Evangelická teologie (Bc.)

Charakteristika oboru


Studovat evangelickou teologii znamená osvojit si základy kritického myšlení prostřednictvím studia křesťanské tradice. Bakalářské studium je tříleté a provede studenta křesťanskou tradicí v širokém dobovém kontextu od jejích kořenů až k jejím současným podobám a problémům v globalizovaném světě. Touto cestou studium evangelické teologie zprostředkuje zájemcům základy kvalitního a klasického humanitního vzdělání.


Studenti si průběžně osvojí základy tří starých jazyků – řečtiny, hebrejštiny a latiny, které jim umožní se setkat se zásadními texty křesťanské a evropské kultury v originále a poskytnou důležitý základ pro hlubší porozumění a výklad těchto textů. Pomocí rozboru textů Starého a Nového zákona si tak studenti osvojí první zásadní dovednost, která je základem veškerých humanitních věd: kritickou analýzu a interpretaci textů s přihlédnutím k dobovým souvislostem (kulturním, náboženským, literárním, archeologickým aj.).


Křesťanské myšlení výrazně formovalo evropské dějiny a stále ovlivňuje i naši současnost. Je jedním ze základů naší společnosti a našich společenských hodnot. Křesťanské církve tvořily a tvoří důležitou součást naší společnosti. Křesťanské základy se promítají i do našich současných problémů, při jejichž řešení je třeba se s křesťanskou tradicí vyrovnávat - ať už přejně, či kriticky. Studenti se seznámí s vývojem křesťanského myšlení a s vývojem různých křesťanských tradic, což jim umožní pochopit kořeny a kontext mnoha současných problémů. Tím se naučí druhou zásadní dovednost: kritickou analýzu komplexních problémů a jejich tradičních i nových řešení.


Setkání s různými křesťanskými tradicemi otevírá třetí zásadní téma: setkání s jinakostí a pluralitou na jedné straně a se snahami o jednotu na straně druhé. Tento obzor ještě rozšíří uvedení do základních směrů filosofie náboženství a do jiných náboženství. Studenti si tak osvojí třetí základní kompetenci: kritický respekt k jinakosti a schopnost dialogu v pluralitním prostředí ve snaze hledat především to, co je společné a co spojuje.


Tyto kompetence vedou ke schopnosti se samostatně, srozumitelně a zdůvodněně vyjadřovat, vést rozumný dialog na základě širokých vědomostí a v neposlední řadě produkovat kvalitní texty.


Profil absolventa

Tento bakalářský obor přináší základy humanitní vzdělanosti. Poskytuje tak průpravu jak pro navazující magisterský obor, tak i pro jiné příbuzné obory v oblasti humanitních věd. Absolventi se však mohou uplatnit také přímo v praxi. A to jak v povoláních, která vyžadují základní humanitní vzdělání – například při práci ve státním či vzdělávacím sektoru, tak zejména v povoláních, kde je základní znalost náboženské a teologické problematiky vítanou kvalifikací, např. v oblasti kulturní, sociální, humanitární aj.


Úvodní kurzy v Chotěboři - součást studia

Součástí studia jsou týdenní kurzy v rekreačním středisku v Chotěboři během září. Prosíme, přečtěte si bližší informace.


Další informace - povinné jazykové kurzy a volitelné předměty


Intenzivní kurz řečtiny

Uchazeče o studium resp. studenty 1. ročníku upozorňujeme, že v měsíci září probíhá čtyřtýdenní (případně jen dvoutýdenní) intenzivní kurz řečtiny. Ve stejnou dobu probíhá intenzivní kurz hebrejštiny pro studenty 2. ročníku. První dva týdny letního semestru, obvykle začátkem února, probíhá intenzivní kurz latiny pro 1. ročník. Přesná data jsou zveřejněna v harmonogramu akademického roku.


Intenzivní kurz řečtiny bývá pro studenty kombinovaného studia organizován tak, že se účastní povinně dvoutýdenní prezenční výuky (první dva týdny v září), další dva týdny kurzu jsou podle počtu hodin nahrazovány během obou semestrů prvního ročníku, a to vždy jednu sobotu v měsíci (4 – 5 hodin). Vedle toho je řečtina také na rozvrhu pravidelné výuky pro kombinované studium vždy jednou v měsíci (pátek a sobota) – viz harmonogram pro kombinované studium. Nemohou-li se studenti kombinovaného studia účastnit intenzivních kurzů, nechť si včas dohodnou s vyučujícími případné náhradní možnosti.


Intenzivní kurz hebrejštiny

Uskutečňuje se na počátku 2. ročníku studia v září. Nemohou-li studenti kombinovaného studia absolvovat čtyřtýdenní kurz vcelku, je nezbytné, aby absolvovali 2. a 3. týden výuky. Dále bude pro ně organizována „nultá“ hodina na konci 1. ročníku a pravidelné individuální konzultace s vyučujícím během roku. Bližší informace u doc. P. Slámy.


Vedle tří starých jazyků (řečtina, hebrejština, latina) student skládá ještě zkoušku z živého jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština) na základě četby odborných textů.


Studijní plány a další informace


Volitelné předměty

Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, často distanční formou (kód "RETDxxxx") prostřednictvím Moodle. Vřele doporučujeme rovněž cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na fakultě či UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.

Podat přihlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK:


Informace o přijímacích zkouškách či vzorových testech najdete ZDE.

Zeptejte se nás...


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení - Mgr. Karolína Surovcová

(informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, garanta studijního programu doc. Jiřího Mrázka, Th.D. (náplň studia, uplatnění atd.).
Poslední změna: 29. únor 2024 19:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám