Publikační etika

Teologická reflexe je recenzovaný časopis, který dodržuje všechna etická pravidla nezbytná pro publikování kvalitních původních článků v oblasti teologie. Komunikace mezi autory, redaktory, recenzenty a redakční radou je transparentní a profesionální. Odehrává se v souladu s Kodexem chování COPE. Všechny články publikované v Teologické reflexi musí odpovídat odbornému zaměření časopisu a úspěšně projít recenzním řízením.


Přijetí do recenzního řízení


Autor, který nabízí Teologické reflexi rukopis, se zaručuje, že text je jeho vlastní dílo, dosud nebyl nikde publikován a není současně nabízen k publikaci jinde. Zaručuje se také, že myšlenky a formulace v textu, jejichž autorem není on sám, jsou jako takové náležitě vyznačeny a že jejich autor je uveden v odpovídající citaci. Nabídnutí téhož rukopisu do více než jednoho časopisu současně je neetické a nepřijatelné. Stejně tak je neetické a nepřijatelné, pokud se autor ve svém textu dopouští plagiátorství nebo vědomě uvádí nepřesná tvrzení. Podrobné informace pro autory jsou ke stažení ZDE.


Podaný příspěvek je nejprve posouzen redaktory, kteří zhodnotí, zda článek, popř. recenze tematicky, rozsahem a úrovní zpracování odpovídá charakteristikám časopisu. V kladném případě je článek přijat do oboustranně anonymního recenzního řízení. V opačném případě redakce vyrozumí autora o důvodech nepřijetí.


Průběh recenzního řízení


Redakce zasílá anonymizovanou verzi článku k posouzení dvěma nezávislým odborníkům. Recenzenti musí být z jiné instituce, než na které působí autor článku. Práci pro časopis vykonávají dobrovolně a mají právo odmítnout posoudit konkrétní rukopis podle svého uvážení, např. pokud jim jejich současné pracovní vytížení nebo jiné závazky znemožňují provést posouzení včas. Recenzenti by neměli přijímat rukopisy, k jejichž posuzování se necítí kompetentní nebo ve vztahu k nimž cítí střet zájmů. Od recenzentů, kteří přijali text k posouzení, se očekává, že předloží svůj posudek do čtyř týdnů. Veškeré rukopisy nabízené recenzentovi k posouzení jsou považovány za důvěrné dokumenty. Posouzení by mělo být prováděno nestranně, komentáře by měly být formulovány jasně a měly by být podloženy argumenty. Recenzenti by měli upozorňovat na díla, která autor v rukopise využívá a necituje. Každé takové upozornění musí být doplněno příslušným odkazem. Recenzent by měl redakci upozornit, pokud vidí podobnost mezi posuzovaným rukopisem a jiným textem, který zná. Formulář pro recenzenty je ke stažení ZDE.


Po obdržení recenzních posudků redaktoři seznámí autora s jejich výsledkem (přijetí bez výhrad, přijetí s výhradami, nebo odmítnutí) a zašle mu případné požadavky na úpravu textu. Předpokladem publikace článku v Teologické reflexi je, aby autor svůj text adekvátním způsobem upravil se zřetelem k výhradám recenzentů. V případě nerozhodného výsledku recenzních posudků zadá redakce vypracování dalšího posudku. Redaktoři jsou zodpovědní za rozhodnutí, který z článků nabídnutý časopisu bude publikován. Při svém rozhodování vycházejí z doporučení recenzentů a mohou se také obracet na redakční radu časopisu. Rukopisy hodnotí výhradně na základě jejich intelektuálního obsahu a jejich přínosu k dané oblasti bádání. Informace k předloženému rukopisu mohou poskytovat pouze autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, jiným poradcům redakce a v některých případech členům redakční rady a vydavateli. Redaktoři vyvinou veškeré úsilí, aby zajistili integritu recenzního posouzení textu, především nesdělují recenzentům jméno autora rukopisu a autorovi jména recenzentů.


Průběh korektur


Autoři nesou odpovědnost za jazykovou správnost svých publikovaných textů. Před předáním do tisku jsou autorům rozeslány vysázené texty k poslední autorské korektuře. V této fázi jsou dovoleny pouze drobné zásahy do textu. Autoři mají povinnost neprodleně korekturu provést a odeslat své texty zpět redakci.


Řešení stížností


Redaktoři jsou odpovědní za prevenci, identifikaci a řešení jakéhokoli pochybení, které se týká podaného rukopisu či již publikovaného článku. Pokud se objeví podněty týkající se etického aspektu nabízeného rukopisu nebo publikovaného příspěvku, měli by záležitost odpovídajícím způsobem řešit. Pokud se jim nepodaří vyřešit problém v rámci redakce, mohou přizvat ke spolupráci dva nezávislé členy redakční rady a vytvořit s nimi interní etickou komisi. Je-li to možné, redaktoři při řešení problémů postupují podle postupů doporučených COPE.


Prohlášení o otevřeném přístupu k obsahu časopisu


Teologická reflexe je časopis s otevřeným přístupem (open access), to znamená, že veškerý obsah je uživateli k dispozici zdarma na internetových stránkách časopisu. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat a tisknout plné texty článků v tomto časopise nebo na ně odkazovat, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora. To je v souladu s definicí platformy BOAI. Časopis Teologická reflexe používá u recenzovaných článků i recenzí licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.


Poplatky a honoráře


Časopis Teologická reflexe si neúčtuje žádné poplatky za přijetí článků do recenzního řízení, jejich redakční zpracování a publikaci. Příspěvky v Teologické reflexi nejsou honorovány, autor obdrží jeden autorský výtisk. Vypracování recenzních posudků rovněž není honorováno.


Poslední změna: 25. listopad 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám