Přehled projektů UK ETF - archiv


Přehled projektů UK ETF - archiv

Začínající 2011

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

P401/11/1688

Symbolické prostředkování celistvosti v západním pravoslaví

I. Noble

2011 - 2015

UK

262201

Specifický vysokoškolský výzkum - Texty a kontexty

J. Mrázek

2011

MŠMT

1c

Rozvoj knihovny Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

B. Drobíková

2011

MŠMT

2b

Program na podporu personálního rozvoje UK ETF

I. Noble

2011

MŠMT

3

Rozvoj přístrojového vybavení UK ETF

P. Hošek

2011

MŠMT

4a

Podpora rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků -

e-learningové kurzy UK ETF

O. Fischer

2011

MŠMT

5a

Rozvoj spolupráce s universitami Roehampton a Jerusalem

V. Fritzová

2011

MŠMT

5c

Judsko doby železné IIa podle textů starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu se zaměřením na oblast Šefely

F. Čapek

2011

MŠMT

5e

Studijní pobyty 2011

V. Fritzová

2011Začínající 2010

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

MHMP

OPPA CZ.2.17/3.1.00/33279

Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK

Podrobné informace a dokumenty ke stažení

2010 - 2012

UK

260201

Specifický vysokoškolský výzkum - Texty - tradice - kultura

P. Filipi

2010

MŠMT

4

Vzdálený přístup k informačním zdrojům pro sociálně znevýhodněné studenty UK ETF

B. Drobíková

2010

MŠMT

2a

Rozvoj spolupráce s universitami Erlangen a Heidelberg

J. Halama

2010

MŠMT

6b

Filozoficko-teologické vzdělání pro pomáhající profese

O. Fischer

2010

MŠMT

2d

Stipendijní pobyty

V. Fritzová

2010

MŠMT

5a

Podpora mladých absolventů Dr. Studia na UK ETF

I. Noble

2010Začínající 2009

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAAV

KJB901830902

Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské

T. Landová

2009 - 2011

GAAV

KJB701830901

Úloha církví v národním životě Libanonu. Teologické hodnocení církevně-politického vývoje

M. Šlajerová

2009 - 2011

GAAV

IAA901830902

Narativní evangelia. Důvody vzniku, funkce, dopad na utváření křesťanské mentality

J. Mrázek

2009 - 2011

MŠMT

7a)

Podpora mladých absolventů

J. Halama

2009

MŠMT

1c)

Stipendijní pobyty

V. Fritzová

2009

MŠMT

1

Přístrojové vybavení a zabezpečení ETF UK

J. Mrázek

2009Začínající 2008

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAČR

401/08/P544

Bratrská biskupská sídla jako komunikační centra nekatolické opozice mezi Majestátem a českým povstáním

J. Just

2008 - 2010

GAAV

A801830801

Josef Lukl Hromádka (1889-1969) a český protestantismus v letech 1945-1989

P. Morée

2008 - 2011

MŠMT

1c)

Stipendijní pobyty

V. Fritzová

2008

MŠMT

1a)

Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika

J. Halama

2008

MŠMT

3c)

Rozvoj e-learningové podpory pro kombinované studium oboru Sociální a pastorační práce ETF UK

M. Martinek

2008

MŠMT

1a)

ERLANGENSKÝ SEMINÁŘ: „Dějiny a čas“

J. Kranát

2008

MŠMT

3b)

Budování repozitáře elektronických kvalifikačních prací a dalších digitálních objektů na Univerzitě Karlově v Praze

J. Moskalová

2008

MŠMT

3a)

Rozvoj a obnova přístrojového vybavení UK-ETF

J. Mrázek

2008

GAUK

61908

Modlitba u Martina Luthera

O. Macek

2008

GAUK

57908

"Bůh je král", výstavba metaforického významu v žalmech

I. Procházková

2008 - 2010Začínající 2007

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAČR

401/07/P454

Kritická analýza nových epigrafických nálezů k dějinám Samaří od 4. stol př. K do 1. stol po K.

J. Dušek

2007 - 2009

GAAV

A901830701

Rétorika - společný fenomén raně křesťanské literatury

J. Lukeš

2007 - 2009

GAAV

A901830702

Hermeneutika narativních a právních textů Starého zákona

P. Sláma

2007 - 2009

GAAV

B901830703

Za hříchem: hamartiologická heuristika jako ukazatel k etice spravedlnosti a milosrdenství

O. Hron

2007 - 2008

GAUK

114407/2007

Poselství Matěje Poustevníka

P. Nápravník

2007 - 2009

GAUK

117107/2007

Praxis pietatis haereticorum. Vnitřní život českých kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před Tolerančním patentem a v prvním desetiletí existence tolerančních církví.

O. Macek

2007

MŠMT

171 rozv. 8b

Budování repozitáře elektronických kvalifikačních vysokoškolských prací na Univerzitě Karlově v Praze.

J. Moskalová

2007

MŠMT

153 rozv. 1c

Stipendijní pobyty pro 2 studenty/ky magisterského nebo doktorského programu ETF v rámci meziuniverzitní dohody o spolupráci s Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, SRN, nebo formou „free movers“

V. Fritzová

2007

MŠMT

164 rozv. 10b

Program na podporu rovných příležitostí pro vstup a studium na vysoké škole včetně rozvoje poradenských služeb

I. Kafková

2007

MŠMT

151 rozv. 8c

Internetové výukové pomůcky pro studenty kombinovaného studia

J. Mrázek

2007Začínající 2006

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAČR

401/06/1790

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí (II.)

P. Pokorný

2006 - 2008

GAUK

388/2006

Obnova současné blízkovýchodní teologické reflexe: Palestina a Bilad Aš-Šam

M. Šlajerová

2006 - 2007

MŠMT

236 rozv. 7a

Erlangenský seminář: "Paměť, dějiny, zapomnění"

J. Kranát

2006

GAAV

A701010606

Interakce člověk-počítač v humanitních vědách

B. Drobíková

2006 - 2008

MŠMT

639 rozv. 4a

Zabezpečení fondu knihovny ETF elektronickým zabezpečovacím zařízením

J. Moskalová

2006

HMP, JPD3

CZ.04.3.07/

3.2.01.3/3372

Nemocniční kaplan

Z. Nidlová

10/2006-08/2008Začínající 2005

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

FRVŠ

1543/05/F5b

Podpora rozvoje studijního oboru Evangelická teologie dvouoborová

J. Halama

2005

GAAV

E901830501

Barth a ti druzí. 5 evangelických teologů 20. století. Monografie.

J. Štefan

2005

GAUK

416/2005

Filosofie nebo teologie? Theologia ancilla philosophiae?

D. Bartoň

2005 - 2006

GAUK

417/2005

Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha

P. Gallus

2005

GAUK

418/2005

Slavomil C. Daněk – dílo a působení v českém protestantismu

O. Macek

2005 - 2006

GAUK

419/2005

Teologie masoretského textu Hebrejské bible

P. Tomášek

2005 - 2006

MŠMT

383, rozv. 1e

Inovace studentské počítačové pracovny UK v Praze, ETF se zaměřením na multimediální výuku

J. Halama

2005

MŠMT

421, rozv. 2e

Seminář o diverzifikaci českého školství od 1989

V. Fritzová

2005

MŠMT

LC538

Výzkumné centrum - Centrum biblistiky

Z. Nidlová

2005 - 2009

MŠMT

MSM

0021620802

Výzkumný záměr - Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy

M. Prudký

2005 - 2011

MŠMT

ICT

UK-ETF – obnova počítačového vybavení

J. Mrázek

2005Začínající 2004

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

FRVŠ

1808/04, F5d

Modernizace výuky předmětu Ekumenická eklesiologie

M. Vaňáč

2004

FRVŠ

933/04, Ad

Pracoviště pro zrakově postižené studenty humanitních oborů

O. Václavová

2004

GAČR

401/04/0340

Ježíšovo nasycení zástupů v evangelijní tradici

J. Roskovec

2004 - 2006

GAČR

401/04/0481

Teologie jako věda

P. Macek

2004 - 2006

MK 3/D

Ochrana historického fondu knihovny ETF UK před nepříznivými vlivy

H. Seidlová

2004

GAUK

525/2004

Křesťanská tradice lidských práv a islámské právo (šaría)

D. Jurech

2004 - 2006

GAUK

527/2004

"Vita Mosis" Filóna Alexandrijského

L. Kopecká

2004 - 2005

GAUK

532/2004

Gnostické interpretace stvoření člověka

Z. Vlčková

2004 - 2006

GAUK

523/2004

Apokalyptické motivy v Sibylliných věštbách

J. Dus

2004

GAUK

533/2004

Literatura jako kritika a model společenské praxe

J. Zámečník

2004 - 2005

GAUK

528/2004

Místní samospráva v českém utrakvismu

P. Kůrka

2004 - 2005

MŠMT

387, rozv. 1d

Bakalářský studijní program "sociální práce"

2004

MŠMT

403, rozv.1eb

Projekt využití internetu pro výuku jazyků

P. Sláma

2004

MŠMT

433, rozv. 2e

Heidelberský seminář

2004Začínající 2003

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAUK

341/2003

Německá mystika. Původ, průběh a význam duchovního probuzení

J. Kranát

2003 - 2005

GAUK

343/2003

Barth a ti druzí. Kapitoly z evangelické teologie 20.stol.

J. Štefan

2003 - 2004

GAUK

344/2003

Kritická edice díla českého starozákonního badatele S.C.Daňka

L. Beneš

2003 - 2005

GAUK

340/2003

Text o hořícím keři (Ex 3) v rabínské literatuře do konce období gaonim (11.stol.)

M. Vymětal

2003 - 2004

FRVŠ

2080/03, F5a

Inovace kombinovaného magisterského studia v oboru historické teologie

N. Rejchrtová

2003

GAČR

401/03/0959

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí I.

P. Pokorný

2003 - 2005

GAČR

401/03/P073

Ediční zpřístupnění celku kazatelské činnosti Jakoubka ze Stříbra

O. Halama

2003 - 2005

GAČR

401/03/H017

Hermeneutika projevů křesťanské tradice ve vztahu k obecné kultuře (dr. grant)

M. Prudký

2003 - 2007

MK VISK9

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v knihovně ETF UK

B. Drobíková

2003

MŠMT

377; rozv. 1e

Studijní portál/virtuální učebna pro humanitní obory (modelové pro teologii a filosofii-religionistiku)

M. Šírová

B. Drobíková

2003 - 2005Začínající 2002

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

MK VISK9

Kooperativní tvorba a využívání korporativních autorit vysokoškolských pracovišť na příkladu Univerzity Karlovy v Praze

2002

Rozšíření a zkvalitnění přístupu k informačním službám jednotlivých pracovišť studijních programů teologických fakult (společně s KTF UK)

2002

GAUK

333/2002

Současné pochopení hebrejské profétie

J. Hoblík

2002

GAUK

335/2002

"Vita Mosis" Filóna Alexandrijského

L. Kopecká

2002 - 2003

GAAV

IAA9183201

Historický Ježíš v rané křesťanské teologii

P. Pokorný

2002 - 2006

GAAV

E9183203

Slovník biblických jmen (publikační)

J. Heller

2002Začínající 2001

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

MK VISK9

Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v prostředí Souborného katalogu Univerzity Karlovy

2001

FRVŠ

1702/01, F5

Modernizace výuky liturgiky

I. Dolejšová

2001

FRVŠ

1701/01, G5

Webovské zpracování perikopálních řad

L. Beneš

2001

FRVŠ

1703/01, G5

Tradicionalismus v římskokatolocké církvi po II. Vatikánském koncilu

M. Doležal

2001

GAUK

336/2001

Čítanka rabínské literatury

P. Sláma

2001 - 2003

GAUK

333/2001

Překlad novozákonních apokryfů

J. Dus

2001 - 2003

GAUK

334/2001

Kumránské svitky a další texty od mrtvého moře - překlad do ČJ

R. Řehák

2001 - 2003

GAČR

401/01/D118

Vztah mezi hermeneutikou podezření a apofatickou cestou

I. Noble

2001 - 2002Začínající 2000

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAUK

301/2000

Hebrejské sloveso HYH

V. Ber

2000 - 2001

GAUK

303/2000

Dobro a jedno v Platónových pozdních dialozích

L. Ondra

2000 - 2001

GAUK

306/2000

Překlad základních teologických učebních textů

J. Štefan

2000 - 2002

FRVŠ

1864/2000

Vybavení studentské počítačové pracovny ETF UK

J. Halama

2000

FRVŠ

1841/2000

Elektronické dodávky dokumentů v knihovně ETF UK

M. Šírová

2000

GAČR

401/00/0349

Filozofická hermeneutika a biblická exegeze

P. Pokorný

2000 - 2002

MŠMT

LI200005

Oborové multifunkční knihovnické centrum pro teologii a religionistiku

M. Šírová

2000 - 2003

USA

Idea of human rights

J. S. Trojan

2000 - 2002Začínající 1999

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAUK

193/99

Otázka svatých v české reformaci - její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese

O. Halama

1999 - 2001

GAUK

196/99

Sociální učení českých bratří

J. Halama

1999 - 2000

GAUK

191/99

Soudobá filosofická diskuse a její vliv na protestantskou theologii

J. Kranát

1999 - 2001

GAUK

190/99

Mesiášské koncepce rabínské literatury připsané rabi Jehošuovi ben Levimu. Příspěvek k literární kritice Babylonského a Jeruzalémského talmudu.

P. Sláma

1999 - 2000

FRVŠ

1733/99

Zavedení bakalářského studijního programu "teologie"

P. Filipi

1999

FRVŠ

1732/99

Softwarové řešení informačního systému výuky na ETF UK

P. Macek

1999

RUK neveř.

Optimalizace služeb knihovny-přímý přístup ke knižnímu fondu i el. zdrojům

M. Šírová

1999

MŠMT

MSM

112700001

Kritická reflexe tradic protestantismu (se zvláštním ohledem na oblast biblické vědy a na aktuální dědictví českého utrakvismu)

P. Pokorný

1999 - 2004

(05)

MŠMT

MSM

112700002

Reflexe role církve v kulturní a sociální oblasti ve světle protestantských tradic

J. S. Trojan

1999 - 2004

(05)Začínající 1998

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

INFRA2

LB98045

Vysokorychlostní připojení počítačové sítě

J. Halama

1998

INFRA2

LB98046

Centrum referenčních služeb

M. Šírová

1998 - 2000

GAUK

318/98

Překlad starozákonních pseudepigrafů s příslušnými úvody a kritickým aparátem

M. Prudký

1998

GAČR

401/98/1587

Teologie SZ v moderní době - dějiny a současnost biblické disciplíny

M. Prudký

1998 - 2000Začínající 1997

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAUK

203/97

Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních:instituční rámec a obsahové zaměření

P. Filipi

1997 - 1998

GAUK

201/97

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti

L. Hejdánek

1997 - 1999

GAUK

207/97

Sedmijazyčný slovník biblických jazyků

J. Heller

1997

GAUK

205/97

Kritické vydání NZ apokryfů

P. Pokorný

1997 - 1999

GAUK

204/97

Dějiny a zjevení

J. S. Trojan

1997 - 1999

GAUK

206/97

Recepce Matoušova evangelia v české a německé exegetické tradici

J. Mrázek

1997 - 1999

GAAV

A0183701

Biblická onomatologie ze synchronního hlediska

J. Heller

1997 - 2001

FRVŠ

1159/97

Automatizovaný tezaurus pro teologii

M. Šírová

1997

FRVŠ

1157/97

Ekumenická teologie

P. Filipi

1997

FRVŠ

1158/97

Rozšíření FTP serveru ETF UK a vytvoření databáze klasických textů

M. Wernisch

1997Začínající 1996

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAUK

356/96

Informační zpřístupnění knižní pozůstalosti historika F.M.Bartoše a pramenných materiálů k dějinám Jednoty bratrské z pozůstalosti V. Sokola

M. Wernisch

1996 - 1998

FRVŠ

472/96

Rozšíření přístupu k informačně-knihovnickým službám ETF UK

M. Šírová

1996

INFRA

IF96057

Automatizovaný tezaurus pro teologii - integrace věcného popisu v knihovnách teologických fakult

M. Šírová

1996Začínající 1995

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

GAUK

37/95

Biblický slovník vycházející z hebrejských a řeckých ekvivalentů

P. Pokorný

1995 - 1997

FRVŠ

Věcné třídění v teologii

M. Šírová

1995


Poslední změna: 11. únor 2019 14:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám