Doktorské programy

Ph.D. z ETF UK

Doktorát z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy je mercedes mezi vozidly, lev mezi zvířaty – nebo velekněz mezi chrámovými zřízenci. Studium předstvuje průnik špičkové vědy a osobního přístupu ke studentům. Nabízí možnost samostatného bádání, ale také odborný doprovod, další vzdělávání a zpětnou vazbu. Čtyři doktorské programy připravují studenty k tomu, aby se pod vedením odborníků z Univerzity Karlovy sami stali v dané oblasti odborníky. Studium v Praze probíhá v prostředí mnohostranné mezinárodní spolupráce.

Obecné informace o doktorském studiu na UK, o jeho průběhu a organizaci, o možnostech stipendií atd. jsou na webu Univerzity Karlovy.

Průběh studia

Páteří studia je disertační práce, výzkumný projekt, na kterém doktorand pracuje pod vedením svého školitele. Na závěr studia doktorand veřejně představí a obhájí svůj dizertační projekt.

Kromě sepisování disertační práce si doktorand během studia rozšřuje s prohloubuje znalosti v oblasti svého bádání a osvojuje si metody akademické práce. Během čtyř let studia absolvuje doktorandské semináře a další školitelem doporučené kurzy, skládá čtyři dílčí doktorské zkoušky (jednu z druhého evropského jazyka a tři zkoušky z relevantních teologických oborů) a závěrečnou státní doktorskou zkoušku v oboru disertační práce. Povinnou součástí studia je zahraniční stáž, rešerše a recenze odborné literatury, účast na akademických konferencích a publikování článků v odborných časopisech.

Standardní délka studia je čtyři roky, uskutečňuje se buď prezenční nebo kombinovanou formou. Maximální délka studia je osm let.

Svou disertační práci student odevzdává uložením její elektronické verze do SIS. Vedle toho odevzdá tuto práci studijnímu oddělení ETF UK vytištěnou ve dvou exemplářích. Ty slouží pro potřeby oponentů a mohou být jen v kroužkové vazbě. K archivaci kvalifikační prace slouží výlučně její elektronická verze.

Když student splní výše uvedené povinnosti a úspěšně obhájí disertační práci, získává titul Ph.D. Univerzity Karlovy.

Předpoklady a podmínky studia

Doktorské studium na ETF UK je otevřeno všem, kdo 1) mají absolvované vysokoškolské vzdělání na úrovni magisterského studia v oblasti teologie nebo příbuzných oborů, kdo se 2) před podáním přihlášky dohodnou s potenciálním školitelem (viz seznamy školitelů na stránkách jednotlivých programů) na předběžné podobě dizertačního projektu a kdo 3) při přijímacím pohovoru prokáží svou chopnost tento projekt realizovat.


Doktorské studium v češtině není zpplatněno. Obecné informace o školném a možnostech stipendií na UK jsou k dispozici zde.

Postup při podávání přihlášky

Uchazeč o doktorské studium osloví jednoho ze čtyř garantů doktorských studijních programů s návrhem projektu nebo alesoň oblasti, jíž se chce věnovat. Garant zváží, zda oborová rada má vhodného školite, a pokud ano, uchazeči jej doporučí. Uchazeč také může oslovit některého z možných školitelů přímo (viz seznamy školitelů na stránkách).

Přihlášku lze podat až po té, kdy uchazeč projednal svůj plánovaný projekt s potenciálním školitelem a ten s ním vyslovil předěžný souhlas.


Přihláška musí obsahovat:

  • životopis včetně podorbného popisu dosavadního teologického studia

  • ověřená kopie dokladu o absolvování magisterského studia

  • pokud je to možné, doporučení od předchozího akademického školitele nebo učitele

  • nástin navrhovaného projektu disertační práce, včetně tématu, oboru, metod a cíle výzkumu, projednaný a schválený potenciálním školitelem (2-5 stran)


On-line PŘIHLÁŠKA ZDE

Termíny

Přijímací řízení do doktorských studijních programů ETF UK se v akademickém roce 2023/24 koná pouze jednou. Přihlášky je třeba podat nejpozději do 30. dubna 2024, přijímací pohovor proběhne v červnu, studium začne v říjnu 2024.

Kontakty

doc. Petr Sláma, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium

slama@etf.cuni.cz

221 988 418

Mgr. Karolína Surovcová

referentka pro doktorské studium

221 988 210


Poslední změna: 23. únor 2024 12:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám