David Rafael Moulis


Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D.
Studium:


2010-2017 postgraduální doktorské studium

obor: Biblická teologie

Katedra Starého zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

disertační práce: Svatyně v Tel Aradu ve světle nejnovějších kultických nálezů v oblasti Judského království


2012-2013 studijní a badatelský pobyt

obor: Bible a starověký Přední východ

Rothberg International School, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě


2008-2010 magisterské studium

obor: Kulturní antropologie Předního východu v

Centrum blízkovýchodních studií Katedry antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

diplomová práce: Lidé ze svitků od Mrtvého moře


2004-2008 bakalářské studium

oboru: Blízkovýchodní studia

Katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

bakalářská práce: Mesianismum v judaismu a raném křesťanství


2000-2004 úplně střední odborné vzdělání s maturitou

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

téma praktické maturity: Moment setrvačnosti


Účast na archeologických expedicích v Izraeli:


2019 TEL MOCA, Tel Aviv University (Shua Kisilevitz, M.A.)


2018 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2018 JERUZALÉM, Nahal Refaim, Tel Aviv University (Prof. Yuval Gadot, Helena Roth, M.A.)


2017 JERUZALÉM, City of David, Tel Aviv University (Prof. Yuval Gadot, Helena Roth, M.A.)


2016 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2015 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2014 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2013 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2013 FASA'EL, University of Haifa (Dr. Bar Shay)


2013 EIN EL-JARBA, Hebrew University in Jerusalem (Dr. Katharina Streit)


2012-13 JERUZALÉM, City of David, Givati Parking Lot, Israel Antiquity Authority (Dr. Doron Ben Ami, Yana Tchekhanovets)


2011 CHIRBET QEIYAFA, Hebrew University in Jerusalem (Prof. Yosef Garfinkel, Sa'ar Ganor)


Bibliografie:


Příspěvky v monografii:

Judské náboženství 8. století př. Kr. ve světle archeologie. In Pecha, Lukáš, Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 67-85. ISBN 978-80-261-0716-3.Základové oběti v Kanaánu – olejové lampy s miskou a rituální pohřbívání oslů. In Pecha, Lukáš, Historie a kultura asijských zemí. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 40-56. ISBN 978-80-261-0715-6.Rušení svatyní v Judském království: archeologické doklady z 10.-8. století př. Kr. In Pecha, Lukáš, Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 122-135. ISBN 978-80-261-0744-6.Tel Arad – lokalita s dochovanou judskou svatyní z doby železné. In Pecha, Lukáš a kol., Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012, s. 57-65. ISBN 978-80-261-0330-1.


Pevnost „Orlí hnízdo“ – obnovený archeologický výzkum na Tel Azece, In Pecha, Lukáš a kol., Staré civilizace Asie a Afriky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 18-45, ISBN 978-80-261-0416-2.Příspěvky v odborných recenzovaných časopisech:

Moulis, David, Rafael; Čapek, Filip; Lipschits, Oded, Tel Azeka po prvních pěti letech výzkumu, In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2017, roč. 72, č. 1, s. 16-20.


Granátové jablko jako lék, symbol kultu plodnosti a znak elity starověkého Předního východu, In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2016, roč. 71, č. 1, s. 47-54.


Chizkijášova reforma? Archeologické doklady kultických změn v 8. století př. Kr. In SaT. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, 2015, č. 1, s. 33-4.


Tel Jerusalem: The Place Where It All Began (Archaeological Remains From the Epipaleolithic Period to the Iron Age II Period), In Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, č. 3, s. 31-54.


Zajišťování prosperity a blahobytu na starověkém Předním východě, In Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, 2013, roč. 23, č. 2, s. 4–30. ISSN 1805-2762.


Judské „venkovské“ svatyně doby železné: Arad, Beer Ševa, Lakíš. In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2011, roč. 66. č. 4, s. 41–44. ISSN 0029-5302.


Moulis, David, Rafael; Mayerová, H.; Žouželková, E. Píšu, píšeš, píšeme... Vzdělávání v Mezopotámii a starověkém Izraeli. In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2011, roč. 66. č. 2, s. 47–50. ISSN 0029-5302.


Helénská výzdoba starověkých synagog na Předním východě. In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2010, roč. 65. č. 4, s. 18–22. ISSN 0029-5302.


Moulis, David, Rafael; Žouželková, E. Postava velekněze v Izraeli a Mezopotámii. In Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010, roč. 5. č. 2, s. 39–61. ISSN 1802-0364.


Jeruzalémský chrám v proměnách věku. In Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009, roč. 4. č. 2, s. 83-95. ISSN 1802-0364.


Příspěvky ve sborníku:

Esejci a rituální čistota. In Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu. Pořádáno Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 20.11. 2011. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012, s. 28–42. ISBN: 978-80-88827-45-0.


Den v životě Esejce. In Orientalia Antiqua Nova XI. Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 10. a 11. března 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, s. 94–100. ISBN 978-80-261-0037-9.


Recenze v odborných recenzovaných časopisech:

Hanzová, Alena (2011): Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. století př. Kr. Západočeská univerzita v Plzni. In Nový Orient Praha: Orientální ústav AV ČR, 2013, roč. 68. č. 3, ISSN 0029-5302.


Ježová, Michaela, Burgrová, Helena (eds.) (2011): Současný Blízký východ. Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. In Nový Orient Praha: Orientální ústav AV ČR, 2013, roč. 68. č. 2, s. 70–71. ISSN 0029-5302.


Výstavy fotografií:

Baderech. Rock Café, Praha, 2017, společně s Andreou Hrdličkovou.


Deset tváří Izraele. Družstevní kavárna Inkognito, antikvariát, ateliér, Plzeň, 2017, společně s Andreou Hrdličkovou.


Deset tváří Izraele. Cafe Atrium, Chomutov, 2016, společně s Andreou Hrdličkovou.


EREC JISRAEL – ZEMĚ VYVOLENÁ. Synagoga, Strážnice, 2011, (spoluautor).


Krásy a život Orientu. Mázhaus plzeňské radnice, Plzeň, 2010, (spoluautor).


Poslední změna: 3. květen 2019 18:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám