prof. Martin Wernisch Dr.

vedoucí katedry


221 988 318

5. patro, č. dv. 510

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0001-7347-5830

ResearcherID: I-9429-2018

Scopus ID: 57024162700


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Wikipedia


specializace:

[doplnit]


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS


VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Kompletní věděcká bibliografie zde.


Disertační a habilitační práce:

1991:

 • Podvojný logos světa: po překřížených stopách myšlení k tušením a rozbřeskům na reformačním obzoru: první část studie o místě Johanna Georga Hamanna v dějinách evropské kultury, disertační práce na UK ETF Praha, s. 158


Články:


1984:

 • Co pro mne znamená ospravedlnění pouhou milostí, KR 51, s. 7 - 8


1985:

 • Teologická jednota krize, KR 52, s. 27 - 29


1987:

 • České překlady Starého zákona, KR 54, s. 100 - 107

 • Naléhání trojiční jednoty (Kázání na Ef 4, 1 - 9), KR 54, s. 126 - 129

 • Medium pobarokního světa, KR 54, s. 147 - 149


1992:

 • Kristův ochranný odstup, KR 59 / 9, s. 194 - 199

 • Komeniologické klasobraní, KR 59 / 10, s. 3 - 4 obálky

 • Hra na spisovatele?, Iniciály 3 / 27

 • Křižovatka cest (s H. Beckerem), Analogon 4 / 8


1993:

 • Komeniologické klasobraní (dokončení), KR 60 / 1, s. 23 - 25

 • Setkávání (s H. Weissovou - Tomanovou), Iniciály 4 / 34

 • 2 (Kapří rybníky). 17 (Jeřáby). 24 (Ovce). 27 (Nemodlitba)., Iniciály 4 / 34


1994:

 • Jan z Pomuka i Nepomuka, shrnutý a neuzavřený (K novému vydání monografie J. V. Polce), FHB 17, s. 211 - 223.

 • Předhusitské hereze (s M. Lambertem), Theologická revue 3 / 6.

 • Remarks on the History of the Faculty, CV 36, č. 1, s. 9 - 17.


1995:

 • Rati voluntatis u M. Jana Husa, in: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, Česká křesťanská akademie, Praha, s. 126 - 138.

 • 75 let Evangelické theologické fakulty. In: Protestant 6, 1995, Nr.1, s. 8-12


1996:

 • Jan z Pomuka i Nepomuka, shrnutý a neuzavřený : k novému vydání monografie J.V.Polce. In: Folia historica Bohemica, roč. 17, č. 17, 1996, s. 211-223

 • Katolická sociální nauka a sociální tržní hospodářtví., S. 5-38, Česká křesťanská akademie, Praha, 1996


1997:

 • Zásady klasické evangelické ekleziologie, in: Vtělení, vykoupení, církev. Sborník příspěvků ze tří ekumenických kolokvií České křesťanské akademie, Česká křesťanská akademie, Praha 1997, s. 73 - 81.

 • Ratio voluntatis M. Johannis Hus (Zur Rolle von Vernunft und Willen in der Lehre Hussens). In: Jan Hus - Zwischen Zeiten, Voelkern, Konfessionen (Vortraege des internationalen Symposions in Bayreuth vom 22. bis 26. September 1993), (autor statě), S. 139-155, R. Oldenbourg Verlag, Muenchen, 1997

 • Die Brueder-Unitaetals vorreformatorische und reformatorische Freikirche. In: Freikirchen Forschung, roč. 1997, 1998, s. 64-75, kazuistika


1998:

 • Slovo k magistrům (Kázání při slavnostní promoci absolventů ETF UK v Karolinu 4. 12. 1997), KR 65 / 3, s. 58 - 61

 • Zabili nám Krista Pána (diskuse s O. Štampachem, L. Pavlátem, J. Šedinovou, M. Rejchrtem, H. Krejčovou, V. Lukařovou a J. Camrdou), Nová přítomnost 8


1999:

 • Rozhovor reformačních a tolerančních tradic v ČCE. In: Český bratr, roč. 75, č. 1, 1999, s. 4-6


2000:

 • V Římě o Husovi, Nové Bratrské listy II/1, s. 4 - 6

 • Aschermittwoch (8. März 2000), Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt - Neue Folge (im Flacius-Verlag Fürth/Bay.) 17.Jhg.: Nr. 66, s. 204 - 207

 • Dějinné zařazení nauky M. Jana Husa o predestinaci - jako příspěvek k současným evangelicko-katolickým rozhovorům, Theologická revue č. 4, s. 336 - 358


2001:

 • Jan Hus v myšlení reformace, in: Husitský Tábor - Supplementum 1, Sborník Husitského muzea, Tábor 2001, s. 489 - 492.


2003:

 • Z Prahy do Evropy. Spor o Krista Prostředníka a Přímluvce, TR 2003/2, s. 170-198.

 • Jednota a různost českých křesťanských tradic, KR 70/2003/9, s. 238-244.


2005:


2010

 • (Pohled církevního historika:) Výtvarné umění (Od doby kamenné po dnešek). Český bratr (Evangelický měsíčník) 86/2010, č.10, str. 9-11.

2013

 • Problematika biblického kánonu v uvažování evropské reformace, především u Martina Luthera. Salve (Revue pro teologii, duchovní život a kulturu; pro Českou dominikánskou provincii a Arcibiskupství pražské vydává Krystal OP, Praha) XXIII(2013)/2 („kánon Starého zákona“), str. 93-108.

 • Simon Kuchlbauer: Johann Amos Comenius´ antisozinianische Schriften. Journal of Moravian History (published biannually by The Moravian Archives, The Moravian Historical Society and The Pennsylvania State University Press;Vol. 14, Nr. 1 (spring 2014)m pp. 99-101.


2014

 • Husovo místo v klasickém evangelickém bohosloví (Zpráva o výzkumu). Studia theologica 17 (2015), č. 4, str. 273-284.


Referáty a recense:

1987:

 • Hon na čarodějnice (recense na knihu Bedřicha Šindeláře: Hon na čarodějnice: západní a střední Evropa v 16. a 17. století), KR 54, s. 162 - 163


1992:

 • Internationales Comenius-Kolloquium Bayreuth 1991: Johannes Amos Comenius und die Genese des modernen Europa, CV 34, č. 3, s. 109 - 122.


1993:

 • Komeniologické klasobraní (recense na sborník "Johannes Amos Comenius und die Genese der moderner Europa"), KR 60 / 2, s. 56

 • Nedopovězená mučednictví tří Janů, Literární noviny 4 / 47 / 25. listopadu


1996:

 • O Bonhoefferovo teologické dědictví (recense na knihu Charlese Marsche, Reclaiming Dietrich Bonhoeffer: The Promise of His Theology), KR 63 / 4, s. 110 - 111

 • Philipp Melanchton: Loci Communes 1521 (Lateinisch-Deutsch). In: Communio viatorum, roč. 38, č. 1, 1996, s. 91-95, recense

 • Pozvání k čerstvým vodám reformačních zdrojů teologie. In: Teologická reflexe, roč. 2, č. 2, 1996, s. 178-180, recense


1998:

 • K rozhovoru nad knihou Jana Fialy - stanovisko evangelického theologa. In: Evangelický týdeník : Kostnické jiskry, roč. 83, 1998, s. 3-4, recense

 • Alois Krchňák: Čechové na basilejském sněmu, Teologické texty 9, č. 4, s. 137 - 138.

 • K dávným dějinám ekumenických rozhovorů. In: Teologické texty, roč. 9, č. 4, 1998, s. 135-136, recense


1999:

 • Otevřený dopis Janu Dusovi, KR 66, č. 2, s. 52.


2000:

 • Vpád na Milíčovo pole, Theologická revue 71.r.: č. 1 - 2, s. 154 - 166


2002:

 • Z. Kučera, V. Štverák et alii: Chrestomatie z dějin pedagogiky. In: Theologická revue, roč. 73, č. 1, 2002, s. 89-90, recense


2010

 • Eschatology, Knowledge, and Politics (recense na knihu Vl. Urbánka Eschatologie, vědění a politika, Č. Budějovice 2008; přeložil Ivan Gutierrez). Communio viatorum LI(2009)/2, p. 255‑260.

 • O myšlení pobělohorského exilu (táž recense). Teologická reflexe XV(2009)/2, str. 215‑219.


2012

 • Reformation und Zeitalter der Konfessionen in Ost-/Südostmitteleuropa: Böhmen und Mähren (Rezension), in: sehepunkte (Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften) 13 (2013), Nr. 6 [15.06.2013], URL: http://www.sehepunkte.de/2013/06/23661.html.


2013

 • Komenský inspirující filosofy (recense na knihu Simona Kuchlbauera Johann Amos Comenius´ antisozinianische Schriften: Entwurf eines integrativen konzepts von Aufklärung, Dresden 2011;). Teologická reflexe XIX(2013)/2, str. 213‑215.


2014

 • Franz Machilek (Hg.): Die hussitische Revolution (recense). Zeitschrift für Kirchengeschichte, W. Kohlhammer, ISSN 0044-2925), 4. Folge Jg. LXIII (2014), Nr. 3, S. 403-405.


Překlady:

1995:

 • 'Bischoff, Erich: Kabala - Uvedení do židovské mystiky a tajné vědy'. In: Kabala a kabalisté, Sborník uspořádal D.Ž. Bor, (s D.Ž.Borem a T. Krekulovou), Trigon, Praha 1995, s. 333.

 • 'Bischoff, Erich: Výňatky ze Zoharu'. In: Kabala a kabalisté, 1995, s. 244-270

 • 'Hlaváček, Ivan: Husovy knihy - Několikero úvah o Husově bibliotéce a používání knih. In: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, 1995

 • 'Lambert, Malcolm: Dobové hereze'. In: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, 1995, s. 60-62

 • 'Machilek, Franz: Němečtí husité'. In: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, 1995, s. 259-264

 • 'Oberman, Heiko A.: Hus a Luther'. In: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, 1995, s. 265-276

 • 'Valentinus, Basilius: O Velikém Kameni prastarých mudrců'. In: Dvanáct klíčů bratra Basilia Valentina, Praha, Trigon, 1995, 100 s.


1996:

 • Manfred Spieker, Katolická sociální nauka a sociálně tržní hospodářství, Česká křesťanská akademie, Praha, s. 5 - 38 (spolu s Cyrilem Martínkem)

 • překlad výňatků z textů ve starších podobách němčiny, zčásti v řeči vázané. In: Habsburkové : historie jednoho evropského rodu, (překlad výňatků z textů ve starších podobách němčiny), S. 38, 40, 69, 76-77, 80, 89, 93, 227-228, 258, 263, 271-272, 288, 293, 299, 305-306, Grafoprint-Neubert, Praha, 1996


1999:

 • 2000 let křesťanství. (autor překladu), s.373-506, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1999, monografie


2014

 • Mistr Jan Hus: Knihy kacířů se mají číst. Z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem opatřil M. W. Kalich v Praze. 96 stran. ISBN 978-80-7017-223-0.


Spolupráce na kolektivních dílech:

 • uspořádání a editorial in Unitas Fratrum 1457-2007, Jednota bratrská jako kulturní fenomén, Studie a texty Evangelické teologické fakulty číslo 15 (2009/2), Mlýn, Jihlava 2009, 214 s.

 • K problematice vysídlení sudetských Němců. In: Za války a po válce, (spoluautor statě), s. 87-96, Zdeněk Susa, Středokluky, 1996.

 • Jan Hus v myšlení reformace. In: Husitský tábor supplementum 1, (autor kapitoly), s.489-492, Husitské muzeum Tábor, Tábor, 2001.

 • Proměna českého evangelictví v pobělohorském období. In: Barokní Praha - Barokní Čechie 1620-1740, (autor statě), s.435-454, Archiv hlavního města Prahy, Praha, 2004, stať ve sborníku.

 • Kniha svornosti : symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese : nové české znění podle standardní německo-latinské edice, s přihlédnutím k dosavadním převodům / [odbornou revizi všech textů a uvedení k jednotlivým kapitolám sepsal Martin Wernisch, přeložil a vydavatelskými poznámkami opatřil kapitolu V. 'Pojednání o papežské moci' a kapitolu VIII. 'Formule svornosti'; k vydání připravila a rejstříky sestavila Ema Suchá], Kalich, Praha, 2006, 686 s.

 • Malá encyklopedie evangelických církví. 159 s., Libri, Praha, 2008, encyklopedie.

 • Jan Kalvín: milostivá přítomnost vyvýšeného a rozhněvaného. In: Hledání Ježíšovy tváře: christologická čítanka, (autor statě), s.52-56, Jabok, Praha, 2008, stať ve sborníku.

 • Martin Luther: kdo pomine jesličky, míří k šípku. In: Hledání Ježíšovy tváře: christologická čítanka, (autor statě), s.46-51, Jabok, Praha, 2008, stať ve sborníku.

 • Die Reformation in Böhmen und Mähren. Vincenc Rajšp - Karl W. Schwarz - Bogusław Dybaś - Christian Gastgeber (Hg.): Die Reformation in Mitteleuropa (Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber, 2008). Mitteleuropäische Wissenschaftsbibliothek, Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien + Založba ZRC, Ljubljana. S. 283-290.

 • Vilém Herold - Ivan Müller - Aleš Havlíček (vyd.): Politické myšlení pozdního středověku a reformace. Dějiny politického myšlení II/2. Oikoymenh, Praha, 2011. Str. 402-463 + seznam literatury (ke XX. Kap.)

 • Ohlasy Husova působení v protestantismu. In: Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav, Praha, 2012. Str. 115-119.

 • Hus, Jan / Hussitismus. Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorff (Hg.): Das Luther-Lexikon. Bückle & Böhm, Regensburg 2014. S. 305f. 978-3-941530-05-8.

 • Luther and Medieval Reform Movements, Particularly the Hussites. Robert Kolb, Irene Dingel and Ľubomír Batka (eds.): The Oxford Handbook of Martin Luther´s Theology. Oxford University Press, Oxford 2014. Pages 62-70. ISBN 978-0-19-960470-8.

 • Obrázky z dávnějších dějin martinského kostela. Mikuláš Vymětal (ed.): Pijte z něho všichni (Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm). EMAN, Benešov 2014. Str. 15-38.


Samostatné publikace:

2003:

 • Husitství. Raně reformační příběh, L. Marek, Brno, 2003, 144 s.


2007:

 • Mystika a reformace, Text a dějinný kontext traktátu Theologia Deutsch, Vyšehrad, Praha, 2007, 264 s.


2011:

 • Politické myšlení evropské reformace, Praha Vyšehrad, 2011, 448 s.


Poslední změna: 22. říjen 2021 13:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám