Filip Čapek

Doc. Filip Čapek, Ph.D.


CURRICULUM VITAE

 • * 18. října 1971 v Plzni

 • 1985-1986 Střední odborná škola polygrafická, Rumburk

 • 1986-1991 Gymnázium Česká Lípa

 • 1991-1997 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • 1995-1997 Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Německo

 • 1998-1999 Oxford University, Velká Británie

 • 2000 vojenská služba

 • 2002-2017 farář Českobratrské církve evangelické v Třebechovicích

  pod Orebem

 • 2006 odborný asistent katedry Starého zákona ETF UK a vědecký

  pracovník Centra biblických studií AV ČR a UK Praha

 • 2011 badatelský pobyt na Hebrejské univerzitě Jeruzalém, Izrael

  (Institut archeologie)

 • 2016 docent na katedře Starého zákona ETF UK

manželka Kateřina, děti Matěj, Barbora, Marie a Jonáš


BIBLIOGRAFIE

Biblické studie a teologie


Židovská biblická teologie – iluze nebo skutečnost? Teologická reflexe 1 (2000) 13-25.


Double Rhetoric of Brueggemann´s Theology: Hegemony as a Rhetorical Construct, Biblische Notizen 2 (2001) 55-65.


Interpretační tradice v pohybu – Příklad knihy Jób, Protestant 3 (2003) 9-12.


Inspirace v současné diskuzi biblické vědy, Sborník KTF, Sv. IX (2007) 18-26.


History and/or Old Testament Theology: The Question of “Traditioning Process” from a Prague Perspective, Communio Viatorum 3 (2008) 276-284.


David´s Ambiguous Testament – The Role of Joab in 1 Kings 2:1-12,Communio Viatorum 1 (2010) 4-26.


Philosophical Discourse on Genesis 22 – Akedah Reflected by Kant, Fichte and Schelling, Communio Viatorum 3 (2010) 217-227.


Náboženství jako možnost a výzva, in: Čapek, F., Polehla, P., (eds.), Náboženství a válka ve znamení kalicha, Oftis: Ústí n/O 2011, 4-6.


Význam minulosti pro porozumění přítomnosti a budoucnosti, in: Čapek, F., Polehla, P., (eds.), Náboženství a válka ve znamení kalicha, Oftis: Ústí n/O 2011, 66-72.


Nepříkladné násilí? Davidova závěť a Jóab (1Kr 2,1-12), in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 248-256.


Odkdy železo plave? Elíša a utopená sekera (2Kr 6,1-7), in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 355-363.


První přikázání: Bůh, který jedná v dějinách, Křesťanská revue 5 (2013) 8-10.


Na cestě k poznání zpět přes zahradu Eden (Kazatel 8,16-17), Teologická reflexe 2 (2014) 147-157.


Pre(post)delluvial Hero for All? Reflections on the New Film "Noah" (2014), Communio Viatorum 2 (2014) 211-216.


Zadní proroci - dějinný, literární a teologický kontext, in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly Zadních proroků, KN: Kostelní Vydří 2016, 237-260, 304-309.


Existuje to 'lepší' a lze je nalézt? (Kazatel 7,1-12), Teologická reflexe 1 (2015) 33-48.


What is the score for Exodus: Gods and Kings? (2014), Communio Viatorum 2 (2016) 228-233.


Jaká je (nakonec) teologie knihy Kazatel, Teologická reflexe 1 (2016) 1-12.


O složité povaze času v knize Kazatel a ve Starém zákoně, Revue SKŽ 74 (2016) 12-13.


Is Violence a Part of Natural Order (Qoh 5,7-8 and 10,4-11), in: Ber, V., (ed.), Nomos and Violence. Dimensions in Bible and Theology, LIT Verlag: Münster 2019, 137-146.


Je násilí součástí přirozeného řádu? (Kaz 4,1; 5,1.8 a 10,4-7), in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly Spisů, KN: Kostelní Vydří (vyjde).


Ecclesiastes and Ecclesiasticus in Dispute – Are Dreams Permissible? (Qoh 4:17–5:6 & Eccl 34:1–8), in: Roskovec, J., Hušek, V., (eds.), Authority - Interactions in Interpretation (vyjde).
Textová kritika, lingvistika ad.


