Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční a ekumenické vztahy, odborná asistentka na katedře filosofie


221 988 323

5. patro, č. dv. 506

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0002-2969-6318


Academia.edu

WhoIs

Profil v SISu


specializace:

německá klasická filosofie (zejména G. W. F. Hegel), filosofie osvícenství (zejména J. G. Herder)

VZDĚLÁNÍ


 • 1999–2004 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, studium magisterského oboru Právo a právní věda

 • 2001–2008 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, studium magisterského oboru Evangelická teologie

 • 2008–2014 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium v oboru Filosofie, zakončené obhájením disertační práce Vztah státu a náboženství v Hegelových Základech filosofie práva

ZAHRANIČNÍ STUDIUM A STÁŽE


 • 2004–2005 dvousemestrální studijní pobyt na Evangelisch-theologische Fakultät der Universität Wien, Rakousko

 • 2007–2008 dvousemestrální studijní pobyt na Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Evangelische Theologie, Německo

 • 2012 čtyřměsíční badatelský pobyt na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

ZAMĚSTNÁNÍ


 • 2008–2017 právnička v Ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické

 • 20014– odborná asistentka na katedře filosofie UK ETF

JINÉ


 • členka rady Světového luterského svazu (od 2017)

BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Monografie:

 • Navrátilová, O., Stát a náboženství v Hegelově filosofii, Praha: OIKOYMENH, 2015.


Kapitola v monografii:

 • Navrátilová, O., Pojem suverenity u Hegela, in: Belling, V., Kollert, L. (edd.), Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii, Ústí nad Labem: Filosofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017, str.75–96.


Články a příspěvky ve sbornících:

 • Navrátilová, O. Konec stalinistické éry v ČCE: Protesty kolem zákona o rodině z roku 1963, in: Cesta církve I, Praha, ČCE, 2009.

 • Navrátilová O., Jednotlivec a Universum ve Schleiermacherových promluvách O náboženství, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2010/2, str. 48–63 (text).

 • Navrátilová, O., Staat und Religion bei Hobbes und Hegel: zwei Auffassungen des Säkularstaates, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 62. Band (2015) Heft 1, str. 101–120 (text).

 • Navrátilová, O., Zlo a svoboda u Immanuela Kanta a Paula Ricoeura, in: Reflexe, 49/23, 2015, str. 25–46 (text).

 • Navrátilová, O., Úvahy nad možnostmi a mezemi náboženské plurality ve společnosti, in: Křesťanská revue, 2016, 3, str. 9–13.

 • Navrátilová, O., Rozum a dějiny u Rousseaua, Kanta a Hegela, in: Filosofický časopis, 65/4, 2017, str. 543–562 (text).

 • Navrátilová, O., Bůh v etických koncepcích Anselma z Canterbury a Immanuela Kanta, in: Teologická reflexe, 23/1, 2017, str. 25–45 (text).

 • Navrátilová, O., Protestantism and the Modern European State in Hegel’s Political Philosophy, in: Gijsbert van den Brink, Gerard den Hertog, Protestant Traditions and the Soul of Europe, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt – Leipzig, 2017, str. 83–90.

 • Navrátilová, O., Zákon a milost v Kantově filosofii náboženství, in: Neština, M. (ed.), Zborník z prvého Česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia, Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018, str. 42–50 (text).

 • Navrátilová, O., „Ich bin ein Lutheraner“ – Hegel a luterství, in: Adriána B. Biela – Michaela Prihracki, 500 rokov reformácie na Slovensku, Praha: Lutheranus 2020, str. 168–182 (text).

 • Navrátilová, O., „Sittlichkeit“ in International Politics, in: Chotaš, Jiří – Matějčková, Tereza (eds.), An Ethical Modernity? Hegel’s Concept of Ethical Life Today, edice: Critical Studies in German Idealism, Leiden/Boston: Brill, 2020, str. 173–190.

 • Navrátilová, O., Ohlašuje Hegel konec náboženství?, in: Filosofie dnes 12/1, 2020, str. 33–49 (text).

 • Navrátilová, O., Odkud řeč. Herderovo hledání odpovědi na otázku po lidském, či božském původu řeči, in: Reflexe, 60/2021, str. 65–96 (text).

 • Navrátilová, O., Myšlení a řeč: Herderova recepce platónského učení o anamnesi v kontextu jeho rané filosofie řeči, in: Filozofia, 77, 2022/1, 1-19 (text).

 • Navrátilová, O., Metaforická povaha řeči u Herdera, in: Reflexe, 63/2022, str. 35–48 (text).

 • Navrátilová, O., „Pohleď na věci světa jako na slova veliké knihy“: Poznání a řeč v Herderově Metakritice, in: Navrátilová, O. – Němec, V. (ed.), Pole plné rozmanitých bylin. Sborník k životnímu jubileu Lenky Karfíkové, Praha: OIKOYMENH, 2023, str. 255–283.

 • Navrátilová, O., „Es ist ein Begriff der Freiheit in Religion und Staat“: Die Bedeutung der Religion für den modernen säkularen Staat - Ambivalenz und Spannung, in: Gottschlich, M. – König, R. (ed.), Zum Sinn von Religion. Perspektiven mit und auf Hegel, Leiden/Boston: Brill, 2023, str. 163–181.


Poslední změna: 4. říjen 2023 16:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám