PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

vyučující na katedře sociální práce


221 988 502

5. patro, č. dv. 508

konzultační hodiny: podle domluvy emailem


Scopus ID: 57226360562


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.eduNarozena v r. 1950, v Hradci Králové. Absolvovala obor sociologie v kombinaci s psychologií na FF UK v r. 1974. V r. 1976 obhájila rigorózní práci „Utváření mezilidských vztahů v pracovních skupinách“ a získala titul PhDr. V r. 2004 získala na základě disertační práce „Kvalita života seniorů a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím kvality péče“ titul Ph.D.

Celoživotně se zabývá veřejným zdravotnictvím, sociologií medicíny a gerontosociologií, zejména problematikou zdravotních nerovností a zdravotně sociálním pomezím. Je spoluzakladatelkou spolku CESMEZ - Centra pro sociologii medicíny a zdravotnictví). Vedle Katedry sociální práce ETF působí též na Ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK. Na FHS UK je členkou oborové rady Aplikované etiky. Ve výuce sociální práce na ETF se zaměřuje na problematiku sociálních služeb a poskytování dlouhodobé zdravotně sociální péče lidem se zdravotním postižením a křehkým seniorům, a to s důrazem na přístupy zaměřené na člověka, případové vedení a podporu v autonomii a rozhodování. Realizovala výzkumné projekty, které se týkaly kvality zdravotní péče a spokojenosti pacientů, potřeb a vzdělávání neformálních pečujících a vlivu reminiscenční terapie na zdraví a kvalitu života seniorů. Přednáší příležitostně též i v rámci celoživotního vzdělávání, zejména v kurzech Diakonické akademie, kde se věnuje především kvalitě péče o člověka s demencí, jejím etickým a spirituálním aspektům, roli rodiny v péči domácí i institucionální, práci s reminiscencí a komunikačním malignitám.

Patří k zakladatelům České alzheimerovské společnosti (ČALS), kde je nyní předsedkyní správní rady a podílí se na procesu certifikace kvality služeb pro osoby s demencí jako členka auditorských týmů. V současné době je členkou odborné skupiny MZČR pro Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění. Je zakladatelkou neziskové organizace Reminiscenční centrum, z. s., a spolupracuje s Evropskou reminiscenční sítí. Vedla několik inovativních projektů, jejichž cílem je větší zapojení lidí s demencí a pečujících rodin do života společnosti, destigmatizace demence a podpora kreativní aktivity a smysluplného uplatnění lidí žijících s demencí. Od založení Diakonie ČCE se účastnila její práce, deset let byla vedoucí úseku vzdělávání, věnovala se rozvoji kvality služeb a zavádění manažerské supervize. Na ETF UK je pověřena koordinací spolupráce ETF s Diakonií ČCE.


Publikovala dvě monografie, a celou řadu článků a kapitol, z nichž vybíráme:

  • Reminiscence. Využití vzpomínek při práci se seniory. Portál, 2010,

  • Hesla Domovy pro seniory, Lidé s demencí, Preterapie, Validace, Vysoké stáří. In: Matoušek a kol. Encyklopedie sociální práce, Portál, 2013,

  • Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století. Sociální práce/Sociálna práca. 17 (6), s. 42-59, 2017.


Publikační a odborná činnost evidována v databázi OBD.


Poslední změna: 30. leden 2023 12:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám