• Uchazeči
  • Základní informace pro uchazeče

Základní informace pro uchazečeDo 4. srpna 2024 máte možnost podat si přihlášku na všechny bakalářské a magisterské studijní programy, které Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí.


V pondělí 22. ledna 2024 jste mohli navštívit fakultní Den otevřených dveří (na adrese Černá 646/9, Praha 1) a nabýt tak všechny informace o studiu na ETF UK! Pokud jste jej nestihli, záznam naleznete na fakultním YouTube!


Proč studovat právě na ETF?


Jsme otevřeni zájemcům bez ohledu na náboženské cítění. Kromě teologie nabízíme programy zaměřené na sociální nebo komunitní práci, spiritualitu, etiku či křesťanské tradice. Je u nás možné studovat i v kombinované formě. ETF UK patří mezi nejlépe hodnocené humanitně zaměřené fakulty v ČR.


Jak to na Evangelické teologické fakultě vypadá, se můžete podívat očima našeho studenta Vítka!

Jaké bakalářské studijní programy nabízíme?


Evangelická teologie

Osvojte si základy kritického myšlení prostřednictvím studia křesťanské tradice. Tříleté studium vás provede křesťanskou tradicí v širokém dobovém kontextu od jejích kořenů až k jejím současným podobám. Touto cestou studium evangelické teologie zprostředkuje zájemcům základy kvalitního a klasického humanitního vzdělání.


Více o studiu teologie

Sociální a pastorační práce

Je zaměřena k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení a na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací.


Více o sociální práci

Teologie křesťanských tradic

Poskytuje základní teologické vzdělání, při kterém se vyučují a porovnávají přístupy protestantské, katolické i pravoslavné tradice. Obor je určen studentům vysokých škol a zájemcům, kteří si znalosti a rozhled hodlají doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studenti se seznámí jak s klasickými texty křesťanské tradice, tak s nejnovějšími teologickými trendy.


Více o studiu TKT


Studium vám naši vyučující blíže představí také ve videosérii Abeceda ETF!Jaké magisterské studijní programy nabízíme?


Evangelická teologie

Navazuje na předchozí bakalářské studium. Poskytuje hlubší vhled do klasických disciplín evangelické teologie v jejích historických i dnešních souvislostech. Studenti proniknou až ke kořenům evropské kultury a vzdělanosti, dokáží kriticky analyzovat a interpretovat texty, porozumět komplexním problémům, posoudit jejich možná řešení a brát ohled na pluralitní situaci současného světa. To vše vede ke schopnosti se samostatně, srozumitelně a zdůvodněně vyjadřovat, vést dialog na základě širokých vědomostí i produkovat kvalitní texty.


Více o studiu teologie

Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika

Zaměřuje se na krizové aspekty našeho života. Učí kvalifikovaně, odpovědně a účinně pomáhat komunitám v krizové situaci a doprovázet je. Krize v běžném životě zasahují všechny dimenze člověka – lidé potřebují dostat nejen materiální a organizační pomoc, ale také slyšet slovo podpory, uznání, útěchy, a především slovo naděje. Diakonika propojuje odpovídající disciplíny různých oborů, aby učila komplexnímu pohledu na člověka ve společnosti a vedla ke spolupráci odborníků různých specializací.


Více o diakonice

Teologie - Spiritualita - Etika

Chce zprostředkovat hlubší vhled do otázek křesťanského myšlení a etiky těm, kdo se zatím teologií nezabývali. Obor je otevřen i absolventům bakalářského studia v jiných disciplínách. Na rozdíl od oboru Evangelická teologie nevyžaduje znalost biblických jazyků, studium se orientuje na zdroje v češtině a současných světových jazycích. Studenti se učí rozumět historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského života.


Více o studiu TSE


ETF dále nabízí doktorské studium ve čtyřech studijních programech:Všechny programy nabízíme formou prezenčního či kombinovaného studia, a to v jazyce českém a anglickém.Co vás může potkat u přijímacích zkoušek?


Přijímací zkouška se tradičně skládá z rozhovoru s komisí o motivaci ke studiu a četbě vybrané odborné literatury, dále pak testu znalostí cizího jazyka a testu všeobecných znalostí, nebo testu porozumění a interpretace odborného textu.


Na tomto odkaze naleznete aktuální informace o přijímacím řízení. Studenti se specifickými potřebami mohou informace čerpat ze stránek centra Carolina, o modifikaci přijímací zkoušky pak zde.


(Modelové příklady testů naleznete zde)Kde si můžete podat přihlášku?


Přihlášku ke studiu si můžete podat na webových stránkách Univerzity Karlovy, kde jsou rovněž zveřejněny veškeré informace o studijních programech na ETF UK, podmínkách přijetí, podobě přijímacích zkoušek, nezbytných dokladech a poplatcích.


Těšíme se na vás!Často kladené otázky

Níže naleznete odpovědi na často kladené dotazy, se kterými se v období přihlašování k přijímacímu řízení setkáváme. Máte-li další otázky, neváhejte nám napsat do sekce "Váš názor" v dolní části stránky, nebo na e–mailovou adresu !


Jaký je rozdíl mezi Evangelickou teologickou fakultou a dalšími teologickými fakultami UK?

Evangelická teologická fakulta je nejmenší fakultou Univerzity Karlovy, a je tak založená na osobních vztazích, vzájemném dialogu a vysoké odbornosti. Jako jediná v ČR nabízí klasické studium evangelické teologie v českém i anglickém jazyce (klade tedy zvláštní důraz na tradice české i světové reformační teologie), sociální práce a ekumenické teologie, a to v bakalářském a návazně i v magisterském stupni. ETF UK se může chlubit aktivní participací na mezinárodních výukových a vědeckých aktivitách, systémem podpory mladých výzkumníků a oceňovanou akademickou a publikační činností. Klenotem fakulty je její knihovna, která disponuje nejširším fondem teologické literatury u nás.

Pokud chci studovat na Evangelické teologické fakultě, musím být členem některé (např. Českobratrské evangelické) církve?

Nikoliv. Evangelická teologická fakulta je ve všech svých programech otevřena všem zájemcům bez ohledu na náboženské cítění, víru či církevní příslušnost.

Jaký je rozdíl ve studiu programu evangelická teologie a teologie křesťanských tradic?

Teologie křesťanských tradic (dále jen TKT) je koncipována jako rozšíření dosavadního vzdělání (někdy jí říkáme pracovně „teologie pro neteology“), zaměřuje se na studium velkých křesťanských tradic (protestantské, katolické i pravoslavné). Je tak orientována na práci s texty, rozvoj kritického myšlení a poznávání křesťanské tradice v ekumenické rovině. Studium je dostupné pro lidi pracující či studují jiné obory – výuka probíhá jedenkrát týdně v odpoledních a večerních hodinách. Tříleté bakalářské studium evangelické teologie je zaměřené na protestantskou interpretaci křesťanského svědectví, vycházející z biblické hermeneutiky a kladoucí zvláštní důraz na tradice české i světové reformační teologie v rozhovoru s jinými křesťanskými i náboženskými tradicemi, filosofií i sociálními vědami. Součástí studia je povinná výuka tří starých jazyků – řečtiny, hebrejštiny a latiny, jedná se tedy o „plnotučnou“ teologii, která je určena především pro budoucí protestantské duchovní, kazatele/ky a faráře/ky. Studium tudíž poskytuje průpravu pro navazující magisterský obor, ale i pro jiné příbuzné obory v oblasti humanitních věd.

Proč bych měl studovat sociální práci na ETF UK a ne na jiné fakultě?

Studium sociální práce na ETF UK spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací. Studium zájemce obohatí o sociálněvědní znalosti a dovednosti požadované pro výkon povolání sociálního pracovníka a dále také o pastorační základ důležitý jednak pro případné další studium a jednak pro práci se spirituálními potřebami lidí. Fakulta klade velký důraz na metodicky řízené praxe, které prací s řadou ohrožených skupin (např. seniory, dětmi, osobami se zdravotními obtížemi, lidmi bez domova, osobami ve výkonu trestu, …) připravují studenty k regulovanému povolání sociálního pracovníka.

Jaké mohu najít uplatnění, budu-li studovat na ETF UK?

Fakulta je založena na heslu „Myslet – jednat – mluvit“, absolvent ETF UK by tak měl být vybaven znalostmi humanitní vzdělanosti, kritického myšlení a hermeneutiky. Jako absolvent kvalitního vysokoškolského vzdělání tedy umí analyzovat komplexní problémy a volit přiměřená řešení, pracovat s texty i vlastní zkušeností a produkovat kvalitní výstupy (ať už texty či jiné profesionální dovednosti). Absolventi programů orientovaných na sociální práci se uplatní při práci ve státní správě, organizacích poskytujících zdravotně-sociální péči, neziskových a církevních organizacích a sociálních službách. Absolventi teologických programů pak mohou své znalosti uplatnit v oblasti kulturní, sociální, humanitární, ve státním, nebo např. vzdělávacím sektoru. Zájemci pak mohou studium programu evangelická teologie speciálně směřovat k vykonávání duchovenské či kaplanské praxe.


Zeptejte se nás!


Pro více informací se můžete obrátit na naše studijní oddělení, případně i na proděkana pro studijní záležitosti dr. Ladislava Beneše.
Poslední změna: 1. červen 2024 18:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám