Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika

volitelné předměty


Volitelné předměty

Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, většinou distanční formou. Vřele doporučujeme cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na ETF či jiných fakultách UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.informace o oboru


Charakteristika oboru

Dvouletý navazující magisterský obor Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (6141T078) je zaměřen především na přípravu k pastorační a psychosociální práci s křesťanským zaměřením, pro absolventy bakalářského studia sociální práce nebo teologie. Důraz je kladen na hodnotovou orientaci a práci s lidmi (s důrazem na řízení a práci v týmu), na znalost sociální perspektivy křesťanství i velkých světových náboženství (mezináboženský dialog), na etickou orientaci v práci s lidmi (profesní etika v pomáhajících profesích), na pastorační a psychosociální práci v kritických situacích, ale i na vědeckou a výzkumnou práci v humanitních a sociálních vědách. Základní penzum důležité pro profil absolventů zprostředkovávají povinné předměty, z nichž část (předměty č. 1-10) je koncipována v dohodě se zahraničními partnery, aby usnadnila mezinárodní výměnu studentů. Páteří studia je zaměření na sociální, psychologické a spirituální potřeby lidí v krizových situacích, při práci individuální i v týmu. Velký důraz je položen na diplomovou práci, která má být dokladem odborné úrovně absolventů i jejich porozumění předmětu studia


Obor byl dříve akreditován pod názvem Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (6141T074). Zaměření je v současnosti přesunuto z humanitární práce na pomoc v mezních situacích (krize, neštěstí) a na spirituální rozměr lidského života.


Profil absolventa

Absolvent zná základy antropologie a pojetí lidských práv, dovede kriticky zhodnotit etické přístupy v pastorační a psychosociální krizové spolupráci. Zná metody manažerské a organizační práce, umí uplatnit základní postupy hodnotového řízení a sebeřízení. Zná typy a určení krizové pomoci, základy komunitního přístupu a spolupráce. Umí identifikovat a zvolit přiměřenou metodu vědecké práce a vést vědecké a výzkumné projekty.

Absolvent má odborné znalosti, dovednosti a osobnostní předpoklady k výkonu povolání v charitativní a pastorační práci, s důrazem na otevřenost, porozumění a sebe/reflexi. Je připraven pro spolupráci v komunitě a týmech a pro hodnotové řízení neziskových organizací.
 
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

3.červen 2017 22:27

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz