Biblická teologie

Disertační projekty v tomto programu se zaměřují na literární a kulturní aspekty Bible nebo jejích částí . Snaží se pochopit historický kontext jejího vzniku (dějiny starověkého Blízkého východu, biblická archeologie) a  myšlenkové koncepce, které se v ní ozývají (teologie Starého/ Nového zákona),  jejich vzájemnou souhru a jejich vztah k jiným koncepcím své doby. Sledují procesy předávání biblického textu a růst jeho autority. Zaměřují se na interpretaci biblických oddílů v dějinách, sledují recepci biblických motivů v dějinách myšlení.


Předpokladem pro doktorské studium biblické teologie je znalost biblické hebrejštiny a řečtiny, hermeneutiky Bible a metod jejího výkladu na úrovni magisterského studia. Vyžaduje-li to povaha disertačního projektu, složí student v průběhu studia zkoušku z dalšího starověkého nebo středověkého jazyka (např. akkadštiny, aramejštiny, koptštiny nebo církevní slovanštiny).


Garantem doktorského studijního programu Biblická teologie je:

prof. Martin Prudký, Dr.

vedoucí katedry Starého zákona

osobní webové stránky

Specializace: literatura Starého zákona, exegeze narativních textů (zejm. kniha Genesis), metodologie výkladu a interpretace Bible, biblická teologie

Další odborníci a jejich specializace

pro obor STARÉHO ZÁKONA

prof. Filip Čapek, Ph.D.

archeologie a dějiny jižní Levanty, mudroslovná literatura (zvl. Kazatel), teologie Starého zákona

doc. Petr Sláma, Ph.D.

biblická kritika, teologie Starého zákona, kniha Exodus v kontextu Pentatuchu, kult a etika SZ, exegeze Starého zákona, rabínská literatura

doc. Jan Rückl, Ph.D.

starozákonní teologie; Biblická studia; Hebrejština; textová kritika

doc. Jan Dušek, Ph.D.

semitské nápisy a rukopisy starověké Palestiny a Sýrie, rukopisy od Mrtvého moře


pro obor NOVÉHO ZÁKONA

doc. Jiří Mrázek, Th.D.

synoptická evangelia, obecné epištoly, Zjevení Janovo

doc. Jan Roskovec, Ph.D.

interpretace pavlovských a janovských spisů, historický Ježíš

Kontakty

doc. Petr Sláma, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium

slama@etf.cuni.cz

221 988 418

Ing. Radmila Sejkotová

sekretářka děkana, kontakt pro doktorské studium

office@etf.cuni.cz

221 988 216


Poslední změna: 16. červenec 2024 13:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám