Pro doktorandy

Vítejte na stránkách doktorského studia na ETF UK. Pokud nejste doktorandy a o doktorské studium se teprve zajímáte, zde jsou informace pro uchazeče.

Začínáme

Doktorské studium tvoří jeden celek a nedělí se na ročníky. Smyslem doktorského studia je podpora při psaní disertace a rozšíření a prohloubení kompetencí, které s disertačním projektem souvisejí. Doktorandem se uchazeč, přijatý k doktorskému studiu, stává zápisem, k němuž ho spolu s vyrozuměním o přijetí vyzve studijní oddělení ETF UK. Zápisem doktorand získává přístup do  Studijního informačního systému UK (zkratkou SIS).

Osnovu jeho studia bude tvořit tzv. individuální studijní plán (ISP). Tento ISP obnáší některé povinné rubriky (např. 4 semináře doktorandů, 3 dílčí doktorské zkoušky atd.). Konkrétní podobu ISP si však doktorand formuluje sám po poradě se svým školitelem. Svůj ISP formuluje v prostředí SIS. Tento návrh pak musí schválit jeho školitel a poté příslušná oborová rada.

Během dalšího studia bude školitel i oborová rada každoročně hodnotit plnění tohoto plánu. Ať už doktorand studuje v prezenčním nebo kombinovaném studiu, plánuje své studium nejprve na 4 roky. Pokud svůj plán za 4 roky nesplní, může spolu se školitelem požádat oborovou radu o prodloužení studia a odpovídající úpravu ISP.

Podrobné informace k vytvoření Individuálního studijního plánu dostávají studenti při konzultaci s proděkanem na začátku studia. Jsou také uvedeny zde:

manuál "Jak na ISP"


Během studia

Každoroční hodnocení doktorského studia probíhá vždy na podzim. K průběhu studia se vyjadřuje nejprve doktorand, pak jeho školitel a nakonec příslušná oborová rada. Všechna tato vyjádření se odehrávají v elektronické podobě v rámci ISP. Mají svou slovní podobu, ale obsahují také potvrzení o splnění naplánovaných úkolů (seminářů, zkoušek, stáží, článků, paperů, konferencí apod.).


Doktorand své hodnocení uplynulého roku vloží do ISP, a to nejpozději do 15. září. V rámci tohoto hodnocení okomentuje svůj postup na disertační práci a konkrétní podobu splněných povinností (jaké semináře, jaké zkoušky, jaké stáže, jaké články). Pokud jde o plnění naplánovaných seminářů a zkoušek, je třeba, aby vedoucí daného semináře nebo examinátor dílčí doktorské zkoušky toto splnění potvrdil v SIS nebo o tomto splnění informoval studijní oddělení. Pokud jde o odevzdání naplánovaných paperů a absolvování naplánovaných konferencí a stáží, potvrzuje ho v ISP školitel. Pokud jde o publikace, uznávají se pouze ty, které byly evidovány v univerzitní databázi OBD. V rámci ročního hodnocení plnění ISP je nutné se vyjádřit ke všem položkám, které jsou pro daný akademický rok v ISP uvedeny (případně též starším, dosud nesplněným).

Nesplněné úkoly je třeba vysvětlit. Po dohodě se školitelem může doktorand navrhnout úpravu ISP (založením nových řádků v přehledu povinností). Vyplněné hodnocení student odevzdá stisknutím tlačítka "POSTOUPIT HODNOCENÍ ŠKOLITELI" (nabídka v roletovém menu vlevo dole). Pokud školitel vrátí doktorandovi hodnocení k doplnění či přepracování, je nutno neprodleně podle pokynů provést žádané úpravy.


Školitel své hodnocení vkládá teprve poté, kdy mu ho postoupil doktorand. Musí tak ale učinit nejpozději do 30. září. Zkontroluje správnost údajů, potvrdí splněné povinnosti, slovně se vyjádří k postupu na disertační práci a k plnění naplánovaných povinností. Jeho vyjádření k případným úpravám ISP musí nakonec obsahovat výslovné "doporučuji/nedoporučuji".

Pokud je doktorandova zpráva nedostatečná, vrátí ji školitel doktorandovi k opravě či doplnění (tlačítkem "VRÁTIT HODNOCENÍ STUDENTOVI"). Po dokončení svého hodnocení školitel v SISu "POSTOUPIT NÁVRH HODNOCENÍ OBOROVÉ RADĚ" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).


Oborová rada  provádí kontrolu a hodnocení studia všech doktorandů příslušného oboru, a to minimálně jednou za rok. Hodnotí stupni A až C, přičemž platí, že stupeň A je i v případech jinak uspokojivého postupu studia vyhrazen pouze studentům, kteří studují ve standardní době studia (ne déle než čtvrtý rok), a stupeň C ("neprospěl") znamená ukončení studia. Návrh hodnocení může studentovi či školiteli vrátit k doplnění či opravě údajů. Své hodnocení uzavřít a o rozhodnout o plnění ISP u všech doktorandů musí oborová rada nejpozději do 21. října.  (na základě hodnocení, které pak ještě schvaluje garant studijního programu, musí děkan do konce října rozhodnout o výši stipendií).

Státní doktorská zkouška a obhajoba

Svou disertační práci student odevzdává uložením její elektronické verze do SIS. Vedle toho odevzdá tuto práci studijnímu oddělení ETF UK vytištěnou ve dvou exemplářích. Ty slouží pro potřeby oponentů a mohou být jen v kroužkové vazbě. K archivaci kvalifikační práce slouží výlučně její elektronická verze.

Předpisy, manuály a důležité odkazy

Vysokoškolský zákon - zejména paragraf 47

Statut Univerzity Karlovy v Praze - zejména čl. 23

Studijní a zkušební řád UK - zejména III. část

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech na ETF upravuje opatření děkana 3/2013

Platforma doktorského studia UK nabízí studentům doktorského studia nabídku doplňkových kurzů z celé UK (např. kurzy prezentačních dovedností, využívání informačních systémů a digitálních knihoven, kurzy konkrétních dovedností pro vědeckou práci, kurzy pedagogických dovedností, kurzy osobnostního rozvoje aj.).

Manuál pro doktorské studium (přehledně shrnuje povinnosti a práva doktoranda, působnost školitele, konzultanta, oborové rady, garanta, děkana a rektora).

Kontakty

doc. Petr Sláma, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium

slama@etf.cuni.cz

221 988 418

Ing. Radmila Sejkotová

sekretářka děkana, kontakt pro doktorské studium

office@etf.cuni.cz

221 988 216


Poslední změna: 19. červenec 2024 12:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám