prof. Filip Čapek, Ph.D.

profesor na katedře Starého zákona


221 988 403

4. patro, č. dv. 403

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0003-1382-0422

Scopus ID: 55597393100


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs


Academia.edu

ResearchGate


specializace:

archeologie a dějiny jižní Levanty,

kult v Izraeli, mudroslovná literatura (zvl. Kazatel), teologie Starého zákona

CURRICULUM VITAE


 • born. 18th October 1971 in Plzeň (Pilsen), Czech Republic

 • 1985-1986 College of Media Graphics and Printing, Rumburk

 • 1986-1991 Gymnasium, Česká Lípa

 • 1991-1997 Protestant Theological Faculty, Charles University of Prague

 • 1995-1997 Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Germany (Prof. Dr. Manfred Oeming)

 • 1998-1999 Oxford University, UK (Prof. John Barton, FBA)

 • 2000 Military Service

 • 2002-2017 minister of The Evangelical Church of Czech Brethern in Třebechovice pod Orebem

 • 2006 senior lecturer, Department of Old Testament and fellow of the Centre for Biblical Studies of the Czech Academy of Sciences

 • 2011 research stay at The Hebrew University of Jerusalem (Insitute of Archaeology)

 • 2016 appointed as an associate professor

 • 2022 appointed as a professor

BIBLIOGRAPHY

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Biblical studies, text criticism, Old Testament theology

[if not in English, translation in square brackets]


1. Židovská biblická teologie – iluze nebo skutečnost? [Jewish Biblical Theology - Illusion or Reality], Teologická reflexe 1 (2000) 13-25.


2. O takzvané synchronní onomatologii [On So-Called Synchronic Onomatology], Religio 2 (2000) 194-200.


3. Double Rhetoric of Brueggemann´s Theology: Hegemony as a Rhetorical Construct, Biblische Notizen 2 (2001) 55-65.


4. The Texts of the Hebrew Bible: Perspectives in the Textual Criticism, Religio 1 (2001) 67-78.


5. Interpretační tradice v pohybu – Příklad knihy Jób [Tradition of Interpretation on the Go - Case Book of Job], Protestant 3 (2003) 9-12.


6. Inspirace v současné diskuzi biblické vědy [Inspiration in Contemporary Discussion of Biblical Studies], Sborník KTF, Sv. IX (2007) 18-26.


7. History and/or Old Testament Theology: The Question of “Traditioning Process” from a Prague Perspective, Communio Viatorum 3 (2008) 276-284.


8. David´s Ambiguous Testament – The Role of Joab in 1 Kings 2:1-12,Communio Viatorum 1 (2010) 4-26.


9. Philosophical Discourse on Genesis 22 – Akedah Reflected by Kant, Fichte and Schelling, Communio Viatorum 3 (2010) 217-227.


10. Náboženství jako možnost a výzva [Religion as an Option and Challenge], in: Čapek, F., Polehla, P., (eds.), Náboženství a válka ve znamení kalicha [Religion and War in the Name of Chalice], Oftis: Ústí n/O 2011, 4-6.


11. Význam minulosti pro porozumění přítomnosti a budoucnosti [Meaning of Past for Understanding of Present and Future], in: Čapek, F., Polehla, P., (eds.), Náboženství a válka ve znamení kalicha, Oftis: Ústí n/O 2011, 66-72.


12. Nepříkladné násilí? Davidova závěť a Jóab (1Kr 2,1-12) [David´s Testimony and Joab - The Question of Violence in 1Kings 2:1-12], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 248-256.


13. Odkdy železo plave? Elíša a utopená sekera (2Kr 6,1-7) [Since When the Iron Floats? Elisha und the Drowned Axe in 2Kings 6:1-7], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 355-363.


14. První přikázání: Bůh, který jedná v dějinách [The First Commandment: God Who Acts in History ], Křesťanská revue 5 (2013) 8-10.


15. Na cestě k poznání zpět přes zahradu Eden (Kazatel 8,16-17) [On the Way to Knowledge Throught the Garden of Eden - Qoheleth 8:16-17], Teologická reflexe 2 (2014) 147-157.


16. Pre(post)delluvial Hero for All? Reflections on the New Film "Noah" (2014), Communio Viatorum 2 (2014) 211-216.


17. Zadní proroci - dějinný, literární a teologický kontext [The Latter Prophets - Historical, Literary and Theological Context], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly Zadních proroků, KN: Kostelní Vydří 2016, 237-260, 304-309.


18. Existuje to 'lepší' a lze je nalézt? (Kazatel 7,1-12) [Is There the 'Better' and Is it Possible to Find it?], Teologická reflexe 1 (2015) 33-48.


19. What is the score for Exodus: Gods and Kings? (2014), Communio Viatorum 2 (2016) 228-233.


20. Jaká je (nakonec) teologie knihy Kazatel, Teologická reflexe 1 (2016) 1-12.


21. O složité povaze času v knize Kazatel a ve Starém zákoně, Revue SKŽ 74 (2016) 12-13.


22. Is Violence a Part of Natural Order (Qoh 5,7-8 and 10,4-11), in: Ber, V., (ed.), Nomos and Violence. Dimensions in Bible and Theology, LIT Verlag: Münster 2019, 137-146.


23. Lidská existence jako temný případ? (Kaz 11,9-12,8), in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, KN: Kostelní Vydří 2020, 153-168.


24. Neklid v duši jako důsledek Boží nepřítomnosti (Kaz 6,1-6)? [Unrest in Soul as a Result of God´s Absence? Qoh 6:1-6] - forthcoming.


25. Je násilí součástí přirozeného řádu? (Kaz 4,1; 5,1.8 a 10,4-7)[ Is Violence a Part of Natural Order. Qoh 4:1; 5:1.8 and 10:4-7], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, KN: Kostelní Vydří 2020,141-152.


26. Ecclesiastes and Ecclesiasticus in Dispute – Are Dreams Permissible? (Qoh 4:17–5:6 & Eccl 34:1–8), in: Roskovec, J., Hušek, V., (eds.), Authority - Interactions in Interpretation: The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts, Brill: Leiden 2021, 19-26.


27. Sola Scriptura versus/and Veritas Hebraica : A Czech Reformation Perspective, in: Nicák, M., Tamcke, M., (Hrsg.)., Theologie: Dienst und Notwendigkeit, 100 Jahre evangelisch-theologische Ausbildung in der Slowakai, LIT Verlag: Münster 2021, 23-32.


28. Teorie kolektivní paměti a její místo v biblických studiích (spolu s D. Cielontkem) (Theory of the Collective Memory and Its Place in Biblical Studies), in: Cielontko, D, Čapek, F., (eds.), Kolektivní paměť v bibli a křesťanství - Od teoretických otázek k praktickým aplikacím [Collective Memory in the Bible and Christianity – From Theoretical Questions to Practical Applications] (with D. Cielontko), Karolinum: Praha 2022 (forthcoming).


29. Čapek, F., Свештенички изворin, in: Родољуб Кубат (прр), Лексикон библијске херменеутике, Филон & Службени гласник, Београд 2022, 554-555.


Archaeology, Ancient history, Religion of Israel


1. Starý zákon a dějiny náboženství Izraele [Old Testament and History of Religion of Israel], Teologická reflexe 1 (2001) 66-74.


2. Davidův Návrat – Archeologie versus očekávání [David´s Return – Archaeology versus Expectations], Maskíl 8 (2009) 7.


3. Archeologie a Bible: Polarita, Komplementarita, Exkluzivita nebo Harmonie [Archaeology and Bible: Polarity, Complementarity, Exclusiveness and Harmony], Universum 1 (2010) 22-25.


4. Jehu, the King Who Repaid and Paid – Last King of ‘Omride’ Dynasty According to Biblical, Neo-Assyrian and Aramaens Historiography, in: Charvát, P., Vlčková, M., (eds.), Who Was the King, Who Was not King, Proceedings of Colloquium, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences: Prague 2010, 95-112.


5. Judské království doby železné IIA znovu na scéně? [Kingdom of Judah of Iron Age IIA on the Stage Again?], Teologická reflexe 1 (2011) 5-32.


6. Azeka 2012: Nový archeologický výzkum v západní Šefele za české účasti [Azekah 2012: New Archaeological Research in Shephelah with the Czech Participation], Nový Orient 67 (2012) 14-17.


7. The Shephelah in the Iron Age I and IIA:A New Survey of the Emergence of the Early Kingdom of Judah, Oriental Archive 80 (2012) 475-504.


8. Dějiny Izraele a Judska v době královské [History of Israel and Judah in the Time of Monarchy], in: Prudký, M., (ed.), Obtížné oddíly prorockých knih, KN: Kostelní Vydří 2013, 383-392.


9. Jehu and Joash in Ancient Near East Texts – Critical Reassessment, Communio Viatorum 1 (2014) 23-34.


10. United Monarchy as Theological Construct in Light of the Contemporary Archaeological Research on Iron Age IIA, in: Oeming, M., Sláma, P., (eds.), Kingdoms of Israel and Judah, LIT Verlag: Münster 2015, 9-20.


11. Theological Reshaping of one (Hi)story: Israel in the Second Half of 9th Century BCE, Communio Viatorum 1 (2016) 5-18.


12. Tel Azeka po prvních pěti letech výzkumu [Tel Azeka after Five Years of Excavations] (together with O. Lipschits and D. R. Moulis), Nový Orient 1 (2017) 14-17.


13. Tel Azeka na mapě interakcí v Šefele konce mladší doby bronzové a doby železné I-IIB a otázka vzniku Judského království [Tel Azekah on the Map of the Late Bronze and Iron Age I-IIA Interactions in Shephelah], in: Trefný, M. (ed.), Klasické rozhovory - Colloquia classica, Podřipské muzeum Roudnice n/L: Roudnice n/L 2019, 6-17.


14. Judah in Transition Between Iron Age I and IIA: Khirbet Qeiyafa as a Crossection of Ethnicities and Cultures, in: Oeming, M. (Hg.), Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen,

Lit Verlag: Münster a jinde 2019, 297-327.


15. King Josiah Between Eclipse and Rebirth: Judah of the 7th Century BCE in History and Literature, in: Čapek, F., Lipschits, O. (eds.), The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective, SBL (AIL Series) Atlanta 2019, 45-59.


16. The Last Century in the History of the Kingdom of Judah: New Data, New Queries, New Interpretations (together with O. Lipschits), in: Čapek, F., Lipschits, O. (eds.), The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective, SBL (AIL Series) Atlanta 2019, 1-6.


17. Ramat Rahel – Ort einer interdisziplinären Begegnung, in: Oeming, M. und Lipschits, O., (Hgs.), Den Frieden ausgraben - die versöhnende Kraft der Archäologie. Erfahrungen und Ergebnisse der Ausgrabungen in Ramat Rahel/Jerusalem, Universität Winter Verlag: Heidelberg (forthcoming).


18. Archeologický výzkum v Izraeli - Evangelická teologická fakulta a Centrum biblických studií Akademie věd České republiky[Archaeological Research in Israel – Protestant Theological Faculty and Centre of Biblical Studies of the Academy of Science of Czech Republic and Charles University],, in: Šárka Velhartická (ed.), 100 let české staroorientalistiky. České klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech, Libri: Praha 2020, 577-582.


19. Judské chrámy a svatyně v geopolitických souvislostech [Judaean Temples and Shrines in Geopolitical Contexts], in: Šárka Velhartická (ed.), 100 let české staroorientalistiky. České klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech, Libri: Praha 2020, 583-603.


20. How Many Temples in Jerusalem: On Literary Patternig in the Books of Kings, in: Graupner, A. und Gadot, Y., (eds.), Jerusalem in Archaeological, Historical and Theological Perspectives, Göttingen (forthcoming; also in German and Czech).


21. Monoteismus v Izraeli a Judsku mezi archeologií, textem a ideologií: nové impulzy, nová evidence, nové interpetace interpetace [Monotheism in Israel and Judah among Archaeology, Text and

Ideology: New Impulses, New Evidence, New Interpretations], Religio 2 (2020) 141-164.


22. Good Things Come only Retrospectively: Search for Historical and Theological Topoi of the Phrase הנה־בן נולד לבית־דוד יאשׁיהו שׁמו

in Kings 13:2, in: Čapek F, and Sláma, P. (eds.), And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology [BVB 42], LIT Verlag: Münster 2020, 223-234.


23. On the Perception of Reality: When Archaeology, Linguistics and Theology Meet (spolu s P. Slámou), in: Čapek F, and Sláma, P. (eds.), And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology [BVB 42], LIT Verlag: Münster 2020, 1-5.


24. Transformace kulturní paměti v textech starověkého Izraele [Transformations of Cultural Memory in Texts of Ancient Israel], in: Cielontko, D., Čapek, F. (eds.)., Kolektivní pamět v bibli a křesťanství - Od teoretických otázek k praktickým aplikacím, Karolinum: Praha 2021 (forthcoming).


25. Dějiny Jeruzaléma a 'Šalomounova' chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu [History of Jerusalem and of 'Solomonic' Temple from the Point of View of Old Testament and Current Archaeological Research], Salve 4 (2020) 29-40.

MONOGRAPHS


 • 1. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu: Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse [Hebrew Bible, Its Canon and Options of Interpretations: Canon as an Interpretative Possibility Elucidated on Work of B. S. Childs and J. A. Sanders], Mlýn: Jihlava 2005, 293 pages (ISBN 80-86498-14-X).

 • 2. Kazatel – Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu [Qohelet – Unsettled Book for Unsettled Time], ČEK SZ 21), Centrum biblických studií AV ČR a UK/ČBS: Praha 2016, 382 pages (ISBN 978-80-87287-91-0).

 • 3. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, [Archaeology, History and Formation of Identity of Ancient Israel], Vyšehrad/Albatros: Praha 2018, 296 pages (ISBN 978-80-7601-082-6) [signed contract for translation in English, ca. 2024].

 • 4. Temples in Transformation: Iron Age Interactions and Continuity in Material Culture and in Textual Traditions, LIT Verlag: Münster 2023 (ISBN 978-3-643-91398-2).

EDITED BOOKS


 • 1. Náboženství a válka ve znamení kalicha [Religion and War in the Name of Chalice] (with P. Polehla, vyd.) , Oftis: Ústí n/O 2011, 79 pages (ISBN 978-80-7405-121-0).

 • 2. The Last Century in the History of the Kingdom of Judah - The 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspective (with O. Lipschits), SBL (AIL Series) Atlanta 2019, 313 pages (ISBN 978-1-62837-252-6).

 • 3. And God Saw That It Was Good (Gen 1:12) The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology (with P. Sláma) [BVB 42], LIT Verlag: Münster 2020, 289 pages (ISBN 978-3-643-96185-3).

 • 4. Kolektivní paměť v bibli a křesťanství - Od teoretických otázek k praktickým aplikacím [Collective Memory in the Bible and Christianity – From Theoretical Questions to Practical Applications] (with D. Cielontko), Karolinum: Praha 2022 (forthcoming).

 • 5. Starověký Jeruzalém - Archeologie, dějiny, teologie [Ancient Jerusalem - Archaeology, History, and Theology] (with O. Lipschits), Karolinum: Praha 2022/3 (planned).

BOOK REVIEWS


 • 1. Saebo M., On the Way to Canon. Creative Tradition History in the Old Testament /1998/, pod Spletitá cesta ke kánonu Starého zákona (Teologická reflexe 2/1999).

 • 2. Barr J., The Concept of Biblical Theology: An Old Testament Perspective /1999/ (Communio Viatorum 1/2000).

 • 3. Cuvillier E., Apokalypsa byla zítra – Vyznání naděje v Novém zákoně /1999/, pod Apokalyptika a Nový zákon (Teologická reflexe 1/2000).

 • 4. Schart A., Die Entstehung des Zwölfprophetenbuchs. Neubearbeitungen von Amos im Rahmen schriftenübergreifender Redaktionsprozesse /1998/, (Religio 1/2000).

 • 5. Nicholson E., The Pentateuch in the Twentieth Century (The Legacy of Julius Wellhausen) /1998/, pod Přehled dějin interpretace Pentateuchu (Teologická reflexe 1/2001).

 • 6. Mayes A. D. H., (vyd.) Text in Context. Essays by Members of the Society for Old Testament Studies /2000/, (Teologické texty 2/2001).

 • 7. Lundin R., Walhout C., Thiselton A. C., The Promise of Hermeneutics /1999/, pod Neue Hermeneutische Vorschläge für Interpretation im 21. Jahrhundert (Communio Viatorum 1/2001).

 • 8. Jackson B. S., Studies in the Semiotics of Biblical Law /2000/, (vyšlo v Religio 1/2002)

 • 9. Seitz Ch., a Greene-McCreight K., (vyd.), Theological Exegesis. Essays in Honor of Brevard S. Childs (1999), pod Co se za deset let boje o kanonický přístup odehrálo? Childs pětasedmdesátiletý (TREF 2/2002)

 • 10. Heller, J., Talmon, S., Hlaváčková, H., (vyd.), Prudký, M. (výk. vyd.), The Old Testament as Inspiration in Culture, International Academic Symposium /1995/, (Religio 2/2002 a Communio Viatorum 1/2002)

 • 11. Gross, W., Kuschel, K.-J., Bůh a zlo /2005/, (TREF 1/2006).

 • 12. Pentateuch (Pět knih Mojžíšových) – Český katolický překlad /2006/, (Katolický týdeník 28/2006).

 • 13. Heller, J., Prudký. M., Obtížné oddíly knih Mojžíšových /2006/, pod Nad nepoddajnými pěti knih Mojžíšových (Protestant 7/2007).

 • 14. Rukopisy od Mrtvého moře, přel. Segert, S., Bažantová, Š., Řehák, R., /2006/, pod Starověké dokumenty, na které se dlouho čekalo (Reflexe 36/2009)

 • 15. Mynářová, J., Dušek, J., Čech, P., Antalík, D., (eds.), Písemnictví starého předního Východu /2011/, Teologická reflexe 1 (2014) 100-101.

ARCHAEOLOGICAL CAMPAIGNS - PARTICIPATION

for details see: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-635.html


 • 2008 Ramat Rachel, Israel (volunteer)

 • 2011 Chirbet Qeiyafa (coordinator of Czech participation)

 • 2012 Tel Azekah I. (preparation of the Czech involvement)

 • 2013 Tel Azekah II. (first season with Czech group)

 • 2014 Tel Azekah III.

 • 2015 Tel Azekah IV.

 • 2016 Tel Azekah V.

 • 2017 Jerusalem - City of David, Area E

 • 2018 Jerusalem - Nahal Refajim

 • 2018 Tel Azekah VI.

 • 2019 Tel Moza 1. (head of the Czech team)

 • 2019 Tel Azekah VII.

 • 2020 Tel Moza - season fully cancelled

 • 2020 Tel Azekah - Czech participation cancelled

 • 2021 Tel Azekah VIII.

 • 2021 Tel Moza 2.

 • 2022 Tel Azeka IX

 • 2022 Tel Moza 3.

 • 2023 Tel Azeka X

 • 2023 Tel Moza 4.


INTERVIEWS - MEDIA

Biblická archeologie pomáhá rekonstruovat dějiny biblického světa (2011)

Summer in Israel - Students uncover history in new archaeological locations (2013

Léto v Izraeli. Studenti míří objevovat historii do nové archeologické lokality (2013)

Tel Azeka - po první české účastí (2013)

Tel Azeka - další ročník archeologické kampaně (2014)

Tel Azeka - ohlédnutí za třemi roky archeologického výzkumu (2015)

Biblická archeologie: Tel Azeka - IForum (2015)

Continuing Cooperation between the Prague Theology Faculty and Tel Aviv University (2016)

Komentář ke knize Kazatel - IForum (2017)

O biblické archeologii - ČRo Interview Plus (2017)

Poslední dlouhé století v dějinách Judského království (2017)

Kniha Kazatel je stále aktuální - ČRo Wave (2017)

O archeologii v Izraeli - rozhovor pro Ohel Adom (2019)

Čeští archeologové zkoumají biblické dějiny - ČRo (2019)

Po stopách prvního doloženého monumentálního chrámu - Český Bratr (2019)

Češi vykopávají v Izraeli chrámový komplex - iRozhlas (2019)

Našli Češi biblický Šalamounův chrám? - Zápisník zahraničních zpravodajů (2019)

Chrám plný otázek: Tel Moca - IForum (2019

Starozákonní člověk a jeho víra (KT 2019)

A Temple Full of Questions (Forum 2019)

Czech students in archeological expedition in Jerusalem (CR Embassy, Tel Aviv)

Co vlastně Starý zákon líčí (Universum 2020)

Tel Moca - archeologie ve Svaté zemi (TV NOE 2021)

O Jeruzalémě (Dominikánská 8 - 2021)

Tel Moca versus Starý zákon (Živá Historie 2021)

Český archeologický výzkum v Izraeli (ČT 2021)

LANGUAGE COMPETENCE - TRANSLATIONS


 • Modern: English, German, Russion, Hebrew (basic)

 • Ancient: Hebrew, Greek, Latin, Aramaic

 • Translations: from German and English

COOPERATIONS - RESEARCH PROJECTS


 • 2005-2009 spolupráce na výzkumném záměru Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (MSM 0021620802, hlavní řešitel prof. M. Prudký)

 • 2011 RP - Judsko doby železné IIA podle textů Starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu se zaměřením na oblast Šefely (visiting researcher na Hebrew University, Institute of Archaeology, Jeruzalém)

 • 2011 RP - Spolupráce mezi Hebrew University a UK Praha, účast skupiny vyučujících (prof. M. Prudký a doc. P. Sláma) a studentů z ETF UK na archeologickém výzkumu v Chirbet Qeyiafa. Projektový seminář Judsko doby železné IIA podle textů Starého zákona a podle nejnovějšího archeologického výzkumu, garant české účasti.

 • 2012-2018 člen starozákonní sekce vedené doc. P. Slámou v rámci projektu Centra excelence Historie a interpretace Bible (GAČR P401/12/G160, hlavní řešitel doc. Jan Dušek, CBS AV ČR)

 • 2013 IRP - Azeka 2013 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.

 • 2014 IRP - Azeka 2014 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s doc. P. Slámou a skupinou studentů), garant české účasti.

 • 2015 IRP - Azeka 2015 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.

 • 2016 IRP - Azeka 2016 ve spolupráci s mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Excavation Project (účast na archeologickém výzkumu spolu s prof. M. Prudkým a skupinou studentů), garant české účasti.

 • 2016-2018 IP - The Last Century in the history of the Kingdom of Judah (spolu s prof. Lipschitsem koordinátor interdisciplinárního vědeckého sympozia Institutu archeologie Tel Aviv a ETF UK).

 • 2017-2022 OP3V - Biblická archeologie, hlavní řešitel.

 • 2019-2020 - Cities, Villages and Regions in the Biblical Period: Biblical Descriptions vs. Archaeological Finds (spolu s prof. Lipschitsem koordinátor interdisciplinárního vědeckého sympozia Institutu archeologie Tel Aviv a ETF UK).

 • 2019-2021 GAČR Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době želené I-IIC i za nimi, hlavní řešitel (spolu s D. R. Moulisem, Ph.D.)

 • 2019-2022 Tel Moca Expedition Project (s prof. O. Lipschitsem a S. Kisilevitz, M.A.)

TRANSLATIONS (FROM GERMAN AND ENGLISH)


 • John Barton, Etika a Starý zákon, Jihlava: Mlýn 2006 (spolu s Marií Čapkovou), ISBN 80-86498-15-8.

 • Manfred Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, Praha: Vyšehrad 2001, ISBN 80-7021-518-6.

 • Manfred Oeming, "Teď však jsem tě spatřil vlastním okem." Co se Jób poučil o Bohu a jeho spravedlnosti? Teologická reflexe 1 (2016), ISSN 1211-1872.

 • a další....

AWARDS


 • 1999 Cena rektora podporovaná deníkem Mladá fronta DNES

 • 2018 ocenění rektora UK v Praze v soutěži o vysoce kvalitní monografie na UK v Praze za knihu Kazatel: Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu.

 • 2020 ocenění rektora UK v soutěži o vysoce kvalitní monografie na UK za knihu Archeologie, dějiny a útváření identity starověkého Izraele

 • 2022 Cena Arnošta z Pardubic za vynikající počin

RESEARCH STAYS IN ABROAD


 • The Hebrew University of Jerusalem - Israel

 • Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg - Germany

 • Tel Aviv University - Tel Aviv - Israel

 • Universität Wien - Austria

 • Univerzita Komenského, Bratislava - Slovak Republic

CONFERENCES - ACTIVE PARTICIPATION


The Netherlands, Slovak Republic, Austria, Germany, Israel

MEMBERSHIPS - COOPERATIONS - EDITORSHIPS

 • Israel Exploration Society (since 2011)

 • Society of Biblical Literature (since 2005)

 • Czech Christian Academy (since 2005)

 • Teologická reflexe (journal, editor in-chief since 2009)

 • Israel Science Foundation (2019)

 • Grantová agentura UK - zpravodaj (since 2019)

 • Komise Ceny Josefa Dobrovského (since 2020)

 • Člen pracovní skupiny pro revizi a doplnění Českého překladu Písma svatého pro použití v liturgii (since 2021)

 • Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (since 2024)


Poslední změna: 29. únor 2024 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám