Textová verze | Mapa stránek
 

Doc. Petr Sláma, ThD.1.1       Osobní data, rodina

narozen: 25.června 1967 v Praze

ženat s Lucií Slámovou, dcery Marta, Hana a Marie

bydliště: Štefánikova 1, 250 02 Stará Boleslav, ČR


1.2       Dosažená odborná kvalifikace

2014


Na základě obhajoby habilitační práce Funkce dějin ve starozákonních teologiích 20. století jmenován rektorem UK v Praze docentem s účinností od 1. února 2014

2004-2005


postdoktorandský  badatelský pobyt na Columbia Theological Seminary v Decatur, Georgia, USA (Fulbright-Masarykovo stipendiem, 10 měsíců, vedoucí Prof. Dr. William P. Brown).

1995-2000


postgraduální doktorské studium na ETF UK v Praze; 12.12. 2000 na základě absolvování doktorské zkoušky a obhajoby dizertační práce  Obraz rabi J'hóšuy ben Léviho v talmudech a midraších: příspěvek k literární analýze rabínské literatury (vedoucí práce doc. ThDr. Martin Prudký, 287 str.), v r. 2000 udělen titul Th.D.

1998-1999


studium judaistiky na Eberhard-Karlově univerzitě v Tübingen, Německo (3 měsíce, vedoucí Prof. Dr. Stefan Schreiner).

1995-1996


vikariát Českobratrské církve evangelické, absolvováno ordinací.

1994-1995


studium judaistiky na Oxfordské univerzitě, Wycliffe Hall (vedoucí prof. Martin Goodman)

1992-1993


studium základů judaistiky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (12 měsíců).

1986-1994


Komenského evangelická bohoslovecká fakulta (od roku 1990 Evangelická teologická fakulta UK v Praze; studium přerušeno 1989-1991 vojenskou službou), v r. 1994 udělen titul Mgr.

1981-1985


Gymnázium v Rýmařově, ukončeno maturitou1.3             Znalost cizích jazyků

moderní:


angličtina, němčina, moderní hebrejština, pasivně ruština


starověké


hebrejština, řečtina, latina, aramejština1.4             Pracovní a funkční zařazení

2014 –


docent na katedře Starého zákona ETF UK


2013 -

výuka kurzu Židovsko-křesťanské kořeny evropské civilizace na PedF UK


2012 –


koordinátor starozákonní sekce centra excelence GAČR P401/12/G168 „Historie a interpretace Bible“

2001–2014


odborný asistent na katedře Starého zákona ETF UK


1999 –


(s přestávkou v AR 2004/5) členem Akademického senátu UK a Akademického senátu ETF UK.

1999 –


redaktor mezinárodního odborného časopisu Communio viatorum: a theological journal vydávaného UK ETF, od r. 2008 šéfredaktor.

1995-2000


asistent na katedře Starého zákona ETF UK


1996-2000


evangelický farář ve sboru Praha-Vinohrady1.5             Členství ve vědeckých a odborných grémiích

2009 –


členem  oborové rady pro postgraduální doktorské studium v oboru judaistika, HTF UK

2006 –


členem oborové rady pro postgraduální doktorské studium v oboru biblická teologie, ETF UK.

2000- 2010


členem výboru společnosti Studium in Israel  e.V. v Tübingen, Německo.


2012 –


Členem vědecké rady nakladatelství Vyšehrad


2013 --


Členem oborové rady čtyřletého doktorského studijního programu Theology studijního oboru Biblical Studies na ETF UK.


1.6       Členství ve vědeckých společnostech

2015 -


Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (Německo)


2005 –

Society of Biblical Literature (USA)1.7          Ceny a vyznamenání

2012


ocenění rektora UK v Praze za 4. místo v soutěži o vysoce kvalitní monografie na UK v Praze za knihu Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury http://www.cuni.cz/UK-4094-version1.pdf

2011


výroční cena nakladatelství Vyšehrad za původní studii o rabínské literatuře a za překlad jejích reprezentativních textů v knize Tanu rabanan.

2000


výroční cena nakladatelství Vyšehrad za překlad monografie Güntera Stembergera Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury.2 Seznam prací (bibliografie)


2.1 Monografie


Petr SLÁMA, Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury,  Praha: Vyšehrad 2010, s. 552, ISBN 987-80-7021-722-1.


Petr SLÁMA, Nové teologie Starého zákona a dějiny, Praha: Vyšehrad 2013, s. 400, ISBN 987-80-7429-353-5


2.2 Editování kolektivní monografie


Manfred OEMING a Petr SLÁMA, A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History, Zürich: LIT Verlag 2015, ISBN 978-3-643-90674-8, 336 stran.


Martin PRUDKÝ a Petr SLÁMA (eds.),  Tesáno do kamene  psáno na pergamen  tištěno na papír:  Studie ke starozákonní hermeneutice (Studie a texty ETF 13), Praha: ETF UK 2009, ISBN 987-80-86498-31-7, (podíl 50%).


2.3 Kapitoly v monografiích


Petr Sláma, Zur Gnade im spätantiken Judentum: 2. Die rabbinische Literatur, in: Lenka KARFÍKOVÁ, Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Freiburg: Herder 2016, ISBN 978-3-451-00708-8, 79-88.


Petr Sláma, Pharaoh, the Bad King of Exodus 5, and Antimonarchical Srains in the Story of King Jeroboam (1Kgs 11-12), in: OEMING and SLÁMA, A King like All the Nations? Zürich: LIT Verlag 2015, 193-198.


Petr Sláma, Misericordias Domini: Joh 21,15-19: Hirten gesucht. Qalifikationsvoraussetzung: Liebe. Merkmal: unbedingt!, in: Alexander DEEG et al. (ed.),  Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext: Zur Perikopenreihe V  pluss Biblisches Lachen, Wernsbach: Studium in Israel  2012, str. 179-183, ISBN 978-3-9809932-7-2.


Petr Sláma, Židovská teologie Bible mezi dějinami, principem a praxí, in: David BIERNOT et al. (ed.),  ?Šalom: Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám, Chomutov: Marek  2012, str. 31-62, ISBN 978-80-87127-56-8.


Petr Sláma, Starý zákon, in: Jana MYNÁŘOVÁ et al. (ed.),  Písemnictví starého předního východu, Praha: Oikoymenh  2011, str. 366-305, ISBN 978-80-7298-442-8


Petr Sláma, Tag der Beschneidung: Jos 1,1-9: Mutig und stark" -- aber wie und wozu?, in: Alxander DEEG et al. (ed.),  Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext IV: plus „Tiqqun olam - Prophetisch predigen, Wernsbach: Studium in Israel  2011, str. 55-58, ISBN 978-3-9809932-6-5.


Petr Sláma, Die katholische Untergrundkirche im Blickwinkel der tschechischen Protestanten, in: Erwin KOLLER, Hans KÜNG (ed.),  Die verratene Prophetie: Die tschechoslowakische Untergrundkirche zwischen Vatikan und Kommmunismus, Luzern: Edition Exodus  2011, str. 204-218, ISBN 978-3-905577-79-2.


Petr Sláma, Judaistika v Čechách a na Moravě, in: Günter STEMBERGER, Úvod do judaistiky, Praha: Vyšehrad  2010, str. 199-215, ISBN 798-80-7021-988-1.


Petr Sláma, Septuagesimä : 1.Kor 9,24-27: Auf eine kynische Weise oder Freiheit als Selbsbeherrschung, in: Johannes WACHOWSKI (ed.),  Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext: Zur Perikopenreihe II: plus Biblische Esel, Wernsbach: Studium in Israel  2009, str. 89-93, ISBN 987-3-9809932-4-1.


Petr Sláma, „Což také Saul je mezi proroky?“   Narativní a historické souvislosti obrácení, které se zvrtlo, in: Jiří HANUŠ et al. (ed.),  Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Brno:  CDK  2009, str. 40-46, ISBN 987-80-7325-177-2


Petr Sláma, „Zákon Boha tvého a zákon krále“ (Ezd 7,26):  Mojžíšova Tóra jako akreditační dokument židovského společenství doby Ezdrášovy?, in: Martin PRUDKÝ a Petr SLÁMA,  Tesáno do kamene  psáno na pergamen  tištěno na papír, Praha: ETF UK 2009, str. 112-127, ISBN  ISBN 987-80-86498-31-7.


Petr Sláma, Starozákonní minimalisté, in: Martin PRUDKÝ a Petr SLÁMA,  Tesáno do kamene  psáno na pergamen  tištěno na papír, Praha: ETF UK 2009, str. 207-223, ISBN  ISBN 987-80-86498-31-7.


Petr Sláma, Septuagesimae: Mt 20,1-16. Auf dem Weinberg Gottes um seiner  selbst willen, in: Johannes WACHOWSKI (ed.), Predigtmeditationen im christlich ? jüdischen Kontext, Zur Perikopenreihe I, Plus ?Wajjikra: Gebotenes Opfer, fremdes Feuer, reines Leben, Leviticus 9 ? 11, Wernsbach: Studium in Israel  2008, str. 104-108, ISBN 978-3980993234.


Petr Sláma, „Povstane z trůnu soudu a posadí se na trůn milosti“: Milost v rabínské literatuře, in: Lenka KARFÍKOVÁ et al. (ed.),  Milost v antické, židovské a křesťanské tradici , Jihlava: Mlýn  2008, str. 71-88, ISBN 978-80-86498-30-0.


Petr Sláma, A kde jsou ti písmáci, co se s nimi mohlo stát...?, in: Ondřej MACEK (ed.),  Zpytování: Studie a eseje k evangelické identitě, Středokluky: Zdeněk Susa  2007, str. 124-136, ISBN 978-80-86057-46-0


Petr Sláma, Dvojí Tóra, Písmo a Tradice: Několik postřehů k paralele židovského a katolického pojetí, in: Jaroslav BROŽ et al. (ed.),  Sborník Katolické teologické fakulty, Praha: Karolinum  2007, str. 116-130, ISBN 978-80-246-1331-4.


Petr Sláma, Daňkovo Dobové pozadí Starého zákona aneb dějinám navzdory vstříc vyšším kvalitám náboženským?, in: Ondřej MACEK a Jan RÜCKL (ed.),  Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání, Jihlava: Mlýn  2007, str. 14-24, ISBN 978-80-86498-19-5


Petr Sláma, Judika: Joh 11,47-53, in: Johannes WACHOWSKI,  Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe V, Weihenzell: Studium in Israel 2006, str. 145-149, ISBN: 3-9809932-1-3


Petr Sláma, Pojetí náboženské a světské autority v normativní židovské literatuře, in: Petr FIALA et al. (ed.),  Autorita v abrahamských náboženstvích: Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu, Brno: CDK  2005, str. 13-29, ISBN 80-7325-052-7.


Petr Sláma, 1.Sonntag nach der Trinitatis: Jer 23,16-29, in: Johannes WACHOWSKI,  Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe IV, Weihenzell: Studium in Israel 2005, str. 211-215, ISBN 3-9809932-0-5.


Petr Sláma, Palmarum: Mk 14,3-9, in: Wolfgang KRUSE (ed.),  Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe III, Berlin: Studium in Israel 2004, str. 127-130, ISBN 3-9806139-9-2.


Petr Sláma, Christlich-jüdischer Dialog in Tschechien, in: Katja KRIENER (ed.),  Lernen auf Zukunft hin. Einsichten des christlich-jüdischen Gesprächs 25 Jahre Studium in Israel, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag  2004, str. 221-229, ISBN 3-7887-2065-4.


Petr Sláma, Der Dekalog im Judentum. Auf Zehn Worte reduzieren oder ein Zaun um die Tora erarbeiten? in: Edward NOORT (ed.),  Religion und Normativität.  Groningen: Rijksuniversiteit Groningen  2004 , str. 35-41, ISBN 90-367-2043-5.


Petr Sláma, Příloha českého vydání: Dabru Emet a Prohlášení synodu ČCE o vztahu křesťanů k Židům, in: Helen Fryová (ed.), Čítaka židovsko-křesťanského dialogu, Praha: Kalich Vyehrad 2003, str. 285-295, ISBN 80-7021-665-4


2.4 Studie v recenzovaných časopisech


Petr Sláma, Von richtiger Unterscheidung einer emischen und etischen Perspektive in der neueren Theologien des Alten Testaments, in: Communio viatorum: A theological journal, 58 (2016), 3, 388-400.


Petr Sláma, Emanuel Lévinas a židovství, in: Acta Unversitae Carolinae Theologica 4 (2016)/2, 33-45.


Petr Sláma, O prorocké představivosti, rétorice a naději Waltera Brueggemanna, in: Teologická reflexe 21 (2015),2, 117-133.


Petr Sláma, První báseň o stvoření (Gn 1,1 - 2,4a) a její české překlady, in:  Listy filologické: Folia Philologica 133( 2010) 1-2, str. 97-112, ISSN 0024-4457.


Petr Sláma, Skrytá církev v pohledu českých evangelíků, in Teologická reflexe 2010/2, str. , ISSN 1211-1872 .


Petr Sláma, Beyond, Before and Within the Text of the Bible:  On the history and its importance for the OT Theology.  The case of Slavomil C. Daněk (1885-1946), in: Communio viatorum 50 (2008) 3, str.285-299, ISSN 0010-3713


Petr Sláma, Za Janem Hellerem, in: Listy filologické: Folia Philologica 131 (2008) 3-4, str. 508-512, ISSN  ISSN 0024-4457


2.5 Recenze v recenzovaných časopisech


Petr Sláma, recenze knihy William G. Devera, Kdo byli první Izraelci a odkud přišli, in: Nový orient 2011/4, s. 62-64, ISSN 0029-5302.


Petr Sláma, Odkrývání Finkelsteina, recenze knihy Israele Finkelsteina Objevování Bible, Vyšehrad 2007, in: Církevní dějiny 2008/1, str. 155-157, ISSN 1803-0068.


Petr Sláma, Das Alte Testament – ?Ein Geschichtsbuch?, recenze odborné monografie E. Bluma et al. (ed.), in: The Review of Biblical Literature Newsletter 2007 ExternĂ­ odkaz http://www.bookreviews.org/pdf/5777_6097.pdf.


Petr Sláma, Inspirovaný čtenář, recenze knihy Der Inspirierte Leser Ulricha H.J.Körtnera", in:  Teologická reflexe 2006/2, str. 220-222, ISSN 1211-1872.


2.6 Texty v nerecenzovaných časopisech


Petr Sláma, Starý zákon na teologické fakultě, in:  Český bratr – Evangelický časopis 2013/2, str. 23-24, ISSN 1211-6793


Petr Sláma, Mezi poutnictvím a archeologií: Stručné pojednání o Bibli a její historii, in: Perspektivy 19, Příloha Katolického týdeníku 39/2012, str. i, ISSN 0862-5557.


Petr Sláma, Komuniální model církve a evangelické hledání: Kritický pohled a nadějný výhled, in: Český bratr – Evangelický časopis 2011/12, str. 41-43, ISSN 1211-6793


Petr Sláma, Boží dílo a lidské dílo: Na úvod diskusního fóra Krize nebo vize ČCE, in: Český bratr – Evangelický časopis 2010/5, str. 19-21, ISSN 1211-6793.


Petr Sláma, Přijít ke slovu: Poznámky z fóra "krize nebo vize ČCE" o bohoslužbách, in:  Český bratr – Evangelický časopis 2010/6, str. 23-24, ISSN 1211-6793


Petr Sláma, Bible, kultura a paměť: Úkol, který spojuje křesťany v naší zapomnětlivé zemi,  in: Perspektivy 14, Příloha Katolického týdeníku 28/2010, str. i, ISSN 0862-5557


Petr Sláma, Bylo nebylo: Historie, historicita a pravda Bible, in:  Křesťanská revue,  2006(73), č. 4 a 5, str. 31-37 a 28-32, ISSN 0023-4613.


Petr Sláma, ŠALAV: Studium in Israel, in: Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů,  Praha: Společnost křesťanů a Židů 2005,  roč.  54, str. 6.


Petr Sláma, Radikální zúžení, recenze knihy Johna Howarda Yodera Ježíšova politika, Benešov 2004, in: Protestant 2005 (16), č. 7, str. 6-7, ISSN 1210-4361.


Amos Oz, David Grossman, Ari Šavit, Na troskách: Rozhovor s izraelskými spisovateli Amosem Ozem a Davidem Grossmanem, in: Literární noviny 2003/10, s.1-5, ISSN 1210-0021 (překlad z moderní hebrejštiny).


2.7. Překlady odborných monografií 


Walter Brueggemann, Bible a postmoderní představivost: Písmo jako scénář života, Praha: Vyšehrad 2016, ISBN 978-80-7429-651-2, 168 stran.


Günter Stemberger, Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury, 2.rozšířené vydání, Praha: Vyšehrad 2011, 496 stran, ISBN 978-80-7429-065-7 (z němčiny).


Günter Stemberger, Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury, Praha: Vyšehrad 1999, 448 stran, ISBN 80-7021-301-9 (z němčiny).


David Flusser, Esejské dobrodruství: Židovské společenství od Mrtvého moře, Praha: Oikoymenh 1999, 236 stran, ISBN 80-86005-90-9 (z němčiny).


Moshe Yegar, Československo, sionismus, Izrael: Historie vzájemných vztahů, Praha: Viktoria Publishing 1997 (spolu s Evou Adamovou, z hebrejštiny, podíl 30% textu), 238 stran, ISBN 80-7187-087-0.
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

19.červen 2017 11:02

  Hlavní fakultní web
 Přístup k emailuPoslední aktualizace 20.10 2017 12:16, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz