Doktorské studium


Kontakty

Proděkanem pro postgraduální doktorské studium je prof. ThDr. Martin Prudký.

Referentkou studijního oddělení děkanátu pro doktorské studium je Mgr. Lenka Pomališová.


Doktorské studijní programy a jejich garanti:

ETF nabízí doktorské studium ve čtyřech studijních programech:

- Biblická teologie (garant: prof. ThDr. Martin Prudký)

- Historická a systematická teologie (garant: prof. Martin Wernisch Dr.)

- Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (garantka: prof. Ivana Noble, PhD.).

- Filozofie náboženství (garantka: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.).


Všechny programy lze studovat formou prezenčního nebo kombinovanou, a to v jazyce českém či anglickém.

Informace o otevíraných programech, termínech a podmínkách přijímacího řízení jsou zveřejněny na webu pro uchazeče.


Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů

Platforma doktorského studia UK nabízí studentům doktorského studia nabídku doplňkových kurzů z celé UK (např. kurzy prezentačních dovedností, využívání informačních systémů a digitálních knihoven, kurzy konkrétních dovedností pro vědeckou práci, kurzy pedagogických dovedností, kurzy osobnostního rozvoje aj.).


Důležité předpisy a manuál k doktorskému studiu

Vysokoškolský zákon - zejména paragraf 47

Statut Univerzity Karlovy v Praze - zejména čl. 23

Studijní a zkušební řád UK - zejména III. část

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech na ETF upravuje opatření děkana 3/2013

Manuál pro doktorské studium (přehledně shrnuje povinnosti a práva doktoranda, působnost školitele, konzultanta, oborové rady, garanta, děkana a rektora).


Zápis ke studiu a vytvoření Individuálního studijního plánu

K zápisu ke studiu bývají přijatí uchazeči pozváni dopisem, obvykle několik týdnů před termínem zahájení studia. Zápis se týká pouze nově přijatých studentů nastupujících do studia.


Doktorské studium probíhá vždy podle Individuálního studijního plánu (ISP).

ISP a veškerá dokumentace doktoských studií jsou vedeny v Informačním systému Studium.

V tomto prostředí se studijní plán vytváří, pak průběžně aktualizuje či upravuje a pravidelně hodnotí (podle rolí doktoranda, školitele, člena oborové rady či jejího předsedy / garanta; práva k příslušným činnostem jsou přístupná v závislosti na harmonogramu akademického roku).


Podrobné informace k vytvoření Individuálního studijního plánu dostávají studenti při konzultaci na začátku studia. Zde je manuál se základní instrukcí, obecnou podobou ISP a tabulkou kódů předmětů.


Testovací prostředí

Doporučujeme všem uživatelům, aby dříve než přistoupí k "ostré" práci v SIS využili testovací prostředí Informačního systému Student, v němž je možné zkoušet veškeré funkce a postupy systému nanečisto (editovat, komentovat, předávat ISP k dalšímu projednání...). Toto prostředí užívá slepou kopii dat a úpravy nemají žádný vliv na "ostrou verzi".


Vstup do testovacího prostředí ZDE.

Vstup do ostré verze Informačního systému Studium ZDE.


Další obecné informace k doktorskému studiu a jeho evidenci v SIS jsou na webu UK -- ZDE.


Hodnocení doktorského studia - postup a harmonogram

Harmonogram pravidelného hodnocení:


 • DOKTORANDI nejpozději do 15. září v SIS připraví a předají svým školitelům podklady k hodnocení postupu svého studia za uplynulý akad. rok.


  Zejména je nutné okomentovat postup prací na disertační práci -- přidat řádek mezi povinnosti ISP "postup v přípravě disertační práce" nebo vložit do "přehledu povinností" položku typu "jiné" a v bodech uvést postup prací na disertaci..


  Dále je třeba uvést účast na výuce (semináře, kurzy -- některé se nabízejí v číselníku konkrétně, jiné obecně), nové publikace (ty je nutné nejprve evidovat v OBD), složení dílčích zkoušek, absolvování zahraničních stáží či pobytů, účasti na konferencích (publikace, konference a stáže vždy uvádějte jako samostatný řádek příslušného typu a v komentáři popište).


  Je nutné se vyjádřit ke všem položkám, které jsou pro daný akademický rok v ISP uvedeny (případně též starším, dosud nesplněným).


  Manuál s informacemi a popisem postupu je ke stažení ZDE.


  Po dohodě se školitelem může doktorand navrhnout také úpravy a změny ISP (založením nových řádků v "přehledu povinností).


  Dříve než hodnocení uzavřete a předáte školiteli, je vhodné s ním návrh konzultovat -- předejít možnému vrácení k doplnění, opravě či přepracování.


  Nakonec je nutné "postoupit hodnocení školiteli" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).


  Pokud školitel vrátí doktorandovi hodnocení k doplnění či přepracování, je nutno neprodleně podle pokynů provést žádané úpravy.


 • ŠKOLITELÉ nejpozději do 30. září zkontrolojí správnost údajů o postupu studia, zejména splněných povinnostech podle schválenéhop ISP a slovně se k postupu doktorandova studia vyjádří.


  Zejména se vyjádří ke všem navrhovaným změnám či úpravám ISP (výslovným "doporučuji/nedoporučuji").


  Manuál s informacemi a popisem postupu je ke stažení ZDE.


  Pokud jsou studentovy údaje a podklady k hodnocení nedostatečné či neúplné, vrátí školitel hodnocení doktorandovi k opravě či doplnění.


  Po dokončení svého hodnocení školitel "postoupí návrh hodnocení oborové radě" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).


 • OBOROVÁ RADA nejméně jednou ročně provádí kontrolu a hodnocení studia všech doktorandů příslušného oboru.


  Oborová rada může vrátit návrh hodnocení studentovi či školiteli k doplnění či opravě údajů.


  Oborová rada musí své hodnocení uzavřít a o rozhodnout o plnění ISP u všech doktorandů nejpozději do 21. října (na základě hodnocení, které schvaluje garant studijního programu, musí děkan do konce října rozhodnout o výši stipendií).

Poslední změna: 18. březen 2021 13:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám