Historická a systematická teologie

Tento program doktorských studií zastřešuje práce širokého tematického záběru, které se věnují buď dějinám křesťanských církví, zbožnosti, myšlení a kultur (od patristického období až po soudobé dějiny), anebo systematické reflexi theologických konceptů a jejich místa v celku křesťanské věrouky. Nabízíme tedy dvě možná hlavní těžiště studia, při veliké pestrosti konkrétních dílčích témat. Přitom však usilujeme, aby si všichni studenti v potřebné míře jak rozšiřovali historický obzor, tak prohlubovali své porozumění theologickým pojmům a souvislostem a schopnosti s nimi smysluplně pracovat. Tím nabývají zvláštního významu a přednostní podpory témata, v nich se obojí vyvažuje nejpřirozenějším způsobem, to znamená především ta, jež se přímo vztahují k oblasti dějin myšlení a theologie. Akceptovaná témata na ně však apriorně nezužujeme; snažíme se respektovat vlastní zájmy studentů i jejich předběžné vzdělání, takže systematicko-theologické nároky jsou mírnější u studentů orientovaných výrazně historicky a naopak. I v těchto případech se ovšem dodržuje zásada, že kdokoli chce zkoumat dějiny křesťanství, potřebuje se v nezbytné míře orientovat v theologickém myšlení a terminologii, a naopak ani systematicko-theologická reflexe se nesmí omezovat na spekulace a musí být ukotvena znalostmi dějinně konkrétních podob křesťanských tradic i respektem ke kritické metodologické výzbroji, jakou vypracovala historická věda.


Vedle magistrů theologie se tedy o studium u nás smějí ucházet i absolventi příbuzných humanitních oborů. U všech se ovšem předpokládá průprava v kritické práci s převážně písemnými prameny v původních jazycích a jejich interpretaci, odpovídající uzavřenému magisterskému studiu v těchto oborech, stejně jako prokazatelný hlubší zájem o její prohloubení v souvislostech zvoleného oboru.


Prvním krokem, kteří zájemci o doktorské studium musí podstoupit, je konsultace s garantem oboru, při které by se vedle oborové příslušnosti či nepříslušnosti plánovaného projektu mělo vyjasnit, zda pro něj ve svých řadách můžeme najít vhodného školitele.


Garantem doktorského studijního programu Historická a systematická teologie je:

prof. Martin Wernisch, Dr

vedoucí katedry církevních dějin

osobní webové stránky


Specializace: dějiny dogmatu a theologie, dějiny reformace a konfesijních kultur, lutherovské bádání, církevní historiografie

Další odborníci a jejich specializace

HISTORICKÁ TEOLOGIE

doc. Ota Halama, Th.D

středověké a reformační dějiny obecně, především pak dějiny a myšlení české reformace i její tradice


SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE

prof. ThDr. Jan Štefan

soteriologie, eklesiologie a eschatologie – v luterském pohledu, s ekumenickým výhledem; německá a česká evangelická theologie 20. století; dialektická theologie; Martin Luther; Karl Barth; nejnověji Dietrich Bonhoeffer

doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D.

christologie, teologický odkaz „radikální reformace“, biblická a teologická hermeneutika, filosofická teologie, angloamerická teologická produkce

doc. Petr Gallus, Ph.D.

christologie, antropologie, fundamentální teologie, sémiotika, vztah teologie a filosofie, sociální etika

Kontakty

doc. Petr Sláma, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium

slama@etf.cuni.cz

221 988 418

Ing. Radmila Sejkotová

sekretářka děkana, kontakt pro doktorské studium

office@etf.cuni.cz

221 988 216


Poslední změna: 16. červenec 2024 13:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám