Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - obecné informace


  • Pro vyučující: Informace o možnostech distanční výuky a zkoušení, metodické návody i veškeré předpisy jsou k nalezení na webu UK. Některé návody jsou na webu ETF, např. možnosti dálkového testování v moodle atp. Prosíme, věnujte jim pozornost.


Harmonogram zkoušení


Rozpis bakalářských a magisterských zkoušek, jmenovaní členové komisí a přiřazení studenti jsou po zadání k nahlédnutí prostřednictvím SIS, např. prostřednictvím modulu "státní závěrečné zkoušky" (konečná verze 1 týden před zkoušením, prosíme o kontrolu).


Termíny s předběžným rozpisem komisí:

Pastorační a sociální práce - Jabok - 6. - 8. 9. 2021 (informace obdrželi studenti i vyučující prostřednictvím SIS)

Evangelická teologie - 13. - 14. 9. 2021 ZDE

Komunitní/křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika - 14. 9. 2021 ZDE

Sociální a pastorační práce 15. 9. 2021 ZDEDoba na přípravu


- Studenti SPP na ETF se dostaví s předstihem, nejpozději 30 min. před začátkem zkoušení budou pozváni, aby si vylosovali otázku a připravili se na zkoušení (viz harmonogram zkoušení)

- Studenti SPP na Jaboku se dostaví nejpozději 20 min. před začátkem zkoušení, kdy si vylosují otázky a mají čas na přípravu.


Protokoly o zkoušení


- Návod pro zkušební komisi na vyplňování protokolů o zkoušení ZDE, další návod přímo v SIS - testovací prostředí .


Přihlašování na státní závěrečné zkoušky


Přihlašování (a případně odhlašování) na státní závěrečné zkoušky se děje výhradně prostřednictvím SIS podle harmonogramu AR. Podle čl. 8, odst. 12 Studijního a zkušebního řádu UK se "přihlášením na vypsaný termín tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi". Proto se v případě odstoupení od zkoušky musí student včas odhlásit, a pokud to již prostřednictvím SIS není možné, musí se z termínu řádně omluvit (prostřednictvím studijního oddělení nebo předsedy komise).

Pokud se student neomluví, nastává podle čl. 8, odst. 14 situace, kdy "student, který se nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise."


O státních závěrečných zkouškách platí, stejně jako o ostatních zkouškách, ustanovení SZŘ UK čl. 8, odst. 14: "Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise." Je však možné se od zkoušky předem odhlásit.


ODHLAŠOVÁNÍ od státní závěrečné zkoušky, případně od některé části (mimo EvT), se děje rovněž prostřednictvím SIS, a to nejpozději 7 dnů před konáním SZZ. Pokud již není možné odhlášení prostřednictvím SIS, je třeba podat písemnou žádost. Formulář k nalezení ZDE.Harmonogramem AR jsou dány termíny SZZ i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


- části státních zkoušek a podmínky pro účast jsou dány studijními plány jednotlivých oborů

- na každou část státní zkoušky má student jeden řádný a dva opravné termíny (SZŘ UK, čl. 9, 12)

- pokud se chce student přihlásit k SZZ nebo odevzdat písemnou práci, má být v tu chvíli zapsán ke studiu

- k SZZ se nelze přihlásit bez odevzdané závěrečné práce. V případě, že ze závažných důvodů nemůže student práci odevzdat v termínu, může požádat o odklad odevzdání diplomové práce. Pozdější odevzdání potvrdí vedoucí práce a proděkan pro studium. Tím se však neodkládá termín přihlášení ke zkoušce.

- přihláška k SZZ je závazná; důvodem neúčastí může být pouze řádná omluva, tj. omluva ze závažného důvodu, podaná písemně

- pořadí i čas se může do určité míry měnit v závislosti na případných odhláškách od SZZ, sledujte prosím aktualizace rozpisu státnic


Informace podle studijních oborů

1. Evangelická teologie + Diakonika


Termín SZZ Evangelická teologie a KKPP-Diakonika:

1. – 5. 2. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 18. 12. 2020

14. – 18. 6. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 23. 4. 2021

13. – 17. 9. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 18. 6. 2021


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Případně viz výše.


  • Státní závěrečné zkoušky - DIAKONIKA - NOVÉ !!!

Informace a tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám studijního programu Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika (pro studenty přijaté 2019/20 a později) jsou k nalezení ZDE. (aktualizace 1. 9. 2021)2. Teologie křesťanských tradic


Státní závěrečné zkoušky:

1. – 5. 2. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 18. 12. 2020

14. – 18. 6. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 23. 4. 2021

13. – 17. 9. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 18. 6. 2021


3. Sociální a pastorační práce


Harmonogramem AR jsou dány termíny bakalářských zkoušek i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - Jabok

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - ETS

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - ETF ("nová akreditace")


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Případně viz výše.


Nejbližší termín (pracoviště ETF, "nová akreditace"):

1. – 5. 2. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 18. 12. 2020

14. – 18. 6. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 23. 4. 2021

13. – 17. 9. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 18. 6. 2021


Studenti si losují vždy jednu či dvě otázky, mají 20-30 minut na přípravu. Proto se ve vlastním zájmu dostavte s dostatečným předstihem před termínem.


Nejbližší termíny (pracoviště JABOK):

25. 1. – 29. 1. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 11. 12. 2020

21. – 25. 6. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 7. 5. 2021

6. – 10. 9. 2021 přihláška a odevzdání dipl. práce do 11. 6. 2021


Rozpis bakalářských zkoušek na JABOKu ZDE. (bude aktualizováno na konci srpna)Důležité:


povinná prezence studentů na dopolední zkoušení na Jaboku dle harmonogramu

• ke komisi se student dostaví 20 minut před začátkem zkoušky, vyzvedne si zadání otázek a připraví se na tzv. „potítku“ ke zkoušce

• krátce po skončení zkoušení v komisích se budou vyhlašovat výsledky zkoušek

(v době nouzového stavu může dojít ke změnám organizace, informujte se případně na studijním oddělení)


Prosím, sledujte aktuální seznamy vyvěšené na Jaboku, neboť může dojít eventuálně ke změně místnosti. Děkujeme za pochopení. Prosíme studenty, aby u zkoušek byli s dostatečným předstihem.


Studenty i vyučující prosíme o kontrolu. Chyby hlaste prosím na adresu studijní referentky. Studenty prosíme, aby v případě, že se dozvědí, že se nebudou některé zkoušky účastnit, aby tuto skutečnost neodkladně rovněž nahlásili.

Pořadí, resp. přesný termín (hodina) se může ještě nepatrně změnit vzhledem k odhlášení jiných studentů. Prosíme o pochopení.


- studenti oboru SPP se přihlašují elektronicky přes SIS UK, modul "Termíny zkoušek - přihlašování" nebo zcela výjimečně písemnou přihláškou.

- kontrola plnění podmínek pro připuštění ke státnicím se provádí nejpozději do čtvrtka v týdnu před státnicemi; u Psychologie a Pedagogiky provádí kontrolu studijní oddělení z výpisu předmětů v SISu, u ostatních částí státních zkoušek je třeba, aby se student při splnění všech povinných předmětů a dosažení 180 kreditů (resp. 170 před odevzdáním bakalářské práce) dostavil s indexem osobně na studijní odděleníPoslední změna: 1. září 2021 09:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám