Státní zkoušky

Obecné informace


Harmonogram zkoušení:


Rozpis bakalářských a magisterských zkoušek, jmenovaní členové komisí a přiřazení studenti jsou po zadání k nahlédnutí prostřednictvím SIS, např. prostřednictvím modulu "státní závěrečné zkoušky" (konečná verze 1 týden před zkoušením, prosíme o kontrolu).

Zde uveřejněné tabulky jsou orientační a předběžné, termíny (hodiny zkoušení) se mohou měnit!!!


Pastorační a sociální práce (JABOK) 4. a 6. 9. 2023


Sociální a pastorační práce 11. - 12. 9. 2023


Teologie - spiritualita - etika 12. 9. 2023


Komunitní / křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika 13. - 14. 9. 2023


Evangelická teologie 14. a 18. 9. 2023


Teologie křesťanských tradic 18. 9. 2023


stav: 2. 9. 2023Doba na přípravu


- Studenti SPP na ETF se dostaví s předstihem, nejpozději 30 min. před začátkem zkoušení budou pozváni, aby si vylosovali otázku a připravili se na zkoušení (viz harmonogram zkoušení)

- Studenti SPP na Jaboku se dostaví nejpozději 20 min. před začátkem zkoušení, kdy si vylosují otázky a mají čas na přípravu.


Protokoly o zkoušení


- Návod pro zkušební komisi na vyplňování protokolů o zkoušení ZDE, další návod přímo v SIS - testovací prostředí .

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky


Přihlašování (a případně odhlašování) na státní závěrečné zkoušky se děje výhradně prostřednictvím SIS podle harmonogramu AR. Podle čl. 8, odst. 12 Studijního a zkušebního řádu UK se "přihlášením na vypsaný termín tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi". Proto se v případě odstoupení od zkoušky musí student včas odhlásit, a pokud to již prostřednictvím SIS není možné, musí se z termínu řádně omluvit (prostřednictvím studijního oddělení nebo předsedy komise).

Pokud se student neomluví, nastává podle čl. 8, odst. 14 situace, kdy "student, který se nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise."


O státních závěrečných zkouškách platí, stejně jako o ostatních zkouškách, ustanovení SZŘ UK čl. 8, odst. 14: "Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise." Je však možné se od zkoušky předem odhlásit.


ODHLAŠOVÁNÍ od státní závěrečné zkoušky, případně od některé části (mimo EvT), se děje rovněž prostřednictvím SIS, a to nejpozději 7 dnů před konáním SZZ. Pokud již není možné odhlášení prostřednictvím SIS, je třeba podat písemnou žádost. Formulář k nalezení ZDE.


Harmonogramem AR jsou dány termíny SZZ i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


 • části státních zkoušek a podmínky pro účast jsou dány studijními plány jednotlivých oborů

 • na každou část státní zkoušky má student jeden řádný a dva opravné termíny (SZŘ UK, čl. 9, 12)

 • pokud se chce student přihlásit k SZZ nebo odevzdat písemnou práci, má být v tu chvíli zapsán ke studiu

 • k SZZ se nelze přihlásit bez odevzdané závěrečné práce (s výjimkou studijního programu Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika).

  V případě, že ze závažných důvodů nemůže student práci odevzdat v termínu, může požádat o odklad odevzdání diplomové práce. Student podá obecnou žádost o odklad odevzdání diplomové (bakalářské) práce, ve které bude uvedený závažný důvod pozdějšího odevzdání. Tuto žádost musí potvrdit vedoucí práce a proděkan pro studium.Odevzdává se studijnímu oddělení. Tím se však neodkládá termín přihlášení ke zkoušce. Resp. je nezbytné se v řádném termínu přihlásit ke státní závěrečné zkoušce a absenci závěrečné práce doložit potvrzenou a schválenou žádostí.

 • přihláška k SZZ je závazná; důvodem neúčastí může být pouze řádná omluva, tj. omluva ze závažného důvodu, podaná písemně

 • pořadí i čas se může do určité míry měnit v závislosti na případných odhláškách od SZZ, sledujte prosím aktualizace rozpisu státnic

 • V případě, že se student odhlásí od SZZ, nebo snad neuspěje, či termín propadne, na další termín se musí znovu přihlásit

INFORMACE PODLE STUDIJNÍCH OBORŮ

1. Evangelická teologie + Diakonika


Termín státních závěrečných zkoušek pro obory Evangelická teologie a KKPP/KOKPP-Diakonika:

30. 1. – 10. 2. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 10. 12. 2022)

12. – 23. 6. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 28. 4. 2023)

11. – 22. 9. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 23. 6. 2023)


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Případně viz výše.


Státní závěrečné zkoušky - Evangelická teologie

Student volí k SZZ předměty dle studijního plánu. Povinnou disciplínou je diplomní disciplína, pak volí dle svých preferencí. Z ostatních disciplín skládá souborné zkoušky.


Státní závěrečné zkoušky - DIAKONIKA

Informace a tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám studijního programu Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika (pro studenty přijaté 2019/20 a později) jsou k nalezení ZDE. (aktualizace 30. 9. 2022)


2. Teologie křesťanských tradic


Termín státních závěrečných zkoušek:


30. 1. – 10. 2. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 10. 12. 2022)

12. – 23. 6. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 28. 4. 2023)

11. – 22. 9. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 23. 6. 2023)


3. Sociální a pastorační práce


Harmonogramem AR jsou dány termíny bakalářských zkoušek i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - Jabok

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - ETS

Otázky k bakalářským zkouškám SPP - ETF ("nová akreditace")


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Případně viz výše.


Nejbližší termín (pracoviště ETF, "nová akreditace"):


330. 1. – 10. 2. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 10. 12. 2022)

12. – 23. 6. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 28. 4. 2023)

11. – 22. 9. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 23. 6. 2023)


Studenti si losují vždy jednu či dvě otázky, mají 20-30 minut na přípravu. Proto se ve vlastním zájmu dostavte s dostatečným předstihem před termínem.


Nejbližší termíny (pracoviště JABOK):


23. – 27. 1. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 9. 12. 2022)

19. – 23. 6. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 5. 5. 2023)

4. – 8. 9. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 23. 6. 2023)


Důležité:


povinná prezence studentů na dopolední zkoušení na Jaboku dle harmonogramu

• ke komisi se student dostaví 20 minut před začátkem zkoušky, vyzvedne si zadání otázek a připraví se na tzv. „potítku“ ke zkoušce

• krátce po skončení zkoušení v komisích se budou vyhlašovat výsledky zkoušek

(v době nouzového stavu může dojít ke změnám organizace, informujte se případně na studijním oddělení)


Prosím, sledujte aktuální seznamy vyvěšené na Jaboku, neboť může dojít eventuálně ke změně místnosti. Děkujeme za pochopení. Prosíme studenty, aby u zkoušek byli s dostatečným předstihem.


Studenty i vyučující prosíme o kontrolu. Chyby hlaste prosím na adresu studijní referentky. Studenty prosíme, aby v případě, že se dozvědí, že se nebudou některé zkoušky účastnit, aby tuto skutečnost neodkladně rovněž nahlásili.

Pořadí, resp. přesný termín (hodina) se může ještě nepatrně změnit vzhledem k odhlášení jiných studentů. Prosíme o pochopení.


 • studenti oboru SPP se přihlašují elektronicky přes SIS UK, modul "Termíny zkoušek - přihlašování" nebo zcela výjimečně písemnou přihláškou.

 • kontrola plnění podmínek pro připuštění ke státnicím se provádí nejpozději do čtvrtka v týdnu před státnicemi; u Psychologie a Pedagogiky provádí kontrolu studijní oddělení z výpisu předmětů v SISu, u ostatních částí státních zkoušek je třeba, aby se student při splnění všech povinných předmětů a dosažení 180 kreditů (resp. 170 před odevzdáním bakalářské práce) dostavil s indexem osobně na studijní oddělení.Poslední změna: 4. září 2023 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám