Katedra praktické teologie

Vedoucí katedry praktické teologie

Doc. Tabita Landová, Ph.D.

221 988 415


Praktická teologie je teologický obor, který zahrnuje celou řadu dílčích disciplín. Katedra praktické teologie na ETF UK se soustřeďuje především na výuku a výzkum v oblasti homiletiky, liturgiky, katechetiky, poimeniky a diakoniky. Všechny tyto dílčí disciplíny spojuje to, že se zabývají rozmanitými způsoby komunikace evangelia v dnešním světě.


Učitelé naší katedry se podílejí na výuce takřka ve všech studijních programech ETF. Bereme v úvahu to, že sdílení evangelia jako osvobodivého dění se odehrává jak v institučních církvích, tak také za jejich hranicemi. Učíme proto nejen budoucí teology a faráře, ale také pastorační, sociální a krizové pracovníky.


Vedoucí katedry je současně garantkou studijního programu Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika.

Lidé na katedře praktické teologie


vedoucí

Doc. Tabita Landová, Ph.D.

odborný asistent

Ladislav Beneš, Dr.

Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.

Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.

vědecká pracovnice

Mgr. Jana Hofmanová


pomocná vědecká síla

Bc. Eliška Bubíková

doktorandi

Mgr. Jiří Bochez

"Teorie a praxe církevního managementu"

školitelka doc. Tabita Landová, Ph.D

Mgr. Jana Hofmanová

"Společenství omilostněných hříšníků? Vina a odpuštění v bohoslužebném životě českých evangelických církví"

školitelka doc. Tabita Landová, Ph.D.

ThDr. Ruth Drahotová, Ph.D.

"Duch svatý, Boží přítomnost a křesťanská identita v prakticko-teologické perspektivě vybraných charismatických hnutí současnosti"

školitel: Ladislav Beneš, Dr.Poslední změna: 17. únor 2022 17:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám