Zkoušky

Souborná zkouška bakalářského studia


Při souborné zkoušce bakalářského studia by měl/a studující prokázat orientaci a znalosti ve čtyřech dále charakterizovaných oblastech. K nim jsou zaměřeny také čtyři semestry přednášek v průběhu bakalářského studia.


Uvedená literatura není samozřejmě jedinou možností, jak vědomostí nabývat. Je zvolena jako momentálně nejdostupnější zdroj, zároveň zhruba vymezující okruh látky, který by adepti souborné zkoušky měli znát.


1. Celkový přehled o dějinách etiky, jejích hlavních směrech a školách a základních problémech obecné filosofické etiky.


Doporučená literatura:


 • Kohák, Erazim. Svoboda, svědomí, soužití : kapitoly z mezilidské etiky. Sociologické nakladatelství, Praha 2004.

 • Thompson, Mel. Přehled etiky. Praha 2004.

 • Tugendhat, Ernst. Přednášky o etice. Praha 2004.

 • Andersen, Svend. Einführung in die Ethik. Berlin 2005.

 • Weischedel, Wilhelm. Skeptická etika. Praha 1999.

 • Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Praha 1994.

 • skripta – úvod do etiky (etika XXL – moodle)


2. Rámcová znalost dějin křesťanského etického myšlení.


Doporučená literatura:


 • McGrath, Alister E. (ed.) Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení (heslo "ETIKA" - pp.109-124). Praha : Návrat domů, 2001.

 • Wogaman, Philip. Christian Ethics. A Historical Introduction. Louisville 1993.

 • Rohls, Jan. Geschichte der Ethik. Tübingen 1991.

 • Frey, Christofer. Die Ethik des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart. Gütersloh 1989.


3. Povědomí o etických důrazech bible.


Doporučená literatura:


 • Barton. John. Etika a Starý zákon. Jihlava 2006.

 • Hays, Richard B. The Moral Vision of the NT. San Francisco 1997.

 • Schrage, Wolfgang. Ethik des Neuen Testaments.Göttingen 1982.

 • Lochman, J. M. Desatero. Směrovky ke svobodě. (Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera.) Praha 1994.

 • Souček, J. B. Teologie apoštola Pavla. Praha 1976 (kap. 7 - etika).

 • Lohse, Eduard. Teologická etika Nového zákona. Bratislava, Serafín 2008.

 • skripta - Úvod do Novozákonní etiky (moodle - TEXXL)


4. Pochopení základního přístupu teologické etiky a znalost některých výrazných protestantských stanovisek.


Doporučená literatura:


 • Rich, Arthur. Etika hospodářství I (Theologická perspektiva). Praha 1994.

 • Fuchs, Eric. Co dělá naše jednání dobrým? Mlýn, Jihlava 2003.

 • Weber, Helmut. Všeobecná morální teologie. Praha 1998.

 • Frey, Christofer. Theologische Ethik. Neukirchen-Vluyn 1990.

 • MacDonald, James I. H. / Fairweather, Ian C. M. The Quest for Christian Ethics. An Inquiry into Ethics and Christian Ethics. Edinburgh 1984.


5. Adepti na nejlepší hodnocení by měli navíc přečíst jedno z důležitých děl moderní protestantské etiky, např. některé z uvedených v seznamu.


 • Bonhoeffer, Dietrich (ed. E. Bethge). Etika. Praha, Kalich 2007.

 • Fletcher, Joseph. Situační etika. Nová morálka. Praha, Kalich 2009.

 • Sölle, Dorothee. Fantazie a poslušnost. Úvahy o budoucí křesťanské etice. Praha, Kalich 2008.

 • Yoder, John Howard. Ježíšova politika. Benešov, Eman 2004.

Souborná zkouška magisterského studia


Požadavky a okruhy otázek z teologické etiky k souborné zkoušce

a ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia

(platné od září 2011)


Souborná zkouška magisterského studia předpokládá solidní znalost základů etických teorií i dějin mravního myšlení, zvláště křesťanského (neškodí si je připomenout pomocí nějakého kompendia), což studující měli zvládnout v bakalářském studiu. Tyto skutečnosti nejsou primárně předmětem zkoušky, ale jejich neznalost může zavinit neúspěch.


Předmětem zkoušky v magisterském studiu je etika aplikovaná, tedy použití etických teorií a norem v jednotlivých oblastech lidského mravního rozhodování. Tyto oblasti jsou vymezeny dále. K souborné zkoušce či státní závěrečné zkoušce magisterského studia je povinně požadováno:


1. přečíst jednu monografii teologické etiky v cizím jazyce (Bonhoefferova Etika může sloužit jako bonus navíc, nebo jako záchranná verze, ne jako plnohodnotně splněný předpoklad) - viz doporučený seznam literatury bod 1.


2. přečíst alespoň tři tituly z dalších dvou tématických okruhů.


Z bodů 2 až 5 v seznamu literatury si adeptky či adepti zkoušky mohou vybrat libovolné dva dle vlastního uvážení a připravit si četbu k těmto okruhům. Důraz je kladen na důkladnou reflexi tématiky, schopnost problémy eticky a teologicky analyzovat, správně interpretovat a kriticky zhodnotit přístup diskutovaných autorů.


Seznamy nejsou taxativní, lze si vybrat a číst i jinou literaturu, podmínkou je teologický aspekt - jde o zkoušku z teologické etiky.


Celkový rozsah četby ke zkoušce by neměl být méně než 800 stran.


Literatura ke zkoušce


Poslední změna: 22. říjen 2021 13:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám