Doc. Tabita Landová, Ph.D.

Head of the Department of Practical Theology


221 988 417

4. floor, door no. 416


ORCID: 0000-0003-2089-6724

ResearcherID: K-1078-2017

Scopus ID: 55935516800


Academia.edu

ResearchGate


Profile in SIS

WhoIs

Wikipedia


specialisation:

practical theology, homiletics, liturgics, rituals and rites of passage, theory of church, the Unity of Brethren


Current position

 • Associate professor and head of the Department of Practical Theology at the PThF CHU (since 2019)

 • Guarantor of the study programme "The Community Crisis and Pastoral Work - Diaconics" at the PThF CHU (since 2019)


Membership in academic boards, church commissions and other


Previous Employment

2018 Assistant professor, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague

2009-2018 Scientific researcher, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague

2006–2010 Pastor, Evangelical Church of the Czech Brethren, Liberec

2005–2006 Vicar, Evangelical Church of the Czech Brethren, Nymburk


Education

2002–2005 Ph.D. in Protestant Theology, Charles University, Prague [Thesis: Preaching and Prophecy: K. Barth’s and J. L. Hromádka’s Theology of Preaching]

2000–2001 Doctoral Study, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Germany (two semesters)

2003–2004 Master Study, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Germany (two semesters)

1996–2002 M.A. in Protestant theology, Charles University, Prague


Grant projects

2024-2029: Charles University Centre of Excellence: Theological Anthropology in Intercultural and Interreligious Perspective

2022-2024: Standard Grant Project of the Grant Agency of the Czech Republic Rites of Passage in Czech Protestantism (22-03932S)

2018-2023: Charles University Centre of Excellence: Theological Anthropology in Ecumenical Perspective

2016-2018: Standard Grant Project of the Grant Agency of the Czech Republic The Preaching and Homiletic Theory of Jan Augusta within the Context of the Brethrenʼs Homiletics (GAČR Nu. 16–09001S)

2012–2015: Scientific researcher in the University Centre for Study of Ancient and Medieval Thought Tradition (UNCE = University Research Centre of the Charles University, Prague)

2009–2011: Junior Research Grant Hermeneutics of the Liturgical Tradition of the Unity of the Brethren (Nu. KJB901830902), Grant Agency of the Academy of Science, Prague


Publications

Publishing and other professional activities registered in: databaze OBD


Monographs

LANDOVÁ Tabita. O službě slova, víře a spasení: Reformní kazatelství Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské. Praha: Karolinum, 2021, 294 stran. ISBN 978-80-246-4750-0; ISBN 978-80-246-4766-1 (pdf). Partly available in Google books. (Reviews: MACEK, Ondřej, in: Teologická reflexe 27, (2021/1), 102-105.)


LANDOVÁ, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. Stran 510. ISBN 978-80-7465-079-6

(Reviews: PEČINKOVÁ, Anna, Církevní dějiny. Osobnosti, události, struktury, mentality 9 (2016), č. 20, 124-127. BARTOŇ, Josef, Salve. Revue pro teologii a duchovní život 25 (2015/3), 39–41. HALAMA, Jindřich; HALAMOVÁ, A., Nové Bratrské listy XVII (2015/2), 35-37. FILIPI, Pavel, Český bratr 91 (2015/3), 42-43. PEČINKOVÁ, Anna, Časopis Matice moravské 134 (2015/1), 263. PÁLKA, Adam, Český časopis historický (2016/1), 234-235.) NODL, Martin. Acta Comeniana 32, (2018), 127-131.


Chapters in Monographs and Studies in the Peer-Reviewed Journals

 • LANDOVÁ, Tabita. Confirmation – a Space for Human and Divine Action. Traditional Ritual in the Process of Changes in Secular Czechia. Journal of Empirical Theology (published ahead of print 3 April 2024), 1-22.. ISSN on-line 1570-9256, ISSN print 0922-2936. DOI: 10.1163/15709256-20240006

 • LANDOVÁ, Tabita. Keeping the Tensions. The Path to an Open, Inviting, Communicative, and Responsible Practice of Baptism in a Secular Society, International Journal of Practical Theology. ISSN 1612-9768 (accepted to publication)

 • LANDOVÁ, Tabita. Ars Moriendi in the Unity of the Brethren: Its Confessional Specifics and Development in the 16th Century. In: Martin

  Christ, Petr Hrachovec and Jan Zdichynec (eds.). Early Modern Cultures of Death: Graveyards, Burials and Commemoration in Central Europe, c. 1500–1800. Brill (in preparation).

 • LANDOVÁ, Tabita. Obraz smrti v Jednotě bratrské. In: Imre Peres, Pavel Procházka (eds.), Smrť v tranzite III.: Biblické, historické, etické a praktické pozadie smrti, Praha: Institut vzdělávání ECM, 2023, 201-225. ISBN 978-80-7356-053-9

 • LANDOVÁ, Tabita. Zpověď jako nástroj duchovní péče. In: Ondřej Macek a kol. Cesty k lidem. Kapitoly z duchovní péče. Praha: Karolinum, 2023, 302-318.

 • LANDOVÁ, Tabita. Pastýřská péče v Jednotě bratrské. In: Ondřej Macek a kol. Cesty k lidem. Kapitoly z duchovní péče. Praha: Karolinum, 2023, 111-125.

 • LANDOVÁ, Tabita. What Does the Generation Z Believe? The Religiosity and Spirituality of Contemporary Czech Youth in Practical-Theological Reflection.Journal of Youth and Theology  22 (2023), 226-250. DOI: 10.1163/24055093-bja10041

 • LANDOVÁ, Tabita. Bohoslužby a svátosti v čase pandemie: Ztráty, obohacení a výzvy do budoucna. In: Michal Opatrný, Karel Šimr a kol., Církev v době pandemie, Brno: CDK, 2022, s. 153-181. ISBN 978-80-7325-563-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgika Josefa Smolíka. Kapitola z dějin české evangelické liturgiky. Teologická reflexe / Theological Reflection (2022/1), s. 63-81.

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgy as a Place for Shaping the Vision of the Church. Reflections on the Church from the Perspective of Liturgical Theology. International Journal for the Study of the Christian Church, 21 (2021/2), 161-176. Print ISSN 1474-225X; electronic ISSN 1747-0234

 • LANDOVÁ, Tabita; VLČKOVÁ, Michaela. Člověk a rituál. In: Ivana Noble, Zdenko Širka (eds.). Kdo je člověk: Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021, 89-106. ISBN 978-80-246-4779-1 [Corresponding author]

 • LANDOVÁ, Tabita. Heslo: Liturgie. In: Jaroslav Pánek a kol., Akademická encyklopedie českých dějin, VII. sv. (K/2-L), Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2021, s. 453-461. ISBN 978-80-7286-392-1

 • LANDOVÁ, Tabita. Ekklesiologie der Böhmischen Brüder. Ökumenischer Kirchenbegriff von Johannes Augusta. In: Anna Vind (ed.). Church at the Time of the Reformation. Invisible Community, Visible Parish, Confession, Building…? (Refo500 Academic Studies, 72), ed. Anna Vind, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2021, s. 381-412. ISBN 978-3-525-57099-9

 • LANDOVÁ, Tabita. Teologie a církev. Realita a vize vzájemného vztahu v pluralitní společnosti, Studie a texty ETF (2021), pp. 17-29. ISSN (on-line) 1805-2762

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgie a rozlišující pohled na svět. Ke vztahu mezi liturgií a etikou, Teologická reflexe 26 (2020/1), pp. 32-49. ISSN 1211-1872 (translation from English)

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgy and the Discerning Worldview. On the Relationship Between Liturgy and Ethics. Acta Universitatis Carolinae theologica (2019/2), pp. 15-33. ISSN 1804-5588

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgia semper reformanda. Teologické a antropologické výzvy pro evangelickou liturgiku, Teologická reflexe 25 (2019/1), pp. 41-58. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Zwischen Tradition und Innovation: Lukas von Prag als liturgischer Theologe der Böhmischen Brüder. Archiv für Reformationsgeschichte. Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen / An international journal concerned with the history of the Reformation and its significance in world affairs 110 (2019), pp. 23-48. ISBN 978-3-579-08476-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Preaching according to the Apostles' Creed. Inquiry into the origin and purpose of Summovník by Jan Augusta. Acta Comeniana LV, č. 31 (2017), pp. 93-122. ISSN 0231-5955

 • LANDOVÁ, Tabita; VLČKOVÁ, Michaela. Ritual Imagination in Contemporary Catholicism and Protestantism, Communio viatorum (2018/1), pp. 97-112. ISSN 0010-3713

 • LANDOVÁ, Tabita. Prostředkování svatosti v bohoslužbě, Evangelická perspektiva. Teologická reflexe 24 (2018/1), pp. 30-45. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Vnější slovo a víra v srdci. K teologii bohoslužby a liturgické reformě Martina Luthera, Studie a texty ETF (2018/1), pp. 69-88. ISSN (print) 1802-6818, ISSN (on-line) 1805-2762

 • LANDOVÁ, Tabita. Zjevná a skrytá skutečnost. Pojetí církve Kristovy u Jana Augusty. Listy filologické 140 (2017/3-4), pp. 375-405. ISSN 0024-4457

 • LANDOVÁ, Tabita. Augustovo Umění práce. K myšlenkovému pozadí a otázce adresáta prakticko-teologického spisu, Studie a texty ETF 28 (2017/1), pp. 15-39. ISSN 1805-2762

 • LANDOVÁ, Tabita. Komunikace evangelia jako nové paradigma praktické teologie. Teologická reflexe 23 (2017/1), pp. 68-82. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Der Gottesdienst als ein Grenzereignis. Ein Beitrag zur evangelischen Gottesdiensttheologie in der säkularen Gesellschaft. Communio viatorum 57 (2015/3), pp. 284-302. ISSN 0010-3713

 • LANDOVÁ, Tabita. Pohřební obřady českobratrských evangelíků: teologické perspektivy, liturgický průběh, aktuální výzvy. In: Walerian BUGEL a kol. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, pp. 137-157. ISBN 978-80-244-4855-8

 • LANDOVÁ, Tabita. Práce s Písmem při tvorbě kázání podle Blahoslavova spisu „Vady kazatelů“. In: Ota HALAMA (ed.). Amica – Sponsa - Mater: Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014, pp. 261-272. ISBN 978-80-7017-213-1

 • LANDOVÁ, Tabita. Kritická reflexe kázání jako součást homiletiky. Blahoslavův spis „Vady kazatelů“ a jeho aktuálnost. Teologická reflexe 20 (2014/2), pp. 158-173. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Lekcionář Jana Augusty a jeho role v bratrském sporu o perikopy. Listy filologické 135 (2012/3-4), pp. 333-365. ISSN 0024-4457

 • LANDOVÁ, Tabita. Znak. In: Pavel FILIPI. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011, pp. 141-152. ISBN 978-80-7017-149-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Ein fröhliches Mahl. Die Abendmahlsliturgie der Brüderunität in der Zeit von Lukas von Prag und ihr theologisches Profil. Communio viatorum 53 (2011/2), pp. 6–29. ISSN 0010-3713

 • LANDOVÁ, Tabita. Křest jako smlouva. Křestní liturgie Jednoty bratrské za Lukáše Pražského. Teologická reflexe 17 (2011/1), pp. 49-65. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské. Religio 18 (2010/1), pp. 85-101. ISSN 1210-3640

 • LANDOVÁ, Tabita. Bohoslužby v sémiotické perspektivě. Charles S. Peirce a Umberto Eco jako inspirace pro liturgiku. Teologická reflexe 15 (2009/2), pp. 197-212. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Homiletika Karla Bartha. Teologická reflexe 14 (2008/1), pp. 16-31. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Slova – fakta – Slovo: Kazatelské dílo S. C. Daňka a jeho pojetí homiletického procesu. In: Ondřej MACEK, Jan RÜCKL (eds.). Slavomil C. Daněk (1885–1946) v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání. (Studie a texty ETF.) Jihlava: Mlýn, 2008, pp. 128-143. ISBN 978-80-86498-19-5

 • LANDOVÁ, Tabita. Kázání jako podobenství Božího království. Barthovo učení o Kristově prorockém díle a jeho homiletické důsledky. In: Martin PRUDKÝ, Jan ROSKOVEC (eds.). Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice. Jihlava: Mlýn, 2005, pp. 120-139. (Studie a texty ETF.) ISBN 80-86498-12-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Prophetische Dimension der Predigt. Zur Predigt und Homiletik Karl Barths. In: Eberhard HAUSCHILDT (ed.). Reden von Gott in der Mitte Europas. Evangelische Theologie im Kontext Bonn - Prag – Warschau. Bonn: CMZ-Verlag, 2004, pp. 198-221. ISBN 3-87062-068-4


Reviews

 • LANDOVÁ, Tabita. Companion to Central and Eastern European Humanism. Communio viatorum 63 (2021/2), s. 178-181. ISSN 0010-3713. (Review of the book: Lucie STORCHOVÁ (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism: Czech Lands, Part 1, Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2020. Pp. 782.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgische Theologie für die Spätmoderne. Communio viatorum 51 (2009/3), pp. 371-374. ISSN 0010-3713. (Review of the book: Graham HUGHES. Worship as meaning: a liturgical theology for late modernity. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Engemannova homiletika jako kritická teorie praxe kázání. Teologická reflexe 13/2 (2007), pp. 212-214. ISSN 1211-1872. (Review of the book: Wilfried ENGEMANN. Einführung in die Homiletik. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2002.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Postila. Teologická reflexe 11/1 (2005), pp. 96-100. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Luděk Rejchrt. Postila. 54 kázání na evangelijní texty. Praha: Pierot, 2004.)


Articles in Other Journals

 • LANDOVÁ, Tabita. 550 let od volby prvních kněží Jednoty bratrské. Křesťanská revue (2017/2). ISSN 0023-4613

 • LANDOVÁ, Tabita. Alle sind Priester in Christus. Die Anfänge des geistlichen Priestertums in der alten Brüderunität. Herrnhuter Bote. Mitteilungen aus der Herrnhuter Brüdergemeine (März 2017), Heft 269, pp. 4-6.

 • LANDOVÁ, Tabita. Šamotulský kancionál slaví 455 let. Kostnické jiskry 101 (2016/22-23), pp. 2-3.

 • LANDOVÁ, Tabita; MACEK, Ondřej. Starocírkevní a bratrské perikopy. In: Joel RUML, Ondřej MACEK (eds.). Provázky víry: jubilejní postila 2015. Praha: Kalich, 2015, s. 405-408. ISBN 978-80-7017-221-6. [Contribution: 50%]

 • LANDOVÁ, Tabita. Pravda a zjevení. Hromádka a Rádl v dialogu. Křesťanská revue 6 (2007), pp. 6-10. ISSN 0023-4613

 • LANDOVÁ, Tabita. Rádlovo křesťanství v pohledu J. L. Hromádky. Křesťanská revue 70 (2003/8), pp. 202-207. ISSN 0023-4613


Translations

 • RÁDL, Emanuel. Dějiny biologických teorií novověku, II. Praha: Academia, 2006, 533 stran. ISBN 80-200-1393-8 [Z němčiny; podíl 40%.]

 • BALDERMANN, Ingo. Uvedení do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004, 221 stran. ISBN 80-86498-07-7 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • LOHSE, Bernhard. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 246 stran. ISBN 80-86498-04-2 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, 434 stran. ISBN 80-86498-02-6 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • KIRSTE, Reinhard; Tworuschka, Udo et al. Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-588-7 [Z němčiny; podíl 50%.]

 • DANTINE, J. Význam teologie v sekulární společnosti zítřka. Teologická reflexe 2/1999, s. 144-153. ISSN 1211-1872 [Z němčiny; 100%.]Last change: April 15, 2024 09:41 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact Us
Contact

Charles University

Protestant Theological Faculty

Černá 646/9

110 00 Prague 1

Czech Republic


Dean's Office:

(+420) 221 988 216


Office for International Relations:

(+420) 221 988 211


How To Reach Us