Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

Náš doktorský studijní program Praktická a ekumenická teologie a teologická etika pokrývá širokou škálu oborů a subdisciplín.


V oboru Praktická teologie mohou studenti psát své doktorské práce na témata týkající se teorie církve, liturgiky, homiletiky, pastorace, katechetiky, diakonie, hymnologie nebo teorie příležitostných bohoslužeb a zaměřit se na různé jevy v životě křesťanů, institucionálních církví nebo v jiných společenských prostředích, jak souvisejí se sdělováním evangelia v minulosti i současnosti.


V oblasti ekumenické teologie se mohou zaměřit buď na srovnávací teologii, spiritualitu, misiologii, interkulturní teologii, politickou teologii, teologii osvobození, nebo na studium ekumenických vztahů, dějin, metod a cílů ekumenického hnutí či studium různých osobností, které k němu přispěly.


V oboru Teologická etika se studenti mohou zabývat tradičními i aktuálními otázkami křesťanského života a hodnot, jejich teologickými základy a legitimacemi, především v oblasti bioetiky (lidský život a smrt) a sociální etiky (mezilidské vztahy, etika práce, politická etika, environmentální etika).


Projekt disertační práce hraje v tomto programu ústřední roli, a proto je důležité, aby zájemci o studium přišli s vlastními tématy disertačních prací, které odpovídají portfoliu našeho programu. Prvotní návrhy jsou dále projednávány a upřesňovány s jedním z našich odborníků v dané oblasti, který by se mohl stát budoucím školitelem (seznam současných školitelů s jejich odborností je uveden níže). Ve spolupráci s ním uchazeč připraví verzi projektu, která spolu se seznamem bibliografie z oboru projektu slouží jako podklad pro přijímací zkoušku.

Požadujeme magisterské vzdělání v oboru teologie nebo v jiném úzce souvisejícím oboru, např. filosofie, historie, sociologie, politologie. V případě, že uchazeči přicházejí z jiných vysokých škol, včetně uchazečů s magisterským studiem teologie, požadujeme také výpis zkoušek na magisterské úrovni. Je důležitý pro přípravu studijního plánu. První verzi plánu připravujeme i s případným budoucím školitelem a předkládáme ji u přijímací zkoušky k další diskusi a připomínkám. Ti, kteří nepřicházejí s magisterským titulem z teologie nebo jejichž předchozí studium nezahrnovalo hlavní teologické disciplíny potřebné pro náš program, mohou potřebovat jejich zařazení do studijního plánu (např. dějiny křesťanské nauky, církevní dějiny, biblická teologie). Nevyžadujeme znalost biblických jazyků, pokud nejsou potřebné pro téma disertační práce.


Garantem doktorského studijního programu Praktická a ekumenická teologie a teologická etika je:

prof. Ivana Noble, Ph.D.

vedoucí Ekumenického institutu

osobní webové stránky

Specializace: ekumenická teologie, teologie kultury, dialog s postmoderní společností, křesťanská spiritualita, pravoslavná teologie

Další odborníci a jejich specializace

PRAKTICKÁ TEOLOGIE

doc. Tabita Landová, Ph.D.

praktická teologie, homiletika, liturgika, rituály, teorie církve, Jednota bratrská


EKUMENICKÁ TEOLOGIE

doc. Tim Noble, Ph.D.

misijní studia, latinskoamerická teologie osvobození, kontextuální teologie, středoevropská teologie, teologie a film, teologie a literatura

doc. Pavol Bargár, M.St., Ph.D.

vztah teologie a kultury, interkulturní teologie, teologická antropologie, misiologie, mezináboženské vztahy


TEOLOGICKÁ ETIKA

doc. Petr Gallus, Ph.D.

christologie, antropologie, fundamentální teologie, sémiotika, vztah teologie a filosofie, sociální etika

doc. Jindřich Halama, Dr.

sociální etika, bioetika, dějiny protestantské etiky

Kontakty

doc. Petr Sláma, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium

slama@etf.cuni.cz

734 252 006

Mgr. Karolína Surovcová

referentka pro doktorské studium

221 988 210


Poslední změna: 10. prosinec 2023 04:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám