prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

vedoucí katedry filosofie


221 988 323

5. patro, č. dv. 506

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0002-2902-073X


Academia.edu

Wikipedia

WhoIs

Profil v SISu


specializace:

filosofie a teologie pozdní antiky a středověku

VZDĚLÁNÍ


 • 1981–1986 studium na Komenského evangelické teologické fakultě v Praze, ukončené prací „Exegeze Římanům 7“ (prof. Petr Pokorný) a státní zkouškou ze všech teologických oborů.

 • 1989–1991 postgraduální studium teologie na Katolické univerzitě v Eichstättu (Bavorsko), ukončené licenciátní prací „Synderesis nach dem Sentenzenkommentar Bonaventuras“ (prof. Philipp Kaiser) a rigorozní zkouškou z filosofie a katolické dogmatiky (s výsledkem summa cum laude).

 • 1991–1992 studium na École Pratique des Hautes Études v Paříži (antická a středověká filosofie).

 • 1992–1996 doktorské studium na Katolické univerzitě v Eichstättu (Bavorsko) ukončené prací „De esse ad pulchrum esse: Theologische Relevanz der Schönheit im Werk Hugos von St. Viktor“ (prof. Michael Seybold) a rigorozní zkouškou v oboru katolické dogmatiky, filosofie a patrologie (s výsledkem summa cum laude).

 • 21. 4. 1999 habilitace na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v oboru křesťanské filosofie prací „Nekonečný Bůh a lidský život jako cesta bez konce“ a habilitační přednáškou „Jan Eriugena: kosmogonie a antropologie“.

 • 4. 4. 2005 jmenování profesorkou pro obor evangelická teologie na návrh Vědecké rady UK.

ZAMĚSTNÁNÍ


 • 1994–1997 samostatný odborný pracovník v Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze.

 • 1998–1999 výuka filosofie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pověřena vedením katedry.

 • 1999–2002 vedoucí katedry filosofie a patrologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 • 2000–2004 vedoucí Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně a Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze.

 • 1. 10. 2001 – vyučující středověké filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.

 • 1. 1. 2005 – vedoucí katedry filosofie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze.

 • 2018 – hlavní řešitel projektu Universitní centrum pro studium antické a středověké tradice (UNCE 204053)

 • 2015– 21 účast na projektu: The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization (A Marie Curie Innovative Training Network ITNHHFDWC-676258): https://itn-humanfreedom.eu/

DELŠÍ BADATELSKÉ POBYTY


 • 1995/96 (ZS) badatelský pobyt v Ženevě (práce na disertaci).

 • 1997 stipendium Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropa Studien, Katholische Universität Eichstätt (práce na monografii „Gnadenlehre in der Schrift und Patristik“ pro Handbuch der Dogmengeschichte pro nakladatelství Herder, Freiburg i.B.).

 • 1998/99 (ZS) badatelský pobyt v Münsteru (Forschungsstelle Gregor-von-Nyssa, práce na monografii o Řehořovi z Nyssy).

 • 1998/99 badatelský pobyt ve Warburg Institute, University of London (práce na projektu: „Man and His Destiny in John Eriugen“).

 • 2010 – každoroční semestrální badatelské pobyty na Université de Fribourg ve Švýcarsku (práce na monografiích).

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Podrobná biografie a bibliografie (CZ)


Detailed biography and bibliography (EN)


Monografie:

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Umění, svoboda, láska podle Augustina: Sedm studií, Karolinum, Praha 2023, ISBN 978-80-246-5690-8; ISBN 978-80-246-5691-5 (pdf), 198 stran.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Látka, tělo, vzkříšení podle starokřesťanských autorů, Karolinum, Praha 2022, ISBN 978-80-246-5270-2, ISBN 978-80-246-5314-3 (pdf), 204 stran.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Přátelství v Augustinových Vyznáních, Vyšehrad (Albatros), Praha, 2020 (edice Krystal), ISBN 978-80-7601-394-0, 96 str.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Plotin u řeckých raně křesťanských autorů: od Eusebia z Caesareje k Janu Filoponovi, Karolinum, Praha 2020, ISBN 978-80-246-4567-4, 178 str.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena: šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě. Praha, Vyšehrad, 2018, ISBN 978-80-7601-083-3.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Vít HUŠEK a Ladislav CHVÁTAL, Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Freiburg im Breisgau, Herder, 2016, Handbuch der Dogmengeschichte. Band 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. ISBN 978-3-451-00708-8, (články k Athanasiovi z Alexandrie, Řehořovi z Nyssy, Theodorovi z Mopsuestie, Augustinovi a Janu Eriugenovi).

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Duše zrcadlo, studie ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi, Praha, Triáda, 2016, ISBN 978-80-7474-181-4.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Von Augustin zu Abaelard: Studien zum christlichen Denken. Fribourg, Academic Press, 2015, ISBN 978-3-7278-1780-9.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Anamnesis: Augustin mezi Platonem a Plotinem, Praha, Vyšehrad, 2015, ISBN 978-80-7429-639-0.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Grace and the will according to Augustine, Leiden, Brill, 2012, ISBN 978-90-04-22533-6.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Milost podle Theodora z Mopsuestie, Praha, OIKOYMENH, 2012, ISBN 978-80-7298-473-2.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Ideje a slova: studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi, Praha, OIKOYMENH, 2010, ISBN 978-80-7298-436-7.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Čas a řeč, studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris. Praha, OIKOYMENH, 2007, ISBN 978-80-7298-260-8.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Milost a vůle podle Augustina, Praha, OIKOYMENH, 2006, ISBN 80-7298-172-2.

 • KARFÍKOVÁ, Lenka, Řehoř z Nyssy: boží a lidská nekonečnost, Praha, OIKOYMENH, 1999, ISBN 80-86005-95-X.


Překlady:

 • AUGUSTIN, O velikosti duše. Praha, Vyšehrad, 2019, úvod, překlad a komentář Lenka Karfíková, ISBN 978-80-7601-204-2.

 • PORFYRIOS. Jak vystoupit do inteligibilního světa (Sentence): řecko-české vydání. Praha: OIKOYMENH, 2017, úvod, překlad a poznámky Lenka Karfíková, ISBN 978-80-7298-231-8.

 • PLÓTÍNOS, O sebepoznání: Enneada V,3(49), řecko-české vydání, Praha, OIKOYMENH, 2014, úvod, překlad a poznámky Lenka Karfíková, ISBN 978-80-7298-507-4.

 • AUGUSTIN, O nesmrtelnosti duše: latinsko-české vydání, úvod, překlad a komentář Lenka Karfíková, Praha, OIKOYMENH, 2013, ISBN 978-80-7298-493-0.

 • ŘEHOŘ Z NYSSY, Proč neříkáme, že jsou tři bohové (pro Ablabia), řecko-české vydání, úvod, překlad a poznámky Lenka Karfíková, Praha, OIKOYMENH, 2009, ISBN 978-80-7298-400-8.


Poslední změna: 20. prosinec 2023 03:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám