Martin Prudký

prof. ThDr. Martin Prudký


kontakt: prudky@etf.cuni.cz

identifikátor ORCID: 0000-0002-9525-0699

Životopis

vzdělání

1979 – 1985 studium teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (dále KEBF)

1982 – 1983 studium teologie na Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam.

1987 – 1990 postgraduální doktorské studium (KEBF, obor Starý zákon: doktor theologie 20. 2. 1990)

zaměstnání

1985 – 1990 farář Českobratrské církve evangelické

1987 – 1988 externí lektor hebrejštiny na KEBF

1988 – 1990 asistent biblické katedry KEBF

1990 – 1992 odb. asistent Katedry Starého zákona na Evangelické teologické fakultě UK v Praze (dále ETF UK)

1992 – 2014 docent pro obor Starý zákon na ETF UK, vedoucí katedry Starého zákona

1990 – 1996 proděkan ETF UK pro studium

1999 – 2005 proděkan pro vědu a postgraduální studium ETF UK

2005 – 2010 děkan ETF UK

2010 – 2014 prorektor pro studijní záležitosti UK

2014 jmenování profesorem v oboru Evangelická teologie (Univerzita Karlova v Praze)

2014 – dosud proděkan pro vědu a postgraduální studium ETF UK

delší zahraniční postgraduální pobyty

1991 - University of Oxford (Regent's Park College; UK)

1996 - 1997 Columbia Theological Seminary (Decatur/Atlanta, GA; USA)

2000 - Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg (BRD)

Výběr z bibliografie

  • publikační a další odborná činnost je evidována v databázi OBD

  • řada z níže uvedených textů je zveřejněna na portálu academia.edu

1. Monografie

PRUDKÝ, Martin. Genesis I, 1,1-6,8: když na počátku Bůh řekl do tmy (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu 1/I). Praha: Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností. 2018. 393 s. ISBN 978-80-7545-047-0.

PRUDKÝ, Martin. Zvláštní lid Boží – křesťané a židé. Brno: CDK, 2000. Moderní česká teologie. 134 s. ISBN 80-85959-57-7.

2. Kapitoly v monografiích

PRUDKÝ, Martin. Blahoslavený je... (Ž 1), In: PRUDKÝ, Martin (kol.), Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, Praha: Karmelitánské nakladatelství 2020, s. 11-36. ISBN 978-80-7566-058-9.

PRUDKÝ, Martin. Kdo je jako Hospodin, Bůh náš? (Ž 113), In: PRUDKÝ, Martin (kol.), Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, Praha: Karmelitánské nakladatelství 2020, s. 97-109. ISBN 978-80-7566-058-9.

PRUDKÝ, Martin. Typy žalmů, jejich žánry a jejich teologie, In: PRUDKÝ, Martin (kol.), Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, Praha: Karmelitánské nakladatelství 2020, s. 233-256. ISBN 978-80-7566-058-9.

PRUDKÝ, Martin. 'Shall not the Judge of all the Earth Do What is Just?' (Gen 18:25): God's Mighty Acts and Basic Moral Rules. In: BER, Viktor. Nomos and Violence: Dimensions in Bible and Theology. Berlin: LIT-Verlag, 2018, s. 43-52. ISBN 978-3-643-90997-8.

PRUDKÝ, Martin. Jak se dělá »Izrael«? Vize a kritiky »lidu Hospodinova« v látkách Starého zákona. In: TECCA, Leonardo. Jak se dělá sbor (Knižnice SpEK 23). Benešov: Eman, 2018, s. 13-46. ISBN 978-80-88060-13-0.

PRUDKÝ, Martin. Diaspora ve Starém zákoně a v dějinách Izraele. In HUDEC, Petr (vyd.). Kažte evangelium všemu stvoření. Sborník k 100. výročí Jeronýmovy jednoty 2018. Praha: Českobratrská církev evangelická, 2018. s. 50-66. ISBN 978-80-87098-67-7.

PRUDKÝ, Martin. Příchozí a hosté mezi národy země – starozákonní inspirace k našemu promýšlení tzv. migrační krize. In KADLECOVÁ, Martina (red.). Svoboda a odpovědnost (Knižnice SPEKu 21). Benešov: EMAN, 2017. s. 26-54. ISBN 978-80-88060-07-9.

PRUDKÝ, Martin. "Keeping Shabbat": Variability and Stability of a Prominent Identity-Marking Norm. In: DUŠEK, Jan – ROSKOVEC, Jan. The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin – Boston: De Gruyter, 2016, s. 41-60. ISBN 978-3-11-037694-4.

PRUDKÝ, Martin. Der Herr, "der Gott der Gnade", und Israel, Volk "von Gottes Gnaden", § 1. Das Alte Testament. In: KARFÍKOVÁ, Lenka. Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 2016, Handbuch der Dogmengeschichte, Bd III. Faszikel 5a(1), s. 23-50. ISBN 978-3-451-00708-8.

PRUDKÝ, Martin. Sijón bude vykoupen soudem (Iz 1,21-28). In: PRUDKÝ, Martin. Obtížné oddíly Zadních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, s. 11-23. ISBN 978-80-7195-793-5.

PRUDKÝ, Martin. Milostná píseň o vinaři a jeho soudu (Iz 5,1-7). In: PRUDKÝ, Martin. Obtížné oddíly Zadních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, s. 25-38. ISBN 978-80-7195-793-5.

PRUDKÝ, Martin. Autorität der Religionsgeschichte – Polyphonie der Theologien? Response zu Friedhelm Hartenstein. In: MEYER-BLANCK, Michael. Säkularität und Autorität der Schrift. Leipzig: EVA, 2015, s. 66-73. ISBN 978-3-374-04172-5.

PRUDKÝ, Martin. Abraham: The Blessed One among the Kings of the Nations. Observations on the Role of the Kings in Genesis 14. In: SLÁMA, Petr. A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History. Münster / Wien / Zürich: LIT Verlag, 2015, Beiträge zum Verstehen der Bibel, Bd. 28, s. 103-118. ISBN 978-3-643-90674-8.

PRUDKÝ, Martin. Jak Kraličtí vykládají Starý zákon. In: MITÁČEK, Jiří. Za Kralickou do Kralic, aneb, 400. výročí Bible kralické. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, s. 79-100. ISBN 978-80-7028-409-4.

PRUDKÝ, Martin. Observations on the term "Knaan/Knaanite" in the Biblical Tradition. In BLÁHA, Ondřej – DITTMANN, Robert – ULIČNÁ, Lenka (eds.). Knaanic Language: Structure and Historical Background (Conference Knaanic language. Structure and Historical Background). Praha: Academia, 2013. s. 215-234. ISBN 978-80-200-2295-0.

PRUDKÝ, Martin. Co to má ten dobyvatel v ústech?. In: PRUDKÝ, Martin. Obtížné oddíly Předních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, Studium, 7, s. 13-30. ISBN 978-80-7195-724-9.

PRUDKÝ, Martin. Rispa, statečná žena. In: PRUDKÝ, Martin. Obtížné oddíly Předních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, Studium, 7, s. 231-248. ISBN 978-80-7195-724-9.

RÜCKL, Jan – PRUDKÝ, Martin. Literární a teologický charakter Předních proroků – tzv. deuteronomistické dějepravné dílo. In: PRUDKÝ, Martin. Obtížné oddíly Předních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, Studium, 7, s. 367-382. ISBN 978-80-7195-724-9.

PRUDKÝ, Martin. Theologie an der Prager Universität und in der Gesellchaft und Kirche Böhmens. In: SCHWÖBEL, Ch. – SCHRÖTER, Jens – ROSKOVEC, Jan (Hrsg.). Die Rolle der wissenschaftlichen Theologie in Universität, Gesellschaft und Kirche (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 36). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012. s. 9-14. ISBN 978-3-374-03032-3.

PRUDKÝ, Martin. A stalo se Slovo Hospodinovo... In: PLZÁKOVÁ, Elen (ed.). A stalo se slovo... (Knižnice Spolku evangelických kazatelů 17). Benešov: EMAN, 2012. s. 8-24. ISBN 978-80-86211-77-0.

PRUDKÝ, Martin. Königtum in Israel aus kritischer Sicht der deuteronomistischen Texten. In: RUTSATZ, Manuela – SCHWARZER, Matthias (red.). Staat und Kirche. "Theologische Tage" zum 600jährigen Bestehen der Universität Leipzig (Leipziger Universitätsreden. Neue Folge, Heft 111). Leipzig: Universität Leipzig, 2011. s. 11-36. ISBN 978-3-941152-15-1.

PRUDKÝ, Martin. K otázkám kontinuity a diskontinuity mezi KEBF a ETF UK. In: K svobodě je dlouhé putování. Benešov: EMAN, 2010, Knižnice SpEKu č. 15, s. 51-68. ISBN 978-80-86211-68-8.

PRUDKÝ, Martin. Der Weg Abrahams. Eine einzigartige Geschichte mit universaler Perspektive. In: Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität – Christian Traditions between Catholicity and Particularity. Frankfurt am Main: Lembeck, 2009, Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 85, s. 15-28. ISBN 978-3-87476-605-0.

PRUDKÝ, Martin. "Jdi ze země své ... do té země, kterou ti ukážu!" (Gn 12,1). Kontinuita a kontrast jako znaky abrahámovské cesty života. In: NOVOTNÝ, Vojtěch (ed.). Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Theologica et Philosophica 11). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. s. 218-231. ISBN 978-80-246-1505-9.

PRUDKÝ, Martin. Karel A. Deurloo a jeho Malá biblická teologie. In: Exodus a exil : malá biblická teologie I. Benešov: Eman, 2007, Bibliotheca bohemica batavica sv. 7, s. 152-161. ISBN 80-86211-55-X.

PRUDKÝ, Martin. The Two Versions of the Sabbath-Commandment: Structural Similarities. In: NIEMANN, Hermann Michael – AUGUSTIN, Matthias (eds.). Stimulation from Leiden: Collected Communications to the XVIIIth Congress of the International Organisation for the Study of the Old Testament, Leiden 2004 (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums 54). Frankfurt a. M. – Berlin – New York: Peter Lang, 2006. s. 239-255. ISBN 978-3-631-55049-9.

PRUDKÝ, Martin. Jak poznáme to slovo, co nemluvil je Hospodin? K výkladu a interpretaci starozákonní perikopy Dt 18,15-22. In: Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible. Praha: Vyšehrad, 2006, Teologie, s. 381-414. ISBN 80-7021-779-0.

PRUDKÝ, Martin. Teologie jako věda: Starozákonní biblistika jako vědní obor. In: GALLUS, Petr – MACEK, Petr (vyd.). Evangelická teologie pod drobnohledem (Moderní česká teologie). Brno: CDK, 2006. s. 7-30. ISBN 978-80-7325-083-7.

PRUDKÝ, Martin. Sodoma – Gomora! (Gn 19,1-29). In: Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, Biblistika, s. 67-82. ISBN 80-7195-128-5.

PRUDKÝ, Martin. Bůh podrobil Abrahama zkoušce (Gn 22,1-19). In: Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, Biblistika, s. 91-104. ISBN 80-7195-128-5.

PRUDKÝ, Martin. Jákobův zápas u brodu Jabok (Gn 32,23-33). In: Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, Biblistika, s. 112-125. ISBN 80-7195-128-5.

PRUDKÝ, Martin. Tschechische Lyriker der Moderne und das Alte Testament. In: BARTON, John – EXUM, J. Cheryl – OEMING, Manfred (Hg.). Das Alte Testament und die Kunst. Beiträge des Symposiums »Das Alte Testament und die Moderne« anlässlich des 100. Geburtstags Gerhard von Rads (1901 – 1971) Heidelberg, 18. – 21. Oktober 2001 (Altes Testament und Moderne 15). Münster: LIT Verlag, 2005. s. 207-226. ISBN 978-3-8258-5462-0.

PRUDKÝ, Martin. Barmen und das Alte Testament. In RITTER-WERNECK, Roland (Hrsg.). Akademie Report 3/05. Wien: Evangelische Akademie, 2005. s. 9-18.

PRUDKÝ, Martin. Janu Hellerovi k 80. narozeninám. In: HELLER, Jan. Podvečerní děkování. Vzpomínky, texty a rozhovory. Praha: Vyšehrad, 2005. s. 257-268. ISBN 978-80-7021-809-6.

PRUDKÝ, Martin. Hospodin, »bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«. Teologie milosti ve Starém zákoně. In: KARFÍKOVÁ, Lenka – MRÁZEK, Jiří (vyd.). Milost podle Písma a starokřesťanských autorů. Jihlava: Mlýn, 2004. s. 1-50. ISBN 978-80-86498-08-5.

PRUDKÝ, Martin. Vztah k jiným náboženstvím ve Starém zákoně. In: TASCHNER, Karel – HOŠEK, Pavel (vyd.). Křesťané a jiná náboženství. Praha: Návrat domů, 2004. s. 5-27. ISBN 978-80-7255-040-3.

PRUDKÝ, Martin. »Nové« pohanství ve světle »Starého« zákona: Předmluva k českému vydání. In: Edda a Tóra. Benešov: EMAN, 2004, Bibliotheca Bohemica Batavica, s. 7-19. ISBN 978-80-86211-34-7.

PRUDKÝ, Martin. »You Shall Not Make Yourself an Image«: The Intention and Implications of the Second Commandment. In: PRUDKÝ, Martin (ed.). The Old Testament as Inspiration in Culture. Třebenice: Mlýn, 2001. s. 37-51. ISBN 978-80-902296-8-9.

PRUDKÝ, Martin. Jesaja 44,1-5 als Predigttext zu Pfingstsonntag. In: DYK, Janet W. – VAN MIDDEN, Piet J. – SPRONK, K. – VENEMA, G. J. – ZUURMOND, Rochus (eds.). Unless some one guide me... Festschrift for Karel A. Deurloo (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, Supplement Series 2). Maastricht: Shaker, 2001. s. 137-148. ISBN 978-90-423-0140-6.

PRUDKÝ, Martin. Die Rolle der Apokalyptik in den Gesamtdarstellungen der alttestamentlichen Theologie: Forschungsgeschichtlichen Notizen zu einem biblisch-theologischen Problem. In: NOORT, Ed – POPOVIČ, Mladen (Hrsg.). Hoffnung für die Zukunft, Modelle eschatologischen und apokalyptischen Denkens (Theologie zwischen Ost und West Band 2). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2001. s. 65-79. ISBN 978-90-367-1599-7.

DEURLOO, Karel A. – PRUDKÝ, Martin. De heerschappij over de aarde (Genesis 1:26-28), in: MORÉE, Peter C. A. – TRUSINA, Tomáš (ed.), Samenspraak / Rozpravy 2001: Mens en milieu – een vicieuze cirkel? Heršpice: EMAN 2001, s. 7-9. ISBN 978-80-86211-19-3.

PRUDKÝ, Martin. Nástin dějin Židů v českých zemích. In: BAUMANN, Arnuf H. Co by měl každý vědět o židovství. Praha: Kalich, 2000. s. 161-180. ISBN 978-80-7017-205-3.

PRUDKÝ, Martin – ŘEHÁK, Robert. Janu Hellerovi a čtenářům jeho textů. In: HELLER, Jan – ŘEHÁK, Robert. Pozdní sklizeň. Praha: Advent-Orion, 2000, s. 5-11. ISBN 80-7172-456-4.

PRUDKÝ, Martin. Význam Desatera pro pluralistickou společnost. In: DIVIŠOVÁ, Milada – DOLEŽELOVÁ, J. – KŘÍŽKOVÁ, M. R. – PRUDKÝ, Martin (vyd.). Dialog křesťanů a Židů. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 17-26. ISBN 978-80-7021-293-4.

PRUDKÝ, Martin. Záhuba židů a postoje křesťanů. In: DIVIŠOVÁ, Milada – DOLEŽELOVÁ, J. – KŘÍŽKOVÁ, M. R. – PRUDKÝ, Martin (vyd.). Dialog křesťanů a Židů. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 133-169. ISBN 978-80-7021-293-4.

PRUDKÝ, Martin. Židovství a Izrael v teologii K. H. Miskotta. In: DIVIŠOVÁ, Milada – DOLEŽELOVÁ, J. – KŘÍŽKOVÁ, M. R. – PRUDKÝ, Martin (vyd.). Dialog křesťanů a Židů. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 339-353. ISBN 978-80-7021-293-4.

PRUDKÝ, Martin. Tázání po budoucím čase aneb indikativ futura versus kohortativ. In HOBLÍK, Jiří (vyd.). »Pouštěj svůj chléb po vodě...«, Sborník pro Milana Balabána. Brno: CDK, 1999. s. 138-150. ISBN 978-80-85959-51-8.

PRUDKÝ, Martin. Výklad Písma svatého – doslov. In: CHALUPA, Petr. Královna Ester. Svitavy: Trinitas, 1999, s. 101-103. ISBN 978-80-86036-26-X.

PRUDKÝ, Martin. Izrael – lid Hospodinův ve svědectví Písma. Inspirace a provokace naší eklesiologii. In: Téma: Církev. Heršpice: EMAN, 1998, knižnice SpEK, s. 1-20. ISBN 978-80-86211-08-8.

PRUDKÝ, Martin. »Indachtig zijn« (z-k-r), kernpunt van het geloof, sleutelwoord voor Bijbelse Theologie en pijler van de eredienst, in: MORÉE, Peter C. A. – PRUDKÝ, Martin. (eds.), Rozpravy / Samenspraak 1998. Heršpice / Kampen: EMAN / KOK 1998, s. 18-34. ISBN 978-90-242-9395-2.

PRUDKÝ, Martin. Být pamětliv. In: Rozpravy / Samenspraak. Heršpice: Biliotheca bohemica batavica, 1998, s. 16-28. ISBN 978-80-86211-00-2.

PRUDKÝ, Martin. The Challenge of Finding Intellectual Credibility for Religions. A Christian Perspective. In: From Martin Buber House. Heppenheim: ICCJ, 1998, s. 113-116.

PRUDKÝ, Martin. Několik poznámek k předpokladům konceptu inkarnace v teologii Starého zákona. In: KARFÍKOVÁ, Lenka – ŠPINKA, Štěpán (vyd.). Vtělení, vykoupení, církev. Praha: Portál, 1997. s. 8-15. ISBN 978-80-85795-16-7.

PRUDKÝ, Martin. Duo loci vel locus duplex unanimis: K literární a teologické integritě 1. a 2. výroku dekalogu. In: BENEŠ, Ladislav (vyd.). Ministerium Verbi Divini. Praha: Kalich, 1996. s. 103-117. ISBN 978-80-7017-984-8.

PRUDKÝ, Martin. »Geh hin in das Land, das ich dich sehen lassen werde«: Beobachtungen zu den Motiven, die »das Land« in der Einleitung des Abraham-Zyklus bestimmen (Gen 11,27-12,5). In: PRUDKÝ, Martin (Hrsg.). Landgabe: Festschrift für Jan Heller. Praha: OIKOYMENH, 1995. s. 44-63. ISBN 978-80-85241-93-5.

PRUDKÝ, Martin. Záhuba Židů a postoje křesťanů. In: ČAPEK, Jan (vyd.). Za války a po válce. Praha: Synodní rada ČCE, 1995. s. 17-47.

PRUDKÝ, Martin. Setkání (dialog) judaismu a křesťanství: Inspirace či provokace pro křesťanskou teologii? In: HANUŠ, Jiří (vyd.). Svatý Pavel, synagoga a církev. Brno: CDK, 1995. s. 81-101.

PRUDKÝ, Martin. Der pädagogische Überschuß des Grammatikentwurfs von Wolfgang Schneider. In: TALSTRA, Eep (ed.). Narrative and Comment. Amsterdam: Societas Hebraica Amstelodamensis, 1995. s. 137-146.

PRUDKÝ, Martin. Reflections on the Jewish-Christian Dialogue as Inspiration for Christian Theology. In: GÁL, Fedor – PUŠKOVÁ, Jitka (ed.). International Symposium: Christianity – Judaism – Islam. Praha: Evropský kulturní klub, 1994. s. 192-197. ISBN 978-80-85212-26-9.

PRUDKÝ, Martin. Der prüfende Gott – Genesis 22: Was Abraham eigentlich opfern sollte. In: PAVLINCOVÁ, Helena – PAPOUŠEK, Dalibor (ed.). The Bible in Cultural Context. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 1994. s. 247-254. ISBN 978-80-901823-0-5.

3. Články a studie

PRUDKÝ, Martin. In memoriam Karel Adriaan Deurloo; tzv. Amsterdamská exegetická škola. Protestor č. 6/2019, 1-2.

PRUDKÝ, Martin. In Homage to Karel Deurloo. Communio Viatorum 58/3, 2016, 237-240.

PRUDKÝ, Martin. Zur topographischen Inszenierung der Jakob-Erzählungen: Ortsangaben als literarische Motive. Communio Viatorum 58/3, 2016, 292-314.

PRUDKÝ, Martin. Called to Become a Blessing: The Story of Abraham's Vocation and Public Mission. International Journal of Public Theology 4, 2015, 397-411.

PRUDKÝ, Martin. Desatero pro 21. století? Listy filologické / Folia Philologica 133/1-2, 2010, 79-95.

PRUDKÝ, Martin. Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 16, 2010, 3-23.

PRUDKÝ, Martin. Funktion der direkten Reden in Erzählungen: Am Beispiel Gen 22,1-19. Communio Viatorum 51/2, 2009, 198-223.

PRUDKÝ, Martin. Desatero netradičně aneb k problému vykládání a interpretace Bible. Teologická reflexe 15/1, 2009, 76-93.

PRUDKÝ, Martin. Teologie v dějinách – dějiny v teologii: Christocentrismus a hermeneutický deficit teologického prohlášení z Barmen (1934). Studie a texty Evangelické teologické fakulty 14, 2009, 94-110.

PRUDKÝ, Martin. O Dekalogu včera a dnes. Dialog Evropa XXI, 18/3-4, 2009, 10-21.

PRUDKÝ, Martin. Text – Kontext – Inhalt – Botschaft. Zu Jan Hellers Leisten. Communio Viatorum 50/1, 2008, 93-111.

PRUDKÝ, Martin. Biblia Hebraica quinta editione: Nová řešení starých problémů v kritické edici textu Hebrejské bible. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 13, 2008, 131-158.

PRUDKÝ, Martin. Slavomil C. Daněk v kontextu starozákonní biblistiky 20.-30. let. Studie a texty Evangelické teologie fakulty 11, 2007, 1-13.

PRUDKÝ, Martin. O roli Písma Židů pro křesťanskou teologii – aneb proč křesťané potřebují "Mojžíše a Proroky". Teologická reflexe 12/1, 2006, 73-80.

PRUDKÝ, Martin. Für Professor Heller zu seinem 80. Geburtstag. Communio viatorum 47/3, 2005, 335-339.

PRUDKÝ, Martin. Tzv. »svaté války« ve starověkém Orientu a ve vyznání Izraele. Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů 50, 2004, 8-15; též in: Protestant 15/8-9, 2004, 7-11, 9-16.

PRUDKÝ, Martin. Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem. Teologická reflexe 9/2, 2003, 117-159.

PRUDKÝ, Martin. Tzv. Jóašův nápis: epigrafický nález století? Teologická reflexe 9/1, 2003, 5-26.

PRUDKÝ, Martin. Starozákonní teologie v éře moderny. Retrospektiva při 100. výročí narození G. von Rada. Teologická reflexe 7/2, 2001, 101-124.

PRUDKÝ, Martin. Žalm 30 - překladové a výkladové poznámky. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu 43/1, 2000, 96-109.

PRUDKÝ, Martin. Maßnahmen gegen Antijudaismus in Tschechien. Bibel und Liturgie 73/3, 2000, 175-179.

PRUDKÝ, Martin. Empowerment and Powerlessness - Minorities and Majorities in a Pluralist Society. From The Martin Buber House. Information and Documentation Bulletin of the International Council of Christians and Jews, Vol. 26, 1999, 146.

PRUDKÝ, Martin. Exegeze starozákonní perikopy a její život v křesťanské tradici – příklad Iz 44,1-5. Teologická reflexe 5/2, 1999, 103-119.

PRUDKÝ, Martin. Podstatné posuny ve vztahu křesťanů k židům v poválečné éře. Náboženské hodnoty v poválečné éře v zrcadle křesťansko-židovských vztahů. Teologický sborník 1, 1999, 36.

PRUDKÝ, Martin. The Challenge of Finding Intellectual Credibility for Religions: A Christian Perspective. From the Martin Buber House Nr. 25, 1998, 113-116.

PRUDKÝ, Martin. »In God's Image« – What Ideologies offend the Image of God in Humanity? From the Martin Buber House Nr. 24, 1997, 65-69.

PRUDKÝ, Martin. Význam Desatera pro pluralistickou společnost. Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů 38, 1997, 4-13.

PRUDKÝ, Martin. K transkripci hebrejštiny. Teologická reflexe 1/1, 1995, 69-74.

PRUDKÝ, Martin. Židovství a Izrael v teologii K. H. Miskotte. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 24, 1993, 4-17.

PRUDKÝ, Martin. Národ ve Starém zákoně. Křesťanská revue 60/6-7, 1993, 142-147 a 177-183.

PRUDKÝ, Martin. Genesis 22. Křesťanská revue 57, 1990, 77-82 a 113-115.

HELLER, Jan – PRUDKÝ, Martin. Die Prager Arbeit am Alten Testament und ihre Analogien zur sog. Amsterdamer Schule. Summa. Blad van de theologische faculteit van de UvA 19, 1987, 14-18.

4. Editorství

PRUDKÝ, Martin a kolektiv. Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2020. 321 s. ISBN 978-80-7566-058-9.

PRUDKÝ, Martin a kolektiv. Obtížné oddíly Zadních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2017. 346 s. ISBN 978-80-7195-793-5.

PRUDKÝ, Martin a kolektiv. Obtížné oddíly Předních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. Studium, 7. 463 s. ISBN 978-80-7195-724-9.

PRUDKÝ, Martin HELLER, Jan. Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. Biblistika. 185 s. ISBN 80-7195-128-5.

PRUDKÝ, Martin (ed.). The Old Testament as Inspiration in Culture. Třebenice: Mlýn, 2001. 205+16 s. ISBN 978-80-902296-8-9.

PRUDKÝ, Martin (Hrsg.). Landgabe: Festschrift für Jan Heller. Praha: OIKOYMENH, 1995. 302 s. ISBN 978-80-85241-93-5.

5. Články v oborových encyklopediích

PRUDKÝ, Martin. Matres Lectionis. In: FUREY, Constance M. – MATZ, Brian – MCKENZIE, Steven L. – RÖMER, Thomas – SCHRÖTER, Jens – WALFISH, Barry Dov – ZIOLKOWSKI, Eric (eds.). Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 18: Mass – Midnight. Berlin / New York: de Gruyter, 2020. col. 74-76. ISBN 978-3-11-031335-2.


PRUDKÝ, Martin. Mercy (I. Hebrew Bible/Old Testament). In: FUREY, Constance M. – MATZ, Brian – MCKENZIE, Steven L. – RÖMER, Thomas – SCHRÖTER, Jens – WALFISH, Barry Dov – ZIOLKOWSKI, Eric (eds.). Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 18: Mass – Midnight. Berlin / New York: de Gruyter, 2020. col. 704-707. ISBN 978-3-11-031335-2.

PRUDKÝ, Martin. Metonymy. In: FUREY, Constance M. – MATZ, Brian – MCKENZIE, Steven L. – RÖMER, Thomas – SCHRÖTER, Jens – WALFISH, Barry Dov – ZIOLKOWSKI, Eric (eds.). Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 18: Mass – Midnight. Berlin / New York: de Gruyter, 2020. col. 1063-1064. ISBN 978-3-11-031335-2.

PRUDKÝ, Martin. Midnight (I. Hebrew Bible/Old Testament). In: FUREY, Constance M. – MATZ, Brian – MCKENZIE, Steven L. – RÖMER, Thomas – SCHRÖTER, Jens – WALFISH, Barry Dov – ZIOLKOWSKI, Eric (eds.). Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 18: Mass – Midnight. Berlin / New York: de Gruyter, 2020. col. 1220-1221. ISBN 978-3-11-031335-2.

PRUDKÝ, Martin. Linguistics and Biblical Studies. In: HELMER, Christine – MCKENZIE, Steven, L. – RÖMER, Thomas – SCHRÖTER, Jens – WALFISH, Barry – ZIOLKOWSKI, Eric. Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 16: Lectionary – Lots. Berlin / Boston: de Gruyter, 2018, col. 718-721. ISBN 978-3-11-031333-8.

PRUDKÝ, Martin. Life. In: HELMER, Christine – MCKENZIE, Steven, L. – RÖMER, Thomas – SCHRÖTER, Jens – WALFISH, Barry – ZIOLKOWSKI, Eric. Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 16: Lectionary – Lots. Berlin / Boston: de Gruyter, 2018, col. 532-535. ISBN 978-3-11-031333-8.

PRUDKÝ, Martin. Josiah, King of Judah. In: HELMER, Christine – MCKENZIE, Steven, L. – RÖMER, Thomas – SCHRÖTER, Jens – WALFISH, Barry – ZIOLKOWSKI, Eric. Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 14: Jesus – Kairos. Berlin / Boston: de Gruyter, 2017, col. 791-795. ISBN 978-3-11-031331-4.

PRUDKÝ, Martin. Kiss. In: HELMER, Christine – MCKENZIE, Steven, L. – RÖMER, Thomas – SCHRÖTER, Jens – WALFISH, Barry – ZIOLKOWSKI, Eric. Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 14: Jesus – Kairos. Berlin / Boston: de Gruyter, 2017, col. 353-355. ISBN 978-3-11-031331-4.

PRUDKÝ, Martin. Wetter. In: FIEGER, Michael. Wörterbuch alttestamentlicher Motive. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013, s. 451-457. ISBN 978-3-534-24681-6.

PRUDKÝ, Martin. Commandment I. HB/OT. In: SPIECKERMANN, Hermann. Encyclopedia of the Bible and its reception, vol. 5: Charizma – Czaczkes. Berlin: De Gruyter, 2012, col. 520-521. ISBN 978-3-11-018373-3.

6. Recenze

PRUDKÝ, Martin. Do Starého zákona s úvodem nové generace (recenze), In: Protestant 32 (2021), s. 4-5.

PRUDKÝ, Martin. Recenze: Helen P. Fryová (ed.), Čítanka židovsko-křesťanského dialogu (Kalich a Vyšehrad). In: Lidové noviny (Orientace 6. 12. 2003), 2003, s. 14.

PRUDKÝ, Martin. Moderní komplexní nástroj ke studiu Písma: recenze BibleWorks v.4. In: Teologická reflexe 6/1, 2000, s. 90-95.

PRUDKÝ, Martin. Příběh knihy Genesis kráčí dál... (Nico ter Linden, Povídá se...). In: Protestant 11/1, 2000, s. 14-15.

PRUDKÝ, Martin. Leo G. Perdue – The Collapse of History. In: Communio Viatorum 40/1, 1998, s. 74-84.

PRUDKÝ, Martin. Der Paderborner Nachdruck der Kralitzer Bibel. In: Acta Comeniana 36/12, 1997, s. 312-324.

PRUDKÝ, Martin. Hermeneutická příručka k Eliášovi. In: Teologická reflexe 2/1 1996, s. 88-90b.

8. Z publicistiky a popularizačních textů

PRUDKÝ, Martin – HOŠEK, Pavel. Nadále chci být především teolog. Rozhovor s Martinem Prudkým, prorektorem Univerzity Karlovy. Křesťanská revue 77/4, 2010, 18-21.

PRUDKÝ, Martin. "Od svaté naivity ke svaté moudrosti". Úvodní projev prorektora při imatrikulaci nových studentů ETF UK. Křesťanská revue 77/5, 2010, 40-42.

PRUDKÝ, Martin. Jan Heller – 80. Český bratr 81/5, 2005, 10.

PRUDKÝ, Martin. Miloš Bič (19. 11. 1910 – 28. 4. 2004), nekrolog. Český bratr, 2004, 22-24.

MAMULA, Jan – PRUDKÝ, Martin. S doc. Martinem Prudkým o celoživotním vzdělávání, písmácích a nevratném »aha-efektu«. Český bratr 80/10, 2004, 16-17.

PRUDKÝ, Martin. Význam judaismu pro křesťanství dnes. Setkávání. Brněnský evangelický měsíčník, 2000, 6-8.

PRUDKÝ, Martin. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho: esej o druhém přikázání. Lidové noviny (Orientace, 8. 1. 2000), 2000, 19.

PRUDKÝ, Martin – SIDON, Karol – VACULÍK, Ludvík aj. Desatero přikázání očima deseti osobností. Lidové noviny (Orientace, 8. 1. 2000), 2000, 19-20.

PRUDKÝ, Martin. Výklad /společného/ Písma. Nebezpečí teologického antijudaismu při výkladu starozákonních textů. Getsemany č. 9, 1999, 212.

PRUDKÝ, Martin. Biblická teologie a liturgie. Rozpravy/Samenspraak, 1998, 7-15.

PRUDKÝ, Martin. Studená sprcha křesťanům. Protestant, 1998, 13-16.

PRUDKÝ, Martin. Ten druhý jako tajemství a výzva. Mezinárodní kolokvium ICCJ v Římě (1997). Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů 38, 1997, 29-31.

PRUDKÝ, Martin. O mezinárodním akademickém sympoziu »Starý zákon jako inspirace v kultuře«. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 34, 1995, 44-45.

PRUDKÝ, Martin. Co je »'emet«? - aneb: Kterak začínající český evangelický bohoslovec hledal svou teologickou orientaci v době po XVI. sjezdu KSČ (Autobiografická črta z perspektivy nedostatečného odstupu). Ročenka Evangelické teologické fakulty UK 1993--1996 (vyd. J. Halama). Praha: ETF UK, 1996. 34-43.

PRUDKÝ, Martin. Hoe een klein jongen »68« meegemaakt heeft. UHSK Staatsalmanak, 1994, 35-36.Poslední změna: 3. květen 2021 11:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám