Amedeo Molnár


KOMPLETNÍ BIBLIOGRAFIE AMEDEA MOLNÁRA 1923 - 1990


Zpracováno podle:

Rejchrtová, Noemi (ed.), Směřování, Pohled do badatelské a literární dílny Amedea Molnára provázený příspěvky domácích i zahraničních historiků a teologů. Sborník k šedesátinám Amedea Molnára, Kalich, Praha 1983, s. 200 a Rejchrtová, Noemi (ed.), Bibliografie prací Amedea Molnára (od roku 1982), in: FHB 13, Historický ústav ČSAV, Praha 1990, s. 627 - 633


Bibliografii sestavil: Ota Halama, Th. D.;

Bibliogarfii do elektronické podoby převedl: Zdeněk Kříž


Seznam užívaných zkratek:


 • ARBI - Acta reformationem bohemicam illustrantia, Kalich, Praha

 • BSSV - Bolletino della Societa di Studi Valdesi, Torre Pelice

 • CV - Communio viatorum, Praha

 • ČB - Český bratr

 • ČCE - Českobratrská církev evangelická

 • ČL - Česká literatura

 • ČMM - Časopis Matice moravské, Brno

 • ČsČH - Československý časopis historický

 • EK - Evangelický kalendář

 • FHB - Folia Historica Bohemica

 • JB - Jednota bratrská

 • JKF - Zprávy Jednoty klasických filologů

 • JSH - Jihočeský sborník historický

 • KBEF - Komenského bohoslovecká evanelická fakulta

 • KJ - Kostnické jiskry

 • KR - Křesťanská revue

 • LF - Listy filologické

 • RHPR - Revue d´histoire et de philosophie religieuses, Strasbourg

 • SaT - Studia et textus curante Comenii facultate theologica

 • ThEv - Theologia evangelica

 • ThLz - Theologische Literaturzeitung

 • ThPř - Theologická příloha Křesťanské revue

 • Theologická revue CČH - Theologická revue církve československé husitské

 • ThZ - Theologische Zeitschrift
Poslední změna: 21. říjen 2021 15:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám