Doktorské studium

Doktorské studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

1. Kontakty

Proděkanem pro postgraduální doktorské studium je prof. ThDr. Martin Prudký.

Referentkou děkanátu pro postgraduální doktorské studium je Vladimíra Dubinová.

Úřední hodiny: denně 10-12 hod.


2. Doktorské studium

je možné na ETF UK studovat v těchto programech:

1) studijní program Teologie:

- studijní obor Biblická teologie (oborový garant: doc. Jiří Mrázek, Th.D.)

- studijní obor Historická a systematická teologie (oborový garant: doc. Martin Wernisch, Th.D.)

- studijní obor Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (oborová garantka: prof. Ivana Noble, PhD.).

2) studijní program Filozofie

- studijní obor Filozofie náboženství (oborová garantka: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.).

Složení oborových rad si můžete přečíst zde


3. Důležité předpisy a manuál k doktorskému studiu

Vysokoškolský zákon - zejména paragraf 47

Statut Univerzity Karlovy v Praze - zejména čl. 23

Studijní a zkušební řád UK - zejména III. část

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech upravuje opatření děkana 3/2013

Manuál pro doktorské studium (přehledně shrnuje povinnosti a práva doktoranda, působnost školitele, konzultanta, oborové rady, garanta, děkana a rektora).


4. Přijímací řízení

ETF vyhlašuje pro zahájení studia v akademickém roce 2019/2020 přijímací řízení do těchto doktorských programů a oborů:

1) studijní program Teologie:

- studijní obor Biblická teologie

- studijní obor Historická a systematická teologie

- studijní obor Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

2) studijní program Filozofie

- studijní obor Filozofie náboženství.


Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 naleznete na stránkách UK

přihlášky pro AR 2019/2020 do 30.4. 2019

poplatky za přihlášky - elektronicky Kč 540 (VS kód přihlášky), listinná podoba Kč 590 (VS rodné číslo)


5. Zápis pro akademický rok 2019/2020

se uskuteční od 23.9. do 30.9.2019. Týká se pouze studentů nastupujících do 1. ročníku. U studentů vyšších ročníků probíhá pouze administrativní kontrola postupu studia (na základě hodnocení studentů Oborovou radou).


6. Hodnocení doktorského studia - postup a harmonogram


Veškerá dokumentace hodnocení doktoských studií součástí Informačního systému Studium.

V tomto prostředí je možné nahlížet do Individuálních studijních plánů (ISP), editovat a hodnotit je (podle rolí doktoranda, školitele, člena oborové rady či jejího předsedy / garanta; práva jsou přístupná v závislosti na příslušném harmonogramu).

Základní informace k oblasti doktorského studia v Informačním systému Student jsou na webu UK -- ZDE.


Doporučujeme všem uživatelům, aby dříve než přistoupí k "ostrému" editování či hodnocení Individuálního studijního plánu (ISP) využili testovací prostředí Informačního systému Student, v němž je možné zkoušet veškeré funkce a postupy nanečisto (editovat, komentovat, předávat ISP k dalšímu projednání...). Vstup ZDE. - Toto prostředí užívá slepou kopii dat a uložené úpravy nemají žádný vliv na "ostrou verzi".


Vstup do ostré verze Informačního systému Studium ZDE.


Harmonogram pravidelného hodnocení za uplynulý akademický rok:

 • Každý DOKTORAND nejpozději do 30. září uvede a případně okomentuje položky splněných povinností svého ISP za uplynulý akademický rok.

  Zejména je nutné okomentovat postup prací na disertační práci -- přidat řádek mezi povinnosti ISP "postup v přípravě disertační práce".

  Dále je třeba uvést účast na výuce (semináře, kurzy -- některé se nabízejí v číselníku konkrétně, jiné obecně), dokončení publikací, složení dílčích zkoušek, absolvování zahraničních stáží či pobytů, účasti na konferencích (publikace, konference a stáže vždy uvádějte jako samostatný řádek příslušného typu a v komentáři popište).

  Je nutné se vyjádřit ke všem položkám, jejichž termín byl v daném akademickém roce či dříve v minulosti.

  Manuál s informacemi a popisem postupu je ke stažení ZDE.

  Po dohodě se školitelem může doktorand navrhovat také úpravy a změny ISP.

  Dříve než hodnocení uzavřete a předáte školiteli, je vhodné je s ním konzultovat -- předejít možnému vrácení k doplnění či přepracování.

  Po dokončení editace ISP je nutné "postoupit hodnocení školiteli" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).

  Pokud školitel vrátí doktorandovi hodnocení k doplnění či přepracování, je nutno neprodleně podle pokynů provést žádané úpravy.


 • ŠKOLITELÉ nejpozději do 15. října zkontrolojí správnost údajů o splnění povinností, soulad postupu s celkovými zásadami ISP a slovně se k hodnocení vyjádří.

  Zejména se vyjádří ke všem navrhovaným změnám či úpravám ISP (doporučuji/nedoporučuji).

  Manuál s informacemi a popisem postupu je ke stažení ZDE.

  Pokud jsou studentovy údaje a podklady k hodnocení nedostatečné či neúplné, vrátí školitel hodnocení doktorandovi k opravě či doplnění.

  Po dokončení svého hodnocení školitel "postoupí návrh hodnocení oborové radě" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).


 • OBOROVÁ RADA nejméně jednou ročně provádí kontrolu a hodnocení studia všech doktorandů příslušného oboru.

  Oborová rada může vrátit návrh hodnocení studentovi či školiteli k doplnění či opravě údajů.

  Oborová rada musí své hodnocení uzavřít a o rozhodnout o plnění ISP u všech doktorandů nejpozději do 15. listopadu.


 • ISP se po schválení oborovou radou tiskne a s podpisy doktoranda, školitele a předsedy OR ukládá do spisu studenta (agenda děkanátu).
Další informace

Další informace můžete získat na děkanátě u V. Dubinové (221 988 216)


Poslední změna: 7. březen 2019 11:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám