Požadavky k přijímacím zkouškám (Mgr.)

Popis přijímacích zkoušek, podmínek přijetí a další informace na webu UK ZDE (nutno rolovat až dolů!)

V (re)konstrukci !!!!


Navazující magisterský program Evangelická teologie

Popis přijímací zkoušky a kriteria hodnocení:

Forma je jednokolová, ústní.

Zkouška je rozhovor, zjišťující specifické předpoklady ke studiu z oblasti biblické (včetně původních jazyků - hebrejštiny a řečtiny), systematické a historické teologie, světových náboženství a filosofie.

Maximální počet bodů: 100

Minimální bodová hranice pro přijetí: 65


 • Katedra Starého zákona

  • Popis zkoušky, požadavky:

   Uchazeč si předem připraví exegezi dvou starozákonních oddílů (vlastní překlad a výklad v písemné podobě podle požadavků na bakalářskou zkoušku) a v rozhovoru vysvětlí a zdůvodní svá řešení otázek plynoucích z textu, překladu a výkladu jednoho z těchto oddílů.

   Uchazeč odpoví na dvě až tři otázky z oblasti dějin starověkého Izraele a jeho náboženství, z problematiky literárních studií o starozákonních látkách (tzv. literárního úvodu) a z exegetické metodologie a biblické hermeneutiky, a to opět v rozsahu požadavků na bakalářskou zkoušku ve studijním programu Evangelická teologie.


  • Seznam základní literatury:

   Biblia Hebraica (nové edice, BHS či BHQ).

   RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 1996.

   BERLEJUNG, Angelika. Náboženské dějiny starověkého Izraele. Praha: Vyšehrad, 2017.

   ČAPEK, Filip. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele. Praha: Vyšehrad, 2018.

   OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Praha: Vyšehrad, 2016 (2. vyd).

   DOHMEN, Christoph a STEMBERGER, Günter. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: Vyšehrad, 2007.

   POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible. Praha: Vyšehrad, 2005.

   BARTON, John, Reading the Old Testament: Method in Biblical Study, London: DLT 1984.
 • Katedra Církevních dějin

  • Popis zkoušky, požadavky:

   Zkušební pohovor po pravidle začíná zkoumáním četby uchazečů, examinátoři však mohou klást i další otázky, směřující k vyjasnění celkového rozsahu oborových znalostí.


  • Seznam základní literatury:

   McGRATH A. E. Dějiny křesťanství – Úvod. Praha: Volvox globator, 2014.

   LOHSE B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003.

   Další literatura na stránkách katedry. • Katedra Systematické teologie

  • Popis zkoušky, požadavky:

   Uchazeč/ka pohovoří o vybraném tématu křesťanské věrouky podle příslušné kapitoly ve dvou níže uvedených učebnicích. Zkoušející budou doplňujícími otázkami zjišťovat celkové uchazečovy/uchazeččiny znalosti v oblasti evangelické theologie.


  • Seznam základní literatury:

   Jan Milíč LOCHMAN, Krédo. Základy ekumenické dogmatiky, Kalich, Praha 1996, (2. vyd. 2000) .

   Daniel MIGLIORE, Víra usilující rozumět. Úvod do křesťanské teologie, Mlýn, Jihlava, 2009. • Katedra Filosofie

  • Popis zkoušky, požadavky:

   Uchazeč pohovoří o jednom ze tří filosofických děl, která přečetl. V literatuře níže jsou uvedeny příklady doporučené četby, ale po domluvě lze uvést i jiná, podobná díla. Zkoušející budou doplňujícími otázkami zjišťovat, jak uchazeč četbě porozuměl a jaké má rámcové znalosti z dějin filosofie, zvláště s ohledem na křesťanskou tradici.


  • Doporučená četba: uchazeč si volí 3 tituly, příp. si domluví tituly jiné, podobné.

   PLATÓN, Symposion, OIKOYMENH, Praha 2005,

   PLATÓN, Faidón, OIKOYMENH, Praha 2000,

   PLATÓN, Faidros, OIKOYMENH, Praha 1993,

   AURELIUS AUGUSTINUS, Vyznání (zvl. kniha X–XIII), Praha 2006,

   DIONÝSIOS AREOPAGITA, Listy, O mystické teologii, OIKOYMENH, Praha 2005,

   ANSELM Z CANTERBURY, Fides quaerens intellectum, Proslogion, Kalich, Praha 1990,

   DESCARTES, Meditace o první filosofii, OIKOIMENH, Praha 2010,

   LEIBNIZ, Theodicea, Pojednání o dobrotě Boha, OIKOYMENH, Praha 2004,

   KANT, Prolegomena ke každé příští metafyzice, Svoboda, Praha 1992,

   KANT, Základy metafyziky mravů, OIKOYMENH, Praha 2014. • Katedra Religionistiky

  • Popis zkoušky, požadavky:  • Seznam základní literatury:

   (nebo formou odkazů na příslušné stránky)

Poslední změna: 2. květen 2023 02:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám