• Studium
  • Pastorační a sociální práce (Bc.)

Pastorační a sociální práce (Bc.)

Pastorační a sociální práce

pracoviště ETF - nová akreditace

2018/19

Studijní plán prezenční i kombinované studium 2018/19


Výběrové předměty - JABOK v LS 2018/19

Zájemci o předmět nechť kontaktují příslušného učitele. V příloze jsou dvě stránky - na jedné je jen seznam předmětů, na druhé je do seznamu předmětů dopsán rukou kontakt na učitele a přibližná doba konání.Rozvrh výuky na ETF je letos poprvé vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.


Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:

1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".


HARMONOGRAM akademického roku a rozvrhy prezenční výuky


AKTUÁLNĚ:

Povinně volitelné předměty 3. ročníku: Zapisovat je možno jen ty předměty, které jsou prostřednictvím SIS vypsané a které tam jsou k nalezení. S případnými dotazy ohledně povinně volitelných předmětů se primárně obracejte na jejich vyučující, případně garantku oboru. Prosím, nikoliv na dr. Moravce nebo studijní oddělení. Děkujeme za pochopení.


Rozdílové zkoušky pro uznání splnění některých studijních povinností v rámci studia mimo ETF UK dle předchozí domluvy. Studenti se mohou přihlásit a vtýdnu od 10. do 11. 9. 2018 napsat rozdílové testy z předmětů, o jejichž uznání budou žádat. Je třeba počítat s nejméně dvoudenní přítomností.

Témata testů, otázky, literatura.

Seznam je kompletní!

Poslední úprava: 29. 8. 2018 - přidán jeden předmět

Žádost o uznání je k nalezení mezi formuláři. Možno užít formuláře z předchozího AR.2017/18

Studijní plán prezenční i kombinované studium 2017/18

Rozvrh a termíny KOMBINOVANÉHO studia 2017/18


Rozvrh prezenční výuky, zimní sem.

Rozvrh prezenční výuky, letní sem.


Harmonogram AR 2017/18pracoviště Jabok

Výběrové předměty - JABOK v LS 2018/19

Zájemci o předmět nechť kontaktují příslušného učitele. V příloze jsou dvě stránky - na jedné je jen seznam předmětů, na druhé je do seznamu předmětů dopsán rukou kontakt na učitele a přibližná doba konání.studijní plán 2017/18

Výběrové předměty - JABOK v LS 2018/19

Studijní plán a rozvrhy výuky JABOK v AR 2017/18


Harmonogram AR 2017/18studijní plán 2016/17

studijní plán 2015/16

plán výuky 2016/17 pro kombinovanou formu (konzultace v úterý od 17:00 do 20:15 + 4 soboty ročně)

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám


pracoviště ETS

studijní plán pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v AR 2011/12 a dříve

studijní plán od 2014/15

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám


Některé informace k uznávání studijních povinností v rámci předchozího studia sociální práce na některých VOŠ viz níže (Zkrácená doba studia) a oddíl "formuláře" ZDE


Charakteristika oboru

Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem je křesťanská orientace.

Studijní program obsahuje tři základní složky:

1. Sociálněvědní (sociální práce, sociologie a psychologie), která studenty vybaví znalostmi a dovednostmi požadovanými pro výkon regulovaného povolání sociálního pracovníka a poskytne jim základ pro možné navazující magisterské studium oboru sociální práce nebo oborů příbuzných.

2. Pastorační (filosoficko-teologické základy, antropologie, etika), která studenům zprostředkuje jednak obecné humanitní znalosti potřebné pro další studium, jednak jim dá znalosti a dovednosti pro práci se spirituálními potřebami lidí.

3. Metodicky řízené praxe, naplňující nároky pro výkon povolání sociálních pracovníků – ty budou vykonávány na VOŠ sociální a pedagogické - Jabok, na smluvním základě.

UK ETF je přidruženým členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium bylo koncipováno dle Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci ASVSP, a to s ohledem na skutečnost, že studium je zaměřeno na přípravu k regulovanému povolání. Studijní plán, doporučený obsah předmětů i množství praxe odpovídají uvedeným Minimálním standardům.


Profil absolventa

Absolvent/ka splňuje požadavky na výkon povolání sociálního pracovníka v souladu s platnými právními předpisy. Je schopen/schopna přispívat k řešení problémů, které vznikají v interakcích mezi lidmi a jejich sociálním prostředím, k prosazování společenských změn, k emancipaci lidí a jejich začlenění do společnosti.

Je seznámen/a s teologickými zdroji, historickou tradicí a hodnotami křesťanské sociální a charitativní práce, zná základní pojetí a metody pastorační péče a umí je ve své práci využívat. Je schopen/schopna druhé doprovázet a přiměřeně svému i jejich duchovnímu zakotvení pomáhat jejich osobnímu a duchovnímu rozvoji.


Zkrácená doba studia: na základě vzájemné dohody mezi ETF a dalšími VOŠ mohou být uznány některé předměty studentům, resp. absolventům VOŠ Jabok, VOŠ Evangelikální teologický seminář, VOŠ EA Praha, VOŠ EA Brno, VOŠ Dorkas, VOŠS Ostrava a VOŠ Most. Uznávání předmětů se řídí Opatřením děkana 3/2011, pro akademický rok 2017/18 Opatřením děkana 1/2017. Žádosti o uznání předmětů jsou zde; odevzdávají se při zápisu do 1. ročníku.


Opakovaný zápis předmětu (vyjimka z Pravidel pro organizaci studia):

Student jiného oboru ETF UK si zapisuje předměty prostřednictvím SISu UK, přičemž jednou zapsaný předmět může plnit i v pozdějších letech. Student PSP pracuje v IS Jabok, a je třeba, aby měl zápisy předmětů aktualizované. Proto je opakovaný zápis předmětu u studenta PSP omezen pouze v případě, kdy má u předmětu pokus, který je hodnocený za F. Předměty hodnocené za F, který nestihne v témže roce ukončit, mohou být za celé studium pouze tři, přičemž opakovat může takový předmět pouze jednou.


Poslední změna: 1. únor 2019 13:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám