického vysokoškolského výzkumu schválenými vládou.


Veškeré informace v souvislosti se spuštěním prvního kola Soutěže SVV naleznete zde.Grantová agentura Akademie věd končí svou činnost

V důsledku vládní Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací oznámila Grantová agentura akademie dne 13.3.2009 postupné ukončení své činnosti.


Pro žadatele a řešitele stávajících grantů z uvedeného vyplývá:

 • Uzávěrky na nové granty od r. 2010 nebudou vůbec vyhlašovány, a to s okamžitou platností.

 • Běžící granty budou pokračovat dále dle schváleného harmonogramu i finančního plánu, jakož i v dalších letech. Lze počítat se 100% financováním grantů tak, jak byly schváleny.


Poslední změna: 22. únor 2017 11:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta


p. schr. 529, Černá 9,

115 55 Praha 1

Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


Černá 646/9,

110 00 Praha 1-Nové Město


Přístup k mailuJak k nám