• Studium
  • Evangelická teologie (Mgr.)

Evangelická teologie (Mgr.)Charakteristika oboru

Obor je koncipován jako navazující na bakalářský obor Evangelická teologie. Poskytuje hlubší vhled do všech klasických disciplín oboru. Studenti pracují s biblickými i souvisejícími mimobiblickými texty v původních jazycích, osvojují si pravidla hermeneutiky, pracují intenzivně s dříve získanými znalostmi a dovednostmi na výkladu a praktických aplikacích textů. Osvojují si interpretaci křesťanské tradice v její šíři, s důrazem na znalost českých dějin v kontextu evropském i světovém. Cílem je teologické poznatky reflektovat v ekumenické perspektivě, s ohledem na problematiku etickou a sociální, jakož i s ohledem na současnou podobu a praxi křesťanstva, především v českém a evropském prostředí. Součástí je studium fenoménu světových náboženství a kultury, mezináboženský rozhovor a kritická reflexe současných filosofických a náboženských myšlenkových proudů. Studium rozvíjí i schopnost samostatné vědecké práce prostřednictvím metod obvyklých v humanitních vědách, případně dalších spolupracujících oborech.

Kombinovaná forma studia se od prezenční liší pouze způsobem, jakým studující potřebných znalostí a dovedností nabývají, jejich obsah je u obou forem totožný - viz popis průběhu kombinované výuky u jednotlivých předmětů.


Profil absolventa

1. Znalosti:

Absolventi jsou vybaveni důkladnou znalostí oboru evangelická teologie v jejím klasickém rozdělení do dílčích disciplín. Absolvent bude zná dějiny všech dílčích disciplín teologie a současný stav jejich bádání. Je vybaven znalostí biblické, systematické i historické teologie v evangelické perspektivě, znalostí teologie světových náboženství, důležitých otázek a směrů současné filosofie. Zná přístupy k církevní praxi v ekumenickém rozměru ve všech základních oblastech (katechetika, homiletika, liturgika i poimenika).


2. Dovednosti:

Absolventi mají dobré schopnosti v oblasti porozumění a výkladu textů křesťanské tradice, umí je interpretovat v příslušných literárních, historických a ideových kontextech. Dovedou se orientovat v primární i sekundární literatuře jednotlivých disciplín a vést kritický rozhovor s dosavadním bádáním jak v oblasti těchto disciplín, tak v příbuzných oborech v ekumenické a mezinárodní perspektivě. Dovedou uplatnit tyto přístupy spolu s obecnou kritickou metodologií, užívanou v oblasti humanitních věd, v komplexu všech dílčích disciplín evangelické teologie a dalších příbuzných oborů.


3. Cíl studia:

Cílem navazujícího magisterského studia je příprava k duchovní službě v církvích, dále v oblasti katechetické, vzdělávací a pastorační (vězeňství, armáda, zdravotnictví, policie, hasiči). Absolventi se mohou uplatnit v oblasti sociální, kulturní, školství či veřejné správy, kde se vyžadují specifické znalosti a dovednosti při práci s lidmi a vyžadující dobré humanitní vzdělání.


Další informace


Volitelné předměty


Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, často distanční formou prostřednictvím Moodle. Vřele doporučujeme cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na fakultě či UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.


Podat přihlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK ZDE


Zeptejte se nás...


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení Klára Maturová

(informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, garanta oboru doc. Jiřího Mrázka, Th.D. (náplň studia, uplatnění atd.).


DALŠÍ INFORMACE

Prezenční forma studia


Poznámka 1 : Rozvrh výuky na ETF je vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.

Poznámka 2: Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:

1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".


studijní plán navazujícího magisterského studia 2019/20


studijní plán navazujícího magisterského studia 2018/19

studijní plán navazujícího magisterského studia 2017/18

studijní plán navazujícího magisterského studia 2016/17Poslední změna: 8. listopad 2019 10:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám