doc. Petr Sláma, Ph.D.

docent na katedře Starého zákona, proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání


tel: +420 734 252 006

4. patro, č. dv. 428

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0001-7728-8266

ResearcherID: E-6031-2013

Scopus ID: 55935822600


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu

ResearchGate


specializace:

teologie Starého zákona, dějiny a literatura starověkého Izraele, kniha Exodus, exegeze Starého zákona, rabínská literatura

1.1 Osobní data, rodina


narozen: 25.června 1967 v Praze

ženat s Lucií Slámovou, děti Vítek, Hana a Marie

bydliště: Štefánikova 1, 250 02 Stará Boleslav, ČR

1.2 Dosažená odborná kvalifikace


2014

Na základě obhajoby habilitační práce Funkce dějin ve starozákonních teologiích 20. století jmenován docentem pro obor evangelická teologie.

2004-2005

postdoktorandský  badatelský pobyt na Columbia Theological Seminary v Decatur, Georgia, USA (Fulbright-Masarykovo stipendiem, 10 měsíců, vedoucí Prof. Dr. William P. Brown).

1995-2000

postgraduální doktorské studium na ETF UK v Praze; 12.12. 2000 na základě absolvování doktorské zkoušky a obhajoby dizertační práce  Obraz rabi J'hóšuy ben Léviho v talmudech a midraších: příspěvek k literární analýze rabínské literatury (vedoucí práce doc. ThDr. Martin Prudký, 287 str.), v r. 2000 udělen titul Th.D.

1998-1999

studium judaistiky na Eberhard-Karlově univerzitě v Tübingen, Německo (3 měsíce, vedoucí Prof. Dr. Stefan Schreiner).

1995-1996

vikariát Českobratrské církve evangelické, absolvováno ordinací.

1994-1995

studium judaistiky na Oxfordské univerzitě, Wycliffe Hall (vedoucí prof. Martin Goodman)

1992-1993

studium základů judaistiky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (12 měsíců).

1986-1994

Komenského evangelická bohoslovecká fakulta (od roku 1990 Evangelická teologická fakulta UK v Praze; studium přerušeno 1989-1991 vojenskou službou), v r. 1994 udělen titul Mgr.

1981-1985

Gymnázium v Rýmařově, ukončeno maturitou

1.3 Znalost cizích jazyků


moderní:

angličtina, němčina, moderní hebrejština, pasivně ruština

starověké:

hebrejština, řečtina, latina, aramejština

1.4  Pracovní a funkční zařazení


2022 –

proděkan pro doktorské studium a další vzdělávání

2014 –

docent na katedře Starého zákona ETF UK

2013-2017

výuka kurzu Židovsko-křesťanské kořeny evropské civilizace na PedF UK

2012–2018

koordinátor starozákonní sekce centra excelence GAČR P401/12/G168 „Historie a interpretace Bible“

2001–2014

odborný asistent na katedře Starého zákona ETF UK

1999-2022

(s přestávkou v AR 2004/5) členem Akademického senátu UK a Akademického senátu ETF UK.

1999 –

redaktor mezinárodního odborného časopisu Communio viatorum: a theological journal vydávaného UK ETF, od r. 2008 šéfredaktor.

1995-2000

asistent na katedře Starého zákona ETF UK

1996-2000

evangelický farář ve sboru Praha-Vinohrady

1.5  Členství ve vědeckých a odborných grémiích


2022 –

členem teologické komise synodní rady Českobratrské církve evangelické

2009 –

členem  oborové rady pro postgraduální doktorské studium v oboru judaistika, HTF UK

2006 –

členem oborové rady pro postgraduální doktorské studium v oboru biblická teologie, ETF UK.

2000-2010

členem výboru společnosti Studium in Israel  e.V. v Tübingen, Německo.

2012 –

Členem vědecké rady nakladatelství Vyšehrad

2013 -

Členem oborové rady čtyřletého doktorského studijního programu Theology studijního oboru Biblical Studies na ETF UK.

1.6 Členství ve vědeckých společnostech


2015 -

Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (Německo)

2005 –

Society of Biblical Literature (USA)

1.7 Ceny a vyznamenání


2019

Kniha The New Theologies of the Old Testament and History se umístila na 19.-21. místě  v Soutěži vysoce kvalitních monografií UK.

2012

ocenění rektora UK v Praze za 4. místo v soutěži o vysoce kvalitní monografie na UK v Praze za knihu Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury http://www.cuni.cz/UK-4094-version1.pdf

2011

výroční cena nakladatelství Vyšehrad za původní studii o rabínské literatuře a za překlad jejích reprezentativních textů v knize Tanu rabanan.

2000

výroční cena nakladatelství Vyšehrad za překlad monografie Güntera Stembergera Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury.

2. BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.

2.1 Monografie


 • Petr SLÁMA, Exodus 1-15: Jak jsem zatočil s Egyptem, Praha: Česká biblická společnost 2020, s. 416, ISBN 798-80-7545-054-8

 • Petr SLÁMA, New Theologies of the Old Testament and History: The Function of History in Modern Biblical Scholarship, Zürich: LIT Verlag 2017, s. 300, ISBN: 978-3-643-90841-4.

 • Petr SLÁMA, Nové teologie Starého zákona a dějiny, Praha: Vyšehrad 2013, s. 400, ISBN 987-80-7429-353-5.

 • Petr SLÁMA, Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury,  Praha Vyšehrad 2010, s. 552. ISBN 987-80-7021-722-1.

2.2 Editování kolektivní monografie


 • Filip ČAPEK a Petr SLÁMA, And God Saw That It Was Good (Gen 1:12): The Concept of Quality in Achaeology, Philology and Theology, Zürich: LIT Verlag 2020, s. 290, ISBN: 978-3-643-91185-8.

 • Manfred OEMING a Petr SLÁMA, A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History, Zürich: LIT Verlag 2015, ISBN 978-3-643-90674-8, 336 stran.

 • Martin PRUDKÝ a Petr SLÁMA (eds.), Tesáno do kamene psáno na pergamen tištěno na papír: Studie ke starozákonní hermeneutice (Studie a texty ETF 13), Praha: ETF UK 2009, ISBN 987-80-86498-31-7, (podíl 50%).

2.3 Kapitoly v monografiích


 • Petr Sláma, Moses’ Water Stunts: Two observations on the Language Puns in Exodus 2:10 and 15:22–27, in: Nico RIEMERSMA, Klaas SPRONK, Gerben WESTRA, Piet VAN MIEDEN (eds.), Van God Gesproken: Opstellen over bijbelse theologie aangeboden aan Joep Dubbink, Amsterdam: Societas Hebraica Amstelodamensis 2023, ISBN: 978-94-92526-72-4, 61-69.

 • Petr Sláma, Moses, the Multilateral Mmediator: The Mesaage of the Chistic Structure in the Story of the Golden Calf (Exod 32-34), in: Pavol BARGÁR (ed.), The Bible, Christianity, and Culture: Essays in Honor of Professor Petr Pokorný, , Praha: Karolinum 2023, 978-80-246-5407-2, s. 17-29.

 • Petr Sláma, Moses the God: The Apotheosis of Moses in the Blaze of Source-critical Struggles, in: Filip ČAPEK a Petr SLÁMA, And God Saw That It Was Good (Gen 1:12): The Concept of Quality in Achaeology, Philology and Theology, Zürich: LIT Verlag 2020, 165-172, ISBN 978-3-643-91185-8.

 • Petr Sláma, ‘Thus they despoiled the Egyptians’ (Exod 12:36 and parallels): On the scandal of asking silver and gold from innocent neighbours, in: Viktor BER (ed.), Nomos and Violence: Dimensions in Bible and Theology, Zürich: LIT Verlag 2020, s.19-26, ISBN 978-3-643-90997-8.

 • Petr Sláma, Zur Gnade im spätantiken Judentum: 2. Die rabbinische Literatur, in: Lenka KARFÍKOVÁ, Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Freiburg: Herder 2016, ISBN 978-3-451-00708-8, 79-88.

 • Petr Sláma, Pharaoh, the Bad King of Exodus 5, and Antimonarchical Srains in the Story of King Jeroboam (1Kgs 11-12), in: OEMING and SLÁMA, A King like All the Nations? Zürich: LIT Verlag 2015, 193-198.

 • Petr Sláma, Starý zákon, in: Jana MYNÁŘOVÁ et al. (ed.), Písemnictví starého předního východu, Praha: Oikoymenh 2011, str. 366-305, ISBN 978-80-7298-442-8

 • Petr Sláma, Die katholische Untergrundkirche im Blickwinkel der tschechischen Protestanten, in: Erwin KOLLER, Hans KÜNG (ed.), Die verratene Prophetie: Die tschechoslowakischeUntergrundkirche zwischen Vatikan und Kommmunismus, Luzern: Edition Exodus 2011, str. 204-218, ISBN 978-3-905577-79-2.

 • Petr Sláma, „Zákon Boha tvého a zákon krále“ (Ezd 7,26): Mojžíšova Tóra jako akreditační dokument židovského společenství doby Ezdrášovy?, in: Martin PRUDKÝ a Petr SLÁMA, Tesáno do kamene psáno na pergamen tištěno na papír, Praha: ETF UK 2009, str. 112-127, ISBN 987-80-86498-31-7.

 • Petr Sláma, Starozákonní minimalisté, in: Martin PRUDKÝ a Petr SLÁMA, Tesáno do kamene psáno na pergamen tištěno na papír, Praha: ETF UK 2009, str. 207-223, ISBN ISBN 987-80-86498-31-7.

 • Petr Sláma, A kde jsou ti písmáci, co se s nimi mohlo stát...?, in: Ondřej MACEK (ed.), Zpytování: Studie a eseje k evangelické identitě, Středokluky: Zdeněk Susa 2007, str. 124-136, ISBN 978-80-86057-46-0

 • Petr Sláma, Daňkovo Dobové pozadí Starého zákona aneb dějinám navzdory vstříc vyšším kvalitám náboženským?, in: Ondřej MACEK a Jan RÜCKL (ed.), Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání, Jihlava: Mlýn 2007, str. 14-24, ISBN 978-80-86498-19-5

 • Petr Sláma, Pojetí náboženské a světské autority v normativní židovské literatuře, in: Petr FIALA et al. (ed.), Autorita v abrahamských náboženstvích: Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu, Brno: CDK 2005, str. 13-29, ISBN 80-7325-052-7.

2.4 Studie v recenzovaných časopisech


 • Petr Sláma, Zápas o justici v Izraeli, in: Dingir 2023, roč. 26, č. 2, s. 41-43, ISSN 1212-1371.

 • Petr Sláma, Tři způsoby, jak číst Bibli: filologicky, teologicky a spirituálně. Hermenutická úvaha, in: Salve: Revue pro teologii a duchovní život, 2021, roč. 31/4, 11-20, ISSN 1213-6301.

 • Petr Sláma, Von richtiger Unterscheidung einer emischen und etischen Perspektive in der neueren Theologien des Alten Testaments, in: Communio viatorum: A theological journal, 58 (2016), 3, 388-400.

 • Petr Sláma, Emanuel Lévinas a židovství, in: Acta Unversitae Carolinae Theologica 4 (2016)/2, 33-45.

 • Petr Sláma, O prorocké představivosti, rétorice a naději Waltera Brueggemanna, in: Teologická reflexe 21 (2015),2, 117-133.

 • Petr Sláma, První báseň o stvoření (Gn 1,1 - 2,4a) a její české překlady, in: Listy filologické: Folia Philologica 133( 2010) 1-2, str. 97-112, ISSN 0024-4457.

 • Petr Sláma, Skrytá církev v pohledu českých evangelíků, in Teologická reflexe 2010/2, str. , ISSN 1211-1872 .

 • Petr Sláma, Beyond, Before and Within the Text of the Bible: On the history and its importance for the OT Theology. The case of Slavomil C. Daněk (1885-1946), in: Communio viatorum 50 (2008) 3, str.285-299, ISSN 0010-3713

 • Petr Sláma, Za Janem Hellerem, in: Listy filologické: Folia Philologica 131 (2008) 3-4, str. 508-512, ISSN ISSN 0024-4457

2.5 Recenze v recenzovaných časopisech


Petr Sláma, recenze knihy William G. Devera, Kdo byli první Izraelci a odkud přišli, in: Nový orient 2011/4, s. 62-64, ISSN 0029-5302.


Petr Sláma, Odkrývání Finkelsteina, recenze knihy Israele Finkelsteina Objevování Bible, Vyšehrad 2007, in: Církevní dějiny 2008/1, str. 155-157, ISSN 1803-0068.


Petr Sláma, Das Alte Testament – ?Ein Geschichtsbuch?, recenze odborné monografie E. Bluma et al. (ed.), in: The Review of Biblical Literature Newsletter 2007 http://www.bookreviews.org/pdf/5777_6097.pdf.


Petr Sláma, Inspirovaný čtenář, recenze knihy Der Inspirierte Leser Ulricha H.J.Körtnera", in:  Teologická reflexe 2006/2, str. 220-222, ISSN 1211-1872.

2.6 Texty v nerecenzovaných časopisech


Petr Sláma, Izrael po 7. říjnu 2023, in: Dingir 2023, roč. 26, č. 4, s. 116-117, ISSN 1212-1371.


Petr Sláma, Starý zákon na teologické fakultě, in:  Český bratr – Evangelický časopis 2013/2, str. 23-24, ISSN 1211-6793


Petr Sláma, Mezi poutnictvím a archeologií: Stručné pojednání o Bibli a její historii, in: Perspektivy 19, Příloha Katolického týdeníku 39/2012, str. i, ISSN 0862-5557.


Petr Sláma, Komuniální model církve a evangelické hledání: Kritický pohled a nadějný výhled, in: Český bratr – Evangelický časopis 2011/12, str. 41-43, ISSN 1211-6793


Petr Sláma, Boží dílo a lidské dílo: Na úvod diskusního fóra Krize nebo vize ČCE, in: Český bratr – Evangelický časopis 2010/5, str. 19-21, ISSN 1211-6793.


Petr Sláma, Přijít ke slovu: Poznámky z fóra "krize nebo vize ČCE" o bohoslužbách, in:  Český bratr – Evangelický časopis 2010/6, str. 23-24, ISSN 1211-6793


Petr Sláma, Bible, kultura a paměť: Úkol, který spojuje křesťany v naší zapomnětlivé zemi,  in: Perspektivy 14, Příloha Katolického týdeníku 28/2010, str. i, ISSN 0862-5557


Petr Sláma, Bylo nebylo: Historie, historicita a pravda Bible, in:  Křesťanská revue,  2006(73), č. 4 a 5, str. 31-37 a 28-32, ISSN 0023-4613.


Petr Sláma, ŠALAV: Studium in Israel, in: Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů,  Praha: Společnost křesťanů a Židů 2005,  roč.  54, str. 6.


Petr Sláma, Radikální zúžení, recenze knihy Johna Howarda Yodera Ježíšova politika, Benešov 2004, in: Protestant 2005 (16), č. 7, str. 6-7, ISSN 1210-4361.


Amos Oz, David Grossman, Ari Šavit, Na troskách: Rozhovor s izraelskými spisovateli Amosem Ozem a Davidem Grossmanem, in: Literární noviny 2003/10, s.1-5, ISSN 1210-0021 (překlad z moderní hebrejštiny).


2.7. Překlady odborných monografií 

John Barton, Historie Bible, Praha: Kalich 2022, ISBN: 978-80-7017-315-2, 546 stran (z angličtiny).


Walter Brueggemann, Bible a postmoderní představivost: Písmo jako scénář života, Praha: Vyšehrad 2016, ISBN 978-80-7429-651-2, 168 stran (z angličtiny).


Günter Stemberger, Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury, 2.rozšířené vydání, Praha: Vyšehrad 2011, 496 stran, ISBN 978-80-7429-065-7 (z němčiny).


Günter Stemberger, Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury, Praha: Vyšehrad 1999, 448 stran, ISBN 80-7021-301-9 (z němčiny).


David Flusser, Esejské dobrodruství: Židovské společenství od Mrtvého moře, Praha: Oikoymenh 1999, 236 stran, ISBN 80-86005-90-9 (z němčiny).


Moshe Yegar, Československo, sionismus, Izrael: Historie vzájemných vztahů, Praha: Viktoria Publishing 1997 (spolu s Evou Adamovou, z hebrejštiny, podíl 30% textu), 238 stran, ISBN 80-7187-087-0.Poslední změna: 3. prosinec 2023 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám