Amedeo Molnár


Amedeo Molnár


KOMPLETNÍ BIBLIOGRAFIE AMEDEA MOLNÁRA 1923 - 1990Zpracováno podle:


Rejchrtová, Noemi (ed.), Směřování, Pohled do badatelské a literární dílny Amedea Molnára provázený příspěvky domácích i zahraničních historiků a teologů. Sborník k šedesátinám Amedea Molnára, Kalich, Praha 1983, s. 200 a Rejchrtová, Noemi (ed.), Bibliografie prací Amedea Molnára (od roku 1982), in: FHB 13, Historický ústav ČSAV, Praha 1990, s. 627 - 633Bibliografii sestavil: Ota Halama, Th. D.;


Bibliogarfii do elektronické podoby převedl: Zdeněk Kříž
Seznam užívaných zkratek:


 • ARBI - Acta reformationem bohemicam illustrantia, Kalich, Praha • BSSV - Bolletino della Societa di Studi Valdesi, Torre Pelice • CV - Communio viatorum, Praha • ČB - Český bratr • ČCE - Českobratrská církev evangelická • ČL - Česká literatura • ČMM - Časopis Matice moravské, Brno • ČsČH - Československý časopis historický • EK - Evangelický kalendář • FHB - Folia Historica Bohemica • JB - Jednota bratrská • JKF - Zprávy Jednoty klasických filologů • JSH - Jihočeský sborník historický • KBEF - Komenského bohoslovecká evanelická fakulta • KJ - Kostnické jiskry • KR - Křesťanská revue • LF - Listy filologické • RHPR - Revue d´histoire et de philosophie religieuses, Strasbourg • SaT - Studia et textus curante Comenii facultate theologica • ThEv - Theologia evangelica • ThLz - Theologische Literaturzeitung • ThPř - Theologická příloha Křesťanské revue • Theologická revue CČH - Theologická revue církve československé husitské • ThZ - Theologische Zeitschrift
Poslední změna: 18. březen 2017 13:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám