Jan Roskovec

Jan Roskovec, Ph.D.Curriculum vitae


* 25. února 1966 v Praze


1980–1984 Akademické gymnázium v Praze

1984–1990 Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze (nyní UK ETF)

1989–1990 Westminster College v Cambridge (Velká Británie)

1990–1999 vikář, později farář Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě

1996 tříměsíční studijní pobyt na teologické fakultě Friedrich-Alexander Universität v Erlangen (SRN)

1999–dosud vědecký pracovník Centra biblických studií AVČR a UK v Praze

2003 doktorát teologie na UK ETF

2003–2005 vědecký pracovník katedry Nového zákona UK ETF

2004–2005 na částečný úvazek farář Českobratrské církve evangelické v Nymburce

2005–dosud odborný asistent katedry Nového zákona UK ETF

2011-dosud ředitel Centra biblických studií AVČR a UK v Praze


Bibliografie (výběr)


Studie


• Jesus and Moses in John. In: Thomas Hatina (ed.). Biblical Interpretation in Early Christian Gospels 4: The Gospel of John. London etc.: T&T Clark, 2020, 167-179

• History in John's Portrayal of Jesus. In: James Charlesworth a Jolyon G. R. Pruszinski (eds). Jesus Research: The Gospel of John in Historical Inquiry, London etc.: T&T Clark, 2019, 189-202

• Some ‘Interpretive’ Variants in the Greek Text of John’s Gospel. In: Jan Dušek a Jan Roskovec (eds). The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts Berlin, Boston: De Gruyter, 2016, 213–228

• Die Johannesschriften. In: Lenka Karfíková (ed). Gnadenlehre: In Schrift und Patristik (Handbuch der Dogmengeschichte, III/5a-1), Freiburg: Verlag Herder, 2016, 128–160

• Der paulinische Kreis. In: Lenka Karfíková (ed). Gnadenlehre: In Schrift und Patristik (Handbuch der Dogmengeschichte, III/5a-1), Freiburg: Verlag Herder, 2016, 105–127¨

• A Sign from Heaven and the Word of Scripture: Jesus’ Miracles at Stake. In: Tobias Hägerland (ed.), Jesus and the Scriptures: Problems, Passages and Patterns (Library of Historical Jesus Studies 9), London, New York: Bloomsbury Publishing, 2016, 175–192

• Mojžíš u Jana, Teologická reflexe 21 (2016), 148–160

• Autorität der Schrift in post-autoritärer Zeit und Gesellschaft. In: Michael Meyer-Blanck (ed.), Säkularität und Autorität der Schrift (Veroffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 45), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2015, 174–186

• John's Transformation of Mark and Paul. In: Elod Hodossy-Takàcs a Leo J. Koffeman (eds.), Wichtige Wendepunkte: Verändernde und sich ändernde Traditionen in Zeiten des Umbruchs /Pivotal Turns: Transforming Traditions in Times of Transition (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 98), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014, 69-82

• Jesus as Miracle Worker: Historiography and Credibility, in: James H. Charlesworth (ed.), Jesus Research: New Methodologies and Perceptions, Grand Rapids: Eerdmans 2013, 874–896

• Jak Kraličtí vykládají Nový zákon (na příkladu Jan 3,1-15), in: Jiří Mitáček (ed.), Za Kralickou do Kralic, aneb, 400. výročí Bible kralické, Brno: Moravské zemské muzeum 2013, 101–119

• Prolog Janova evangelia (J 1,1–18). Poznámky k výkladu a překladu, LF 133 (2010), 123-140

• Přebytečný Bůh? Nad knihou R. Dawkinse, in: J. Hanuš, J. Vybíral (eds.), Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud (Questiones quodlibetales 11), Brno: CDK 2010, 134-146

• Stručně a jasně: Calvin o výkladu Písma, TRef 2009/2

• One for All - The way from particularity to universality in Paul Christology, in: Koffeman, Leo J. (ed.): Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität - Christian Traditions between Catholicity and Particularity, Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, 85, Frankfurt a. M.: Lembeck 2009, 29-40

• Kristova smírná oběť podle Ř 3,25. Pavlova soteriologická argumentace a její starozákonní pozadí, in: Ladislav Tichý a Dominik Opatrný (ed.), Apoštol Pavel a Písmo, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 2009, 138–154

• Milost v janovských spisech Nového zákona, in: Lenka Karfíková a Jan Amos Dus (eds.): Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava: Mlýn 2009, 89–133

• Fundův mýtus o vzniku křesťanství, TRef 2008/2, 204–215

• Ježíš nebo Pavel? Nad knihou Jamese Tabora, TRef 2008/1, 32–46

• K problému zástupnosti v biblické soteriologii, TRef 12 (2006), 60–72

• Hymnus o povýšení toho, který se ponížil: Fp 2,5–1, in: P. Pokorný, Hermeneutika jako teorie porozumění. Od základních otázek jazyka k výkladu bible, Praha: Vyšehrad 2005, 456–474

• Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona. in: Lenka Karfíková a Jiří Mrázek (eds.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, Jihlava: Mlýn 2004, 51–68

• Farář v ekonomickém soukolí, in: M. Kitta (vyd.), Farář, synod, presbyter, Benešov: Eman 2002, 73–83

• Lidská práva: svoboda člověka v nedokonalém světě (diskuse nad prohlášením Ramsayova kolokvia o lidských právech), Teologický sborník 2 (2000), 55–58; přetištěno in: J. Hanuš (vyd.), Křesťanství a lidská práva, Brno/Praha: CDK 2002

• Pavlova pneumatologie podle Římanům 8, in: Pán a dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici, Brno: CDK 1999, 19–25

• Problém křtu ve světle Nového zákona, TRef 1998, 32–53

• Církev – lid zvláštní. Zaslíbení a poslání církve podle 1. ep. Petrovy, in: EPI TO AUTO (sborník P. Pokornému), Praha: Mlýn 1998, 163–170

• Setníkův chlapec. Příspěvek k rozhovoru o hermeneutice „solitérních“ textů, in: Ministerium verbi divini (sborník P. Filipimu), Praha: Kalich 1996, 125–137

• Czech New Testament Scholarship, in: brožura k 50 zasedání Studiorum Novi Testamenti Societas, Praha 1995

• „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Exegeticko-homiletická studie k J 21,1–14, Křesťanská revue 1993, 147–154


Monografie


• Evangelium podle Jana (Český ekumenický komentář k NZ, 4), Praha: CBS-ČBS, 2020

• K počátkům křesťanské soteriologie. Apoštol Pavel, její svědek a interpret, Praha 2002 (disertační práce, nepublikováno)


Editor


• (s J. Duškem) The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts Berlin, Boston: De Gruyter, 2016

• (spolueditor) James H. Charlesworth a Petr Pokorný (eds.): Jesus Research: An International Perspective. The First Princeton-Prague Symposium on Jesus Research, Prague 2005, Princeton-Prague Symposia Series on the Historical Jesus, 1, 1 ed., Grand Rapids, Cambridge (UK): Eerdmans 2009

• Výklady a časy, SAT 10 (2007/1)

• (s M. Prudkým) Výklady a vykladači, SAT 9, Jihlava 2005

• (s J. Mrázkem) Testimony and Interpretation. Early Christology in Its Judeo-Hellenistic Milieu. Studies in Honour of Petr Pokorný, London/New York: T&T Clark International 2004

• J.B. Souček: Teologické a exegetické studie, Praha: CBS-ČBS 2002

• (s P. Pokorným) Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, Tübingen 2002


Člen ediční rady Českého ekumenického komentáře k Novému zákonu


Poslední změna: 6. srpen 2020 14:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám