• Naše publikace

Naše publikace

18. června 2024


Tasca, Francesca (ed.). Storia dei valdesi 1. Come nuovi apostoli (secc. XII-XV). Claudiana, Torino. 2024. ISBN: 9788868983963.


Anotace (IT): "Opera collettiva in quattro volumi, racconta attraverso molti nuovi contributi 850 anni di storia valdese, dal Medioevo all’adesione alla Riforma, dalle persecuzioni all’emancipazione, fino alla piena cittadinanza nell’Italia democratica. Tra luci e ombre, discontinuità e mutamenti, è la storia di una comunità radicata nelle Valli piemontesi e divenuta, non di rado, tassello di vicende internazionali. Una storia di secolare resistenza, fondata sull’autorità della Bibbia.

Nel 1174 a Lione il laico Valdo si spoglia del proprio ingente patrimonio per dedicarsi alla libera predicazione apostolica in totale povertà. Presto altri uomini e donne aderiscono a questa scelta religiosa radicale ritenuta minacciosa dagli apparati ecclesiastici. Ma né la condanna ereticale né la conseguente repressione fermano la diffusione dei Poveri di Lione. L’inasprirsi delle persecuzioni modifica però la fisionomia del movimento valdese che sopravvive lungo i secoli medievali in clandestinità. I predicatori itineranti sono cardini e vettori di tale resistenza. La fedeltà al modello apostolico, alla genesi della conversione di Valdo, riesce così ad approdare alle soglie dell’età moderna. Collettivo ma non corale, il volume ripercorre queste vicende attraverso una pluralità di sguardi e di approcci metodologici."


Anotace (CZ, překlad DeepL): "Souborné dílo ve čtyřech svazcích líčí prostřednictvím mnoha nových příspěvků 850 let valdenských dějin, od středověku po připojení k reformaci, od pronásledování po emancipaci až po plné občanství v demokratické Itálii. Mezi světly a stíny, diskontinuitami a proměnami jde o dějiny komunity, která má kořeny v piemontských údolích a nezřídka se stává součástí mezinárodních událostí. Příběh staletého odporu, který se opírá o autoritu Bible.

V roce 1174 se v Lyonu laik Valdo zbavil svého značného majetku, aby se v naprosté chudobě věnoval svobodnému apoštolskému kázání. Brzy se k této radikální náboženské volbě, kterou církevní aparát považoval za ohrožující, přidali další muži a ženy. Ani kacířské odsouzení, ani následné represe však šíření lyonských chudých nezastavily. Zhoršující se pronásledování však změnilo fyziognomii valdenského hnutí, které ve skrytu přežívalo po celá středověká staletí. Putující kazatelé jsou klouby a nositeli tohoto odporu. Věrnost apoštolskému modelu, který je genezí valdenské konverze, se tak daří dotáhnout až na práh novověku. Sborník sleduje tyto události kolektivně, nikoli však chórově, prostřednictvím plurality perspektiv a metodologických přístupů."


V knize naleznete kapitolu Oty Halamy s názvem "I valdesi nelle terre ceche" (Valdenští v českých zemích).


Publikace je k dispozici ZDESdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám