Doktorské studium


1. Kontakty

Proděkanem pro postgraduální doktorské studium je prof. ThDr. Martin Prudký.

Referentkou děkanátu pro postgraduální doktorské studium je Vladimíra Dubinová.

Úřední hodiny: denně 9:30--11:30 hod.

2. Studijní programy/obory, jejich garanti a oborové rady

je možné na ETF UK studovat v těchto programech:

1) studijní program Teologie:

- studijní obor Biblická teologie (oborový garant: doc. Jiří Mrázek, Th.D.)

- studijní obor Historická a systematická teologie (oborový garant: doc. Martin Wernisch, Th.D.)

- studijní obor Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (oborová garantka: prof. Ivana Noble, PhD.).

2) studijní program Filozofie

- studijní obor Filozofie náboženství (oborová garantka: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.).

Složení oborových rad si můžete přečíst zde

3. Důležité předpisy a manuál k doktorskému studiu

Vysokoškolský zákon - zejména paragraf 47

Statut Univerzity Karlovy v Praze - zejména čl. 23

Studijní a zkušební řád UK - zejména III. část

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech na ETF upravuje opatření děkana 3/2013

Manuál pro doktorské studium (přehledně shrnuje povinnosti a práva doktoranda, působnost školitele, konzultanta, oborové rady, garanta, děkana a rektora).

4. Přijímací řízení

Přijímací řízení do doktorských studijních programů se na ETF koná dvakrát ročně:

a) s termínem podávání přihlášek k 30. dubnu (zahájení studia přijatých od 1. října)

a obvykle pak také s druhým termínem pro podávání přihlášek k 31. červenci (zahájení studia přijatých od 1. října)

b) s termínem podávání přihlášek k 31. prosinci (zahájení studia přijatých od 1. března)


Informace o otevíraných oborech, podmínkách přijímacího řízení a další podrobnosti jsou zveřejňovány na webu UK k přijímacímu řízení.

Nejbližší termín k podávání přihlášek je do 31. července 2020.


Na ETF se aktuálně otevírají všechny obory uvedené výše (odst. 2).

Všechny tyto obory se uskutečňují formou prezenčního i kombinovaného studia, a to v jazyce českém a anglickém.

5. Zápis ke studiu a vytvoření Individuálního studijního plánu

Zápis ke studiu pro akademický rok 2020/2021 se uskuteční ve dnech 21.--30. září 2020.

Týká se pouze studentů nastupujících do 1. ročníku.

U studentů vyšších ročníků probíhá pouze administrativní kontrola postupu studia (na základě hodnocení studentů Oborovou radou).


Doktorské studium probíhá vždy podle Individuálního studijního plánu (ISP).

ISP a veškerá dokumentace doktoských studií jsou vedeny v Informačním systému Studium.

V tomto prostředí se ISP vytváří, projednává, později upravuje a pravidelně hodnotí (podle rolí doktoranda, školitele, člena oborové rady či jejího předsedy / garanta; práva k příslušným činnostem jsou přístupná v závislosti na harmonogramu akademického roku).

Obecné informace k doktorskému studiu a jeho evidenci v SIS jsou na webu UK -- ZDE.


Doporučujeme všem uživatelům, aby dříve než přistoupí k "ostré" práci v SIS využili testovací prostředí Informačního systému Student, v němž je možné zkoušet veškeré funkce a postupy systému nanečisto (editovat, komentovat, předávat ISP k dalšímu projednání...). Toto prostředí užívá slepou kopii dat a úpravy nemají žádný vliv na "ostrou verzi".

Vstup do testovacího prostředí ZDE.

Vstup do ostré verze Informačního systému Studium ZDE.


Podrobné informace k vytvoření Individuálního studijního plánu dostávají studenti při konzultaci na začátku studia. Zde je manuál se základní instrukcí, obecnou podobou ISP a tabulkou kódů předmětů.

6. Hodnocení doktorského studia - postup a harmonogram


Harmonogram pravidelného hodnocení:

 • Každý DOKTORAND nejpozději do 15. září v SIS připraví a předá svému školiteli podklady k hodnocení postupu svého studia za uplynulý akad. rok.

  Zejména je nutné okomentovat postup prací na disertační práci -- přidat řádek mezi povinnosti ISP "postup v přípravě disertační práce" nebo vložit do "přehledu povinností" položku typu "jiné" a v bodech uvést postup prací na disertaci..

  Dále je třeba uvést účast na výuce (semináře, kurzy -- některé se nabízejí v číselníku konkrétně, jiné obecně), nové publikace (ty je nutné nejprve evidovat v OBD), složení dílčích zkoušek, absolvování zahraničních stáží či pobytů, účasti na konferencích (publikace, konference a stáže vždy uvádějte jako samostatný řádek příslušného typu a v komentáři popište).

  Je nutné se vyjádřit ke všem položkám, které jsou pro daný akademický rok v ISP uvedeny (případně též starším, dosud nesplněným).

  Manuál s informacemi a popisem postupu je ke stažení ZDE.

  Po dohodě se školitelem může doktorand navrhnout také úpravy a změny ISP (založením nových řádků v "přehledu povinností).

  Dříve než hodnocení uzavřete a předáte školiteli, je vhodné s ním návrh konzultovat -- předejít možnému vrácení k doplnění, opravě či přepracování.

  Nakonec je nutné "postoupit hodnocení školiteli" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).

  Pokud školitel vrátí doktorandovi hodnocení k doplnění či přepracování, je nutno neprodleně podle pokynů provést žádané úpravy.


 • ŠKOLITELÉ nejpozději do 30. září zkontrolojí správnost údajů o postupu studia, zejména splněných povinnostech podle schválenéhop ISP a slovně se k postupu doktorandova studia vyjádří.

  Zejména se vyjádří ke všem navrhovaným změnám či úpravám ISP (výslovným "doporučuji/nedoporučuji").

  Manuál s informacemi a popisem postupu je ke stažení ZDE.

  Pokud jsou studentovy údaje a podklady k hodnocení nedostatečné či neúplné, vrátí školitel hodnocení doktorandovi k opravě či doplnění.

  Po dokončení svého hodnocení školitel "postoupí návrh hodnocení oborové radě" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).


 • OBOROVÁ RADA nejméně jednou ročně provádí kontrolu a hodnocení studia všech doktorandů příslušného oboru.

  Oborová rada může vrátit návrh hodnocení studentovi či školiteli k doplnění či opravě údajů.

  Oborová rada musí své hodnocení uzavřít a o rozhodnout o plnění ISP u všech doktorandů nejpozději do 21. října (na základě hodnocení, které schvaluje garant studijního programu, musí děkan do konce října rozhodnout o výši stipendií).


7. Další informace

Další informace můžete získat na děkanátě u (221 988 216).Poslední změna: 22. květen 2020 00:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám