Vyučované předměty


Kurzy teologické etiky v akademickém roce 2015-2016


PŘEDNÁŠKY


RET50034 Globalizace a etika (Halama)


RL009


ZS - 2h/2kr


Přednáška, týkající se dopadu postmoderní proměny společenského, hospodářského a politického života na morální myšlení a praxi. Globalizační procesy přinášejí vzájemné mísení různých myšlenkových a morálních systémů, jejich střety a v důsledku nárůst pochybností, nejistoty, erozi tradičních hodnot. To se týká lidských činností prakticky ve všech oblastech od politiky a hospodářství, přes kulturu, vzdělávání, zdravotnictví, umění až k náboženstvím.
RET50036 Světový étos (Keřkovský)


ZS 1h/1kr.


Kurz Světový étos – program nápravy seznamuje s programatikou Světového étosu, jehož iniciátorem je katolický teolog Hans Küng. Přednáška seznámí s trajektorií vzniku Světového étosu, s jeho humanitárními principy, s jeho preventivní funkcí vůči náboženské nesnášenlivosti (křesťanství, islám, bahá’í) a s podporou lidských práv a povinností. Přednáška seznámí s praktickým uplatněním programu Světového étosu v praxi (školství, politika, ekonomika a každodenní život). Doporučená literatura: Hans Küng Světový étos. Projekt; H. Küng, K.-J. Kuschel Prohlášení ke světovému étosu.
RET5033    Dekalog – Hus, Luther, Kalvín (Trojan)


ZS 1h - LS 1h / 2kr.


Výklad Desatera je kursem, v němž se studenti(ky) seznamují s interpretací Dekalogu v dílech Mistra J. Husa, M. Luthera a J. Kalvína.


Nejde však o historickou sondu. Jejich výklad má dosah i pro aktuální etickou problematiku, takže rozhovor s velkými reformátory pomáhá vstoupit i do dialogu s etickými problémy dnešní české (slovenské) společnosti.


Je už pravidlem, že v tomto kurzu v každé přednášce dochází k živé výměně názorů vyučujícího i vyučovaných.
RET5037    Křesťanská sociální etika (Trojan)


ZS 1h - LS 1h / 2kr.


Přednáška seznamuje účastníky s etickým rozměrem vztahu člověka ke společnosti, institucím, společenským strukturám neosobní povahy (stát, trh apod.), problematikou moci, formální autority, občanskou odpovědností v rámci ekonomických a společenských struktur (různé druhy profesní etiky), otázkami sociální spravedlnosti a podobami křesťanského sociálního učení.
RET50035 Cesty evangelické etiky na konci 20. století (Halama)


LS - 2h/2kr


Umíme říci, co je evangelická etika? Čím se vyznačuje a co k ní nepatří? Jak se utvářela evropská evangelická etika v posledních desetiletích a co z toho můžeme vytěžit pro naši situaci? Přednáška založená na nových dílech kontinentální evangelické etiky (Ch. Frey, M. Honecker a další).
RET50037 Biblické mudrosloví a etika


LS 1h / 1kr.


Biblická etická reflexe promlouvá z mudroslovných textů starozákonního i novozákonního kánonu. Základní literární figurou mudrosloví se stal staroorientální literární nástroj: paralelismus membrorum, a jím je zabezpečena logičnost a kritičnost biblického mudroslovného žánru. Prvá část kurzu se soustředí na biblické texty, druhá předloží několik příkladů využití biblické mudroslovné látky středověkými či novověkými autory v jejich etické reflexi.SEMINÁŘE


RET5016 Proseminář etika (Halama)


Uvedení do teologické etiky


ZS 2h/5kr.


Seznámení se základními tématy teologické etiky na podkladu přehledové publikace Oxford Handbook of Christian Ethics (Oxford University Press 2005). Jaké mohou být zdroje křesťanského mravního myšlení, jakou roli hraje bible, tradice, zkušenost, jaké typy racionality nacházíme v křesťanské tradici, co znamená víra, naděje a láska pro morální myšlení...
RET5021 Seminář etika (Keřkovský)


Otroctví


LS 2h/6kr


V semináři půjde o zkoumání fenoménu otroctví v biblickém starozákonním i novozákonním kánonu. Dále budeme sledovat středověké i novověké formy otroctví, popř. nevolnictví, včetně euroamerického transatlantického obchodu s otroky a kulturní i ekonomický vliv tohoto fenoménu na Evropu. V závěrečné části se soustředíme na moderní formy otroctví ve 20. a 21. století a též na současnou diakonickou pomoc zotročeným.  
RET5057 Seminar on Theological Ethics (Halama)


Christian Ethics and Environmental Problems


winter semester 2hrs./6cr.


Theological reflections on the present ecological crisis, its roots and the role of Christianity. Important theological patterns shaping our view of creation and their representation in the history of Christianity. Our Christian responsibility for creation. Based on the works of P. Santmire, James A. Nash, M. Northcott and J. Moltmann.
RET5056  Seminar on Theological Ethics (Keřkovský)


summer semester - 2hrs/6cr.


Details to be announced later.
RET5070 Volitelný seminář etika (Halama – Kozák)


Lidská sexualita


LS 2h/4kr


Seminář si klade za cíl


· informovat účastníky o širších antropologických skutečnostech a souvislostech sexuality, včetně některých historicky a geograficky vzdálených,


· orientovat je v nové situaci, kterou vyvolala pandemie HIV a internetová komunikace,


· inspirovat diskusi mezi teology, možná ale i diskusi interdisciplinární.


Sexualita je především sdělovatelkou života samého. Blahodárné je, když zároveň funguje jako faktor spoluvytvářející stabilní prostředí pro děti i pro osobní život rodičů. Mnoho lidí, kteří se původně seznámili, když hledali partnera/ku, pak spolupracují i profesně.


Křesťanské církve nechtěly po staletí vidět, že je sexuální slast často vyhledávána i mimo její plodivou funkci, a to zdaleka ne vždy v manželství, v párovém a dokonce ani v heterosexuálním vztahu.PŘEDMĚTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM


RETK5011 Proseminář teologické etiky


ZS 1h - LS 1h


Zápočet, 5 kr.RETK5031 Teologická etika 1 (přednáška)


ZS 1h - LS 1h


Zápočet, 2 kr.RETK5021 Seminář teologické etiky


ZS 1h - LS 1h


Zápočet, 6 kr.RETK5032 Teologická etika 2 (přednáška)


ZS 1h - LS 1h


Zápočet, 2 kr.Volitelné předměty pro kombinované studium najdete v SIS.
Poslední změna: 18. březen 2017 13:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám