Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Pastorační a sociální práce

pracoviště ETS

ExternĂ­ odkaz  studijní plán pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v AR 2011/12 a dříve

ExternĂ­ odkaz  studijní plán 2014/15

Odkaz v rámci webu  Okruhy otázek k bakalářským zkouškámCharakteristika oboru

Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen jednak profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem je křesťanská orientace.

Studijní program obsahuje tři základní složky:

1. Sociálněvědní (sociální práce, sociologie a psychologie), která studenty vybaví znalostmi a dovednostmi požadovanými pro výkon regulovaného povolání sociálního pracovníka a poskytne jim základ pro možné navazující magisterské studium oboru sociální práce nebo oborů příbuzných.

2. Pastorační (filosoficko-teologické základy, antropologie, etika), která studenům zprostředkuje jednak obecné humanitní znalosti potřebné pro další studium, jednak jim dá znalosti a dovednosti pro práci se spirituálními potřebami lidí.

3. Metodicky řízené praxe, naplňující nároky pro výkon povolání sociálních pracovníků – ty budou vykonávány na VOŠ sociální a pedagogické - Jabok, na smluvním základě.

UK ETF je přidruženým členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium bylo koncipováno dle Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci ASVSP, a to s ohledem na skutečnost, že studium je zaměřeno na přípravu k regulovanému povolání. Studijní plán, doporučený obsah předmětů i množství praxe odpovídají uvedeným Minimálním standardům.


Profil absolventa

Absolvent/ka splňuje požadavky na výkon povolání sociálního pracovníka v souladu s platnými právními předpisy. Je schopen/schopna přispívat k řešení problémů, které vznikají v interakcích mezi lidmi a jejich sociálním prostředím, k prosazování společenských změn, k emancipaci lidí a jejich začlenění do společnosti.

Je seznámen/a s teologickými zdroji, historickou tradicí a hodnotami křesťanské sociální a charitativní práce, zná základní pojetí a metody pastorační péče a umí je ve své práci využívat. Je schopen/schopna druhé doprovázet a přiměřeně svému i jejich duchovnímu zakotvení pomáhat jejich osobnímu a duchovnímu rozvoji.


Zkrácená doba studia: na základě vzájemné dohody mezi ETF a dalšími VOŠ mohou být uznány některé předměty studentům, resp. absolventům VOŠ Jabok, VOŠ Evangelikální teologický seminář, VOŠ EA Praha, VOŠ EA Brno, VOŠ Dorkas, VOŠS Ostrava a VOŠ Most. Uznávání předmětů se řídí ExternĂ­ odkaz  Opatřením děkana 3/2011, pro akademický rok 2016/17 ExternĂ­ odkaz  Opatřením děkana 1/2016. Žádosti o uznání předmětů jsouExternĂ­ odkaz zde; odevzdávají se při zápisu do 1. ročníku.


Opakovaný zápis předmětu (vyjimka z Pravidel pro organizaci studia):

Student jiného oboru ETF UK si zapisuje předměty prostřednictvím SISu UK, přičemž jednou zapsaný předmět může plnit i v pozdějších letech. Student PSP pracuje v IS Jabok, a je třeba, aby měl zápisy předmětů aktualizované. Proto je opakovaný zápis předmětu u studenta PSP omezen pouze v případě, kdy má u předmětu pokus, který je hodnocený za F. Předměty hodnocené za F, který nestihne v témže roce ukončit, mohou být za celé studium pouze tři, přičemž opakovat může takový předmět pouze jednou.Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

3.červen 2017 22:25

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz