Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Závěrečné práce

označované též jako práce kvalifikační, jsou práce bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační (dle § 45 až 47 zákona 111/1998 o vysokých školách).


Obecná pravidla

ExternĂ­ odkaz  Opatření rektora č. 13/2017 stanovuje základní pravidla pro evidenci,odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.

ExternĂ­ odkaz  Opatření děkana č. 5/2010 bude v dohledné době upraveno (viz odstavec "Odevzdávání písemných prací", resp. "Úprava..."


ExternĂ­ odkaz  Opatření děkana č. 6/2010 stanovuje zásady pro vedení a oponenturu závěrečných prací.


Pro vyučující: Dokument ke stáhnutĂ­  Manuál pro vypisování témat a vkládání posudků


Přihlášení k tématu práce

Uzávěrka výběru tématu pro studenty bakalářských a magisterských oborů, kteří kteří hodlají v daném akademickém roce ukončit své studium, je vždy 30. listopadu. Student si buď téma vyhledá a přihlásí se prostřednictvím SIS UK - modul Témata prací (Výběr práce), nebo může sám navrhnout téma práce a obrátit se na vyučujícího, u kterého má zájem, aby vedl jeho práci (viz Opatření děkan č. 5/2010 čl. 3).


Studenti PSP si téma vybírají s ročním předstihem (tj. obvykle 2. ročník) v rozmezí dubna a května prostřednictvím aplikace ExternĂ­ odkaz IS Jabok , nebo prostřednictvím SIS UK. Bližší informace jsou ExternĂ­ odkaz  zde.


Změna tématu či vedoucího absolventské práce po zadání do SIS je ve výjimečných a odůvodněných případech možná. Studenti musí podat písemnou žádost o tuto změnu do rukou proděkana pro studium, podepsanou i školitelem.


Odevzdání písemných prací

Kvalifikační práce se odevzdávají do termínu vyhlášeném v ExternĂ­ odkaz harmonogramu akademického roku, obvykle nejméně 2 měsíce před konáním obhajoby, a to:

 1. v elektronické podobě. Před odevzdáním svázaných výtisků student vyhledá v SISU UK, v modulu "Témata prací" svoje evidované téma a uloží celý text práce + abstrakt v Čj + abstrakt v Aj (= anotace bez klíčových slov), vše výlučně v souboru PDF/A-1a nebo PDF/A-2u.

  Studenti PSP vkládají elektronickou podobu práce do ISu Jabok. ExternĂ­ odkaz  Postup pro vkládání je zde. Archiv musí být dostatečně naplněn.

 2. v tištěné podobě. Dva exempláře, svázané pevnou vazbou student odevzdává spolu s přihláškou ke státnicím na studijním oddělení.

Práce platí za odevzdanou v případě, že byly odevzdány obě verze práce - tištěná i elektronická. (viz následující odstavec).


Úprava písemných prací

UPOZORNĚNÍ: Odevzdávání absolventských prací je upraveno ExternĂ­ odkaz  opatřením rektora č. 13/2017, platným od 1.3.2017. Prosíme, berte proto následující dokumenty s určitou rezervou, dokud nebudou zpracovány podle tohoto nového opatření rektora.

Týká se především: za elektronické odevzdání absolventské práce je odpovědný výlučně student (čl. 4, odst. 3 a 4), který rovněž potvrzuje odevzdání elektronické podoby své práce. A formátu odevzdávané práce (čl. 5), který musí být výlučně PDF/A-1a nebo PDF/A-2u.

A další UPOZORNĚNÍ: od 1.9.2016 oficiální název UK již neobsahuje "v Praze". Název fakulty zní: "Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta".


Dokument ke stáhnutĂ­ Manuál k formálním náležitostem akademických písemných prací - POZOR - oddíl 1.5.3 s ohledem na opatření rektora 13/2017 neplatí bez výhrad, absolventské práce je třeba ukládat výlučně v souboru PDF/A-1a nebo PDF/A-2u.

ExternĂ­ odkaz Zásady pro zpracování výzkumu v bakalářských a magisterských pracích


Doporučujeme používat šablony dokumentů zpracované podle požadovaných zásad a doporučení z Manuálu. Šablony jsou vytvořeny pro dva nejrozšířenější textové editory, LibreOffice (formát totožný s OpenOffice) a MS Word (verze 2003), vždy ve verzi pro jedno- a oboustranný tisk a pro základní písmo Libertine (doporučujeme, možno stáhnout níže), případně Times New Roman (tradiční systémové písmo MS Windows), nebo jiné patkové písmo. Z úsporných a ekologických důvodů doporučujeme tisknout písemné práce oboustranně.


Oboustranný tisk (symetrické stránky s odlišeným vnitřním a vnějším okrajem)

Jednostranný tisk


Vhodná písma

V závěrečných pracech se zásadně používá patkové (serifové) písmo, viz Manuál, odst. 3.3.


Odkazy na zdarma dostupné kvalitní fonty v kódování unicode, jejichž použití pro písemné práce se doporučuje:

 • Libertine

  Doporučená alternativa k Times New Roman a jiným systémovým písmům. Typograficky kvalitně zpracované písmo, obsahuje polytonickou řečtinu i vokalizovanou hebrejštinu, doplněno bezpatkovým písmem Biolinum, s nímž se dobře kombinuje (bezpatkové písmo je možno využít na nadpisy či popisky). Ve verzi OTF ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

  ExternĂ­ odkaz Odkaz na stránky projektu

 • ExternĂ­ odkaz SBL - kvalitní hebrejské a řecké písmo vytvořené na zakázku Society for Biblical Literature


Software pro tvorbu PDF

S ohledem na opatření rektora 13/2017 je třeba ukládat absolventské práce výlučně ve formátu PDF/A-1a nebo PDF/A-2u. Proto lze využít níže uvedený software jen v případě, že tento formát podporuje.

Aplikace, které vytvářejí PDF dokumenty kompatibilní s knihovnickým softwarem:

 • ExternĂ­ odkaz  Primo PDF - funguje jako virtuální tiskárna, volně ke stažení, rejstříky i náhledy vytvořeny korektně.

 • ExternĂ­ odkaz  LibreOffice - freeware, sada kancelářských aplikací, export do formátu PDF přímo z textového editoru Writer.

 • ExternĂ­ odkaz  Pdftk - the PDF Toolkit - freeware, funguje jako virtuální tiskárna, rejstříky i náhledy vytvořeny korektní.

 • Adobe PDFMaker 7 - vytváří z dokumentů MS Word pdf dokument, je potřeba mít instalovaný Adobe Acrobat Reader 7

  POZOR: Adobe Acrobat 8 Professional - funguje jako virtuální tiskárna, placený program, index v pořádku, nelze vytvořit náhled - NENÍ VHODNÝ


Zveřejňování závěrečných prací

Závěrečné práce jsou zveřejňované prostřednictvím ExternĂ­ odkaz Repozitáře závěrečných prací UK a katalogizované prostřednictvím ExternĂ­ odkaz Centrálního katalogu UK. Povinnost zveřejňování závěrečných prací vyplývá z § 47b zákona č. 111/1998 Sb. a vztahuje se na práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006.


Fakultním koordinátorem pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací je Bc. Monika Krčmářová, tel.: 221 988 621, Mail 

Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.březen 2017 17:00

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz