• Studium
  • Pastorační a sociální práce (Bc.)

Pastorační a sociální práce (Bc.)

Pastorační a sociální práce

pracoviště ETF - nová akreditace

2018/19

Studijní plán prezenční i kombinované studium 2018/19

Rozvrh a termíny KOMBINOVANÉHO studia 2018/19 - předběžná varianta


HARMONOGRAM akademického roku a rozvrhy prezenční výuky


AKTUÁLNĚ:

Rozdílové zkoušky pro uznání splnění některých studijních povinností v rámci studia mimo ETF UK dle předchozí domluvy. Studenti se mohou přihlásit a vtýdnu od 10. do 14. 9. 2018 napsat rozdílové testy z předmětů, o jejichž uznání budou žádat. Je třeba počítat s nejméně dvoudenní přítomností.

Témata testů, otázky, literatura.

Seznam bude o některé předměty ještě doplněn.

Poslední úprava: 3. 8. 2018 (přidán jeden předmět)2017/18

Studijní plán prezenční i kombinované studium 2017/18

Rozvrh a termíny KOMBINOVANÉHO studia 2017/18


Rozvrh prezenční výuky, zimní sem.

Rozvrh prezenční výuky, letní sem.


Harmonogram AR 2017/18pracoviště ETS

studijní plán pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v AR 2011/12 a dříve

studijní plán od 2014/15

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám


Některé informace k uznávání studijních povinností v rámci předchozího studia sociální práce na některých VOŠ viz níže (Zkrácená doba studia) a oddíl "formuláře" ZDE


Charakteristika oboru

Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem je křesťanská orientace.

Studijní program obsahuje tři základní složky:

1. Sociálněvědní (sociální práce, sociologie a psychologie), která studenty vybaví znalostmi a dovednostmi požadovanými pro výkon regulovaného povolání sociálního pracovníka a poskytne jim základ pro možné navazující magisterské studium oboru sociální práce nebo oborů příbuzných.

2. Pastorační (filosoficko-teologické základy, antropologie, etika), která studenům zprostředkuje jednak obecné humanitní znalosti potřebné pro další studium, jednak jim dá znalosti a dovednosti pro práci se spirituálními potřebami lidí.

3. Metodicky řízené praxe, naplňující nároky pro výkon povolání sociálních pracovníků – ty budou vykonávány na VOŠ sociální a pedagogické - Jabok, na smluvním základě.

UK ETF je přidruženým členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium bylo koncipováno dle Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci ASVSP, a to s ohledem na skutečnost, že studium je zaměřeno na přípravu k regulovanému povolání. Studijní plán, doporučený obsah předmětů i množství praxe odpovídají uvedeným Minimálním standardům.


Profil absolventa

Absolvent/ka splňuje požadavky na výkon povolání sociálního pracovníka v souladu s platnými právními předpisy. Je schopen/schopna přispívat k řešení problémů, které vznikají v interakcích mezi lidmi a jejich sociálním prostředím, k prosazování společenských změn, k emancipaci lidí a jejich začlenění do společnosti.

Je seznámen/a s teologickými zdroji, historickou tradicí a hodnotami křesťanské sociální a charitativní práce, zná základní pojetí a metody pastorační péče a umí je ve své práci využívat. Je schopen/schopna druhé doprovázet a přiměřeně svému i jejich duchovnímu zakotvení pomáhat jejich osobnímu a duchovnímu rozvoji.


Zkrácená doba studia: na základě vzájemné dohody mezi ETF a dalšími VOŠ mohou být uznány některé předměty studentům, resp. absolventům VOŠ Jabok, VOŠ Evangelikální teologický seminář, VOŠ EA Praha, VOŠ EA Brno, VOŠ Dorkas, VOŠS Ostrava a VOŠ Most. Uznávání předmětů se řídí Opatřením děkana 3/2011, pro akademický rok 2017/18 Opatřením děkana 1/2017. Žádosti o uznání předmětů jsou zde; odevzdávají se při zápisu do 1. ročníku.


Opakovaný zápis předmětu (vyjimka z Pravidel pro organizaci studia):

Student jiného oboru ETF UK si zapisuje předměty prostřednictvím SISu UK, přičemž jednou zapsaný předmět může plnit i v pozdějších letech. Student PSP pracuje v IS Jabok, a je třeba, aby měl zápisy předmětů aktualizované. Proto je opakovaný zápis předmětu u studenta PSP omezen pouze v případě, kdy má u předmětu pokus, který je hodnocený za F. Předměty hodnocené za F, který nestihne v témže roce ukončit, mohou být za celé studium pouze tři, přičemž opakovat může takový předmět pouze jednou.


Poslední změna: 3. srpen 2018 17:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám