Textová verze | Mapa stránek
 

Úvod do studia Starého zákona


Látka (přednášky + samostudium):

Bible – např.ČEP; Starý zákon – apokryfy, Praha 1985;

Jan Heller, Přehled Starého zákona, skriptum IES.


    I. TÓRA


1.  Genesis

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění: předvěk – dvě zprávy o stvoření, hřích, rodokmeny...; praotcové, Josefovská novela.

b)  Kdo jsou to:  Eva; Kain; Lámech; Henoch; Noé; Terach; Náchor; Lában; Abraham, Sára a Hagar; Lot; Moáb; Izák; Rebeka; Ezau;  Lea a Zilpa; Ráchel a Bilha; Ónan, Tamar a Juda; Josef; Potífarova žena?

c)  O čem a kde jsou následující místa:  první a druhá zpráva o stvoření; příběh počátku hříchu; o potopě; o stavbě věže;  zapírání manželek (paralely!); o rozchodu Abrama s Lotem; válka králů; o Sáře a Hagar; o zaslíbení Abramovi; o Abrahamových hostech; o Sodomě a Gomoře; o původu Amóna a Moába; o svázání („obětování") Izáka; cesta pro Izákovu ženu Rebeku;  spory o prvorozenství mezi Jákobem a Ezauem; Jákob získává prvorozenecké požehnání; sen v Bét-el; u Lábana; u Jáboku; setkání Jákoba a Ezaua; pomsta nad šekemskými muži; Josef a jeho bratři; Josef v Egyptě; Josef a jeho bratři v Egyptě; Jákobovo požehnání?

d)  Kde je (na mapě): Ur Kaldejců; Sodoma; Egypt; Beer Šeba; Kirjat Arba?


2.  Exodus

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění: V Egyptě,  Mojžíš , velikonoce (pesach) a vyjití z Egypta, na poušti, na Sinaji, zákonná ustanovení.

b)  Kdo jsou to:  Šifra a Púa; Mojžíš; Sipora; Jitro; Mirjam; Áron; Jozue; Becalel a Oholíab?

c)  O čem a kde jsou následující místa: narození Mojžíše; mládí v Egyptě; zjevení Hospodinova jména; vyjednávání s faraónem, egyptské rány;  slavení pesachu; přechod přes moře; křepelky – mana – voda; válka s Amálekem; Sínaj – desatero; „kniha smlouvy"; bohoslužebná ustanovení; býčci v podhůří?

d)  Kde je (na mapě): území Gošen; město Raamses; poušť Páran; tzv. Mojžíšova hora?


3.  Leviticus

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění: Obětní řády; očišťovací řády, „zákon svatosti";

b)  Kdo jsou to: Nádab a Abíhú, Eleazar a Itamar?

c)  O čem a kde jsou následující místa: čistá a nečistá zvěř; čistota a nečistota lidí; den smíření (jom kipur); řád každodenního života: „milovat budeš bližního svého..."; trest: „oko za oko, zub za zub"; rok odpočinutí a léto milostivé?


4.  Numeri

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění: Zákonná ustanovení; tažení k zaslíbené zemi; v Zajordání

b)  Kdo jsou to: Eldad a Médad; Kórachovci,  anákovci; Káleb; Dátan a Abíram; Balák a Bileám?

c)  O čem a kde jsou následující místa: osvědčení neviny, nazírství,  „Áronské požehnání", Mojžíšův duch sedmdesáti starším; Mirjam a Áron proti Mojžíšovi; vyslání zvědů; vzpoura Kórachovců; Edóm brání Izraeli v cestě; hadi a bronzový had; Balák a Bileám?

d)  Kde je (na mapě): Chebrón; Kádeš-Barnea; Arnón; území Moábu?


5.  Deuteronomium

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění:  Shrnutí dosavadní cesty; principy víry; deuteronomistický zákoník; závěrečné řeči; konec Mojžíšův?

b)  O čem a kde jsou následující místa: Desatero; Slyš Izraeli...; deuteronomistická výzva k následování; kde a jak obětovat; desátky; kalendář slavností; levirátní zákon; „malé dějepravné krédo"; dvanáct kleteb?

c)  Kde je (na mapě): hora Nébo; Chešbón; Aštarót?


    II-A. PŘEDNÍ PROROCI


Jozue

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění

b)  Kdo jsou to: Jozue; Rachab; 7 klatých národů (Kenaánci, Emorejci Chivejci...)?

c)  Kde je (na mapě): Jericho; Gilgál; Bét-šemeš; Bét-el; Aj; Lajiš = Dan; Beer-Šeba; Ebal; Gibeon; Libna; Šekem; Lakíš; Negeb; Gáza; Aškalon; Dor; Týr; Sidon; Bášan; Jábok ; pohoří Gilead; pohoří Gilboa; pohoří Chermón; pohoří Karmel; hora Tábor; rovina Šefela; Šáronská rovina; rovina Jezreel; potok Kerít, potok Jarmuk, potok Jábok;  území Judy, Efraima, Edómců, Moabců a Amonců?

d)  O čem a kde jsou následující místa: Zvědové v Jerichu; Přechod Jordánu; Gilgálský památník; pád Jericha; Akánova krádež; dobytí Aje; smlouva s Gibeóňany; dělení země; obnova smlouvy s Hospodinem?


Soudců

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění

b)  Kdo jsou to: malí a velcí soudcové; Eglón; Jerubaal; Abímelek; Manoach; Delíla?

c)  O čem a kde jsou následující místa: Debora vyzývá Baráka do boje proti Síserovi; Debořina píseň; Gedeonovy příběhy; Jótamova bajka; Jiftachovy příběhy; Samsonovy příběhy; Míka a Danovci; Gibejci / Benjamínovci proti Izraeli?


Knihy Samuelovy a Královské

a)  Názvy knih, jejich všeobecné charakteristiky a základní rozčlenění

b)  Kdo jsou to: Elkána a Chana; Élí, Kíš; Jónatan; Jišaj; Achímelek, Dóeg Edómský, Akíš; Ebjátar; Nábal a Abigail; Abnér; Mefíbošet; Joáb; Bat Šeba; Uriáš; prorok Nátan; kněz Sádok; Amnon a Támar; Chíram Týrský; Achijáš Šíloský; Jerobeám; Rechabeám; Omrí; Achab; Jezábel; Obadjáš; Ben-hadad; Nábot Jizreelský; prorok Míkajáš; Géchazí; Šúnemanka; Naaman Aramejský (syrský); Jehú; Sancheríb; Chizkijáš; Néko; Jošiáš; Nebúkadnesar; Jójakím?

c)  O čem a kde jsou následující místa: Samuel v Šílo; příběhy truhly; nástup Saule k moci i jeho úpadek; vyvolení Davida, jeho pomazání, boj s Goliášem, spory se Saulem; příběhy jeho „partyzánského" a „žoldnéřského" období; David v Hebronu a v Jeruzalémě; hřích s Batšebou; Abšalómova vzpoura; Adoniášova vzpoura; Šalomoun králem; stavba chrámu a jeho moudrost; rozdělení království, svatyně v Bét-elu a v Danu, prorok z Judska; Omrí a jeho samařská dynastie: Achab; Eliášovy příběhy; Jošafat a Achab; Elíšovy příběhy; pád severního království za krále Hošey; kralování Chizkijášovo; Jošiášova reforma; poslední judští králové ve stínu Babylóna a pád Jeruzaléma?


    II-B. ZADNÍ PROROCI


Izajáš

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika, dějinný kontext a základní rozčlenění

b)  O čem a kde jsou následující místa: Píseň o vinici; povolání proroka; slovo Achazovi o Immauelovi; zaslíbení mesiášského „syna"; proutek z pařezu Jišajova; Sancheríb v Judsku a Izajášova podpora Chizkijáše; potěšování lidu a vize vyvoleného služebníka; Kýros jako Hospodinův pomazaný; vize Hospodinova zástupně „trpícího služebníka"?


Jeremjáš

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění

b)  Kdo to je: Pašchúr; Báruk; Chananjáš; Ebedmelek; Gedaljáš?

c)  O čem a kde jsou následující místa: Povolání proroka; prorokův nářek  nad vlastním osudem (Jr 15); návštěva u hrnčíře; demonstrativní rozbití džbánů v Údolí syna Hinnomova; demonstrace se jhem na šíji; optimista Chananjáš; Jeremjášův dopis odvlečeným do Babylóna; Ráchelin pláč; smlouva vepsaná do srdce; král Jójakím pálí svitek s Jeremjášovými slovy; Jeremjáš v cisterně zachráněn Ebedmelekem?


Ezechiel

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění

b)  O čem a kde jsou následující místa: Ezechielovo vidění nebeského „vozu"; prorokovo poslání; Jeruzalémské nešvary; odpovědnost proroka za lid; odsudek sobeckých pastýřů Izraele a zaslíbení dobrého pastýře; zaslíbení obnovy a vidění na pláni (suché kosti); zlý Góg z Magógu bude poražen;  vize nového Jeruzaléma; znovusjednocení Izraele a Judy?

c)  Kde je (na mapě): kaldejská země, průplav Kebar, Raba Amónská, Moáb, Edóm, Týr?


Dódekaproféton (Dvanáct malých proroků)

a)  Jejich názvy, základní charakteristiky (před- či poexilní?) a důrazy

b)  O čem a kde jsou následující místa: Ozeášův sňatek s nevěstou -- Lóruchama a Lóamí; přirovnání k nevěstce; Boží soucit s „mládenečkem Izraelem"; ohlášení trestu Izraeli. Jóelova vize kobylkové pohromy; den Hospodinův s vylitím Ducha (-- Sk 2); apokalyptický soud v dolině Jóšafat. Amosův původ; jeho ohlášené soudy nad pronárody a Izraelem; vize koše zralého ovoce --  soud vůči Izraeli, obnova Judska. Abdiášova řeč proti Edómu/Ezauovi. Jonášův příběh jako kontrapunkt „xenofobním" prorockým důrazům. Micheášův nářek nad Judou; vize nového Jeruzaléma („meče v pluhy" 4,3) vzpomínka na Baláka a Bileáma. Nachumova radost nad vyvrácením Ninive, ohrožujícího Judu. Abakukova etická racionalizace vyvrácení Jeruzaléma a vize, že to tak nezůstane.  Sofonjášova vize dnu Hospodinova trestu nad Jeruzalémem i cizími městy a přislíbení záchrany. Ageova výzva místodržícímu Zerubábelovi a veleknězi Jóšuovi, aby  pokračovali v stavbě Hospodinova domu. Zacharjášova vidění muže na ryzáku i muže s provazem, adresované knězi Jóšuovi, vize vyzývající ke stavbě a kreslící příchod říše mesiášovy. Malachiášovo ujištění, že si Hospodin vyvolil Jákoba,  nikoli Ezaua; výčitka Judovi, že porušil smlouvu,  nařízení desátku a příslib dne Hospodinova podobného hořící peci?


    III. SPISY


Žalmy

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění: Žalmy jako bohoslužebná kniha, formální rozdělení na pět knih; „písně stupňů"; problém dějepravných situačních nadpisů; akrostichické

b)  O čem jsou následující žalmy: 1, 14=53, 22, 23, 51, 110, 117, 119, 133, 136?


Jób

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika a základní rozčlenění: Rámec  a „vnitřek".

b)  Aktéři: Jób, Elífaz, Bildad, Sófar, Elíhú

c)  O čem a kde jsou následující místa: Satanova sázka; Jób proklíná den svého narození; Stanovisko tří přátel, stanovisko Elíhúa; Boží odpověď Jóbovým přátelům?


Přísloví

a)  Název knihy, všeobecná charakteristika mudroslovné literatury a základní rozčlenění knihy.

b)  O čem a kde jsou následující místa: Chvála moudrosti; varování před cizí ženou; číselná sbírka; chvála ženy statečné?


Rút

a)  Název knihy, všeobecná charakteristika, základní rozčlenění knihy, liturgické uplatnění.

b)  Kdo jsou to: Noemi; Elímelek. Machlon, Kiljon, Boáz?

c)  Která ustanovení zákona kniha předpokládá (ustanovení o levirátním sňatku apod.)?


Píseň písní

a)  Název knihy, všeobecná charakteristika,  a základní rozčlenění knihy, liturgické uplatnění, typologie výkladů.


Kazatel

a)  Název knihy, všeobecná charakteristika mudroslovné literatury a základní rozčlenění knihy, liturgické uplatnění.

b)  O čem a kde jsou následující místa: Pomíjivost, je čas... i čas...; báseň o pamatování na smrt; ...na tom u člověka všechno záleží?


Pláč

a) Název knihy (MT ~ LXX a Vulg), všeobecná charakteristika, liturgické uplatnění.


Ester

a)  Dějinné okolnosti vyprávěného příběhu, osnova příběhu, aktéři příběhu, liturgické uplatnění knihy; teologický svéráz.

b)  Kdo jsou to: Vašti, Achašveróš, Hadasa, Haman, Mordokaj?


Daniel

a)  Název knihy, její všeobecná charakteristika,  základní rozčlenění:  charakteristika apokalyptiky, kapitoly 1-6 vs.7-17, jazyk knihy

b)  Kdo jsou to: Nebúkadnesar, Chananjáš=Šadrak, Míšael=Mešak, Azarjáš=Abed-nego,  Beltšasar, Belšasar, Darjavéš, Věkovitý, syn člověka; Míkael?

c)  O čem a kde jsou následující místa: stravovací obezřetnost čtyř Judejců;  Nebukadnésarův sen; jeho zlatá socha; zapuzený král; píšící ruka; Daniel ve lví jámě; Danielovo vidění Syna člověka a muže ve lněném oděvu?


Ezdráš a Nehemjáš

a)  Názvy obou knih, jejich dějové zasazení,  základní rozčlenění:

b)  Kdo jsou to: Kýros, Dareios, Artaxerxes, Zerubábel, Ješua, Rechúm, Ezdráš, Nehemjáš, Ageus, Zacharjáš, Sanbalat?

c)  O čem a kde jsou následující místa: Položení základních kamenů; „lid země" proti judskému lidu; původ Ezdráše a jeho příchod do Jeruzaléma; výsledek jeho kázání; původ Nehemjášův, jeho příchod do Jeruzaléma a stavební činnost; Ezdrášovo čtení z knihy Zákona podle Nehemjáše?


Knihy Paralipomenon

a)  Názvy knih, jejich teologické důrazy (chronistického díla, příbuzné spisy ve SZ?), zařazení v různých kánonech, dějepravný záběr od... do...


IV. Knihy deuterokanonické – apokryfy


1)  Problematika zařazení v různých typech kánonu

2)  3.Ezdráš

3)  Přídavky k Ester

4)  Júdit – dějová osnova

5)  Tóbiáš – dějová osnova

6)  1.a 2.kniha Makabejské – dějová osnova prvé, charakteristika druhé; Kdo jsou to: Antiochos IV.Epifanés; Apollónios;  Matitjáš; Juda Makabejský; Lýsias; Alkímos; Níkánor; Jónatan; Šimeón.

7)  Kniha Moudrosti (Šalomounovy) – doba a prostředí vzniku

8)  Sírachovec (=Ekklesiasticus) – jazyk díla, doba sepsání, teologický svéráz

9)  Žalmy Šalomounovy

10)  Báruk – dějové zasazení a pravděpodobná doba vzniku, důrazy.

11)  List Jeremjášův

12)  Přídavky k Danielovi

 


V.  Bible jako kniha (různých) společenství na cestě dějinami


1)  Typy kánonu

a)  Hebrejská bible (palestinský kánon) – struktura a rozsah

b)  Samaritánský kánon

c)  Řecká bible (Septuaginta = LXX – struktura a výčet knih) a další řecké překlady (Akvila, Symmachus, Theodotion)

d)  Latinská bible (Jeronýmův překlad, Vetus Latina, Vulgata)

e)  Reformační starozákonní kánon


2) Bible v češtině

a)  Nejstarší překlady do češtiny

b)  Bible kralická – doba, rozsah, specifické okolnosti a rysy překladu

c)  Moderní české překlady


3) Bible v církvi

a)  Problém inspirace Písma a jeho dobové podmíněnosti

b)  Vztah SZ a NZ

c)  Vztah Písma a tradice (vykládající komunity).


(mp / poslední úprava 22.2.2013)

Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:41

  Hlavní fakultní web
 Přístup k emailuPoslední aktualizace 20.10 2017 12:16, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz