Formuláře

Formulář je možno po stažení vytisknout a vyplnit ručně, nebo je možno některé jeho rubriky vyplnit v počítači, případně uložit v režimu "ulož jako" ("save as").


Vážení studenti, žádosti vyplňujte prosím čitelně a kompletně - včetně vyplnění ročníku studia, data podání žádosti, podpisu atp.

Formuláře obecné


Pro studenty:


Informace k zápisu předmětů. Dokument obsahuje rovněž základní informace o studentských průkazech, Studijním informačním systému, rozvrhu, systému studia, kreditech,... a mnoho dalších informací, které by se na začátku studia i později mohly hodit.


  • Obecná žádost

  • Žádost o přerušení - ukončení přerušení studia

    Studium bude přerušeno nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí děkana o přerušení studia. Chce-li však mít student studium přerušené co nejdříve, případně od konkrétního dne, nechť písemnou žádost přinese osobně (nejlépe s dostatečným předstihem) na studijní oddělení. V případě, že je děkan přítomen a rozhodne o studentově žádosti, je možno rozhodnutí vydat bezodkladně, student je překontroluje a podepíše v něm případně, že se vzdává práva na přezkum daného rozhodnutí.

  • Prohlášení o zanechání studia

  • Žádost o uznání zkoušek a zápočtů

    Studenti, kteří znovu vstupují do studia na UK ETF a žádají uznání předchozího studia (nebo jednotlivých předmětů) na ETF, nemusí vyplňovat formulář a žádat vyučující o uznání předmětů jednotlivě (studenti SPP viz níže). Mohou předložit pouze volně formulovanou žádost o uznání a jako doklad přiloží výpis předmětů ze SISu, který vydá a správnost potvrdí studijní oddělení.

  • Žádost o uznání zkoušek a zápočtů pro studenty PSP, kteří absolvovali v předchozím studiu něterou VOŠ, se kterou ETF uzavřela smlouvu o uznávání, lze nalézt s dalšími informacemi ZDE. Týká se i studentů, kteří žádají o uznání splněných studijních povinností v rámci předchozí akreditace, a byli na ETF zapsáni v letech 2012 - 2020.


Jiné formuláře:


  • Zápis o dílčí zkoušce: všech studijních programů (průběžné i průpravné, souborné, rigorózní i doktorské). Protokoly o statní závěrečné zkoušce (Bc. a NMgr. studia) se provádí výlučně prostřednictvím SIS.

Studijní a zkušební řád UK

Pravidla pro organizaci studia na ETF UK

Metodika pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami UK

Statut UK a další vnitřní předpisy UK

Poplatky spojené se studiem


Formuláře podle oborů


Evangelická teologieSociální práceTeologie křesťanských tradicDoktorské studiumPoslední změna: 26. říjen 2023 12:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám