Semináře 1993-2016


Doc. ThDr. Martin Wernisch
 • Kontinentální protestantismus v zrcadle biografie F. Ch. Oetingera, proseminář, 1993 / 1994 • Pohyb nauky v dogmatikách protestantské orthodoxie, seminář, 1993 / 1994 • Zácvik do četby pramenů v Lutherově němčině, cvičení, 1993 / 1994, 1994 / 1995, 1995 - 1996 • Četba pramenů k dějinám křesťanství (Johann G. Hamann, 1730 - 1788), cvičení, 1993 / 1994 • Křesťanské učení Philippa Melanchtona, seminář, 1994 / 1995 • Bratrský Počet z víry (Mezi Wittenberkem a Curychem), proseminář, 1995 / 1996 • Formula Concordiae (Konstituce ortodoxního luteranismu), seminář, 1995 / 1996 • Jednota Bratrská a apoštolská posloupnost, proseminář, 1996 / 1997 • Záhada Lutherova reformačního obratu, seminář, 1996 / 1997, 1997 / 1998 • Četba pramenů k dějinám teologie: M. Goebel (Die religiöse Eigentümlichkeit der lutherischen und der reformierten Kirche, 1837), cvičení, 1996 / 1997 • Četba pramenů k dějinám teologie: Ph. Melanchton (Apologia Confessionis Augustanae), cvičení, 1996 / 1997 • J. Hus v zastavení svých listů, proseminář, 1997 / 1998 • M. Luther v zastavení svých listů, seminář, 1997 / 1998 • Četba pramenů k dějinám theologie: Irenaeus: Adversus Haereses, cvičení, 1997 / 1998 • Četba pramenů k dějinám theologie: Luther: Von den Konziliis und Kirchen, cvičení, 1997 / 1998, 1998 / 1999 • Uvedení do studia církevních dějin (podle K. V. Selge), cvičení, 1997 / 1998 • Základní metodické aspekty církevně-historické práce, proseminář, 1998 / 1999 • Hipponský biskup Augustin v zastavení svých listů, seminář, 1998 / 1999 • Četba pramenů k dějinám teologie: Caecilius Cyprianus, cvičení, 1998 / 1999 • Četba pramenů k dějinám teologie: Hilarius Pictaviensis, cvičení, 1998 / 1999 • Uvedení do počátků církevní historiografie (Podle P. Meiholda), cvičení, 1998 / 1999 • Metodika církevního dějepisectví, proseminář, 1999 / 2000 • Dějiny trojiční teologie, seminář, 1999 / 2000 • Reformační latina: Apologia conf. Augustanae, cvičení, 1999 / 2000 • Reformační němčina, Luther: Von den Konziliis und Kirchen, cvičení, 1999 / 2000 • Patristická latina, Ambrosius: De mysteriis, cvičení, 1999 / 2000 • Reformační hornoněmčina, Zwingli: Ein Predge von der Grechtigkeit, cvičení, 1999 / 2000 • Dějiny církve v zrcadle círk. dějepisectví, proseminář, 2000 / 2001 • Calvin v zastavení svých listů, seminář, 2000 / 2001 • Četba pramenů v reformační latině: Calvin: Institutio religionis christianae, cvičení, 2000 / 2001 • Četba pramenů v reformační středoněmčině: Luther: Von den Konziliis und Kirchen, cvičení, 2000 / 2001 • Četba pramenů v patristické latině: Hieronymus: Dialogus Adv. Pelagianos, cvičení, 2000 / 2001 • Četba pramenů v reformační hornoněmčině: Zwingli: Büechlin von der Fürsichtigkeit, cvičení, 2000 / 2001 • Calvin v zastavení svých listů, seminář, 2001 / 2002 • Četba pramenů v patristické latině: A. Augustinus: Enchiridiom, cvičení, 2001 / 2002 • Od liter k porozumění, proseminář, 2002 / 2003 • Zwingli v zastavení svých listů, S, 2002 / 2003 • Četba pramenů v Lutherově němčině, C, 2002 / 2003 • Četba pramenů ve středověké latině. Hus: Super sententiarum, cvičení, 2002 / 2003 • Četba pramenů v patristické latině. A. Augustinus: Enchiridion, cvičení, 2002 / 2003 • Řemeslo církevního historika. Staré letopisy české, proseminář, 2003 / 2004 • Melanchton v zastavení svých listů, seminář, 2003 / 2004 • Četba pramenů v patristické latině: J. Cassianus: De incarnatione, cvičení, 2003 / 2004 • Četba pramenů v reformační latině: Luther: disputační these, cvičení, 2003 / 2004 • Němčina reformační doby. Filologické uvedení a četba, cvičení, 2003 / 2004 • Raně novověká česká paleografie, cvičení, 2003 / 2004 • Luther v zastavení svých listů, seminář, 2004 / 2005 • Četba věroučných textů reformace v němčině, cvičení, 2004 / 2005 • Četba pramenů v reformační latině: Melanchton: Loci communes, cvičení, 2004 / 2005 • Četba věroučných textů reformace v němčině, cvičení, 2005 / 2006, 2006 / 2007, 2007 / 2008 • Četba pramenů v reformační latině: Melanchton: Loci communes, cvičení 2005 / 2006 • Calvin v zastavení svých listů, seminář, 2005 / 2006 • Zwingli v zastavení svých listů, seminář, 2006 / 2007 • Melanchthon v zastavení svých listů, seminář, 2007 / 2008 • Četba reformačních pramenů v němčině, cvičení, 2008 / 2009 • Reformátor Martin Luther, seminář, 2009 / 2010 • Reformátor Jan Calvin. seminář, 2010 / 2011 • Četba reformačních textů v latině, cvičení, 2010 / 2011, 2011 / 2012 • Reformátor Huldrych Zwingli, proseminář, 2011 / 2012 • Četba reformačních pramenů v němčině, cvičení, 2012 / 2013 • Překladatelský seminář reformační latiny, 2012 / 2013 • Cvičení z církevních dějin, Četba reformačních pramenů v němčině, 2013 / 2014, 2014 / 2015 • Četba reformačních pramenů v latině 2013 / 2014, 2014 / 2015 • Seminář z církevních dějin, Reformační vyznání pro katolický koncil, 2013 / 2014, 2014 / 2015

Ota Halama Th.D.
 • B. Bílejovský: Kronika církevní. Jak vydat reformační pramen 16. století, proseminář, 2000 / 2001 • Kazatelství 15. a 16. století. Rozbor katolických, utrakvistických a bratrských kázání, seminář, 2000 / 2001 • Uvedení do paleografie: Četba a zprac. pramenů k dějinám církve v Čechách v 15. a 16. st., proseminář, 2001 / 2002 • Laický kalich v textech 15.-16. století, seminář, 2002 / 2003 • B. Lukáš Pražský: O obnovení církve. Rozbor teologického spisu z r. 1510, proseminář, 2003 / 2004 • Uvedení do paleografie. Četba reformačních pramenů v originálech 15.- 16. století, cvičení, 2003 / 2004 • Dějiny exegese, seminář doktorandů, 2004 / 2005 • Recepce italského humanismu v Jednotě bratrské (s N. Rejchrtovou), proseminář, 2004 / 2005 • „O nebeských příbytcích“ dominikána Koldy (a jiných autorů) (s N. Rejchrtovou), seminář, 2004 / 2005 • Základy paleografie, cvičení, 2004 / 2005 • Seminář doktorandů církevních dějin, 2005 / 2006 • Jakoubek ze Stříbra: Užitky přijímání z kalicha (s N. Rejchrtovou), proseminář, 2005 / 2006 • Petr Chelčický: O boji duchovním (s N. Rejchrtovou), seminář, 2005 / 2006 • Kázání na svátek M. Jana Husa (s N. Rejchrtovou), proseminář, 2006 / 2007 • Toleranční kazatelé (s N. Rejchrtovou), seminář, 2006 / 2007 • Křesťanský rytíř (s N. Rejchrtovou), proseminář, 2007 / 2008 • Poutník a jeho průvodce (z dějin evr. křesťanství - s N. Rejchrtovou), seminář, 2007 / 2008 • Matěj z Janova: Regulae Veteris et Novi testamenti (s N. Rejchrtovou), proseminář, 2008 / 2009 • Husitství v díle M. Daniela Adama z Veleslavína, (s N. Rejchrtovou), seminář, 2008 / 2009 • Kazatelství 15.-17. století, proseminář 2009 / 2010 • Paleografické cvičení, 2006 / 2007, 2009 / 2010 • Listy bratra Lukáše Pražského, seminář. 2010 / 2011 • Výklad knihy Zjevení, cvičení, 2010 / 2011 • Čtení z kronik reformační doby, cvičení, 2010 / 2011 • Papežství v dějinách, proseminář, 2010 / 2011 • Martin Luther: De instituendis ministris ecclesiae, proseminář, 2011 / 2012 • Ediční práce: Eucharistické modlitby, cvičení, 2011 / 2012 • Eucharistické texty: četba a editace, cvičení, 2011 / 2012 • Korespondence Jana Augusty, seminář, 2012 / 2013 • Kazatelství svátku 6. července, cvičení, 2012 / 2013 • Bratrské eucharistické texty, cvičení, 2012 / 2013 • Cvičení z církevních dějin, Kronika Martina Kuthena, 2013 / 2014 • Cvičení z církevních dějin, Kronika Václava Hájka z Libočan, 2013 / 2014 • Cvičení z církevních dějin, Četba akt konsistoře podobojí, 2014 / 2015 • Cvičení z církevních dějin, Četba Životů svatých otců, 2014 / 2015 • Cvičení z církevních dějin, Kronika Bartoše písaře, 2015/2016 • Cvičení z církevních dějin, Cv Středověké životy Ježíše Krista, 2015/2016
Dr. Peter C. A. Morée
 • Überblick über tschechische Geschichte und Kirchengeschichte - am Beispiel des Veitsdoms, seminář, 1996 / 1997 • Spor o smysl českých dějin, seminář, 1997 / 1998 • Die Geschichte des tschechischen Selbsverstandnis, seminář, 1997 / 1998, 1998 / 1999 • Představy o vzkříšení v rané a středověké církvi, seminář, 1998 / 1999 • Milíč z Kroměříže očima svých životopisců (církevně-politické záměry dvou životopisců Milíče z Kroměříže), seminář, 1998 / 1999 • Český protestantismus a TGM, seminář, 1999 / 2000 • Der sgn. vorhussitische Zeit in Böhmen, seminář, 1999 / 2000 • Die tschechische und deutsche Historiographie des 19. Jhd. über das Hussitentum, seminář, 1999 / 2000 • A General Introduction to the History of the Hussite Movement, seminář, 1999 / 2000 • Josef Pekař, historik v konfliktech První republiky, seminář, 2000 / 2001 • Abélard a Heloisa, příběh jejich veliké lásky, seminář, 2000 / 2001 • Evangelíci a Českoslovenští husité. Rozdíly mezi dvěma českými nekatolickými tradicemi a jejich zápas o identitu (s D. Holetonem), seminář, 2000 / 2001 • The Development of Czech National Identity and the Role of the Church, seminář, 2000 / 2001 • Bohemian Saints in Medieval Eyes. Reading of medieval texts about saints and their significance, seminář, 2000 / 2001 • Vymyslet své dějiny? Spor o rukopisy Královédvorský a Zelenohorský v 19. stol., seminář, 2001 / 2002 • Bernard z Clairvaux o Písni písní, seminář, 2001 / 2002 • Evangelíci a Českoslovenští husité: vznik dvou nekatolických církví a jejich hledání vlastní identity (s D. Holetonem), seminář, 2001 / 2002 • Special Themes in the Bohemian Reformation (s D. Holetonem), seminář, 2002 / 2003 • Bernard Bolzano (1781-1848). Theolog und Filosof zwischen den Nationen Böhmens, seminář, 2002 / 2003 • Anselm z Canterbury, seminář, 2002 / 2003 • Deutschböhmen und Tschechen 1871-1946, seminář, 2002 / 2003 • Cesta k Benešovým dekretům, seminář, 2002 / 2003 • Církev za komunismu, seminář, 2002 / 2003 • České národní křesťanství? Vznik ČCE A ČC(H) a jejich hledání identity, seminář, 2003 / 2004 • Special Themes in the Bohemian Reformation (s D. Holetonem), seminář, 2003 / 2004 • Kirche und Ökumene im Kalten Krieg. Die Kirche in der CSSR und anderen sozialistischen Ländern und die Rolle der ökumenischen Organisationen, seminář, 2003 / 2004 • Nacionalismus a náboženství v 19. století. Role a využití náboženství v národním hnutí 19. století, seminář, 2003 / 2004 • Cisterciácká spiritualita 12. století. Meditace Viléma ze Saint-Thierry, seminář, 2003 / 2004 • Zwei Völker in Böhmen 1848-1946. Das Zusammenleben von Deutschen und Tschechen in Böhmen und dessen Krach, seminář, 2003 / 2004 • Církev za komunismu, seminář, 2004 / 2005 • Religion in tschechisch-deutschen Beziehungen, seminář, 2005 / 2006 • Die tschechische Kirche im Sozialismus, seminář, 2005 / 2006 • Soudobé dějiny ve vyprávění svědků, seminář, 2005 / 2006 • Církev za komunismu, seminář, 2006 / 2007 • Evropské církve a ekumenické hnutí od r. 1948, seminář, 2007 / 2008 • České církve 1945 - 1989, seminář, 2008 / 2009 • Religion und Nation, seminář, 2006 / 2007, 2007 / 2008, 2008 / 2009, 2009 / 2010 • Josef Lukl Hromádka 1945-1969. (s J. Piškulou), seminář, 2009 / 2010 • Churches in the Cold War, seminář, 2007 / 2008, 2008 / 2009, 2009 / 2010, 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2012 / 2013 • Special Issues in the Bohemian Reformation, (s D. Holetonem), seminář, 2006 / 2007, 2007 / 2008, 2008 / 2009, 2009 / 2010, 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2012 / 2013 • Introduction to the Bohemian reformation I., seminář (s D. Holetonem), 2006 / 2007, 2007 / 2008, 2008 / 2009, 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2012 / 2013 • Kirche und Nationalismus, seminář, 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2012 / 2013, 2013 / 2014, 2014 / 2015 • České církve ve 20. stol, seminář, 2011 / 2012 • Churches in the Cold War, 2013 / 2014, 2014 / 2015 • Proseminář církevních dějin, Církevní dějiny 20. století, 2014 / 2015 • Church History - Introduction to the Bohemian reformation I (s D. Holetonem), 2015/2016 • Seminar Kirchengeschichte - Kirche und Nationalismus, 2015/2016 • Church History - Special Issues in the Bohemian Reformation, přednáška + seminář (s D. Holetonem), 2015/2016 • Church History Seminar – Churches in the Cold War, 2015/2016

prof. PhDr. Noemi Rejchrtová
 • Matěj z Janova, Pravidla SZ a NZ, proseminář, 1993 / 1994 • Václav Budovec, Spis o zlatém věku, seminář, 1993 / 1994 • Petr Chelčický: O boji duchovním, proseminář, 1994 / 1995 • J. A. Komenský: Truchlivý (I - IV), seminář, 1994 / 1995 • M. Jan Hus: Sermo de pace - Řeč o míru, proseminář, 1995 / 1996 • Petr Chelčický: Zprávy o svátostech, seminář, 1995 / 1996 • M. Jan Hus: Výklad viery - B. Lukáš: Otázky dětinské, proseminář, 1996 / 1997 • Paměti Jana Zajíce z Házemburka z r. 1553, seminář, 1996 / 1997 • B. Prokop: Proč lidé k víře nuceni býti nemají, Téma: Tolerance, proseminář, 1997 / 1998 • Frater Colda: De strenuo milite (O statečném rytíři), proseminář, 1998 / 1999 • Husovo odvolání ke Kristu, proseminář, 1999 / 2000 • Jan Bechyňka, Praga mystica (asi 1503), seminář, 1999 / 2000 • Husitské manifesty, proseminář, 2000 / 2001 • J. A. Komenský: Unum necessarium, seminář, 2000 / 2001 • Matěj z Janova, Pravidla SZ a NZ, proseminář, 2001 / 2002 • František Palacký: vybrané texty, seminář, 2001 / 2002 • Křesťanský rytíř. Vybrané texty, proseminář, 2002 / 2003 • Víra je dar. Kultura snášenlivosti. Text: Prokop z Jindřichova Hradce, Proč lidé k víře násilím nuceni býti nemají (1508), proseminář, 2003 / 2004 • Poutník a jeho průvodce. Analýza vybraných textů k fenoménu poutnictví, seminář, 2003 / 2004. • Recepce italského humanismu v Jednotě bratrské (s O. Halamou), proseminář, 2004 / 2005 • „O nebeských příbytcích“ dominikána Koldy (a jiných autorů) (s O. Halamou), seminář, 2004 / 2005 • Jakoubek ze Stříbra: Užitky přijímání z kalicha (s O. Halamou), proseminář, 2005 / 2006 • Petr Chelčický: O boji duchovním (s O. Halamou), seminář, 2005 / 2006 • Kázání na svátek M. Jana Husa (s O. Halamou), proseminář, 2006 / 2007 • Toleranční kazatelé (s O. Halamou), seminář, 2006 / 2007 • Křesťanský rytíř (s O. Halamou), proseminář, 2007 / 2008 • Poutník a jeho průvodce (z dějin evr. křesťanství - s O. Halamou), seminář, 2007 / 2008 • Matěj z Janova: Regulae Veteris et Novi testamenti (s O. Halamou), proseminář, 2008 / 2009 • Husitství v díle M. Daniela Adama z Veleslavína, (s O. Halamou), seminář, 2008 / 2009
prof. PhDr. Dagmar Čapková
 • Die Vor-Geschichte der Unitas fratrum und J. A. Komenský (Comenius), S, 1996 / 1997 • From J. A. Comenius to T. G. Masaryk, S, 1996 / 1997PhDr. Michal Flegl
 • Pomocné vědy historické, proseminář, 1993 / 1994, 1994 / 1995, 1995 - 1996, 1996 - 1997, 1997 / 1998, 1998 / 1999, 1999 / 2000, 2000 / 2001, 2001 / 2002, 2002 / 2003, 2003 / 2004 • Heraldika a další pomocné vědy historické, proseminář, 2004 / 2005, 2005 / 2006, 2006 / 2007, 2007 / 2008, 2008 / 2009

Prof. David R. Holeton, Ph.D.
 • Special Issues in the Bohemian Reformation, (s P. Morée), seminář, 2006 / 2007, 2007 / 2008, 2008 / 2009, 2009 / 2010, 2011 / 2012, 2012 / 2013 • Introduction to the Bohemian reformation I., seminář (s P. Morée), 2006 / 2007, 2007 / 2008, 2008 / 2009, 2009 / 2010, 2010 / 2011, 2011/ 2012, 2012 / 2013, 2013 / 2014 • Church History - Introduction to the Bohemian reformation I (s P. Morée) 2015/2016 • Church History - Special Issues in the Bohemian Reformation, přednáška + seminář (s D. Holetonem), 2015/2016

doc. ThDr. Jan B. Lášek
 • Die Hussitische Bewegung und die tschechische Reformation, seminář, 1996 / 1997Doc. PhDr. Eva Melmuková-Šašecí
 • Střední Evropa v 18. století, seminář, 1993 / 1994 • Církevní dějiny 18. - 20. století ve světle soudobých pramenů, seminář, 1994 / 1995

Th.D PhDr. Martin Zlatohlávek

 • Kapitoly z dějin umění, seminář, 2004 / 2005 • Biblická ikonografie, seminář, 2004 / 2005 • Kapitoly z dějin umění pro teology, seminář, 2005 / 2006 • Biblická ikonografie, seminář, 2005 / 2006


Poslední změna: 18. březen 2017 12:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám