• Studium
  • Evangelická teologie (Mgr.)

Evangelická teologie (Mgr.)

Evangelická teologie

- navazující magisterský program

kombinovaná forma

studijní plán navazujícího magisterského studia 2017/18

Rozvrh a termíny konzultací 2017/18studijní plán navazujícího magisterského studia 2016/17

rozvrh a termíny konzultací 2016/17 - zimní semestr

rozvrh a termíny konzultací 2016/17 - letní semestrVolitelné předměty

Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, většinou distanční formou. Vřele doporučujeme cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na fakultě či UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.


Charakteristika oboru

Dvouletý navazující magisterský program Evangelická teologie (6141T007) je koncipován jako navazující na bakalářský obor Evangelická teologie. Poskytuje hlubší vhled do všech klasických disciplín oboru. Studenti pracují s biblickými i souvisejícími mimobiblickými texty v původních jazycích, osvojují si pravidla hermeneutiky, pracují intenzivně s dříve získanými znalostmi a dovednostmi na výkladu a praktických aplikacích textů. Osvojují si interpretaci křesťanské tradice v její šíři, s důrazem na znalost českých dějin v kontextu evropském i světovém. Cílem je teologické poznatky reflektovat v ekumenické perspektivě, s ohledem na problematiku etickou a sociální, jakož i s ohledem na současnou podobu a praxi křesťanstva, především v českém a evropském prostředí. Součástí je studium fenoménu světových náboženství a kultury, mezináboženský rozhovor a kritická reflexe současných filosofických a náboženských myšlenkových proudů. Studium rozvíjí i schopnost samostatné vědecké práce prostřednictvím metod obvyklých v humanitních vědách, případně dalších spolupracujících oborech.


Profil absolventa

Absolventi jsou vybaveni znalostí křesťanské teologie v jejím historickém, systematickém i praktickém rozměru. Ovládají práci s biblickými texty v původních jazycích i hermeneutiku křesťanských textů, se zvláštním důrazem na tradici české i evropské reformace, v rozhovoru s jinými křesťanskými tradicemi, s filosofií a společenskými vědami. Jsou obeznámeni s fenomenologií náboženství, s tradičními světovými náboženstvími i novými náboženskými hnutími. Uplatnění nacházejí v církevní službě jako duchovní, v práci katechetické, vzdělávací a pastorační (vězeňství, armáda, zdravotnictví), ale i v sociální a kulturní oblasti a veřejné správě, zaměřené na práci s lidmi a vyžadující humanitní vzdělání.

Poslední změna: 8. leden 2018 15:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám