Ph.D. - Biblická teologie


1. Seminář doktorandů

Seminář doktorandů katedry Starého zákona se koná v době semestrální výuky obvykle 1x měsíčně, obvykle

VE ČTVRTEK v době 16:50--19:00 hod. v pracovně #403.


Konkrétní rozpis termínů semináře pro aktuální akademický rok:

  • Zimní semestr 2017/2018:

    další termíny:

    materiály jsou k dispozici v příslušném kurzu na moodlu


  • Letní semestr 2017/2018:


( / 29.9.2017)


2. Obecný koncept doktorské zkoušky ze Starého zákona

OBECNÝ KONCEPT DOKTORSKÉ ZKOUŠKY ČI STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY Z DISCIPLÍNY STARÉHO ZÁKONA


Státní doktorská zkouška (ve smyslu § 47, odst. 4 zákona 111/1998 o vysokých školách) i dílčí zkouška z disciplíny Starého zákona probíhají dle stejného konceptu.

Tvoří ji obvykle tři součásti (viz níže: A. – B. – C.).

Před skládáním zkoušky se obvykle vyžaduje alespoň semestrální účast na semináři doktorandů.

Doktorand kromě exegetických příprav (ad část A.) předkládá před zahájením zkoušky také seznam nastudované literatury (ad část B. a C.).


A. exegeze textu:

Exegeze dvou nesouvisejících a žánrově odlišných oddílů dle vlastní volby (celkem zhruba 40 veršů).


Požadavky srovnatelné s exegezí pro státní závěrečnou zkoušku magisterského studia (viz web-stránka katedry Starého zákona); nad rámec požadavků k mgr. zkoušce se sleduje a oceňuje zejména přehled o dějinách bádání, znalost alternativních hypotéz a hlavních variant vykladačských a interpretačních pojetí.


B. souborná teologie SZ:

Nastudování jedné ze souborných ThSZ (případně „Biblické teologie") z doby po roce 1980; její kritická charakteristika a zařazení do kontextu (tj. do současného diskursu disciplíny ThSZ, resp. biblické teologie a hermeneutiky, jeho trendů a zastávaných pozic).


C. jednotlivé tématické okruhy:

1. „Teologie" (v užším slova smyslu; de Deo) Tenaku – specifické rysy, svébytnost (případně kontrastně oproti křesťanské teologické tradici).

2. „Antropologie" Tenaku (idem).

3. „Eklesiologie" Tenaku – ruzná pojetí „Izraele", „lidu Hospodinova" atd., vnitřní diferenciace a vnější vymezení.

4. Vztah „víry v boha Spasitele" a „víry v boha Stvořitele" v Tenaku a ruzné způsoby zpracování tohoto vztahu zhruba od poloviny 20. století.

5. Problém „universalismu" a „partikularismu" v biblické zvěsti a jeho role pro biblickou teologii (témata vyvolení, poslání a pod.).

6. upravuje se individuálně podle zaměření badatelského projektu

7. upravuje se individuálně podle zaměření badatelského projektu


Literaturu si zkoušený volí dle vlastního uvážení (její volba spadá do hodnocených aspektů).


( mp / 5.1.2007)Poslední změna: 11. duben 2018 10:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám