Mgr. Jan Amos Dus, Th.D.

  odborný asistent na katedře Nového zákona


  221 988 413

  4. patro, č. dv. 413

  konzultační hodiny


  ORCID: 0000-0002-6533-1463

  Scopus ID: 57034071100


  Profil v SIS (předměty, rozvrh)

  WhoIs

  ResearchGate


  specializace:

  novozákonní apokryfy, spisy apoštolských otců

  STUDIUM


  • 1999–2007 postgraduální studium na UK-ETF, obor Nový zákon, Th.D. Disertační práce: Sibylliny věštby I–II a VI–VIII. Otázky Bartolomějovy. Novozákonní apokryfy v českém překladu (obhájena 20.6.2007).

  • 1991–1999 UK-ETF, obor evangelická teologie, Th.Mgr. Diplomová práce: Ze života a díla Dircka Volckertszoona Coornherta (1522–1590) (studie o nizozemském biblistovi a humanistovi; obhájena 23.6.1999).

  • 1985–1991 FF UK, obor klasická filologie, Ph.Mgr. Diplomová práce: Přirovnání v Kosmově kronice české jako rétorická ozdoba (obhájena 22.5.1991).

  PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ


  • 2004-dosud vědecký pracovník, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Praha

  • 2001–dosud vědecký pracovník, Centrum biblických studií, Praha

  • 1996–1998 odborný asistent, Ústav klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

  • 1991–dosud lektor, později odborný asistent, novozákonní řečtina a latina, katedra Nového zákona Evangelické fakulty Univerzity Karlovy, Praha.

  GRANTY


  • 2019-2021: "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství" (GA ČR).

  • 2018-2020: "Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské" (GA ČR).

  • 2012-2018: "Historie a interpretace bible" (GA ČR).

  • 2009-2011: "Narativní evangelia" (GA AV).

  • 2001-2003: "Překlad novozákonních apokryfů II." (GA UK).

  • 2001: "Apokalyptické motivy v Sibylliných věštbách" (GA UK).

  • 1997-1999: "Kritické vydání novozákonních apokryfů" (GA UK).

  PEDAGOGICKÁ ČINNOST


  Odborný asistent, katedra Nového zákona Evangelické fakulty Univerzity Karlovy, Praha (novozákonní řečtina, latina, kurzorická četba řeckých a latinských textů, rané křesťanská a patristická literatura).

  ČLENSTVÍ V EDIČNÍCH RADÁCH


  • 2000-dosud: Knihovna rané křesťanské literatury (Centrum biblických studií - Vyšehrad).

  • 1996-dosud: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník (Eman).

  SAMOSTATNÉ PŘEDNÁŠKY A ÚČAST NA KONFERENCÍCH


  • 2019 - konference „Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas“. Praha, 12.-13.9.2019. Příspěvek: „Biblical quotations in the Ignatius’ and Pseudo-Ignatius’ Letters“.

  • 2017 - XXV. Colloquium Biblicum. Praha, 19.-22.4.2017. Příspěvek: "Die sanfte Courage von Sara (1Pt 3,1–7)".

  • 2015 - XXIII. Colloquium Biblicum. Praha, 8.-11.4.2015. Příspěvek: „Ein Streit um Moses’ Körper: Juda 9 und das verlorene Ende der ,Assumptio Mosis‘“.

  • 2015 - Patristická konference. Olomouc, 24.-25.9.2015. Příspěvek: "Apoštol Petr – spolustarší, svědek Kristových utrpení, účastník budoucí slávy (1Pt 5,1)".

  • 2014 - konference Process of Authority. Praha, 8.-10.5.2014. Příspěvek: "Papers, or principles? Ignatius of Antioch on the authority of the Old Testament (Philad 8:2)".

  • 2013 - Patristická konference. Praha, 20.9.2013. Příspěvek: "Pravda v Janově evangeliu a v listech Ignáce Antiochijského".

  • 2013 - Symposion celebrating 80th birthday of Petr Pokorný. Prague, Protestant Theological Faculty, 11.-12.10.2013. Příspěvek: "Das Opfer bei Ignatius von Antiochien".

  • 2012 - XX. Colloquium Biblicum. Praha, 11.-14.4.2012. Příspěvek: „Prophet Hesekiel in den Schriften von den Apostolischen Vätern“.

  • 2012 - Patristická konference. Olomouc, 20.-21.9.2012. Příspěvek: "Listy Ignáce Antiochejského: srovnání střední a delší verze".

  • 2011 - konference Náboženské divadlo v raném novověku, Hradec Králové, 4.-5.10.2011. Příspěvek: „Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590) a jeho biblické alegorické hry“.

  • 2011 - XIX. Colloquium Biblicum. Praha, 27.-30.4.2011. Příspěvek: „Die jüdisch-christliche Argumentation gegenüber den Polytheismus in dem Brief an Diognet“.

  • 2008 - Patristická konference. Olomouc, 7.-8.11.2008. Příspěvek: "Teologie Ignatia Antiochejského".

  • 2007 - konference „Komenský a patristika“, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod, 17.-18.10.2007. Příspěvek: „Jan Amos Komenský a Ignatios Antiochejský“.

  • 2007 - Setkání pedagogů teologických fakult Praha, 22.5.2007. Příspěvek: "Utrpení sv. Bartoloměje - apokryf a legenda".

  • 2007 - konference „Apokryphe Evangelien“. Lutherstadt Wittenberg. Příspěvek: „Die neutestamentlichen Apokryphen in der tschechischen Übersetzung“.

  • 2005 – XIII. Colloquium Biblicum, Praha, téma: „David-Bilder und David-Rezeption in und ausserhalb des biblischen Kanons“, příspěvek: „David als himmlischer Sänger in Visio Pauli“.

  VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

  Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


  • První list Petrův (Český ekumenický komentář k Novému zákonu, sv. 18), Praha: Česká biblická společnost, 2017.

  • "Papers or Principles? Ignatius of Antioch on the Authority of the Old Testament", in: J. Dušek - J. Roskovec (eds.), The process of authority: the dynamics in transmission and reception of canonical texts. Berlin: De Gruyter, 2016, s. 151-163.

  • "Die Apostolischen Väter", in: L. Karfíková (ed.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III. Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre, Fasz. 5a/I, s. 174-188.

  • Patristická exegeze: Výklady Matoušova evangelia, Jihlava: Mlýn, 2013.

  • Řecká kurzorika a Krédo: Čítanka z rané křesťanské literatury, Jihlava: Mlýn, 2013.

  • "Biblické citace v Pseudo-Ignácově Listu Efezským", in: Studia theologica, 15/2 (2013), str. 184-206.

  • Umučení Polykarpa a pašijní příběh, Jihlava: Mlýn, 2011. [Kniha obsahuje studii, řecký text (edice Lightfoot 1889) a nový český překlad.]

  • „Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590) a jeho biblické alegorické hry“, in: P. Polehla (ed.), Náboženské divadlo v raném novověku, Ústí nad Orlicí: Oftis 2011, str. 67–82.

  • L. Karfíková – J. A. Dus (eds.), Milost v patristice, Jihlava: Mlýn, 2011.

  • „Milost u Ignatia Antiochejského“, in: L. Karfíková – J. A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava: Mlýn, 2008, str. 137–152.

  • L. Karfíková – J. A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava: Mlýn, 2008.

  • „České překlady Listů Ignatia Antiochejského (Eph 18-19)“, in: Z. Silagiová - H. Šedinová, P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR v Praze, 2008, str. 353–374.

  • „Passio Bartholomaei (BHL 1002), Legenda Aurea (CXIX) a pokušení na poušti (Mt 4,1-11)“, in: Z. Silagiová, H. Šedinová, P. Kitzler (eds.), Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Praha: Filosofia, 2007, str. 63–93.

  • „Otázky Bartolomějovy“, in: Proroctví a apokalypsy, 2007, str. 93–124.

  • „Sibylliny věštby I–II, VI–VIII“, in: Proroctví a apokalypsy, 2007, str. 351–417.

  • „Zjevení Tomášovo“, in: Proroctví a apokalypsy, 2007, str. 421–434.

  • Jan A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy: Novozákonní apokryfy III. (Knihovna rané křesťanské literatury, sv. 3), Praha: Vyšehrad, 2007.

  • „Mikuláš z Lyry o Pavlovi před Damaškem", in: M. Prudký – J. Roskovec (eds.), Výklady a vykladači (Studie a texty Evangelické teologické fakulty, sv. 9), Jihlava: Mlýn 2005, str. 106–119.

  • „Milost u Klémenta Římského“, in: L. Karfíková – J. Mrázek (eds.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, Jihlava: Mlýn, 2004, str. 100–109.

  • K. H. Miskotte, Edda a Tóra, Benešov: Eman (Bibliotheca Bohemica Batavica, 5), 2004 [překlad z nizozemštiny; původní titul: Edda en Thora. Een vergelijking van Germaanse en Israëlitische religie, Nijkerk 1970; přeložili Jan A. Dus a Hans P. van der Horst].

  • „Korespondence Seneky a Pavla“, in: Příběhy apoštolů, 2003, str. 471–495.

  • „Vyprávění o zesnutí Panny Marie“, in: Příběhy apoštolů, 2003, str. 445–469 [společně s D. Coufalem].

  • „Skutky Tomášovy“, in: Příběhy apoštolů, 2003, str. 337–443 [společně s J. Bartoněm].

  • Jan A. Dus (ed.), Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II. (Knihovna rané křesťanské literatury, sv. 2.), Praha: Vyšehrad, 2003.

  • Theo de Boer, Bůh filosofů a Bůh Pascalův: na pomezí filosofie a theologie, Benešov: Eman (Bibliotheca Bohemica Batavica, 4), 2003 [překlad z nizozemštiny; původní titul: De God van de filosofen en de God van Pascal, Zoetermeer (Meinema) 1989; přeložili Jan A. Dus a Hans P. van der Horst].

  • Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. (Knihovna rané křesťanské literatury, sv. 1.), Praha: Vyšehrad, 2001. Uspořádali Jan A. Dus a Petr Pokorný. [Překlad a spolupráce zejm. na kapitolách: Agrafon o práci v sobotu (L 6,4 D). Kratší závěr Markova evangelia. Papyrus Oxyrhynchus 840. Papyrus Oxyrhynchus 1224. Papyrus Egerton 2. Vyprávění Josefa Arimatejského. Vybrané varianty a poznámky k Nikodémovu evangeliu.]

  • „Isis a Isidóros. Řecký hymnus z Madinet Madi“, in: L. Puršl (ed.), Při brodu Jabok. Sborník pro Mireiu Ryškovou, Praha: Centrum biblických studií, Advent-Orion, 2001, str. 57–87. [Isidorus’ Hymnus on the goddess Isis (Madinet Madi, Egypt). Introduction, commentary and translation, based on the Greek text, edited in Supplementum Epigraphicum Graecum VIII (1938), No. 548].

  • Ze života a díla Dircka Volckertszoona Coornherta (1522-1590) [Diplomová práce, obhájená 23.6.1999, nevydáno. Studie o životě méně známého nizozemského humanisty, který se věnoval celé řadě společenských, církevních a biblických témat. Přeložené ukázky z díla. Diplomová práce odměněna Bolzanovou cenou r. 1999.]

  • K. H. Miskotte, Biblická abeceda, Horní Heršpice: Eman, 1996 [společně s M. Hájkem].

  • „Historik na indexu (Aulus Cremutius Cordus)“, in: Křesťanská revue 58, 1991, str. 143–145.  Poslední změna: 7. únor 2022 12:11 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Evangelická teologická fakulta

  Černá 646/9

  110 00 Praha 1


  221 988 216


  ID datové schránky UK: piyj9b4


  Jak k nám