O takzvané synchronní onomatologii, Religio 2 (2000) 194-200.


The Texts of the Hebrew Bible: Perspectives in the Textual Criticism, Religio 1 (2001) 67-78.
Archeologie a starověké dějiny


Starý zákon a dějiny náboženství Izraele, Teologická reflexe 1 (2001) 66-74.


Davidův Návrat – Archeologie versus očekávání, Maskíl 8 (2009) 7.


Archeologie a Bible: Polarita, Komplementarita, Exkluzivita nebo Harmonie, Univerzum 1 (2010) 22-25.


Jehu, the King Who Repaid and Paid – Last King of ‘Omride’ Dynasty According to Biblical, Neo-Assyrian and Aramaens Historiography, in: Charvát, P., Vlčková, M., (eds.), Who Was the King, Who Was not King, Proceedings of Colloquium, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences: Prague 2010, 95-112.


Judské království doby železné IIA znovu na scéně?, Teologická reflexe 1 (2011) 5-32.


Azeka 2012: Nový archeologický výzkum v západní Šefele za české účasti, Nový Orient 67 (2012) 14-17.


Počátky Judska v kontextu: příklad z údolí Éla a údolí Sórek, in: Prudký (ed.), Starozákonní biblistika včera a dnes, SAT 19 (2011/2) v tisku.


The Shephelah in the Iron Age I and IIA:A New Survey of the Emergence of the Early Kingdom of Judah, Oriental Archive 80 (2012) 475-504.


Dějiny Izraele a Judska v době královské, in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 383-392.


Jehu and Joash in Ancient Near East Texts – Critical Reassessment, Communio Viatorum 1 (2014) 23-34.


United Monarchy as Theological Construct in Light of the Contemporary Archaeological Research on Iron Age IIA, in: Oeming, M., Sláma, P., (eds.), Kingdoms of Israel and Judah, LIT Verlag: Münster 2015, 9-20.


Theological Reshaping of one (Hi)story: Israel in the Second Half of 9th Century BCE, Communio Viatorum 1 (2016) 5-18.


Tel Azeka po prvních pěti letech výzkumu (spolu s O. Lipschitsem a D. R. Moulisem), Nový Orient 1 (2017) 14-17.


Tel Azeka na mapě interakcí v Šefele konce mladší doby bronzové a doby železné I-IIB a otázka vzniku Judského království, in: Trefný, M. (ed.), Klasické rozhovory - Colloquia classica, Podřipské muzeum Roudnice n/L: Roudnice n/L 2019, 6-17.


Judah in Transition Between Iron Age I and IIA: Chronologies and Biblical Texts Reviewed, in: Oeming, M. (Hg.), Israel und seine Nachbarn, Ugarit-Verlag: Münster 2018 (v tisku).


Ramat Rahel – Ort einer interdisziplinären Begegnung, in: Oeming, M. und Lipschits, O., (Hgs.), Den Frieden ausgraben - die versöhnende Kraft der Archäologie. Erfahrungen und Ergebnisse der Ausgrabungen in Ramat Rahel/Jerusalem, Universität Winter Verlag: Heidelberg 2018 (v tisku).


King Josiah Between Eclipse and Rebirth: Judah of the 7th Century BCE in History and Literature, in: Čapek, F., Lipschits, O. (eds.), The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective, SBL (AIL Series) Atlanta 2019 (přijato k tisku).


The Last Century in the History of the Kingdom of Judah: New Data, New Queries, New Interpretations (spolu s O. Lipschitsem), in: Čapek, F., Lipschits, O. (eds.), The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective, SBL (AIL Series) Atlanta 2019 (přijato k tisku).
MONOGRAFIE A KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE


Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu: Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse, Mlýn: Jihlava 2005, 293 stran (ISBN 80-86498-14-X).


Náboženství a válka ve znamení kalicha (spolu s P. Polehlou, vyd.), Oftis: Ústí n/O 2011, 79 stran (ISBN 978-80-7405-121-0).


Kazatel – Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu (ČEK SZ 21), Centrum biblických studií AV ČR a UK/ČBS: Praha 2016, 382 stran (ISBN 978-80-87287-91-0).


Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Vyšehrad/Albatros: Praha 2018, 296 stran (ISBN 978-80-7601-082-6).


The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective (ed. spolu s O. Lipschitsem), SBL (AIL Series) Atlanta 2019 (přijato k tisku).
RECENZE


Saebo M., On the Way to Canon. Creative Tradition History in the Old Testament /1998/, pod Spletitá cesta ke kánonu Starého zákona (Teologická reflexe 2/1999).


Barr J., The Concept of Biblical Theology: An Old Testament Perspective /1999/ (Communio Viatorum 1/2000).


Cuvillier E., Apokalypsa byla zítra – Vyznání naděje v Novém zákoně /1999/, pod Apokalyptika a Nový zákon (Teologická reflexe 1/2000).


Schart A., Die Entstehung des Zwölfprophetenbuchs. Neubearbeitungen von Amos im Rahmen schriftenübergreifender Redaktionsprozesse /1998/, (Religio 1/2000).


Nicholson E., The Pentateuch in the Twentieth Century (The Legacy of Julius Wellhausen) /1998/, pod Přehled dějin interpretace Pentateuchu (Teologická reflexe 1/2001).


Mayes A. D. H., (vyd.) Text in Context. Essays by Members of the Society for Old Testament Studies /2000/, (Teologické texty 2/2001).


Lundin R., Walhout C., Thiselton A. C., The Promise of Hermeneutics /1999/, pod Neue Hermeneutische Vorschläge für Interpretation im 21. Jahrhundert (Communio Viatorum 1/2001).


Jackson B. S., Studies in the Semiotics of Biblical Law /2000/, (vyšlo v Religio 1/2002).


Seitz Ch., a Greene-McCreight K., (vyd.), Theological Exegesis. Essays in Honor of Brevard S. Childs (1999), pod Co se za deset let boje o kanonický přístup odehrálo? Childs pětasedmdesátiletý (TREF 2/2002)


Heller, J., Talmon, S., Hlaváčková, H., (vyd.), Prudký, M. (výk. vyd.), The Old Testament as Inspiration in Culture, International Academic Symposium /1995/, (Religio 2/2002 a Communio Viatorum 1/2002)


Gross, W., Kuschel, K.-J., Bůh a zlo /2005/, (TREF 1/2006).


Pentateuch (Pět knih Mojžíšových) – Český katolický překlad /2006/, (Katolický týdeník 28/2006).


Heller, J., Prudký. M., Obtížné oddíly knih Mojžíšových /2006/, pod Nad nepoddajnými pěti knih Mojžíšových (Protestant 7/2007).


Rukopisy od Mrtvého moře, přel. Segert, S., Bažantová, Š., Řehák, R., /2006/, pod Starověké dokumenty, na které se dlouho čekalo (Reflexe 36/2009)


Mynářová, J., Dušek, J., Čech, P., Antalík, D., (eds.), Písemnictví starého předního Východu /2011/, Teologická reflexe 1 (2014) 100-101.
ARCHEOLOGICKÉ KAMPANĚ


2008 Ramat Rachel, Izrael (účast v rámci projektu Ruprech Karl´s Universität a Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology - University of Tel Aviv, SRN-Izrael)


2011 Chirbet Qeiyafa (Hebrew University, Jerusalem - koordinátor české účasti v rámci IRP)


2012 Tel Azeka I. (Tel Aviv a Heidelberg - příprava české účasti na r. 2013)


2013 Tel Azeka II. (Tel Aviv a Heidelberg - koordinátor české účasti v rámci IRP)


2014 Tel Azeka III. (Tel Aviv a Heidelberg - koordinátor české účasti v rámci IRP)


2015 Tel Azeka IV. (Tel Aviv a Heidelberg - koordinátor české účasti v rámci IRP)


2016 Tel Azeka V. (Tel Aviv a Heidelberg - koordinátor české účasti v rámci IP)


2017 Jeruzalém I. - City of David, Area E (Tel Aviv - koordinátor české účasti v rámci IP)


2018 Jeruzalém II., Nachal Refajim (Tel Aviv - koordinátor české účasti v rámci IP a VVV)


2018 Tel Azeka VI. (Tel Aviv a Heidelberg - koordinátor české účasti v rámci IP)


2019 Jeruzalém III., Tel Moca (Tel Aviv - koordinátor české účasti v rámci IP a VVV)


2019 Tel Azeka VII. (Tel Aviv a Heidelberg - koordinátor české účasti v rámci IP)

ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ A PŘEKLADATELSTVÍ


Moderní: angličtina, němčina, ruština, ivrit (základy)


Starověké: hebrejština, řečtina, latina, aramejština


Překlady: němčina, angličtina
GRANTY - PROJEKTY - SPOLUPRÁCE


2005-2009 spolupráce na výzkumném záměru Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (MSM 0021620802, hlavní řešitel prof. M. Prudký)


2011 RP - Judsko doby železné IIA podle textů Starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu se zaměřením na oblast Šefely (visiting researcher na Hebrew University, Institute of Archaeology, Jeruzalém)


2011 RP - Spolupráce mezi Hebrew University a UK Praha, účast skupiny vyučujících (prof. M. Prudký a doc. P. Sláma) a studentů z ETF UK na archeologickém výzkumu v Chirbet Qeyiafa. Projektový seminář Judsko doby železné IIA podle textů Starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu, garant české účasti.


2012-2018 člen starozákonní sekce vedené doc. P. Slámou v rámci projektu Centra excelence Historie a interpretace Bible (GAČR P401/12/G160, hlavní řešitel doc. Jan Dušek, CBS AV ČR)


2013 IRP - Azeka 2013 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.


2014 IRP - Azeka 2014 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s doc. P. Slámou a skupinou studentů), garant české účasti.


2015 IRP - Azeka 2015 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.


2016 IRP - Azeka 2016 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.


2016-2018 IP - The Last Century in the history of the Kingdom of Judah (spolu s prof. Lipschitsem koordinátor interdisciplinárního vědeckého sympozia Institutu archeologie Tel Aviv a ETF UK).


2017-2022 OP3V - Biblická archeologie, hlavní řešitel


2019-2020 - Cities, Villages and Regions in the Biblical Period: Biblical Descriptions vs. Archaeological Finds (spolu s prof. Lipschitsem koordinátor interdisciplinárního vědeckého sympozia Institutu archeologie Tel Aviv a ETF UK).


2019-2021 GAČR Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době želené I-IIC i za nimi, hlavní řešitel (spolu s D. R. Moulisem, Ph.D.)


2019-2020 Tel Moca Expedition Project (s prof. O. Lipschitesem a S. Kissilevitz, M.A.)
PŘEKLADY


John Barton, Etika a Starý zákon, Jihlava: Mlýn 2006 (spolu s Marií Čapkovou), ISBN 80-86498-15-8.


Manfred Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, Praha: Vyšehrad 2001, ISBN 80-7021-518-6.


Manfred Oeming, "Teď však jsem tě spatřil vlastním okem." Co se Jób poučil o Bohu a jeho spravedlnosti? Teologická reflexe 1 (2016), ISSN 1211-1872.


a další....OCENĚNÍ


1999 Cena rektora podporovaná deníkem Mladá fronta DNES.


2018 ocenění rektora UK v Praze v soutěži o vysoce kvalitní monografie na UK v Praze za knihu Kazatel: Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu.
BADATELSKÉ POBYTY


Evangelická bohoslovecká fakulta, UK Bratislava, SR


Hebrew University – Jeruzalém, Izrael


Ruprecht-Karls Universität, SRN


Tel Aviv University - Tel Aviv, Izrael
KONFERENCE AKTIVNÍ ÚČAST


Nizozemí, Slovensko, Rakousko, Německo, Izrael, Česká Republika
ČLENSTVÍ A EDITORSTVÍ


Israel Exploration Society (od 2011)


Society of Biblical Literature (od 2005)


Česká křesťanská akademie (od 2005)


Teologická reflexe (odpovědný redaktor, od 2009)


Poslední změna: 3. červen 2019 20:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám