Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Doktorské studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

1. Kontakty

Proděkanem pro postgraduální doktorské studium je ExternĂ­ odkaz  prof. ThDr. Martin Prudký.

Referentkou děkanátu pro postgraduální doktorské studium je ExternĂ­ odkaz  Vladimíra Dubinová.

Úřední hodiny: denně 10-12 hod.


2. Doktorské studium

je možné na ETF UK studovat v těchto programech:

1) studijní program Teologie:

- studijní obor Biblická teologie

- studijní obor Historická a systematická teologie

- studijní obor Praktická a ekumenická teologie a teologická etika.

2) studijní program Filozofie

- studijní obor Filozofie náboženství.

Složení oborových rad si můžete přečíst ExternĂ­ odkaz  zde.


3. Hodnocení doktorského studia - postup a harmonogram

Od akademického roku 2015/2016 je veškerá dokumentace hodnocení doktoských studií součástí ExternĂ­ odkaz Informačního systému Studium.

V tomto prostředí je možné nahlížet do Individuálních studijních plánů (ISP), editovat a hodnotit je (podle rolí doktoranda, školitele, člena oborové rady či jejího předsedy / garanta; práva jsou přístupná v závislosti na příslušném harmonogramu).

Základní informace k oblasti doktorského studia v Informačním systému Student jsou ExternĂ­ odkaz na webu UK -- ZDE.


Doporučujeme všem uživatelům, aby dříve než přistoupí k "ostrému" editování či hodnocení Individuálního studijního plánu (ISP) využili testovací prostředí Informačního systému Student, v němž je možné zkoušet veškeré funkce a postupy nanečisto (editovat, komentovat, předávat ISP k dalšímu projednání...). ExternĂ­ odkaz Vstup ZDE. - Toto prostředí užívá slepou kopii dat a uložené úpravy nemají žádný vliv na "ostrou verzi".


ExternĂ­ odkaz Vstup do ostré verze Informačního systému Studium ZDE.


Harmonogram hodnocení v akademickém roce 2016/2017:

 • Každý DOKTORAND nejpozději do 19. června 2017 uvede a případně okomentuje položky splněných povinností svého ISP.

  Zejména je nutné okomentovat postup prací na disertační práci -- přidat řádek mezi povinnosti ISP "postup v přípravě disertační práce".

  Dále je třeba uvést účast na výuce (semináře, kurzy -- některé se nabízejí v číselníku konkrétně, jiné obecně), dokončení publikací, složení dílčích zkoušek, absolvování zahraničních stáží či pobytů, účasti na konferencích (publikace, konference a stáže vždy uvádějte jako samostatný řádek příslušného typu a v komentáři popište).

  Je nutné se vyjádřit ke všem položkám, jejichž termín je v aktuálním akademickém roce či v minulosti.

  Manuál s informacemi a popisem postupu je Dokument ke stáhnutĂ­ ke stažení ZDE.

  Po dohodě se školitelem může doktorand navrhovat také úpravy a změny ISP.

  Dříve než hodnocení uzavřete a předáte školiteli, je vhodné je s ním konzultovat -- předejít možnému vrácení k doplnění či přepracování.

  Po dokončení editace ISP je nutné "postoupit hodnocení školiteli" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).

  Pokud školitel vrátí doktorandovi hodnocení k doplnění či přepracování, je nutno neprodleně podle pokynů provést žádané úpravy.


 • ŠKOLITELÉ nejpozději do 30. června zkontrolojí správnost údajů o splnění povinností, soulad postupu s celkovými zásadami ISP a slovně se k hodnocení vyjádří.

  Vyjádří se také ke všem navrhovaným změnám či úpravám ISP (doporučuji/nedoporučuji).

  Manuál s informacemi a popisem postupu je Dokument ke stáhnutĂ­ ke stažení ZDE.

  Pokud jsou studentovy údaje a podklady k hodnocení nedostatečné či neúplné, vrátí školitel hodnocení doktorandovi k opravě či doplnění.

  Po dokončení své editace ISP a jeho hodnocení školitel "postoupí návrh hodnocení oborové radě" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).


  Letní měsíce je možné považovat za časovou rezervu pro dokončení oprav. K 1. září je třeba vše předat k hodnocení Oborové radě.


 • OBOROVÁ RADA nejméně jednou ročně provádí kontrolu a hodnocení studia všech doktorandů příslušného oboru.

  Oborová rada může vrátit návrh hodnocení studentovi či školiteli k doplnění či opravě údajů.

  Oborová rada musí své hodnocení uzavřít a o rozhodnout o plnění ISP u všech doktorandů nejpozději do 25. září.


 • ISP se po schválení oborovou radou tiskne a s podpisy doktoranda, školitele a předsedy OR ukládá do spisu studenta (agenda děkanátu).


4. Přijímací řízení

ETF vyhlašuje pro zahájení studia v akademickém roce 2017/2018 přijímací řízení do těchto doktorských programů a oborů:

1) studijní program Teologie:

- studijní obor Biblická teologie

- studijní obor Historická a systematická teologie

- studijní obor Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

2) studijní program Filozofie

- studijní obor Filozofie náboženství.


Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 naleznete Odkaz v rámci webu zde

přihlášky pro AR 2017/2018 do 30.4.2017

poplatek za přihlášku Kč 540,--


5. Zápis pro akademický rok 2017/2018

se uskuteční 18. až 22.9.2017. Týká se pouze studentů nastupujících do 1. ročníku.

U studentů vyšších ročníků probíhá pouze administrativní kontrola postupu studia (na základě hodnocení studentů Oborovou radou).


8. Seznam doktorandů ETF UK

ExternĂ­ odkaz  Zde naleznete seznam studentů doktorského studia na ETF UK.


9. Další informace

Další informace můžete získat na děkanátě u V. Dubinové (221 988 216)Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.červen 2017 12:59

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz