Textová verze | Mapa stránek
 

Tématické okruhy -- Teologie SZ a biblická hermeneutika

a) orientace v disciplíně:


1. Dějiny disciplíny, základní možnosti jejich periodizace, typologizace přístupů a základních modelů v koncipování ThSZ (např. deskriptivní či kérygmatické; historické či systematické pojetí ThSZ).


2. Klíčové postavy dějin disciplíny (J. Wellhausen, H. Gunkel, S. Daněk, W. Eichrodt, G. von Rad, W. Zimmerli, B. S. Childs; jejich přínos a význam, základní díla).


b) základní temata a pojmy:


3. Teologie (de Deo): Boží jména a tituly (náplň a funkce termínů JHWH, El, Šaddaj, Eljon, Ádón, Melek, Qádóš; jejich nábožensko-historický kontext i specifikum usu příslušných textech SZ).


4. Teologie (de Deo): Boží representace a projevy (způsoby vyjádření přítomností Boží; náplň a funkce termínů šém, kábód, páním, mal'ách a chokmá, dábar, rúach; slovesa "zjevit se", "žehnat / proklínat", "být s...", "dopřát zdar").


5. Antropologie (de homine): Člověk (základní výpovědi o člověku, jeho vymezení vůči Bohu, člověku a "světu"; termíny ádám, enóš, 'íš we'iššá, zákár uneqéwá, gibbór; metafory, např. prach, k obrazu Božímu atd.). [lit. Balabán]


6. Eklesiologie: Izrael a národy země (různá vymezení lidu Hospodinova, příslušná terminologie – `am, gój, édá, káhál, jisráel).


7. Soteriologie (základní charakteristika soteriologických výpovědí a jejich funkce; nejdůležitější motivy a témata tradice /exodus atd./; kořeny n-c-l, j-š-', g-l-h, g-`-l, p-d-h a jejich deriváty).


8. Zákon ( Tóra – nomos – lex ): vymezení a pojetí; kasuistické a apodiktické právo; biblické a mimobiblické zákoníky; náboženská funkce Zákona; termíny tóra, cedáqá, mišpát, choq, édút, dín, emet, šálóm.


9. Smlouva (berít): typy smluv ve starověkém Orientu; smlouva jako paradigma vztahu mezi JHWH a Izraelem; smlouva s Noe, smlouva s Abrahamem, smlouva Sínajská; ritus smlouvy; význam paradigmatu smlouvy pro theologii.


10. Hamartologie SZ: "svatost, čistota, zlo, hřích" (problém zla, smíření a očiš ování; rozlišování čistého a nečistého; termíny chattá`, `áwón, péša`, réša`, tób, ra`, k-p-r, q-d-š.


11. Stvoření (vyznání Boha "Stvořitele" - podoba, místo a záměr tohoto vyznání; jednotlivé tradice o díle „stvoření" /jejich terminologie, symbolika a funkce/; vymezení v historickém kontextu; vztah k sz-ní eschatologii).


12. Eschatologie (vymezení a pojetí; vztah ke kultu, svátkům; vztah k prorocké zvěsti; typ „Soudu, dne Hospodinova"; důsledky eschatologie pro sz pojetí dějin; universalita či partikularita záchrany).


13. Mesiáš - typologie mesiášských představ a postav SZa (Pomazaný; motivy královské, prorocké, kně ské; eschatologie či historie; základní mesiášské texty SZa; terminologie a symbolika). [lit. Heller]


c) teologické rysy tradičních okruhů Starého zákona:


14. Teologie Tóry (tradiční vrstvy a kanonický celek)


15. Teologie deuteronomistického tradičního okruhu


16. Teologie chronistického tradičního okruhu


17. Teologie profetického zvěstování - předexilní


18. Teologie profetického zvěstování - exilní


19. Teologie profetického zvěstování - poexilní


20. Teologie mudroslovné literatury


21. Teologie apokalyptické literatury


d) témata shrnující


22. Etika SZ. Výklad a dějiny působení Dekalogu.


23. Noetika, hebrejské a řecké „myšlení".


24. Otázka tzv. monotheismu (religionistická typologie /mono-, heno-, -theismus, -latrismus/; přiměřenost kategorií pro vyjádření theologického propria SZa; konstitutivní prvky JHWH-víry; motivy exklusivity vztahu k Hospodinu v jednotlivých složkách starozákonního kánonu).


25. Možnosti christologické interpretace SZ (základní modely přístupů a jejich kritické hodnocení).


26. Hermeneutika SZ. Význam a interpretace SZ jako Písma v křesťanské církvi.Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:41

  Hlavní fakultní web
 Přístup k emailuPoslední aktualizace 20.10 2017 12:16, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz