Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Přijímací řízení k doktorskému studiu


Přihlášky do 1. ročníku doktorského studia přijímá referentka pro doktorské studium na sekretariátu děkana fakulty nejpozději do 30. dubna 2016. Přihlášky budou k vyzvednutí od 1. února 2016 na sekretariátu děkana fakulty u paní Vladimíry Dubinové.Uchazeči o studium mohou podat přihlášku i na více studijních programů a oborů. Uchazeč vyplňuje do přihlášky název studijního programu a oboru. Pro každý zvolený studijní obor uchazeč podává samostatnou přihlášku.Stanovený administrativní poplatek ve výši 480,-Kč lze poukázat prostřednictvím účtu Komerční banky 85439011/0100, konstantní symbol 0558, variabilní symbol rodné číslo a specifický symbol 11. Potvrzení o zaplacení odevzdejte spolu s přihláškou. Bez zaplacení administrativního poplatku a kompletní přihlášky se všemi přílohami nebude uchazeč pozván k přijímacímu pohovoru. V případě neúčasti v přijímacím řízení se administrativní poplatek nevrací. Poplatek lze zaplatit i složenkou, která je k vyzvednutí na sekretariátu děkana.Potřebné doklady (přílohy k přihlášce):

1. životopis

2. doklady o absolvování VŠ studia (xerokopie VŠ diplomu nebo doklad o vykonání SZZ, potvrzený studijním oddělením)

3.seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např.doklad o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod.)

4. potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení

5. příslib případného školitele vykonávat tuto funkci

6. návrh badatelského projektu, který musí stručně formulovat zkoumané téma, vymezovat pracovní pole, metodu postupu a vytyčit celkový záměr projektu

7. individuální studijní plán celého studia dle jednotlivých ročníků (podle zásad stanovených pro jednotlivé obory) -  nutno vypracovat ve spolupráci s předpokládaným školitelemPři přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor, předpoklady k samostatné vědecké práci a úspěšně obhájit badatelský projekt. Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.Termín přijímacích pohovorů do doktorského studia je červen 2016. Náhradní termín přijímacích pohovorů je září 2016. Uchazeč může o tento termín požádat pouze z velmi vážných důvodů. Přesné termíny přijímacích pohovorů budou zveřejněny po stanovení příslušnou oborovou radou během měsíce května 2016.O přijetí rozhoduje děkan na základě doporučení oborové rady.Informace podává refrentka pro doktorské studium ve svých úředních hodinách.Doporučený postup uchazeče o doktorské studium

1. Na děkanátu fakulty si vyzvednout "Přihlášku ke studiu" a získat informace o studijních programech a školitelích.

2. Vyhledat zvoleného školitele a v případě dohody vypracovat spolu s ním badatelský projekt – jde o nezbytný předpoklad přijetí přihlášky.

3. Vyplněnou přihlášku a požadované přílohy odevzdat na děkanátu fakulty do 30. dubna 2016
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.listopad 2015 15:17

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz