Závěrečné práce

Závěrečné práce

označované též jako práce kvalifikační, jsou práce bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační (dle § 45 až 47 zákona 111/1998 o vysokých školách).


Obecná pravidla

Opatření rektora č. 72/2017 stanovuje základní pravidla pro evidenci,odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.

Metodický materiál, vycházející z OR č. 72/2017 k evidenci a zveřejňování závěrečných prací od 1.12.2017.

Opatření děkana č. 5/2010 bude v dohledné době upraveno (viz odstavec "Odevzdávání písemných prací", resp. "Úprava..."


Opatření děkana č. 6/2010 stanovuje zásady pro vedení a oponenturu závěrečných prací.


Pro vyučující: Manuál pro vypisování témat a vkládání posudků


Prezentace z přednášky Daniela Bartoně a Petry Klvačové nazvané Jak postupovat při akademické práci?, která shrnuje doporučení pro psaní kvalitních odborných prací a správnou práci se zdroji.Přihlášení k tématu práce

Uzávěrka výběru tématu pro studenty bakalářských a magisterských oborů, kteří kteří hodlají v daném akademickém roce ukončit své studium, je vždy 30. listopadu. Student si buď téma vyhledá a přihlásí se prostřednictvím SIS UK - modul Témata prací (Výběr práce), nebo může sám navrhnout téma práce a obrátit se na vyučujícího, u kterého má zájem, aby vedl jeho práci (viz Opatření děkan č. 5/2010 čl. 3).


Studenti PSP si téma vybírají s ročním předstihem (tj. obvykle 2. ročník) v rozmezí dubna a května prostřednictvím aplikace IS Jabok , nebo prostřednictvím SIS UK. Bližší informace jsou zde.


Změna tématu či vedoucího absolventské práce po zadání do SIS je ve výjimečných a odůvodněných případech možná. Studenti musí podat písemnou žádost o tuto změnu do rukou proděkana pro studium, podepsanou i školitelem.


Odevzdání písemných prací

Kvalifikační práce se odevzdávají do termínu vyhlášeném v harmonogramu akademického roku, obvykle nejméně 2 měsíce před konáním obhajoby, a to:

 1. v elektronické podobě. Před odevzdáním svázaných výtisků student vyhledá v SISU UK, v modulu "Témata prací" svoje evidované téma a uloží celý text práce + abstrakt v Čj + abstrakt v Aj (= anotace bez klíčových slov), vše výlučně v souboru PDF/A-1a nebo PDF/A-2u.

  Studenti PSP vkládají elektronickou podobu práce do ISu Jabok. Postup pro vkládání je zde. Archiv musí být dostatečně naplněn.

 2. v tištěné podobě. Dva exempláře, svázané pevnou vazbou student odevzdává spolu s přihláškou ke státnicím na studijním oddělení.

Práce platí za odevzdanou v případě, že byly odevzdány obě verze práce - tištěná i elektronická. (viz následující odstavec).

Návod na ukládání kvalifikačních prací na stránkách UK, včetně příslušného software.


Přihláška k obhajobě závěrečné práce

je k nalezení ZDE, spolu s přihláškou k státní závěrečné zkoušce. Přihlášení je možné i prostřednictvím SIS.


Úprava písemných prací

UPOZORNĚNÍ: Odevzdávání absolventských prací je upraveno opatřením rektora č. 72/2017, platným od 1.12.2017. Prosíme, berte proto následující dokumenty ETF s určitou rezervou, dokud nebudou zpracovány podle tohoto nového opatření rektora.

Týká se především: za elektronické odevzdání absolventské práce je odpovědný výlučně student (čl. 4, odst. 3 a 4), který rovněž potvrzuje odevzdání elektronické podoby své práce. A formátu odevzdávané práce (čl. 5), který musí být výlučně PDF/A-1a nebo PDF/A-2u.

A další UPOZORNĚNÍ: od 1.9.2016 oficiální název UK již neobsahuje "v Praze". Název fakulty zní: "Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta".


Manuál k formálním náležitostem akademických písemných prací - POZOR - oddíl 1.5.3 s ohledem na opatření rektora 72/2017 neplatí bez výhrad, absolventské práce je třeba ukládat výlučně v souboru PDF/A-1a nebo PDF/A-2u.

Zásady pro zpracování výzkumu v bakalářských a magisterských pracích


Doporučujeme používat šablony dokumentů zpracované podle požadovaných zásad a doporučení z Manuálu. Šablony jsou vytvořeny pro dva nejrozšířenější textové editory, LibreOffice (formát totožný s OpenOffice) a MS Word (verze 2003), vždy ve verzi pro jedno- a oboustranný tisk a pro základní písmo Libertine (doporučujeme, možno stáhnout níže), případně Times New Roman (tradiční systémové písmo MS Windows), nebo jiné patkové písmo. Z úsporných a ekologických důvodů doporučujeme tisknout písemné práce oboustranně.


Oboustranný tisk (symetrické stránky s odlišeným vnitřním a vnějším okrajem)

Jednostranný tisk


Vhodná písma

V závěrečných pracech se zásadně používá patkové (serifové) písmo, viz Manuál, odst. 3.3.


Odkazy na zdarma dostupné kvalitní fonty v kódování unicode, jejichž použití pro písemné práce se doporučuje:

 • Libertine

  Doporučená alternativa k Times New Roman a jiným systémovým písmům. Typograficky kvalitně zpracované písmo, obsahuje polytonickou řečtinu i vokalizovanou hebrejštinu, doplněno bezpatkovým písmem Biolinum, s nímž se dobře kombinuje (bezpatkové písmo je možno využít na nadpisy či popisky). Ve verzi OTF ke stažení zde.

  Odkaz na stránky projektu

 • SBL - kvalitní hebrejské a řecké písmo vytvořené na zakázku Society for Biblical Literature


Software pro tvorbu PDF

S ohledem na opatření rektora 13/2017 je třeba ukládat absolventské práce výlučně ve formátu PDF/A-1a nebo PDF/A-2u. Proto lze využít níže uvedený software jen v případě, že tento formát podporuje.

Aplikace, které vytvářejí PDF dokumenty kompatibilní s knihovnickým softwarem:

 •  LibreOffice - freeware, sada kancelářských aplikací, export do formátu PDF přímo z textového editoru Writer.


Odkaz na stránku UK "Návod pro uložení kvalifikační práce"


Zveřejňování závěrečných prací

Závěrečné práce jsou zveřejňované prostřednictvím Repozitáře závěrečných prací UK a katalogizované prostřednictvím Centrálního katalogu UK. Povinnost zveřejňování závěrečných prací vyplývá z § 47b zákona č. 111/1998 Sb. a vztahuje se na práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006.


Fakultním koordinátorem pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací je Bc. Romana Krčmářová, tel.: 221 988 621,
Poslední změna: 29. listopad 2018 13:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám