Studijní oddělení

Aktualizováno: 1. 6. 2021


INFORMACE:


Indexy - je možno vyzvednout v úředních hodinách, příp. dle domluvy


Promoce v náhradním termínu:


Bakalářské: 18. 8. 2021 od 13:00 hodin v Profesním domě (Malostranské nám.)


- Pozvánky s informacemi vám budou zaslány elektronicky

- V případě, že si již absolvent převzal svůj diplom s tubusem na studijním odd. ETF a chce se účastnit náhradního termínu promoce, je nezbytné, aby si tubus donesl s sebou na promoce.......................................................................................................................


DOVOLENÁ - NEPŘÍTOMNOST:


K. Maturová 9. - 11. 6. 2021


...........................................................................................................................


UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY ETF UK (COVID-19)


Mimořádné opatření MZ ze dne 24.5. 2021, které tvoří přílohy usnesení vlády č. 485. Opatření jsou účinná od 31. května 2021.1) Provoz vysokých škol – Příloha č. 2


Omezuje se:


1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že:


a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,


b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a


c) účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 250 osob s tím, že


i) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8, a použijí po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,


ii) všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.To znamená, že:


-      je možná veškerá prezenční výuka, včetně prezenčních zkoušek, se zachováním rozestupu mezi studenty minimálně 1,5 metru (kromě klinické a praktické výuky a praxe),


-      je možné konat individuální konzultace a poradenské služby,


-      k možnostem účasti na kurzu CŽV více níže.


 


Zpěv a sportovní činnosti zůstávají beze změny.


Podrobnosti o konání promocí, včetně požadavku na testování účastníků promocí, Vám budou sděleny.


 


2) Maloobchod, vzdělávací akce a jiné – příloha č. 1


Konání prezenčních zápisů do studia – bod 15


omezují se:


spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 75 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19 a v případě akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak (uvedené výjimky jsou na zápisy neaplikovatelné).


To znamená, že prezenční zápisy do studia lze od příštího týdne konat za současného splnění těchto podmínek:


-      maximálně 75 osob ve vnitřních prostorech


-      je-li přítomno více než 10 osob, zúčastněné osoby musí prokázat, že splňují podmínky uvedené v bodu 18 – viz níže (test, očkování, prodělání nemoci)


-      po celou dobu používat respirátor nebo obdobný prostředek.Konání kurzů CŽV – bod 3


omezují se:


kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob, s tím, že


a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,


b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,


 


Podmínky pro účast na kurzu CŽV a na prezenčním zápisu do studia podle bodu I/18:


a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  


c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že


i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,


ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo


iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo


d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ve věci koronaviru se, prosím, obracejte na kontaktní osobu ETF UK, Ing. Evu Svobodovou (mobil: 604 53 51 93)INFORMACE RUK PRO STUDENTY V NOUZOVÉM STAVU (poplatky, max. doba studia, szz aj.):


Odkaz na web.stránky RUK UK ZDE,

Dokument ke stažení ZDE

........................................................................................................................................................................................


Adresa:

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

115 55, Praha 1kancelář 228 a 229, 2. patro


Bc. Romana Krčmářová, DiS.

vedoucí


kancelář: 228

telefon: 221 988 621

email:

Studijní obory: Sociální a pastorační práce (akreditace ETF)

Úřední hodiny:

úterý 10:00 – 11:30

středa 13:00 – 15:00

čtvrtek 10:00 – 11:30
Mgr. Lenka Pomališová

referentka


kancelář: 228

telefon: 221 988 213

email:

Studijní obory: Evangelická teologie, Diakonika, T-S-E, Doktorské studium

Úřední hodiny:

pondělí 10:00 - 11:30

úterý 13:00 - 15: 00

středa 10:00 - 11:30
Mgr. Klára Maturová

referentka, správce SIS


kancelář: 229

telefon: 221 988 210

email:

Studijní obory: Sociální a pastorační práce (akreditace Jabok), CŽV + U3V

Úřední hodiny:

úterý 13:00 – 15:00

středa 10:00 – 11:30

čtvrtek 10:00 – 11:30
Ivana Bezděková

referentka /Ekumenický institut/

kancelář: 5.patro

telefon: 221 988 626

email:

Studijní obory: Teologie křesťanských tradic

Úřední hodiny:

úterý 9:30 - 11:00

středa 15:00 - 17:00


Poslední změna: 10. červen 2021 20:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám