• Aktuality

Aktuality

10. srpna 2021

Do 6. srpna 2023 máte možnost podat si přihlášku na všechny bakalářské a magisterské studijní programy*, které Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí.


Proč studovat právě na ETF?


Jsme otevřeni zájemcům bez ohledu na náboženské cítění. Kromě teologie nabízíme programy zaměřené na sociální nebo komunitní práci, spiritualitu, etiku či křesťanské tradice. Je u nás možné studovat i v kombinované formě. ETF UK patří mezi nejlépe hodnocené humanitně zaměřené fakulty v ČR.
Jaké bakalářské studijní programy nabízíme?


Sociální a pastorační práceTeologie křesťanských tradicEvangelická teologieStudovat evangelickou teologii znamená osvojit si základy kritického myšlení prostřednictvím studia křesťanské tradice. Bakalářské studium je tříleté a provede studenta křesťanskou tradicí v širokém dobovém kontextu od jejích kořenů až k jejím současným podobám a problémům v globalizovaném světě. Touto cestou studium evangelické teologie zprostředkuje zájemcům základy kvalitního a klasického humanitního vzdělání.


Program lze studovat také v anglickém jazyce jako Protestant Theology (0221RA100017).


Studijní program Sociální a pastorační práce je zaměřen k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení a rovněž na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací.


Tříletý bakalářský studijní obor Teologie křesťanských tradic poskytuje základní teologické vzdělání, při kterém se vyučují a porovnávají přístupy všech tří velkých křesťanských tradic: protestantské, katolické i pravoslavné. Obor je určen studentům vysokých škol a ostatním zájemcům, kteří si znalosti a rozhled získaný v jiném oboru hodlají doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium klade důraz na rozšíření znalosti Písma i dějin křesťanského myšlení a je doplněno psychologickými a sociologickými souvislostmi. Studenti se seznámí jak s klasickými texty křesťanské tradice, tak s nejnovějšími teologickými trendy.Jaké magisterské studijní programy nabízíme?


Komunitní krizová a pastorační práce - DiakonikaTeologie - Spiritualita - EtikaEvangelická teologieDvouletý magisterský obor Evangelická teologie navazuje na předchozí bakalářské studium. Poskytuje hlubší vhled do všech klasických disciplín evangelické teologie v jejích historických i dnešních souvislostech. V detailním a kritickém setkání s křesťanskou tradicí tak studenti proniknou až ke kořenům evropské kultury a vzdělanosti a získají široké kompetence ke kritickému myšlení obecně, protože dokáží kriticky analyzovat a interpretovat texty, porozumět komplexním problémům, posoudit jejich možná řešení a brát ohled na pluralitní situaci současného světa. Tyto kompetence vedou ke schopnosti se samostatně, srozumitelně a zdůvodněně vyjadřovat, vést rozumný dialog na základě širokých vědomostí a v neposlední řadě produkovat kvalitní texty.


Program lze studovat také v anglickém jazyce jako Protestant Theology (0221TA100016).Navazující magisterský obor Teologie – spiritualita – etika chce zprostředkovat hlubší vhled do otázek křesťanského myšlení a etiky těm, kdo se zatím teologií nezabývali. Obor je dvouletý a je otevřen absolventům bakalářského studia v jiných disciplínách. Na rozdíl od oboru Evangelická teologie nevyžaduje znalost biblických jazyků, studium se orientuje na zdroje v češtině a současných světových jazycích. Studenti se učí rozumět historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského života.


Studijní obor Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika se zaměřuje na krizové aspekty našeho života. Již více než deset let učí kvalifikovaně, odpovědně a účinně pomáhat komunitám v krizové situaci a doprovázet je. Krize v běžném životě zasahují všechny dimenze člověka – tělesnou, duševní, sociální a duchovní. Lidé proto potřebují dostat nejen materiální a organizační pomoc, ale také slyšet slovo podpory, uznání, útěchy, a především slovo naděje. A nejen slovo. Někdy je třeba vyjádřit sounáležitost a naději jinak – mlčky, stiskem ruky, zapálenou svíčkou… Proto Diakonika propojuje ve svém studijním kurikulu odpovídající disciplíny různých oborů, aby učila komplexnímu pohledu na člověka ve společnosti a vedla ke spolupráci odborníků různých specializací.
Videoprezentace oborů, které u nás můžete studovat


Máme pro vás připravené záznamy ze Dne otevřených dveří 2022, které vám naše Bc. a Mgr. obory stručně, jasně, a přitom do dostatečné hloubky představí.


Zhlédnout můžete také prezentační video, které jsme připravili pro portál NaKarlovku.cz
Kde si můžete podat přihlášku?


Přihlášku ke studiu si můžete podat na webových stránkách Univerzity Karlovy, kde jsou rovněž zveřejněny veškeré informace o studijních programech na ETF UK, podmínkách přijetí, podobě přijímacích zkoušek, nezbytných dokladech a poplatcích.


Těšíme se na vás!


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám