Státní zkoušky

Obecné informace


Harmonogram zkoušení:


Rozpis bakalářských a magisterských zkoušek, jmenovaní členové komisí a přiřazení studenti jsou po zadání k nahlédnutí prostřednictvím SIS, např. prostřednictvím modulu "státní závěrečné zkoušky" (konečná verze 1 týden před zkoušením, prosíme o kontrolu).

Zde uveřejněné tabulky jsou orientační a předběžné, termíny (hodiny zkoušení) se mohou měnit!!!

(Bude upřesněno před dalším termínem státnic)


Pastorační a sociální práce (JABOK) ÚTERÝ 18. 6. 2024


Komunitní / křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika Pondělí 10. 6. 2024


Sociální a pastorační práce ÚTERÝ 11. 6. 2024


Evangelická teologie ÚTERÝ 11. 6. 2024


Teologie křesťanských tradic - dle domluvy v rámci TKT


Teologie - spiritualita - etika ST 26. 6. 2024stav: 28. 5. 2024


Další termíny SZZ:

29. 1. – 9. 2. 2024 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 15. 12. 2023)

10. – 28. 6. 2024 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 19. 4. 2024)

9. – 20. 9. 2024 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 21. 6. 2024)

(JABOK - termíny viz níže)Doba na přípravu


- Studenti SPP na ETF se dostaví s předstihem, nejpozději 30 min. před začátkem zkoušení budou pozváni, aby si vylosovali otázku a připravili se na zkoušení (viz harmonogram zkoušení)

- Studenti SPP na Jaboku se dostaví nejpozději 20 min. před začátkem zkoušení, kdy si vylosují otázky a mají čas na přípravu.


Protokoly o zkoušení


- Návod pro zkušební komisi na vyplňování protokolů o zkoušení ZDE, další návod přímo v SIS - testovací prostředí .

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky


Přihlašování (a případně odhlašování) na státní závěrečné zkoušky se děje výhradně prostřednictvím SIS podle harmonogramu AR. Podle čl. 8, odst. 12 Studijního a zkušebního řádu UK se "přihlášením na vypsaný termín tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi". Proto se v případě odstoupení od zkoušky musí student včas odhlásit, a pokud to již prostřednictvím SIS není možné, musí se z termínu řádně omluvit (prostřednictvím studijního oddělení nebo předsedy komise).

Pokud se student neomluví, nastává podle čl. 8, odst. 14 situace, kdy "student, který se nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise."


O státních závěrečných zkouškách platí, stejně jako o ostatních zkouškách, ustanovení SZŘ UK čl. 8, odst. 14: "Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise." Je však možné se od zkoušky předem odhlásit.


ODHLAŠOVÁNÍ od státní závěrečné zkoušky, případně od některé části (mimo EvT), se děje rovněž prostřednictvím SIS, a to nejpozději 7 dnů před konáním SZZ. Pokud již není možné odhlášení prostřednictvím SIS, je třeba podat písemnou žádost. Formulář k nalezení ZDE.


Harmonogramem AR jsou dány termíny SZZ i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


  • části státních zkoušek a podmínky pro účast jsou dány studijními plány jednotlivých oborů

  • na každou část státní zkoušky má student jeden řádný a dva opravné termíny (SZŘ UK, čl. 9, 12)

  • pokud se chce student přihlásit k SZZ nebo odevzdat písemnou práci, má být v tu chvíli zapsán ke studiu

  • k SZZ se nelze přihlásit bez odevzdané závěrečné práce (s výjimkou studijního programu Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika).

    V případě, že ze závažných důvodů nemůže student práci odevzdat v termínu, může požádat o odklad odevzdání diplomové práce. Student podá obecnou žádost o odklad odevzdání diplomové (bakalářské) práce, ve které bude uvedený závažný důvod pozdějšího odevzdání. Tuto žádost musí potvrdit vedoucí práce a proděkan pro studium.Odevzdává se studijnímu oddělení. Tím se však neodkládá termín přihlášení ke zkoušce. Resp. je nezbytné se v řádném termínu přihlásit ke státní závěrečné zkoušce a absenci závěrečné práce doložit potvrzenou a schválenou žádostí.

  • přihláška k SZZ je závazná; důvodem neúčastí může být pouze řádná omluva, tj. omluva ze závažného důvodu, podaná písemně

  • pořadí i čas se může do určité míry měnit v závislosti na případných odhláškách od SZZ, sledujte prosím aktualizace rozpisu státnic

  • V případě, že se student odhlásí od SZZ, nebo snad neuspěje, či termín propadne, na další termín se musí znovu přihlásit

INFORMACE PODLE STUDIJNÍCH OBORŮ

1. Evangelická teologie + Diakonika


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Případně viz výše.


Státní závěrečné zkoušky - Evangelická teologie

Student volí k SZZ předměty dle studijního plánu. Povinnou disciplínou je diplomní disciplína, pak volí dle svých preferencí. Z ostatních disciplín skládá souborné zkoušky. Za zkoušky u SZZ se kredity neudělují.


Státní závěrečné zkoušky - DIAKONIKA

Informace a tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám studijního programu Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika (pro studenty přijaté 2019/20 a později) jsou k nalezení ZDE. (aktualizace 30. 9. 2022)


2. Teologie křesťanských tradic


Případné bližší informace podá studijní oddělení TKT.


3. Sociální a pastorační práce


Harmonogramem AR jsou dány termíny bakalářských zkoušek i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - Jabok

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - ETS

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - ETF ("nová akreditace")


Studenti si losují vždy jednu či dvě otázky, mají 20, resp.30 minut na přípravu. Proto se ve vlastním zájmu dostavte s dostatečným předstihem před termínem.


Nejbližší termíny (pracoviště JABOK):


22. – 26. 1. 2024 - přihláška a odevzdání dipl. práce do 8. 12. 2023

17. – 21. 6. 2024 - přihláška a odevzdání dipl. práce do 19. 4. 2024

2. – 6. 9. 2024 - přihláška a odevzdání dipl. práce do 21. 6. 2024


Důležité:

Prosím, sledujte aktuální seznamy vyvěšené na webu ETF i na Jaboku, neboť může dojít eventuálně ke změně místnosti. Děkujeme za pochopení. Prosíme studenty, aby u zkoušek byli s dostatečným předstihem.


Studenty i vyučující prosíme o kontrolu. Chyby hlaste prosím na adresu studijních referentek. Studenty prosíme, aby v případě, že se dozvědí, že se nebudou některé zkoušky účastnit, aby tuto skutečnost neodkladně rovněž nahlásili.

Pořadí, resp. přesný termín (hodina) se může ještě nepatrně změnit vzhledem k odhlášení jiných studentů. Prosíme o pochopení.4. Teologie - spiritualita - etika

Popis státní závěrečné zkoušky a tématické okruhy

Pro případné informace a upřesnění kontaktujte příslušné vyučující, případně garanta studijního programu.


Poslední změna: 28. květen 2024 11:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám