• Studium
  • Evangelická teologie (Bc.)

Evangelická teologie (Bc.)Charakteristika oboru


Tříletý bakalářský program Evangelická teologie (6141R007) je zaměřen na seznámení s evangelickou teologií v celé její šíři prostřednictvím uvedení do všech klasických disciplín daného oboru. Především osvojení znalosti biblických jazyků – hebrejštiny a řečtiny – a pravidel výkladu a porozumění s ohledem na historické, náboženské, literární či kulturní aspekty umožňuje získat dovednosti při práci s biblickými i mimobiblickými texty (předměty Starý a Nový zákon). Obor dále klade důraz na seznámení s tradicí křesťanství v evropském a světovém měřítku (Historická teologie) a uvedení do způsobu teologického myšlení tradice evangelické i obecně křesťanské (Systematická teologie) a myšlení filosofického (Filosofie). K tomu je průpravou také výuka latiny. Studijní obor seznamuje s dějinnou i současnou podobou křesťanských církví, jejich úsilím o jednotu a zároveň učí rozvíjet dialogické myšlení, respekt k jinakosti i pluralitě v univerzálním horizontu (Ekumenika, Praktická teologie). Velká pozornost je věnována problematice fenomenologie náboženství a seznámení s klasickými světovými náboženskými útvary i současnou náboženskou scénou (Religionistika). Dále klade obor důraz na osvojení znalostí i orientaci v oblasti sociální a etické stránky křesťanství (Teologická etika).


Profil absolventa


Přednostním cílem jednooborového bakalářského studia je průprava k navazujícímu magisterskému studiu v odpovídajícím oboru. Vzhledem k nabytým znalostem a dovednostem, obecně užívaným v oblasti humanitních věd, mohou absolventi nalézt uplatnění ve studiu i jiných oborů, vyžadujících podobné předpoklady. Absolvent se nicméně může uplatnit také přímo v praxi, zejména v povoláních, kde je základní odborná znalost náboženské a teologické problematiky vítanou kvalifikací, např. v oblasti vzdělávací, kulturní a humanitární.


Další informace


Volitelné předměty

Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, často distanční formou (kód "RETDxxxx") prostřednictvím Moodle. Vřele doporučujeme rovněž cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na fakultě či UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.


Intenzivní kurz řečtiny

Uchazeče o studium resp. studenty 1. ročníku upozorňujeme, že v měsíci září probíhá čtyřtýdenní intenzivní kurz řečtiny. Ve stejnou dobu probíhá intenzivní kurz hebrejštiny pro studenty 2. ročníku. První dva týdny letního semestru, obvykle začátkem února, probíhá intenzivní kurz latiny pro 1. ročník. Přesná data jsou zveřejněna v harmonogramu akademického roku.


Intenzivní kurz řečtiny bývá pro studenty kombinovaného studia organizován tak, že se účastní povinně dvoutýdenní prezenční výuky (první dva týdny v září), další dva týdny kurzu jsou podle počtu hodin nahrazovány během obou semestrů prvního ročníku, a to vždy jednu sobotu v měsíci (4 – 5 hodin). Vedle toho je řečtina také na rozvrhu pravidelné výuky pro kombinované studium vždy jednou v měsíci (pátek a sobota) – viz harmonogram pro kombinované studium. Nemohou-li se studenti kombinovaného studia účastnit intenzivních kurzů, nechť si včas dohodnou s vyučujícími případné náhradní možnosti.


Intenzivní kurz hebrejštiny

Uskutečňuje se na počátku 2. ročníku studia v září. Nemohou-li studenti kombinovaného studia absolvovat čtyřtýdenní kurz vcelku, je nezbytné, aby absolvovali 2. a 3. týden výuky. Dále bude pro ně organizována „nultá“ hodina na konci 1. ročníku a pravidelné individuální konzultace s vyučujícím během roku. Bližší informace u doc. P. Slámy.Vedle tří starých jazyků (řečtina, hebrejština, latina) student skládá ještě zkoušku z živého jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština) na základě četby odborných textů.


Podat příhlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK ZDE


Zeptejte se nás...


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení Klára Maturová

(informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, garanta oboru doc. Jiřího Mrázka, Th.D. (náplň studia, uplatnění atd.)


DALŠÍ INFORMACE

Prezenční forma studia


Poznámka: Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:

1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".


studijní plán prezenčního studia 2019/20


studijní plán prezenčního studia 2018/19

studijní plán prezenčního studia 2017/18

Rozvrh prezenční výuky, zimní sem.

Rozvrh prezenční výuky, letní sem.

studijní plán prezenčního studia 2016/17

studijní plán prezenčního studia 2015/16Poslední změna: 28. únor 2020 12:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám