doc. Jan Dušek, Ph.D.

vědecký pracovník v Centru biblických studií


221 988 406

4. patro, č. dv. 403

konzultační hodiny: dle domluvy emailem


ORCID: 0000-0001-9391-5450

Scopus ID: 57117358900


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu

Stránky CBS


specializace:

semitské nápisy a rukopisy starověké Palestiny a Sýrie, rukopisy od Mrtvého moře

ZAMĚSTNÁNÍ


 • 10/2005-dosud: vědecký pracovník v Centru biblických studií na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Praha;

 • 1.1.2012 – 31.12.2018: vedoucí centra excelence „Historie a interpretace Bible“ (projekt GAČR P401-12-G168);

 • 2005-2007: externí výuka Starého zákona, Jabok, Praha;

 • 2002-2005: vědecký pracovník („allocataire de recherche“), v laboratoři EA 1436 - langues, textes et histoire du monde ouest-sémitique ancien, École Pratique des autes Études, IVe section, Sorbonne, 45-47 rue des Écoles, 75005 Paříž.

KVALIFIKACE


 • 2015: docent pro obor evangelická teologie, Univerzita Karlova v Praze;

 • 2005: „Diplôme de Docteur“ v oboru „Dějiny a archeologie starých světů“ („Histoire et Archéologie des Mondes Anciens“), École Pratique des Hautes Études, Paříž: Francie;

 • 2002: „Diplôme d’études approfondies“ v oboru „Filologie a lingvistika“, École Pratique des Hautes Études, Paříž: Francie;

 • 2001: „Certificat supérieur“ ze syrštiny, Institut Catholique de Paris (Katolická universita v Paříži), Fakulta teologie a náboženských věd, sekce jazyků a civilizací starověkého Orientu;

 • 2001: „Maîtrise en théologie protestante“, Faculté libre de théologie protestante, Paříž: Francie.

STUDIUM A STIPENDIA

 • 02-07/2014 a 05-07/2016: badatelský pobyt na Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Humboldt-Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler;

 • 03-05/2007: studijní pobyt na W.F. Albright Institute of Archaeological Research v Jeruzalémě, stipendium nadace A. W. Mellona;

 • 2002-2005: postgraduální studium hebrejské a aramejské historie a epigrafiky na École Pratique des Hautes Études, Sekce historických a filologických věd, v Paříži;

 • 2003-2004: studium historie, archeologie, epigrafiky a numizmatiky starověké Palestiny na École Biblique et Archéologique Française v Jeruzalémě, stipendium řádu Rytířů sv. Jana z jeruzalémského špitálu;

 • 2001-2002: studium aramejské filologie a lingvistiky na École Pratique des Hautes Études, Sekce historických a filologických věd, v Paříži;

 • 1999-2001: studium syrštiny na Institut catholique de Paris (Katolická univerzita v Paříži);

 • 1999-2001: studium evangelické teologie na Faculté libre de théologie protestante v Paříži;

 • 1996-1999: studium evangelické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

OCENĚNÍ

 • 2014: monografie Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes (Culture and History of the Ancient Near East 54), Leiden-Boston: Brill, 2012, byla hodnocena jako 4. nejlepší na Univerzitě Karlově v Praze, za rok 2014 (s vročením 2012).

 • 2010: Cena Učené společnosti České republiky za mimořádnou badatelskou a překladatelskou práci v oblasti západosemitské filologie, paleografie a starověkých dějin Palestiny.

 • 2007: Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za projekt „Aramejské rukopisy z Vádí Dalíje a Samaří z doby 450-332 př.n.l.“.

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH INSTITUCÍCH, SPOLEČNOSTECH A REDAKČNÍCH TÝMECH

 • zahraniční člen západosemitské sekce laboratoře UMR 7192 „Proche-Orient et Caucase: langues, archéologie, cultures“, Collège de France, Paříž/Francie;

 • člen společnosti Société d’études samaritaines, Paříž/Francie;

 • člen Society of Biblical Literature;

 • člen American Schools of Oriental Research;

 • 2007-2020: člen vydavatelského týmu Bibliothèque de Qumrân, nakladatelství Cerf (Paříž/Francie).

 • 2008-2013: zpravodaj v sekci „Teologie, filozofie, práva“ Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze.

GRANTY

 • 2020-2023: řešitel projektu GAČR 20-26324S „Písařské tradice v aramejských teritoriích Levanty v době železné: centra písařských kultur a jejich šíření;“

 • 2012-2018: hlavní řešitel grantu GA ČR P401/12/G168 „Historie a interpretace Bible“ (centrum excelence);

 • 2009-2013: spoluředitel grantu „Centrum či periferie? – Dějiny a kultura Syropalestiny (3000–300 př. n. l.)“, GAČR 404/09/0162;

 • 2007-2009: řešitel grantu „Kritická analýza nových epigrafických nálezů k dějinám Samaří od 4. stol. př. Kr. do 1. stol. po Kr.“, GAČR 401/07/P454;

 • 2005-2011: spolupracovník projektu LC 538 „Centrum biblických studií“;

 • 2005-2006: spolupracovník projektu MŠMT „Hermeneutika křesťanské, zvláště protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy“ (MSM 0021620802).

BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Monografie


 • Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes (Culture and History of the Ancient Near East 54), Leiden-Boston: Brill, 2012.

 • Les manuscrits araméens du Wadi Daliyeh et la Samarie vers 450-332 av. J.-C. (Culture and History of the Ancient Near East 30), Leiden-Boston: Brill, 2007.

Kolektivní monografie a sborníky z konferencí:


 • J. Dušek – J. Mynářová (eds.), Aramaean Borders: Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries B.C.E. (Culture and History of the Ancient Near East 101), Leiden: Brill, 2019.

 • J. Dušek (ed.), The Samaritans in Historical, Cultural and Linguistic Perspectives (Studia Judaica 110; Studia Samaritana 11), Berlin: De Gruyter, 2018.

 • J. Dušek – J. Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 27), Berlin – Boston: De Gruyter, 2016.

 • P. Čech – J. Mynářová – D. Antalík – J. Dušek, Jak je psáno. Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty (Starověké písemnictví Levanty 4), Praha: OIKOYMENH, 2014.

 • J. Dušek – D. Antalík – P. Čech – J. Mynářová, Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty (Starověké písemnictví Levanty 5), Praha: OIKOYMENH, 2013.

 • J. Mynářová – J. Dušek – P. Čech – D. Antalík, Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty (Starověké písemnictví Levanty 3), Praha: OIKOYMENH, 2013.

 • D. Antalík – P. Čech – J. Mynářová – J. Dušek, Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické (Starověké písemnictví Levanty 2), Praha: OIKOYMENH, 2013.

 • J. Mynářová – J. Dušek – P. Čech – D. Antalík (vyd.), Písemnictví starého Předního východu (Starověké písemnictví Levanty 1), Praha: OIKOYMENH, 2011.


Články a studie


 • “Who Were the Gods of Panamuwa I?,” Aramaic Studies 21 (2023), pp. 1–18.

 • “Psalm 22 and the Biblical Roots of Christian Culture,” in P. Bargár (ed.), The Bible, Christianity, and Culture. Essays in Honor of Professor Petr Pokorný, Praha: Karolinum, 2023, pp. 159–167.

 • “Locating the findspot of the stela from Ördekburnu,” Semitica 64 (2022), pp. 21–33.

 • “The ‘Nests’ of the Aramaic Scribal Culture in the Late 9th – Early 7th Century BCE Levant: An Attempt at Identification,” in E. Eshel – M. Langlois (eds.), The Scribe in the Biblical World. A Bridge Between Scripts, Languages and Cultures (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 547), Berlin: De Gruyter, 2023, pp. 87–114.

 • “Où doit-on capturer les fugitifs? Une nouvelle lecture de Sfiré III, 6,” in J. S. Rey – M. Staszak (eds.), Hokhmat Sopher. Mélanges offertes au Professeur Émile Puech en l’honneur de son quatre-vingtième anniversaire (Études bibliques, nouvelle série 88), Leuven – Paris – Bristol, CT: Peeters, 2021, pp. 77–82.

 • “The Importance of the Wadi Daliyeh Manuscripts for the History of Samaria and the Samaritans,” Religions 11 (2020) (invited contribution), ISSN: 2077-1444, open access: https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/Exploring_Samaritanism.

 • “Dating the Aramaic Stele Sefire I,” Aramaic Studies 17 (2019), p. 1-14.

 • “The Kingdom of Arpad/Bīt-Agūsi: Its Capital, and Its Borders,” in J. Dušek – J. Mynářová (eds.), Aramaean Borders: Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries B.C.E. (Culture and History of the Ancient Near East 101), Leiden: Brill, 2019, p. 172-202.

 • (s Janou Mynářovou), “The Tell Fekheriye Inscription and the Western Assyrian Border in the Late 9th Century B.C.E.,” in J. Dušek – J. Mynářová (eds.), Aramaean Borders: Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries B.C.E. (Culture and History of the Ancient Near East 101), Leiden: Brill, 2019, p. 63-77.

 • “Crushing the Locust in Sefire I A, 24. A New Look at the Curse,” Semitica 59 (2017), p. 143-155.

 • “‘Aram’ in the Aramaic Inscriptions from Sefire,” Aramaic Studies 15 (2017), p. 1-22.

 • “Languages and Scripts of Samaria in the Persian and Hellenistic Periods,” in U. Hübner – H. Niehr (Hrsg.), Sprachen in Palästina im 2. und 1. Jahrtausend v. Chr.: Kolloquium des Deutschen Vereins zur Erforschung Palästinas, 02.-04.11.2012, Mainz (Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins 43), Wiesbaden: Harrassowitz, 2017, p. 121-151.

 • „MS 4612/7. Fragments of Wadi ed-Daliyeh Documentary Texts,“ in T. Elgvin – K. Davis – M. Langlois (eds.), Gleanings from the Caves. Dead Sea Scrolls and Artefacts from the Schøyen Collection, London: Bloomsbury T&T Clark, 2016, p. 313-319.

 • (Jan Dušek – Gaby Abousamra) „Aramaic Inscription on Stela ‘Sefire III’: New Photographs,“ BAAL: Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises 16 (2016), p. 339-348.

 • (Jan Dušek – Jana Mynářová) „Tell Fekheriye Inscription: A Process of Authority on the Edge of the Assyrian Empire,“ in J. Dušek – J. Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 27), Berlin – Boston: De Gruyter, 2016, p. 9-39.

 • „Exkurs I: Zur Gnade im spätantiken Judentum. 1. Die Handschriften von Qumran,“ in L. Karfíková (ed.), Handbuch der Dogmengeschichte. Band III, Faszikel 5a (1. Teil): Gnadelehre in Schrif und Patristik, Freiburg – Basel – Wien: Herder, 2016, p. 70-78.

 • “Aramejská epigrafika a Starý zákon,” Teologická reflexe 21/1 (2015), p. 15-32.

 • „La mission d’Esdras à Jérusalem et deux inscriptions hébraïques du Mt. Garizim,“ Transeuphratène 44 (2014), str. 155-163.

 • „Mt. Gerizim Sanctuary, Its History and Enigma of Origin,“ Hebrew Bible and Ancient Israel 3/1 (2014), p. 111-133.

 • Ḥesed dans la Règle de la Communauté et charis dans l’épître de Paul aux Galates“, in J.-S. Rey (ed.), The Dead Sea Scrolls and Pauline Literature (Studies on the Texts of the Desert of Judah, 102), Leiden – Boston: Brill, 2014, p. 89-107.

 • „Achíkarova slova z Elefantiny,“ in D. Antalík – P. Čech – J. Mynářová – J. Dušek, Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické (Starověké písemnictví Levanty 2), Praha: OIKOYMENH, 2014, str. 168-186.

 • „Aramaic in the Persian Period“, Hebrew Bible and Ancient Israel 2/2 (2013), p. 243-264.

 • (Jan Dušek – Jana Mynářová) „Phoenician and Aramaic Inscriptions from Abusir,“ in Alejandro F. Botta (ed.), In the Shadow of Bezalel. Aramaic, Biblical, and Ancient Near Eastern Studies in Honor of Bezalel Porten (Culture & History of the Ancient Near East 60), Leiden – Boston: Brill, 2013, p. 53-69.

 • „Aramejské státy Levanty v době železné,“ in J. Dušek – D. Antalík – P. Čech – J. Mynářová, Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty (Starověké písemnictví Levanty 5), Praha: OIKOYMENH, 2013, str. 71-86 (Bít Bachiáni: nápis na soše z Tell Fecheríje, aramejský text; Sam’al/Ja’udí: nápisy ze Zendžirli), str. 89-116 (Arpád/Bít Agúsi a ostatní nápisy z Aleppa a okolí; Chamát; Aram/Damašek).

 • „Státy jižní Levanty v době železné,“ in J. Dušek – D. Antalík – P. Čech – J. Mynářová, Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty (Starověké písemnictví Levanty 5), Praha: OIKOYMENH, 2013, str. 177-200 (Izrael), str. 205-217 (Judsko), str. 219-232 a str. 240-256 (Hebrejská pečetítka a hebrejské buly [výběr]; Pelištejská oblast; Ammón; Moáb; Edóm).

 • „Hebrejské, aramejské a foinické dopisy, 8.-5. stol. př. Kr.,“ in J. Mynářová – J. Dušek – P. Čech – D. Antalík, Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty (Starověké písemnictví Levanty 3), Praha: OIKOYMENH, 2013, str. 138-166.

 • „Again on Samarian Governors and Coins in the Persian Period. A Rejoinder to Edward Lipiński and Michał Marciak,“ in J. Frey – U. Schattner-Rieser – K. Schmidt (ed.), Die Samaritaner und die Bibel / The Samaritans and the Bible (Studia Judaica 70; Studia Samaritana 7), Berlin – Boston: De Gruyter, 2012, p. 119-155;

 • „Několik poznámek k fragmentu Dt 27,4-6 údajně z Kumránu,“ in S. Horňanová – K. Šoltésová (ed.), Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, p. 18-26;

 • „Archaeology and Texts in the Persian Period: Focus on Sanballat,“ in M. Nissinen (ed.), Congress Volume Helsinki 2010 (Supplements to Vetus Testamentum 148), Leiden – Boston: Brill, 2012, p. 117-132;

 • (Jan Dušek – Jana Mynářová) „Phoenician and Aramaic inscriptions on a Phoenician Storage jar (Excav. no. 826/S/10). A Preliminary report,“ in L. Bareš – K. Smoláriková (ed.), Abusir XXI. The Shaft Tomb of Menekhibnekau – Volume I: Archeology, Prague: Czech Institute of Egyptology – Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2011, p. 179-181;

 • „Protection of Ownership in the Deeds of Sale: Deeds of Sale from the Judean Desert in Context“, in A. Lange – E. Tov – M. Weigold (ed.), The Dead Sea Scrolls in Context: Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient Texts, Languages, and Cultures, Vol. II (Supplements to Vetus Testamentum 140/II), Leiden - Boston: Brill, 2011, p. 857-879.

 • „Kanaánské písemnictví jižní Levanty v 10.-4. stol. př. Kr.“, in J. Mynářová – J. Dušek – P. Čech – D. Antalík (ed.), Písemnictví starého Předního východu, Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 282-316.

 • „Aramejské písemnictví“, in J. Mynářová – J. Dušek – P. Čech – D. Antalík (ed.), Písemnictví starého Předního východu, Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 396-417.

 • „Administration of Samaria in the Hellenistic Period,“ in J. Zsengellér (ed.), Samaria, Samarians, Samaritans. Studies on Bible, History and Linguistics (Studia Judaica: Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 66; Studia Samaritana 6), Berlin: De Gruyter, 2011, p. 71-88.

 • „Formulaires juridiques dans les contrats du wadi Daliyeh,“ in Sophie Démare-Lafont – André Lemaire (ed.), Trois millénaires de formulaires juridiques (Hautes études orientales – Moyen et Proche Orient 4, 48), Genève: Droz, 2010, p. 279-316.

 • „The Satisfaction and the Payment-Receipt Clauses in the Aramaic Legal Tradition : Between Egypt and Levant,” P. Maříková Vlčková – J. Mynářová – Martin Tomášek (éd.), My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages (Festschrift Prof. Petr Charvát), Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts – Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, p. 87-99

 • „Správní, ekonomické a náboženské instituce v Samaří v době perské (mezi Artaxerxem I. a Dariem III.),“ Studie a texty Evangelické teologické fakulty 13 (2008/2), str. 91-111.

 • „Milost v kumránsých rukopisech“, in L. Karfíková – J. A. Dus (ed.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava: Mlýn, 2008, str. 43-58.

 • „Dopis Mary, syna Serapionova“ (překlad ze syrštiny), in P. Pokorný, Od Ježíše k teologii (Studie a texty 12), Jihlava: Mlýn, 2008, str. 35-40.

 • „Projekt ‘Kumránská bible’: knihovna od Mrtvého moře“, Orientalia Antiqua Nova 8 (2008), str. 93-96.

 • „Ruling of Inscriptions in Hellenistic Samaria“, Maarav 14.2 (2007), str. 43-65.

 • „Odkrývání tajemství rukopisů od Mrtvého moře (studie o současném stavu bádání)“, in Stanislav Segert, Rukopisy od Mrtvého moře, Praha: OIKOYMENH, 2007, str. 227-279.

 •  „Nedávno objevené nápisy na hoře Garizim v Palestině“, Orientalia Antiqua Nova 6 (2005), str. 33-42.

 • „Žalmy 152 a 153“, Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 7 (2005), str. 19-24.

 • „Žalmy: hebrejský, řecký a syrský text Žalmu 151“, Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 2 (2005), str. 47-48.

 • „Saying ‚True‘ According to A. J. Greimas“, in P. Pokorný - J. Roskovec (ed.), Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 153), Tübingen: Mohr-Siebeck, 2002, str. 94-100.

 • „Sémiotika a Bible: Pařížská škola“, Teologická reflexe 2 (2000), str. 101-123 (ve spolupráci s D. Larangé).


Slovníková hesla:


 • „Daliyeh, Wadi ed-,“ in Daniel M. Gurtner and Loren T. Struckenbruck (eds.), T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism. Vol. 2, London – New York – Oxford – New Delhi – Sydney: T&T Clark, Bloomsbury Publishing, 2020, p. 184–186.

 • „Sanballat,“ in Daniel M. Gurtner and Loren T. Struckenbruck (eds.), T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism. Vol. 2, London – New York – Oxford – New Delhi – Sydney: T&T Clark, Bloomsbury Publishing, 2020, p. 705–706.

 • „Galilee, Galileans; II. Hebrew Bible/Old Testament,“ in D. Allison, Jr. et al. (ed.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol. 9, Berlin: De Gruyter, 2014, col. 911.

 • „Gareb (Person),“ in D. Allison, Jr. et al. (ed.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol. 9, Berlin: De Gruyter, 2014, col. 985.

 • „Gate Between the Two Walls,“ in D. Allison, Jr. et al. (ed.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol. 9, Berlin: De Gruyter, 2014, col. 1005.

 • „Geber,“ in D. Allison, Jr. et al. (ed.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol. 9, Berlin: De Gruyter, 2014, col. 1059.Poslední změna: 25. červenec 2023 00:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám