Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D.

spolupracovník v rámci grantových projektů - projekt MŠMT (OP Výzkum, vývoj, vzdělávání): Biblická archeologie a GAČR 19-06582S Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době železné I-IIC i za nimi.221 988 403

4. patro, č. dv. 403

konzultační hodiny: podle domluvy emailem


ORCID: 0000-0003-0150-3745


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu

ReserachGate


specializace:

biblická archeologie, starověký Izrael, kult v Judsku

Studium:


2010-2017 postgraduální doktorské studium

obor: Biblická teologie

Katedra Starého zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

disertační práce: Svatyně v Tel Aradu ve světle nejnovějších kultických nálezů v oblasti Judského království


2012-2013 studijní a badatelský pobyt

obor: Bible a starověký Přední východ

Rothberg International School, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě


2008-2010 magisterské studium

obor: Kulturní antropologie Předního východu v

Centrum blízkovýchodních studií Katedry antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

diplomová práce: Lidé ze svitků od Mrtvého moře


2004-2008 bakalářské studium

oboru: Blízkovýchodní studia

Katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

bakalářská práce: Mesianismum v judaismu a raném křesťanství


2000-2004 úplně střední odborné vzdělání s maturitou

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

téma praktické maturity: Moment setrvačnosti

Účast na archeologických expedicích v Izraeli:

2023 TEL MOCA, Tel Aviv University (Shua Kisilevitz, M.A., Prof. Oded Lipschits)


2022 TEL MOCA, Tel Aviv University (Shua Kisilevitz, M.A., Prof. Oded Lipschits)


2021 TEL MOCA, Tel Aviv University (Shua Kisilevitz, M.A., Prof. Oded Lipschits)


2019 TEL MOCA, Tel Aviv University (Shua Kisilevitz, M.A., Prof. Oded Lipschits)


2018 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2018 JERUZALÉM, Nahal Refaim, Tel Aviv University (Prof. Yuval Gadot, Helena Roth, M.A.)


2017 JERUZALÉM, City of David, Tel Aviv University (Prof. Yuval Gadot, Helena Roth, M.A.)


2016 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2015 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2014 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2013 TEL AZEKA, Tel Aviv University (Prof. Oded Lipschits, Prof. Yuval Gadot, Prof. Manfred Oeming)


2013 FASA'EL, University of Haifa (Dr. Bar Shay)


2013 EIN EL-JARBA, Hebrew University in Jerusalem (Dr. Katharina Streit)


2012-13 JERUZALÉM, City of David, Givati Parking Lot, Israel Antiquity Authority (Dr. Doron Ben Ami, Yana Tchekhanovets)


2011 CHIRBET QEIYAFA, Hebrew University in Jerusalem (Prof. Yosef Garfinkel, Sa'ar Ganor)

BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


  • Monografie:

Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie, [Religion of Ancient Israel from the Archaeological View], Vyšehrad/Albatros: Praha 2022, 224 pages (ISBN 978-80-7601-657-6).


  • Příspěvky v monografii:

Antropomorfní sošky v oblasti starověkého Izraele: magický prostředek v kontextu okolních kultur. In Velhartická, Šárka, (ed.) 100 let české staroorientalistiky: klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech. Praha, Libri, 2021, pp. 610–629. ISBN 978-80-7277-588-0.


Extraneous Influences and Origins of the Sacred Architecture in the Iron Age Judah. In Šašková, Kateřina, (ed.) Climb the Wall of Uruk…Essays in Honor of Petr Charvát from his Friends, Colleagues and Students. Plzeň, Západočeská Univerzita v Plzni, 2020, pp. 21–36. ISBN 978-80-261-0954-9.


Hezekiah’s Cultic Reforms according to the Archaeological Evidence. In Čapek, Filip, Lipschits, Oded, (eds.) The Last Century in the History of Judah: The Seventh Century BCE in Archaeological, Historical, and Biblical Perspectives. Atlanta, SBL Press, 2019, pp. 167-180. ISBN 9780884143994.


Judské náboženství 8. století př. Kr. ve světle archeologie. In Pecha, Lukáš, Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 67-85. ISBN 978-80-261-0716-3.


Základové oběti v Kanaánu – olejové lampy s miskou a rituální pohřbívání oslů. In Pecha, Lukáš, Historie a kultura asijských zemí. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 40-56. ISBN 978-80-261-0715-6.


Rušení svatyní v Judském království: archeologické doklady z 10.-8. století př. Kr. In Pecha, Lukáš, Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 122-135. ISBN 978-80-261-0744-6.


Tel Arad – lokalita s dochovanou judskou svatyní z doby železné. In Pecha, Lukáš a kol., Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012, s. 57-65. ISBN 978-80-261-0330-1.


Pevnost „Orlí hnízdo“ – obnovený archeologický výzkum na Tel Azece, In Pecha, Lukáš a kol., Staré civilizace Asie a Afriky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 18-45, ISBN 978-80-261-0416-2.


  • Příspěvky v odborných recenzovaných časopisech:

To What Extent Did Foreign Aspects Influence the Religion of the Judahites? Sanctuaries, Altars and Terracotta Figurines. In Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2021, roč.13, č. 1, s. 1–18.


Moulis, David, Rafael; Čapek, Filip; Lipschits, Oded, Tel Azeka po prvních pěti letech výzkumu, In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2017, roč. 72, č. 1, s. 16–20.


Granátové jablko jako lék, symbol kultu plodnosti a znak elity starověkého Předního východu, In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2016, roč. 71, č. 1, s. 47-54.


Chizkijášova reforma? Archeologické doklady kultických změn v 8. století př. Kr. In Studie a Texty Evangelické teologické fakulty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, 2015, č. 1, s. 33-4.


Tel Jerusalem: The Place Where It All Began (Archaeological Remains From the Epipaleolithic Period to the Iron Age II Period), In Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, č. 3, s. 31-54.


Zajišťování prosperity a blahobytu na starověkém Předním východě, In Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, 2013, roč. 23, č. 2, s. 4–30. ISSN 1805-2762.


Judské „venkovské“ svatyně doby železné: Arad, Beer Ševa, Lakíš. In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2011, roč. 66. č. 4, s. 41–44. ISSN 0029-5302.


Moulis, David, Rafael; Mayerová, H.; Žouželková, E. Píšu, píšeš, píšeme... Vzdělávání v Mezopotámii a starověkém Izraeli. In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2011, roč. 66. č. 2, s. 47–50. ISSN 0029-5302.


Helénská výzdoba starověkých synagog na Předním východě. In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2010, roč. 65. č. 4, s. 18–22. ISSN 0029-5302.


Moulis, David, Rafael; Žouželková, E. Postava velekněze v Izraeli a Mezopotámii. In Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010, roč. 5. č. 2, s. 39–61. ISSN 1802-0364.


Jeruzalémský chrám v proměnách věku. In Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009, roč. 4. č. 2, s. 83-95. ISSN 1802-0364.


  • Příspěvky ve sborníku:

Odkrývání monumentálního chrámu typu in antis v lokalite Tel Moca. In Šašková, Kateřina (ed.) Orientalia Antiqua Nova XXII [online], [https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/49681], Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2022, s. 11–25. ISBN 978-80-261-1110-8.


Pelištejská keramika, architektura a kult pod vlivem Egeidy a Levanty. In Pecha, Lukáš (ed.) Orientalia Antiqua Nova XX [online], [https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/42351], Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2020, s. 129–149. ISBN 978-80-261-0967-9.


Esejci a rituální čistota. In Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu. Pořádáno Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 20.11. 2011. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012, s. 28–42. ISBN: 978-80-88827-45-0.


Den v životě Esejce. In Orientalia Antiqua Nova XI. Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 10. a 11. března 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, s. 94–100. ISBN 978-80-261-0037-9.


  • Recenze v odborných recenzovaných časopisech:

Hanzová, Alena (2011): Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. století př. Kr. Západočeská univerzita v Plzni. In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2013, roč. 68. č. 3, ISSN 0029-5302.


Ježová, Michaela, Burgrová, Helena (eds.) (2011): Současný Blízký východ. Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. In Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2013, roč. 68. č. 2, s. 70–71. ISSN 0029-5302.


  • Výstavy fotografií:

Baderech. Rock Café, Praha, 2017, společně s Andreou Hrdličkovou.


Deset tváří Izraele. Družstevní kavárna Inkognito, antikvariát, ateliér, Plzeň, 2017, společně s Andreou Hrdličkovou.


Deset tváří Izraele. Cafe Atrium, Chomutov, 2016, společně s Andreou Hrdličkovou.


EREC JISRAEL – ZEMĚ VYVOLENÁ. Synagoga, Strážnice, 2011, (spoluautor).


Krásy a život Orientu. Mázhaus plzeňské radnice, Plzeň, 2010, (spoluautor).


Poslední změna: 19. září 2023 19:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám