• Studium
  • Pastorační a sociální práce (Bc.)

Pastorační a sociální práce (Bc.)UPOZORNĚNÍ pro studenty z VOŠ: na základě dohod mezi ETF a některými VOŠ je možno uznat velkou část absolvovaných předmětů z VOŠ. Informace o procesu uznávání a formuláře jsou níže.

pracoviště ETF

Poznámka: Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:

1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".


Studijní plán pro prezenční i kombinované studium PSP 2019/20

volitelné předměty nabízené VOŠ Jabok, uznatelné v rámci studia na ETF


Studijní plán prezenční i kombinované studium 2018/19

Studijní plán prezenční i kombinované studium 2017/18

Rozvrh prezenční výuky, zimní sem.

Rozvrh prezenční výuky, letní sem.Uznávání předmětů z předchozího studia na VOŠ

Na základě vzájemné dohody mezi ETF a dalšími VOŠ mohou být uznány některé předměty studentům, resp. absolventům VOŠ Jabok, VOŠ Evangelikální teologický seminář, VOŠ EA Praha, VOŠ EA Brno, VOŠ Dorkas, VOŠS Ostrava a VOŠ Most. Uznávání předmětů se rámcově řídí Opatřením děkana 3/2011, pro akademický rok 2019/20 bude opatření děkana aktualizováno. Studenti však mohou podat příslušně vyplněnou žádost o uznání předmětů. Odevzdají je na studijním oddělení, pokud možno při zápisu.

Prosíme, čtěte pozorně až do konce, čtěte všechny informace zejména u předmětů označených fialovou barvou.


Formuláře - žádost o uznání předmětů:


VOŠ JABOK - PDF

VOŠ JABOK - DOC

EA Praha - PDF

EA Praha - DOC

EA Brno - PDF

EA Brno - DOC

VOŠS Ostrava - PDF

VOŠS Ostrava - DOC

VOŠ Most - PDF

VOŠ Most - DOC

ETS VOŠ Praha - PDF

ETS VOŠ Praha - DOC

VOŠ DORKAS - PDF

VOŠ DORKAS - DOC


Charakteristika oboru


Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem je křesťanská orientace.

Studijní program obsahuje tři základní složky:

1. Sociálněvědní (sociální práce, sociologie a psychologie), která studenty vybaví znalostmi a dovednostmi požadovanými pro výkon regulovaného povolání sociálního pracovníka a poskytne jim základ pro možné navazující magisterské studium oboru sociální práce nebo oborů příbuzných.

2. Pastorační (filosoficko-teologické základy, antropologie, etika), která studenům zprostředkuje jednak obecné humanitní znalosti potřebné pro další studium, jednak jim dá znalosti a dovednosti pro práci se spirituálními potřebami lidí.

3. Metodicky řízené praxe, naplňující nároky pro výkon povolání sociálních pracovníků – ty budou vykonávány na VOŠ sociální a pedagogické - Jabok, na smluvním základě.

UK ETF je přidruženým členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium bylo koncipováno dle Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci ASVSP, a to s ohledem na skutečnost, že studium je zaměřeno na přípravu k regulovanému povolání. Studijní plán, doporučený obsah předmětů i množství praxe odpovídají uvedeným Minimálním standardům.


Profil absolventa


Absolvent/ka splňuje požadavky na výkon povolání sociálního pracovníka v souladu s platnými právními předpisy. Je schopen/schopna přispívat k řešení problémů, které vznikají v interakcích mezi lidmi a jejich sociálním prostředím, k prosazování společenských změn, k emancipaci lidí a jejich začlenění do společnosti.

Je seznámen/a s teologickými zdroji, historickou tradicí a hodnotami křesťanské sociální a charitativní práce, zná základní pojetí a metody pastorační péče a umí je ve své práci využívat. Je schopen/schopna druhé doprovázet a přiměřeně svému i jejich duchovnímu zakotvení pomáhat jejich osobnímu a duchovnímu rozvoji.


Podat přihlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK ZDE


Zeptejte se nás...


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení Romana Krčmářová (informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, garantku oboru doc. Evu Křížovou (náplň studia, uplatnění atd.).


Poslední změna: 18. září 2019 13:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám