Praktická a ekumenická teologie a teologická etikaTEOLOGICKÁ ETIKA


Doktorské studium teologické etiky spadá pod doktorský program Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (PETTE). Jeho garantkou a předsedkyní oborové rady je prof. Ivana Noble, Ph.D.


Zájemci o doktorské studium z etiky nejprve kontaktují svého potenciálního školitele a při přípravě svého diseratačního projektu postupují po dohodě a v souladu s ním.


Rámcová pravidla pro PDS v oboru Teologická etika

(s přihlédnutím k platnému Opatření děkana 3/2013 a dalším souvisejícím opatřením)


Doktorand ve spolupráci se svým školitelem připraví svůj ISP, jehož nutnými součástmi jsou:

 • disertační projekt a plán jeho postupu

 • každoroční doktorandský seminář

 • zahraniční stáž v délce jednoho semestru či několik kratších

 • předepsané zkoušky:

 • zkouška z dalšího světového jazyka – zpravidla z němčiny či angličtiny, ovšem může být i jiný s přihlédnutím k dosavadním znalostem doktoranda a především k povaze jeho disertačního projektu

 • tři dílčí zkoušky ze sousedních oborů – doktorand vybírá po konzultaci se školitelem a opět v souvislosti s povahou svého projektu

 • publikace tří časopiseckých článků, z toho jednoho v cizojazyčném periodiku, viz Opatření děkana: „Články mají prezentovat výsledek studia a alespoň jeden z nich se musí týkat tématu disertační práce. Základní teze disertační práce musí být publikována či k publikaci přijata.“

 • napsání osmi dílčích paperů, každý v rozsahu cca 10 stran, které s přihlédnutím k disertačnímu projektu pokryje tyto oblasti (pořadí není závazné):

  • Teologická etika a Bible

  • Teologická etika v období patristiky a scholastiky

  • Teologická etika v období reformace

  • Novodobá teologická etika

  • Křesťanská sociální etika

  • Křesťanská environmentální etika

  • Vypracovaná jedna dílčí kapitola disertace

  • Článek určený posléze k publikaci, anebo alespoň jeho výrazně rozpracovaný text

  Opatření děkana k tomu uvádí: „Platí přitom požadavek prokázat v textech znalost relevantní literatury, schopnost zvládnout téma metodicky korektně a v konfrontaci (diskusi) s odlišnými odbornými přístupy.“

Poslední změna: 13. prosinec 2023 05:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám