Olga Navrátilová

Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.Vzdělání

1999–2004 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, studium magisterského oboru Právo a právní věda

2001–2008 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, studium magisterského oboru Evangelická teologie

2008–2014 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium v oboru Filosofie, zakončené obhájením disertační práce Vztah státu a náboženství v Hegelových Základech filosofie práva


Zahraniční studium a stáže

2004–2005 dvousemestrální studijní pobyt na Evangelisch-theologische Fakultät der Universität Wien, Rakousko

2007–2008 dvousemestrální studijní pobyt na Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Evangelische Theologie, Německo

2012 čtyřměsíční badatelský pobyt na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg


Zaměstnání

2008–2017 právnička v Ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické

20014– odborná asistentka na katedře filosofie UK ETF


Jiné

členka rady Světového luterského svazu (od 2017)


Publikační činnost

Monografie

Navrátilová, O., Stát a náboženství v Hegelově filosofii, Praha, OIKOYMENH, 2015


Kapitola v monografii

Navrátilová, O., Pojem suverenity u Hegela, in: Belling, V., Kollert, L. (edd.), Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017, str.75–96


Články a příspěvky ve sbornících

Navrátilová, O. Konec stalinistické éry v ČCE: Protesty kolem zákona o rodině z roku 1963, in: Cesta církve I, Praha, ČCE, 2009

Navrátilová O., Jednotlivec a Universum ve Schleiermacherových promluvách O náboženství, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2010/2, str. 48–63

Navrátilová, O., Staat und Religion bei Hobbes und Hegel: zwei Auffassungen des Säkularstaates, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 62. Band (2015) Heft 1, s. 101–120

Navrátilová, O., Zlo a svoboda u Immanuela Kanta a Paula Ricoeura, in: Reflexe, 2015, 23, s. 25–46

Navrátilová, O., Úvahy nad možnostmi a mezemi náboženské plurality ve společnosti, in: Křesťanská revue, 2016, 3, s. 9–13

Navrátilová, O., Rozum a dějiny u Rousseaua, Kanta a Hegela, in: Filosofický časopis, 65/4, 2017, str. 543–562

Navrátilová, O., Bůh v etických koncepcích Anselma z Canterbury a Immanuela Kanta, in: Teologická reflexe, 23/1, 2017, str. 25–45

Navrátilová, O., Protestantism and the Modern European State in Hegel’s Political Philosophy, in: Gijsbert van den Brink, Gerard den Hertog, Protestant Traditions and the Soul of Europe, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt – Leipzig, 2017, str. 83–90

Navrátilová, O., Zákon a milost v Kantově filosofii náboženství, in: Neština, M. (ed.), Zborník z prvého Česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia, Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 20018, str. 42–50


Poslední změna: 29. listopad 2019 14:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám