Závěrečné práceUPOZORNĚNÍ: od 1. 10. 2022 platí následující změna pro odevzdávání bakalářských, magisterských (diplomových) a doktorských disertačních prací.


Kvalifikační práci student odevzdává uložením její elektronické verze do SIS. Vedle toho odevzdá na studijní oddělení ETF UK tištěnou podobu práce v jednom exempláři (v případě bakalářských a diplomových prací), resp ve dvou exemplářích (v případě disertační práce).


Vytištěné exempláře slouží pro potřeby oponentů a mohou být jen v kroužkové vazbě. K archivaci kvalifikačních prací slouží výlučně jejich elektronická verze.


Závěrečné práce, označované též jako práce kvalifikační, jsou práce bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační (dle § 45 až 47 zákona 111/1998 o vysokých školách).


Obecná pravidla


Opatření rektora č. 72/2017 stanovuje základní pravidla pro evidenci,odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. Upraveno v OR 16/2019

Metodický materiál, vycházející z OR č. 72/2017 k evidenci a zveřejňování závěrečných prací od 1.12.2017.

Opatření děkana č. 5/2010 bude v dohledné době upraveno (viz odstavec "Odevzdávání písemných prací", resp. "Úprava..."


Opatření děkana č. 6/2010 stanovuje zásady pro vedení a oponenturu závěrečných prací.


Pro vyučující: Manuál pro vypisování témat a vkládání posudků


Vřele doporučujeme pozornosti příručku Jak se vyhnout plagiátorství. A naléhavě prosíme, věnujte pozornost pravidlům ETF pro psaní akademických prací, včetně rozmanitých referátů:

Přihlášení tématu práce


Uzávěrka výběru tématu pro studenty bakalářských a magisterských oborů, kteří kteří hodlají v daném akademickém roce ukončit své studium, je vždy 30. listopadu. Student si buď téma vyhledá a přihlásí se prostřednictvím SIS UK - modul Témata prací (Výběr práce), nebo může sám navrhnout téma práce a obrátit se na vyučujícího, u kterého má zájem, aby vedl jeho práci (viz Opatření děkana č. 5/2010 čl. 3).


Studenti PSP (Jabok) si téma vybírají s ročním předstihem (tj. obvykle 2. ročník) v rozmezí dubna a května prostřednictvím aplikace IS Jabok , nebo prostřednictvím SIS UK. Bližší informace jsou zde. (Netýká se studentů PSP "nové akreditace", tedy studentů, kteří nastoupili do 1. ročníku po r. 2016).


Změna tématu či vedoucího absolventské práce po zadání do SIS je ve výjimečných a odůvodněných případech možná. Studenti musí podat písemnou žádost o tuto změnu do rukou proděkana pro studium, podepsanou i školitelem.

Odevzdání prací


Kvalifikační práce se odevzdávají do termínu vyhlášeném v harmonogramu akademického roku, obvykle nejméně 2 měsíce před konáním obhajoby, a to:

 1. v elektronické podobě. Před odevzdáním svázaných výtisků student vyhledá v SIS UK, v modulu "Témata prací" svoje evidované téma a uloží celý text práce + abstrakt v Čj + abstrakt v Aj (= anotace bez klíčových slov), vše výlučně v souboru PDF/A-1a nebo PDF/A-2u.

  Studenti PSP vkládají elektronickou podobu práce do ISu Jabok. Postup pro vkládání je zde. Archiv musí být dostatečně naplněn.

 2. v tištěné podobě: student odevzdává jeden exemplář, může být i jen v kroužkové vazbě. Student jej po obhajobě obdrží zpět. K archivaci slouží výlučně elektronická verze práce.


Práce platí za odevzdanou v případě, že byly odevzdány obě verze práce - tištěná i elektronická. (viz následující odstavec).

Návod na ukládání kvalifikačních prací na stránkách UK, včetně příslušného software.


Metodický materiál Postup při podezření na plagiát ve studentských pracích


Přihláška k obhajobě

Přihlášení ke státním závěrečným zkouškám je možné pouze po odevzdání diplomové práce, resp. současně s ním. S výjimkou studijního programu Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika, kde se student může přihlásit nejprve jen na zkoušku.

V případě, že ze závažných důvodů nemůže student práci odevzdat v termínu, může požádat o odklad odevzdání diplomové práce. Student podá obecnou žádost o odklad odevzdání diplomové (bakalářské) práce, ve které bude uvedený závažný důvod pozdějšího odevzdání. Tuto žádost musí potvrdit vedoucí práce a proděkan pro studium.Odevzdává se studijnímu oddělení. Tím se však neodkládá termín přihlášení ke zkoušce. Resp. je nezbytné se v řádném termínu přihlásit ke státní závěrečné zkoušce a absenci závěrečné práce doložit potvrzenou a schválenou žádostí.

Přihlášení ke státním zkouškám (a tedy i obhajobě) se děje výlučně prostřednictvím SIS.

Další informace ke státním závěrečným zkouškám ZDE


Úprava písemných prací


UPOZORNĚNÍ: Odevzdávání absolventských prací je upraveno opatřením rektora č. 72/2017, platným od 1.12.2017., resp. opatřením rektora 16/2019 Prosíme, berte proto následující dokumenty ETF s určitou rezervou, dokud nebudou zpracovány podle těchto nových opatření rektora.

Týká se především: za elektronické odevzdání absolventské práce je odpovědný výlučně student (čl. 4, odst. 3 a 4), který rovněž potvrzuje odevzdání elektronické podoby své práce. A formátu odevzdávané práce (čl. 5), který musí být výlučně PDF/A-1a nebo PDF/A-2u.

A další UPOZORNĚNÍ: od 1.9.2016 oficiální název UK již neobsahuje "v Praze". Název fakulty zní: "Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta".

ODEVZDÁVÁNÍ práce je rovněž změněno - postačuje JEDEN exemplář, například v kroužkové vazbě (viz výše).


Manuál k formálním náležitostem akademických písemných prací - POZOR - oddíl 1.5.3 s ohledem na opatření rektora 72/2017 neplatí bez výhrad, absolventské práce je třeba ukládat výlučně v souboru PDF/A-1a nebo PDF/A-2u.


Zásady pro zpracování výzkumu v bakalářských a magisterských pracích


Jak mluvit o lidech a s lidmi s postižením. Manuál ombudsmana ke komunikaci s lidmi s postižením. Slovníček, rady, doporučení.


Doporučujeme používat šablony dokumentů zpracované podle požadovaných zásad a doporučení z Manuálu. Šablony jsou vytvořeny pro dva nejrozšířenější textové editory, LibreOffice (formát totožný s OpenOffice) a MS Word (verze 2003), vždy ve verzi pro jedno- a oboustranný tisk a pro základní písmo Libertine (doporučujeme, možno stáhnout níže), případně Times New Roman (tradiční systémové písmo MS Windows), nebo jiné patkové písmo. Z úsporných a ekologických důvodů doporučujeme tisknout písemné práce oboustranně.


Oboustranný tisk (symetrické stránky s odlišeným vnitřním a vnějším okrajem)

Jednostranný tisk


Doporučené typy písma


V závěrečných pracech se zásadně používá patkové (serifové) písmo, viz Manuál, odst. 3.3.


Odkazy na zdarma dostupné kvalitní fonty v kódování unicode, jejichž použití pro písemné práce se doporučuje:

 • Libertine

  Doporučená alternativa k Times New Roman a jiným systémovým písmům. Typograficky kvalitně zpracované písmo, obsahuje polytonickou řečtinu i vokalizovanou hebrejštinu, doplněno bezpatkovým písmem Biolinum, s nímž se dobře kombinuje (bezpatkové písmo je možno využít na nadpisy či popisky). Ve verzi OTF ke stažení zde.

  Odkaz na stránky projektu

 • SBL - kvalitní hebrejské a řecké písmo vytvořené na zakázku Society for Biblical Literature


Software pro tvorbu pdf


S ohledem na opatření rektora 13/2017 je třeba ukládat absolventské práce výlučně ve formátu PDF/A-1a nebo PDF/A-2u. Proto lze využít níže uvedený software jen v případě, že tento formát podporuje.

Aplikace, které vytvářejí PDF dokumenty kompatibilní s knihovnickým softwarem:

 •  LibreOffice - freeware, sada kancelářských aplikací, export do formátu PDF přímo z textového editoru Writer.


Odkaz na stránku UK "Návod pro uložení kvalifikační práce"


Zveřejňování prací


Závěrečné práce jsou zveřejňované prostřednictvím Repozitáře závěrečných prací UK a katalogizované prostřednictvím Centrálního katalogu UK. Povinnost zveřejňování závěrečných prací vyplývá z § 47b zákona č. 111/1998 Sb. a vztahuje se na práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006.


Fakultním koordinátorem pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací je Bc. Romana Krčmářová, tel.: 221 988 621,


Jak postupovat při psaní akademických prací?


Píšete akademickou práci a nevíte jak na to? Pak neváhejte a vyslechněte si několik tipů od Daniela Bartoně z katedry sociální práce!Prezentace z přednášky Daniela Bartoně nazvané Jak postupovat při psaní akademické práce?, která shrnuje doporučení pro psaní kvalitních odborných prací a správnou práci se zdroji.

Poslední změna: 23. únor 2024 08:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám