O časopisu

O časopisu


Teologická reflexe je odborný recenzovaný časopis, který zveřejňuje výsledky původní badatelské činnosti v oblasti teologie (biblistiky, systematické, historické, praktické a ekumenické teologie, teologické etiky a církevních dějin), ale také filosofie, religionistiky, sociální práce a dalších vědních disciplín, pokud mají přesah do teologie. Vítány jsou příspěvky, které interpretují biblickou a křesťanskou tradici v přítomných a minulých kontextech, stejně jako i ty, které reflektují zkušenost křesťanské víry, procesy její komunikace a vírou motivované jednání v rozmanitých oblastech života jednotlivců, církví a společnosti. Kromě původních badatelských prací uveřejňuje také odborné přehledové práce, informující o nejnovějším vývoji v oboru, a recenze. Časopis je otevřený autorům a autorkám různých vyznání i bez vyznání.


Vydává Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta ISSN 1211-1872

Vychází nepřetržitě od roku 1995 dvakrát ročně.


Odpovědný redaktor doc. Filip Čapek, Ph.D.

Zástupce odpovědného redaktora doc. Tabita Landová, Ph.D.

Grafická úprava Jan Roskovec, Ph.D.

Technická redaktorka Mgr. Blanka Košáková


Časopis je indexován v databázích:


ATLA Religion Database

ERIH PLUS


Redakční rada


doc. Dalibor Antalík, Dr. / ÚFaR FF UK Praha

prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. / JČU České Budějovice

prof. Peter Dubovský, S.J. / Pontifical Biblical Institute Řím

Mgr. Radka Fialová, Ph.D. / KKS FLU AV ČR, v. v. i. Praha

Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. / FF MUNI Brno

Mgr. Milan Jurík, Ph.D. / EBF UK, Bratislava

Mgr. Jiří Just, Th.D. / HU AV ČR, v. v. i. Praha

prof. Lenka Karfíková, Dr. Theol. / ETF UK Praha

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol. / KTF UK Praha

prof. Dr. Karl Schwarz, Dr. h. c. / Theologische Fakultät Universität Wien

prof. ThDr. Jan Štefan / ETF UK Praha

doc. Gabriela Vlková, Ph.D. / CMTF UP Olomouc

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. / HTF UK Praha

prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. / TF JČU České Budějovice

prof. Martin Wernisch Dr. / ETF UK Praha


Poslední změna: 30. říjen 2021 18:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám