Filip Čapek

Doc. Filip Čapek, Ph.D.CURRICULUM VITAE

 • * 18. října 1971 v Plzni

 • 1985-1986 Střední odborná škola polygrafická, Rumburk

 • 1986-1991 Gymnázium Česká Lípa

 • 1991-1997 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • 1995-1997 Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Německo

 • 1998-1999 Oxford University, Velká Británie

 • 2000 vojenská služba

 • 2002-2017 farář Českobratrské církve evangelické v Třebechovicích

  pod Orebem

 • 2006 odborný asistent katedry Starého zákona ETF UK a vědecký

  pracovník Centra biblických studií AV ČR a UK Praha

 • 2011 badatelský pobyt na Hebrejské univerzitě Jeruzalém, Izrael

  (Institut archeologie)

 • 2016 docent na katedře Starého zákona ETF UKBIBLIOGRAFIE

Biblické studie, textová kritika, starozákonní teologie


1. Židovská biblická teologie – iluze nebo skutečnost? Teologická reflexe 1 (2000) 13-25.


2. O takzvané synchronní onomatologii, Religio 2 (2000) 194-200.


3. Double Rhetoric of Brueggemann´s Theology: Hegemony as a Rhetorical Construct, Biblische Notizen 2 (2001) 55-65.


4. The Texts of the Hebrew Bible: Perspectives in the Textual Criticism, Religio 1 (2001) 67-78.


5. Interpretační tradice v pohybu – Příklad knihy Jób, Protestant 3 (2003) 9-12.


6. Inspirace v současné diskuzi biblické vědy, Sborník KTF, Sv. IX (2007) 18-26.


7. History and/or Old Testament Theology: The Question of “Traditioning Process” from a Prague Perspective, Communio Viatorum 3 (2008) 276-284.


8. David´s Ambiguous Testament – The Role of Joab in 1 Kings 2:1-12,Communio Viatorum 1 (2010) 4-26.


9. Philosophical Discourse on Genesis 22 – Akedah Reflected by Kant, Fichte and Schelling, Communio Viatorum 3 (2010) 217-227.


10. Náboženství jako možnost a výzva, in: Čapek, F., Polehla, P., (eds.), Náboženství a válka ve znamení kalicha, Oftis: Ústí n/O 2011, 4-6.


11. Význam minulosti pro porozumění přítomnosti a budoucnosti, in: Čapek, F., Polehla, P., (eds.), Náboženství a válka ve znamení kalicha, Oftis: Ústí n/O 2011, 66-72.


12. Nepříkladné násilí? Davidova závěť a Jóab (1Kr 2,1-12), in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 248-256.


13. Odkdy železo plave? Elíša a utopená sekera (2Kr 6,1-7), in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 355-363.


14. První přikázání: Bůh, který jedná v dějinách, Křesťanská revue 5 (2013) 8-10.


15. Na cestě k poznání zpět přes zahradu Eden (Kazatel 8,16-17), Teologická reflexe 2 (2014) 147-157.


16. Pre(post)delluvial Hero for All? Reflections on the New Film "Noah" (2014), Communio Viatorum 2 (2014) 211-216.


17. Zadní proroci - dějinný, literární a teologický kontext, in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly Zadních proroků, KN: Kostelní Vydří 2016, 237-260, 304-309.


18. Existuje to 'lepší' a lze je nalézt? (Kazatel 7,1-12), Teologická reflexe 1 (2015) 33-48.


19. What is the score for Exodus: Gods and Kings? (2014), Communio Viatorum 2 (2016) 228-233.


20. Jaká je (nakonec) teologie knihy Kazatel, Teologická reflexe 1 (2016) 1-12.


21. O složité povaze času v knize Kazatel a ve Starém zákoně, Revue SKŽ 74 (2016) 12-13.


22. Is Violence a Part of Natural Order (Qoh 5,7-8 and 10,4-11), in: Ber, V., (ed.), Nomos and Violence. Dimensions in Bible and Theology, LIT Verlag: Münster 2019, 137-146.


23. Lidská existence jako temný případ? (Kaz 11,9-12,8), in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, KN: Kostelní Vydří 2020, 153-168.


24. Neklid v duši jako důsledek Boží nepřítomnosti (Kaz 6,1-6)? - vyjde.


25. Je násilí součástí přirozeného řádu? (Kaz 4,1; 5,1.8 a 10,4-7), in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, KN: Kostelní Vydří 2020,141-152.


26. Ecclesiastes and Ecclesiasticus in Dispute – Are Dreams Permissible? (Qoh 4:17–5:6 & Eccl 34:1–8), in: Roskovec, J., Hušek, V., (eds.), Authority - Interactions in Interpretation: The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts, Brill: Leiden 2021, 19-26.


27. Sola Scriptura versus/and Veritas Hebraica (Czech Reformation Perspective) - vyjdeArcheologie, starověké dějiny, náboženství Izraele


1. Starý zákon a dějiny náboženství Izraele, Teologická reflexe 1 (2001) 66-74.


2. Davidův Návrat – Archeologie versus očekávání, Maskíl 8 (2009) 7.


3. Archeologie a Bible: Polarita, Komplementarita, Exkluzivita nebo Harmonie, Univerzum 1 (2010) 22-25.


3. Jehu, the King Who Repaid and Paid – Last King of ‘Omride’ Dynasty According to Biblical, Neo-Assyrian and Aramaens Historiography, in: Charvát, P., Vlčková, M., (eds.), Who Was the King, Who Was not King, Proceedings of Colloquium, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences: Prague 2010, 95-112.


4. Judské království doby železné IIA znovu na scéně?, Teologická reflexe 1 (2011) 5-32.


5. Azeka 2012: Nový archeologický výzkum v západní Šefele za české účasti, Nový Orient 67 (2012) 14-17.


6. The Shephelah in the Iron Age I and IIA:A New Survey of the Emergence of the Early Kingdom of Judah, Oriental Archive 80 (2012) 475-504.


7. Dějiny Izraele a Judska v době královské, in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 383-392.


8. Jehu and Joash in Ancient Near East Texts – Critical Reassessment, Communio Viatorum 1 (2014) 23-34.


9. United Monarchy as Theological Construct in Light of the Contemporary Archaeological Research on Iron Age IIA, in: Oeming, M., Sláma, P., (eds.), Kingdoms of Israel and Judah, LIT Verlag: Münster 2015, 9-20.


10. Theological Reshaping of one (Hi)story: Israel in the Second Half of 9th Century BCE, Communio Viatorum 1 (2016) 5-18.


11. Tel Azeka po prvních pěti letech výzkumu (spolu s O. Lipschitsem a D. R. Moulisem), Nový Orient 1 (2017) 14-17.


12. Tel Azeka na mapě interakcí v Šefele konce mladší doby bronzové a doby železné I-IIB a otázka vzniku Judského království, in: Trefný, M. (ed.), Klasické rozhovory - Colloquia classica, Podřipské muzeum Roudnice n/L: Roudnice n/L 2019, 6-17.


13. Judah in Transition Between Iron Age I and IIA: Khirbet Qeiyafa as a Crossection of Ethnicities and Cultures, in: Oeming, M. (Hg.), Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen,

Lit Verlag: Münster a jinde 2019, 297-327.


14. King Josiah Between Eclipse and Rebirth: Judah of the 7th Century BCE in History and Literature, in: Čapek, F., Lipschits, O. (eds.), The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective, SBL (AIL Series) Atlanta 2019, 45-59.


15. The Last Century in the History of the Kingdom of Judah: New Data, New Queries, New Interpretations (spolu s O. Lipschitsem), in: Čapek, F., Lipschits, O. (eds.), The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective, SBL (AIL Series) Atlanta 2019, 1-6.


16. Ramat Rahel – Ort einer interdisziplinären Begegnung, in: Oeming, M. und Lipschits, O., (Hgs.), Den Frieden ausgraben - die versöhnende Kraft der Archäologie. Erfahrungen und Ergebnisse der Ausgrabungen in Ramat Rahel/Jerusalem, Universität Winter Verlag: Heidelberg 2020 (vyjde).


17. Archeologický výzkum v Izraeli - Evangelická teologická fakulta a Centrum biblických studií Akademie věd České republiky (vyjde)


18. Judské chrámy a svatyně v geopolitických souvislostech: kritické zhodnocení (vyjde)


19. How Many Temples in Jerusalem: On Literary Patternig in the Books of Kings, in: Graupner, A. und Gadot, Y., (eds.), Jerusalem in Archaeological, Historical and Theological Perspectives, Göttingen (vyjde)


20. Monoteismus v Izraeli a Judsku mezi archeologií, textem a ideologií: nové impulzy, nová evidence, nové interpetace, Religio 2 (2020) 141-164.


21. Good Things Come only Retrospectively: Search for Historical and Theological Topoi of the Phrase הנה־בן נולד לבית־דוד יאשׁיהו שׁמו

in Kings 13:2, in: Čapek F, and Sláma, P. (eds.), And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology [BVB 42], LIT Verlag: Münster 2020, 223-234.


22. On the Perception of Reality: When Archaeology, Linguistics and Theology Meet (spolu s P. Slámou), in: Čapek F, and Sláma, P. (eds.), And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology [BVB 42], LIT Verlag: Münster 2020, 1-5.


23. Transformace kulturní paměti v textech starověkého Izraele (vyjde 2021)MONOGRAFIE


1. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu: Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse, Mlýn: Jihlava 2005, 293 stran (ISBN 80-86498-14-X).2. Kazatel – Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu (ČEK SZ 21), Centrum biblických studií AV ČR a UK/ČBS: Praha 2016, 382 stran (ISBN 978-80-87287-91-0).


3. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Vyšehrad/Albatros: Praha 2018, 296 stran (ISBN 978-80-7601-082-6).KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE A SBORNÍKY Z KONFERENCÍ


1. Náboženství a válka ve znamení kalicha (spolu s P. Polehlou, vyd.), Oftis: Ústí n/O 2011, 79 stran (ISBN 978-80-7405-121-0).


2. The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective (ed. spolu s O. Lipschitsem), SBL (AIL Series) Atlanta 2019, 313 stran (ISBN 978-1-62837-252-6).


3. And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology (spolu s P. Slámou, vyd.) [BVB 42], LIT Verlag: Münster 2020, 289 stran (ISBN 978-3-643-96185-3).RECENZE


1. Saebo M., On the Way to Canon. Creative Tradition History in the Old Testament /1998/, pod Spletitá cesta ke kánonu Starého zákona (Teologická reflexe 2/1999).


2. Barr J., The Concept of Biblical Theology: An Old Testament Perspective /1999/ (Communio Viatorum 1/2000).


3. Cuvillier E., Apokalypsa byla zítra – Vyznání naděje v Novém zákoně /1999/, pod Apokalyptika a Nový zákon (Teologická reflexe 1/2000).


4. Schart A., Die Entstehung des Zwölfprophetenbuchs. Neubearbeitungen von Amos im Rahmen schriftenübergreifender Redaktionsprozesse /1998/, (Religio 1/2000).


5. Nicholson E., The Pentateuch in the Twentieth Century (The Legacy of Julius Wellhausen) /1998/, pod Přehled dějin interpretace Pentateuchu (Teologická reflexe 1/2001).


6. Mayes A. D. H., (vyd.) Text in Context. Essays by Members of the Society for Old Testament Studies /2000/, (Teologické texty 2/2001).


7. Lundin R., Walhout C., Thiselton A. C., The Promise of Hermeneutics /1999/, pod Neue Hermeneutische Vorschläge für Interpretation im 21. Jahrhundert (Communio Viatorum 1/2001).


8. Jackson B. S., Studies in the Semiotics of Biblical Law /2000/, (vyšlo v Religio 1/2002).


9. Seitz Ch., a Greene-McCreight K., (vyd.), Theological Exegesis. Essays in Honor of Brevard S. Childs (1999), pod Co se za deset let boje o kanonický přístup odehrálo? Childs pětasedmdesátiletý (TREF 2/2002)


10. Heller, J., Talmon, S., Hlaváčková, H., (vyd.), Prudký, M. (výk. vyd.), The Old Testament as Inspiration in Culture, International Academic Symposium /1995/, (Religio 2/2002 a Communio Viatorum 1/2002)


11. Gross, W., Kuschel, K.-J., Bůh a zlo /2005/, (TREF 1/2006).


12. Pentateuch (Pět knih Mojžíšových) – Český katolický překlad /2006/, (Katolický týdeník 28/2006).


13. Heller, J., Prudký. M., Obtížné oddíly knih Mojžíšových /2006/, pod Nad nepoddajnými pěti knih Mojžíšových (Protestant 7/2007).


14. Rukopisy od Mrtvého moře, přel. Segert, S., Bažantová, Š., Řehák, R., /2006/, pod Starověké dokumenty, na které se dlouho čekalo (Reflexe 36/2009)


15. Mynářová, J., Dušek, J., Čech, P., Antalík, D., (eds.), Písemnictví starého předního Východu /2011/, Teologická reflexe 1 (2014) 100-101.
ARCHEOLOGICKÉ KAMPANĚ


2008 Ramat Rachel, Izrael (účast v rámci projektu Ruprech Karl´s Universität a Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology - University of Tel Aviv, SRN-Izrael)


2011 Chirbet Qeiyafa (Hebrew University, Jerusalem - koordinátor české

účasti)


2012 Tel Azeka I. (Tel Aviv a Heidelberg - příprava české účasti na r. 2013)


2013 Tel Azeka II.


2014 Tel Azeka III.


2015 Tel Azeka IV.


2016 Tel Azeka V.


2017 Jeruzalém - City of David, Area E (Tel Aviv - koordinátor české účasti v rámci IP)


2018 Jeruzalém - Nachal Refajim (Tel Aviv - koordinátor české účasti v rámci IP a VVV)


2018 Tel Azeka VI. )


2019 Tel Moca I (Tel Aviv - koordinátor české účasti )


2019 Tel Azeka VII.


2020 Tel Moca II. (Tel Aviv - koordinátor české účasti )


zrušeno !


2020 Tel Azeka VIII. zrušena účast ETF !


2021 Tel Azeka VIII. (červenec-srpen)


2021 Tel Moca II. (srpen) - přesunutý termín z 2020
ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ A PŘEKLADATELSTVÍ


Moderní: angličtina, němčina, ruština, ivrit (základy)


Starověké: hebrejština, řečtina, latina, aramejština


Překlady: němčina, angličtina
GRANTY - PROJEKTY - SPOLUPRÁCE


2005-2009 spolupráce na výzkumném záměru Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (MSM 0021620802, hlavní řešitel prof. M. Prudký)


2011 RP - Judsko doby železné IIA podle textů Starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu se zaměřením na oblast Šefely (visiting researcher na Hebrew University, Institute of Archaeology, Jeruzalém)


2011 RP - Spolupráce mezi Hebrew University a UK Praha, účast skupiny vyučujících (prof. M. Prudký a doc. P. Sláma) a studentů z ETF UK na archeologickém výzkumu v Chirbet Qeyiafa. Projektový seminář Judsko doby železné IIA podle textů Starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu, garant české účasti.


2012-2018 člen starozákonní sekce vedené doc. P. Slámou v rámci projektu Centra excelence Historie a interpretace Bible (GAČR P401/12/G160, hlavní řešitel doc. Jan Dušek, CBS AV ČR)


2013 IRP - Azeka 2013 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.


2014 IRP - Azeka 2014 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s doc. P. Slámou a skupinou studentů), garant české účasti.


2015 IRP - Azeka 2015 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.


2016 IRP - Azeka 2016 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.


2016-2018 IP - The Last Century in the history of the Kingdom of Judah (spolu s prof. Lipschitsem koordinátor interdisciplinárního vědeckého sympozia Institutu archeologie Tel Aviv a ETF UK).


2017-2022 OP3V - Biblická archeologie, hlavní řešitel


2019-2020 - Cities, Villages and Regions in the Biblical Period: Biblical Descriptions vs. Archaeological Finds (spolu s prof. Lipschitsem koordinátor interdisciplinárního vědeckého sympozia Institutu archeologie Tel Aviv a ETF UK).


2019-2021 GAČR Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době želené I-IIC i za nimi, hlavní řešitel (spolu s D. R. Moulisem, Ph.D.)


2019-2020 Tel Moca Expedition Project (s prof. O. Lipschitsem a S. Kisilevitz, M.A.)
PŘEKLADY


John Barton, Etika a Starý zákon, Jihlava: Mlýn 2006 (spolu s Marií Čapkovou), ISBN 80-86498-15-8.


Manfred Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, Praha: Vyšehrad 2001, ISBN 80-7021-518-6.


Manfred Oeming, "Teď však jsem tě spatřil vlastním okem." Co se Jób poučil o Bohu a jeho spravedlnosti? Teologická reflexe 1 (2016), ISSN 1211-1872.


a další....OCENĚNÍ


1999 Cena rektora podporovaná deníkem Mladá fronta DNES

(součástí skupiny MAFRA až od 2013!!!)


2018 ocenění rektora UK v Praze v soutěži o vysoce kvalitní monografie na UK v Praze za knihu Kazatel: Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu.


2020 ocenění rektora UK v soutěži o vysoce kvalitní monografie na UK za knihu Archeologie, dějiny a útváření identity starověkého Izraele
BADATELSKÉ POBYTY


Hebrew University, Jerusalem - Izrael


Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg - SRN


Tel Aviv University, Tel Aviv - Izrael


Universität Wien - Rakousko


Univerzita Komenského, Bratislava - Slovenská Republika
KONFERENCE AKTIVNÍ ÚČAST


Nizozemí, Slovensko, Rakousko, Německo, Izrael, Česká Republika
ČLENSTVÍ, SPOLUPRÁCE, EDITORSTVÍ


Israel Exploration Society (od 2011)


Society of Biblical Literature (od 2005)


Česká křesťanská akademie (od 2005)


Teologická reflexe (odpovědný redaktor od 2009)


Israel Science Foundation (2019)


Grantová agentura UK - zpravodaj (od 2019)


Komise Ceny Josefa Dobrovského (od 2020)


Poslední změna: 18. leden 2021 17:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám