Literatura ke zkouškám

OBOR EVANGELICKÁ TEOLOGIE

Literatura ke zkouškám z dějin křesťanství a křesťanského dogmatu pro obor Evangelická teologie.

 Pro přihlášení na zkoušky použijte aplikaci SIS.


Jedinou dovolenou cestou, jak se četbě některého z předepsaných titulů vyhnout, je nahradit ji studiem srovnatelně kvalitní anebo raději ještě lepší učebnice v některém ze světových jazyků.

K 1. souborné / bakalářské zkoušce:


I. Povinně:


A. Církevní dějiny:


 • a. R. Říčan - A. Molnár, Dvanáct století církevních dějin, KF, Praha 1973 (i nověji)

 • b. F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996

 • c. R. Říčan, Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948

 • d. A. Molnár, Na rozhraní věků (Cesty reformace), Praha 1985 (oddíly Luther - Zwingli - Calvin)


B. Dějiny dogmatu:


 • e. B. Lohse, Epochy dějin dogmatu, Jihlava 2003

 • f. A. Molnár, Uvedení do patristiky, Praha 1962

 • g. V. Šmelhaus, Řecká patrologie, Praha 1972

 • h. H. Chadwick, Augustinus, in: Hare-Barnes-Ch.: Zakladatelé myšlení, Praha 1994

 • i. J. Pieper, Scholastika, Praha 1993 + Tomáš Akvinský, Praha 1997

 • j. R. Říčan (ed.), Čtyři vyznání, Praha 1951


II. Povinnou volbou:

(svůj výběr dokumentujte písemným seznamem, při zkoušce předloženým):


 • k. Minimálně 5 vhodných monografií

 • l. Minimálně 5 děl pramenné povahy. Mezi nimi:

  • alespoň jedno patrologické

  • alespoň jedno středověké

  • alespoň dvě z evropské reformace

Ke 2. souborné / státní závěrečné zkoušce:


I. Povinně:

 • a. M. Kaňák, Od počátku křesťanství k reformaci, in: Český ekumenismus, Praha 1976

 • b. F. Hrejsa, Česká reformace, Praha 1914 (a znovu 1921)

 • c. M. Wernisch, Husitství, Brno 2003

 • d. R. Říčan - A. Molnár, Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957

 • e. H. Opočenský, Protireformace v Čechách, Praha 1914

 • f. P. Filipi, Léta 1848-1938, in: Český ekumenismus, Praha 1976.


II. Povinnou volbou:

(svůj výběr dokumentujte písemným seznamem, při zkoušce předloženým):

 • g. Jedny důkladnější dějiny české literatury (s dostatečným důrazem na starší období) (alternativa pro studenty ze Slovenska: J. Kvačala, Dejiny reformácie na Slovensku, Lipt. Sv. Mikuláš 1935)

 • h. Minimálně 5 vhodných monografií

 • i. Minimálně 5 děl pramenné povahy. Mezi nimi:

  • alespoň jedno husitské provenience

  • alespoň jedno bratrské provenience

  • alespoň jedno z doby toleranční či pozdější


Připomínáme též, že mezi podmínky připuštění k 1. souborné zkoušce patří též zdárné podstoupení kontrolní zkoušky z dějin dogmatu na konci 2. ročníku.


Tento předpis platí od počátku letního zkouškového období v r. 2005.

zpět

OBOR TEOLOGIE - SPIRITUALITA - ETIKA

Literatura ke zkouškám z dějin křesťanství pro studenty oboru teologie - spiritualita - etika


I. Povinně:

(do úvahy přichází jen nahrazení některých titulů srovnatelně kvalitní nebo lepší učebnicí v některém ze světových jazyků)

 • a. ŘÍČAN R. – MOLNÁR, A.: Dvanáct století církevních dějin, Praha: Kalich 20083.

 • b. RAPP, F.: Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno: CDK 1996.

 • c. ŘÍČAN, R.: Od úsvitu reformace k dnešku, Praha: YMCA 1948.

 • c. KAUFMANN, Th.: Vykoupení a zatracení (Dějiny reformace), Praha: Argo 2020.

 • e. MOLNÁR, A.: Na rozhraní věků (Cesty reformace), Praha: Kalich 20072.

 • f. HREJSA, F.: Česká reformace, Praha: Jos. R. Vilímek 1914.

 • g. LOHSE, B.: Epochy dějin dogmatu, Jihlava: Mlýn 2003.

 • h. ŘÍČAN, R. (ED.): Čtyři vyznání, Praha: Kalich 1951.


II. Povinnou volbou:

 • i. minimálně 5 vhodných monografií

 • j. minimálně 5 děl pramenné povahy. Mezi nimi:

 • alespoň jedno patrologické

 • alespoň dvě z evropské reformace.

zpět

DOPORUČENÁ LITERATURA KE STUDIU CÍRKEVNÍCH DĚJIN / HISTORICKÉ THEOLOGIE

Seznam ke stažení ZDE


Třebaže předkládaný seznam je širší, nakolik vedle povinných titulů zahrnuje i další, doporučené k vlastní volbě, představuje i tak střídmý počáteční výběr, navíc výhradně z titulů, které jsou v disposici k češtině. Je nezbytné si uvědomit, že tím zůstává stranou řada důležitých a obohacujících textů právě i k tuzemským dějinám (o zahraničních nemluvě), a zdaleka ne jen odlehle speciálních, ale někdy i dosti fundamentálního významu. Rozšiřovat svůj závěr i o cizojazyčnou četbu přináší tedy zásadní prospěch!


Úvod do theologického studia dějin:

 • Wolfgang Beinert: Malé dějiny křesťanského myšlení, Kostelní Vydří 2012

 • Alister E. McGrath: Křesťanská spiritualita (Úvod), Praha 2001

 • Philip Sheldrake SJ: Spiritualita a historie (Úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života), Brno 2003


Celkový učebnicový přehled dějin křesťanství:

 • Existuje řada menších knih tohoto druhu, různého zaměření, podle kterého je možné vybrat si je za doplňkovou četbu, ovšem s rozvahou, neboť jsou kolísavé kvality (neúnosná je např. Příručka církevních dějin Pavla K. Mráčka).

 • Jako prvotní učebnicový přehled látky, na němž může stavět další studium, je zvláště doporučeníhodný Alister E. McGrath: Dějiny křesťanství – Úvod, Praha 2014

 • Každý student ETF je však povinen prostudovat k 1. souborné zkoušce následující trojici:

 • Rudolf Říčan – Amedeo Molnár: Dvanáct století církevních dějin, Praha 20083

 • Rudolf Říčan: Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948 (oproti předcházejícímu titulu více středoškolského charakteru, avšak zahrnuje jinde nesnadno přístupnou látku; navazuje na Kapitoly z církevních dějin I: K červánkům reformace, Praha 1936).

 • Časovou mezeru mezi obsahem obou děl pomáhá vyplnit Francis Rapp: Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996.


Důležité monografie k dějinám starověkého a středověkého křesťanství i reformační epoše:

 • Amedeo Molnár: Lístky o mladé církvi, Praha 1952

 • Christoph Markschies: Mezi dvěma světy (Dějiny antického křesťanství), Praha 2005

 • Karl Suso Frank: Dějiny křesťanského mnišství, Praha-Břevnov 2003

 • Klaus Schatz: Dějiny papežského primátu, Brno 2002

 • Malcolm Lambert: Středověká hereze, Praha 2000

 • Amedeo Molnár: Valdenští (Evropský rozměr jejich vzdoru), Praha 19912

 • Amedeo Molnár: Na rozhraní věků (Cesty reformace), Praha 20072 (oddíly Luther – Zwingli – Calvin je třeba přečíst povinně k 1. zkoušce)

 • Pierre Chaunu (ve spolupráci s Guy Bedouellem): Dobrodružství reformace (Svět Jana Kalvína), Brno 2001 (kniha mizerně přeložená, ale jinak velmi podnětná)

 • Thomas Kaufmann: Vykoupení a zatracení (Dějiny reformace), Praha 2020 (výborný přehled na úrovni současného stavu bádání, který by byl doporučeníhodný i jako základní učebnice, kdyby český překlad neobsahoval zrádné chyby)


Souhrnné přehledy dějin dogmatu a theologie:

 • Bernhard Lohse: Epochy dějin dogmatu, Jihlava 2003 (povinně k 1. zkoušce)

 • Adolf Harnack: Dějiny dogmatu, Praha 19742 (klasické dílo, ovšem poplatné theologickému liberalismu z přelomu 19. a 20. století)

 • Louis Berkhof: Dějiny dogmatu, Praha 2003 (výrazně reformované)

 • Tony Lane: Dějiny křesťanského myšlení, Praha 1996

 • Amedeo Molnár: Pohyb teologického myšlení (Přehledné dějiny dogmatu), Praha 1982 (sborník sebraných statí)


Patristika a patrologie:

 • Amedeo Molnár: Uvedení do patristiky, Praha 1962 (povinně k 1. zkoušce)

 • Vratislav Šmelhaus: Řecká patrologie, Praha 1972 (povinně k 1. zkoušce)

 • Henry Chadwick: Augustinus, in: Hare-Barnes-Ch.: Zakladatelé myšlení, Praha 1994 (povinně k 1. zkoušce)

 • Hubertus R. Drobner: Patrologie (Úvod do studia starokřesťanské literatury), Praha 2011

 • Heinrich Kraft: Slovník starokřesťanské literatury (Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců), Kostelní Vydří 2005


Ke scholastické theologii:

 • Josef Pieper: Scholastika (Osobnosti a náměty středověké filosofie), Praha 1993, a od téhož autora Tomáš Akvinský (Život a dílo), Praha 1997 (obojí povinně k 1. zkoušce).


K dějinám reformační a poreformační theologie (převážně, nikoli však výlučně evangelické):

 • Martin Wernisch: Mystika a reformace (úvodní studie k Theologia Deutsch), Praha 2007

 • Martin Wernisch: Politické myšlení evropské reformace, Praha 2011

 • Karl Barth: Protestantská teologie v XIX. století I-II, Praha 1987-1988

 • Rosino Gibellini: Teologické směry 20. století, Kostelní Vydří 2011

 • Jan Štefan: Karl Barth a ti druzí (Pět evangelických theologů 20. století: Barth - Brunner - Tillich - Althaus - Iwand), Brno 2005

 • Petr Macek: Novější angloamerická teologie (Přehled základních směrů s ukázkami), Praha 2008


Antologie pramenných textů:

 • Günter Stemberger (ed.): 2000 let křesťanství (Ilustrované církevní dějiny), Kostelní Vydří 1999

 • Spisy apoštolských otců, Praha 20043

 • Josef Novák: Patristická čítanka, celkem 9 svazků v řadě Teologické studie, Praha do 1991 (formu antologie má 1. sv., další představují ucelené významné spisy starokřesťanských theologů i církevních historiků)

 • Rudolf Říčan (ed.): Čtyři vyznání, Praha 1951 (starokřesťanská symbola a reformační konfese; povinně k 1. zkoušce)

 • Kniha svornosti (Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese), Praha 2006

 • Amedeo Molnár za spolupráce Noemi a Luďka Rejchrtových (ed.): Slovem obnovená (Čtení o reformaci), Praha 1977


Přehledy tuzemských církevních dějin a sebrané statě k různým jejich obdobím:

 • Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví), Praha 1976 (dvě části je třeba prostudovat povinně ke 2. souborné zkoušce: Miloslav Kaňák: Od počátku křesťanství k reformaci + Pavel Filipi: Léta 1848-1938)

 • Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin 1-2, Praha 1991 (z římsko-katolického stanoviska)

 • Ferdinand Hrejsa: Dějiny křesťanství v Československu I-VI, Praha 1947-1950 (obsáhlý, ne příliš strukturovaný přehled látky, dovedený pouze k České konfesi)

 • František M. Bartoš: Knihy a zápasy, Praha 1948 + Světci a kacíři, Praha 1949


Monografie a texty k předreformačním církevním dějinám Českých zemí:

 • Miloš Šolle: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu, Praha 1996

 • Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách (Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury), Praha 2001

 • Josef Cibulka: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě, Praha 1958

 • František Dvorník: Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970

 • Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské (863 - 885), Praha 19962 (studie a edice)

 • Jaroslav Kolár a Emil Pražák (ed.): Středověké legendy o českých světcích, Praha 1998 (základní výběr textů ve čtenářské edici; vedle něho existují i vydání kritická a zahrnující další spisy; zde ještě zmiňme alespoň významně diskutovanou Kristiánovu legendu v bilingvní edici Jaroslava Ludvíkovského, Praha 1978)

 • Zdeňka Hledíková: Svět české středověké církve, Praha 2010


Přehledy a sebrané statě k dějinám domácích reformačních hnutí a církví:

 • Ferdinand Hrejsa: Česká reformace, Praha 19212 (povinně ke 2. zkoušce)

 • Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka a další: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Praha 2009

 • Kamil Krofta: Listy z náboženských dějin českých, Praha 1936

 • František M.Bartoš: Bojovníci a mučedníci (Obrázky z dějin české reformace), Praha 19462 + Ze zápasů české reformace, Praha 1959

 • Acta reformationem Bohemicam illustrantia, prozatím 7 svazků, vydávaných fakultou od r. 1978


Monografie a pramenné texty k husitskému hnutí:

 • Martin Wernisch: Husitství, Praha 2003 (povinně ke 2. zkoušce)

 • František M. Bartoš: Husitská revoluce I-II, Praha 1965-1966

 • František M. Bartoš: Husitství a cizina, Praha 1931

 • Pavel Soukup: Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra, Praha 2011

 • Blanka Zilynská: Husitské synody v Čechách 1418-1440 (Příspěvek k úloze univerzitních mistrů v husitské církvi a revoluci), Praha 1985

 • František Šmahel: Basilejská kompaktáta (Příběh deseti listin), Praha 2011

 • Ivan Hlaváček (ed.): Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981

 • Vavřinec z Březové: Husitská kronika / Píseň o vítězství u Domažlic, Praha 19792

 • Amedeo Molnár (ed.): Husitské manifesty, Praha 1980


Monografie a pramenné texty k dějinám Jednoty bratrské:

 • Rudolf Říčan – Amedeo Molnár: Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957 (povinně ke 2. zkoušce)

 • Joseph Th. Müller – František M. Bartoš: Dějiny Jednoty bratrské I, Praha 1923 (podrobnější než předešlé, ale zahrnuje jen nejstarší období)

 • Amedeo Molnár: Boleslavští bratří, Praha 1952

 • Jindřich Halama: Sociální učení Českých Bratří 1464 – 1618, Brno 2003

 • Ferdinand Hrejsa: Sborové Jednoty bratrské, Praha 1939

 • Antonín Gindely (ed.): Dekrety Jednoty bratrské, Praha 1865

 • Jaroslav Bidlo (ed.): Akty Jednoty bratrské I-II, Brno 1915-1923

 • Amedeo Molnár (ed.): Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956

 • Řád církevní Jednoty Bratří českých, Praha 1897 (anebo v XVII. svazku řadu Veškeré spisy Jana Amosa Komenského ve vydání Jos. Th. Müllera a J. V. Nováka, Brno 1912)


K vývoji tuzemských církví pod vlivem evropské reformace:

 • Josef Macek: Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001

 • Ferdinand Hrejsa: Česká konfesse (její vznik, podstata a dějiny), Praha 1912

 • Zdeněk V. David: Nalezení střední cesty (Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi), Praha 2012 (vysoce kontroversní, odborně málo uspokojující dílo, avšak významné pro současnou diskusi)


K církevním dějinám v čase protireformace a v toleranční době:

 • Hanuš Opočenský: Protireformace v Čechách, Praha 1914 (povinně ke 2. zkoušce)

 • Edita Štěříková: Stručně o pobělohorských exulantech, Praha 2005 (a řada zevrubnějších prací téže autorky)

 • Ondřej Macek (ed.): Po vzoru Berojských (Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době), Praha 2008

 • Rudolf Zuber: Osudy moravské církve v 18. století I-II, Praha 1987 a Olomouc 2003

 • Eduard Winter: Josefinismus a jeho dějiny (Příspěvky k duchovním dějinám Čech a Moravy 1740-1848), Praha 1945

 • Jan Milič Lochman: Duchovní odkaz obrození (Dobrovský, Bolzano, Kollár, Palacký - Náboženské profily), Praha 1964

 • Eva Melmuková: Patent zvaný toleranční, Praha 1999 (diskutabilní, i přemrštěně vyhraněná, přesto však souborná práce renomované autorky a znalkyně pramenů)

 • Komise pro toleranční přihlášky Poradního odboru pro historická studia Synodní rady Českobratrské církve evangelické: Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě, vyšlo v osmi sešitech v Praze 1995-1996 (s podobnou tendencí jako u předcházejícího titulu, ale podrobnějším záběrem)

 • Amedeo Molnár a Josef Smolík (ed.): Čeští evangelíci a toleranční patent (Sborník studií k dvoustému výročí tolerančního patentu), Studie a texty ETF 6, Praha 1982


Z dějin evangelických církví v 19. a první polovině 20. století:

 • Rudolf Říčan: Vyznání a vyznavači (Z historie českého protestantismu XIX. století), Praha 1940

 • J.L.Hromádka: Cesty českých evangelíků, Praha 1934

 • Zdeněk R. Nešpor: Století evangelických časopisů 1849-1948 (Časopisy v dějinách "lidových" protestantských církví v Čechách a na Moravě), Praha 2010


K novějším církevním dějinám českých Němců:

 • Kristina Kaiserová: Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století, Úvaly u Prahy 2003

 • Rudolf Grulich: Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu, Brno 2002


 • Zdeněk Kučera, Tomáš Butta (ed.): 90 let Církve československé husitské (Sborník), Praha 2010


K církevním dějinám v době totalitních režimů:

 • Milena Šimsová (ed.): Prošli jsme v jeho síle (Evangelíci v čase druhé světové války), Praha 2003

 • Cesta církve, řada vycházející od r. 2009 v rámci Knižnice studijních textů Českobratrské církve evangelické

 • Václav Vaško: Neumlčená (Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce) I-II, Praha 1990

 • Vojtěch Novotný: Teologie ve stínu (Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století), Praha 2007


Regionální a místní dějiny evangelických sborů:

 • František Bednář (ed.): Památník Českobratrské církve evangelické (Českobratrská církev evangelická a její senioráty a sbory na stezkách minulosti a na prahu přítomnosti), Praha 1924

 • Ferdinand Hrejsa: Dějiny české evanjelické církve v Praze a ve středních Čechách v posledních 250 letech, Praha 1927

 • Církev v proměnách času; 1918-1968 (Sborník k 50. výročí spojení Českobratrské církve evangelické), Praha 1969

 • Církev v proměnách času (Sborník Českobratrské církve evangelické) 1969-1999, Praha 2002


Ke slovenským církevním dějinám:

 • Ján Kvačala: Dejiny reformácie na Slovensku, Lipt. Sv. Mikuláš 1935 (studenti ze Slovenska mohou užít i ke 2. zkoušce)

 • Peter Kónya a kol.: Konfesionalizácia na Slovensku v 16. - 18. storočí, Prešov 2010 (novější doplněk předešlého)

zpět


Poslední změna: 2. prosinec 2023 20:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám